REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 13 poz. 149

DECYZJA Nr 278/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 czerwca 2007 r.

w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. b, d i f-h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa zadania i kompetencje Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, w zakresie planowania i realizacji budżetu resortu obrony narodowej.
§ 2.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) budżet resortu obrony narodowej - budżet państwa części 29 - Obrona narodowa;

2) decyzja o centralnych planach rzeczowych - decyzję Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 89);

3) Dyrektor Generalny - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej;

4) dysponent - dysponenta środków budżetowych określonych stopni: główny, drugiego i trzeciego stopnia;

5) HNS (Host Nation Suport) - planowanie i realizację zadań, wynikających z obowiązków państwa - gospodarza, wykonywanych na rzecz sojuszniczych sił zbrojnych i organizacji, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania Sił Zbrojnych, wynikające z obowiązków państwa wysyłającego, określone w „Sojuszniczej Doktrynie i Procedurach Połączonego Wsparcia przez Państwo - Gospodarza (AJP-4.5)”;

6) jednostka (komórka) organizacyjna - komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej;

7) klasyfikacja - klasyfikację ustaloną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443);

8) limity zatrudnienia - przyjęte do planowania budżetowego wielkości stanów osobowych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników, objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:

a) ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń”,

b) określone w wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w pkt 32, mających odzwierciedlenie w projektach budżetów dysponentów, o których mowa w załączniku Nr 1 w pkt 1 i 2, § 3 ust. 7 i 8, projekcie ustawy budżetowej i ustawie budżetowej oraz decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej;

9) Minister - Ministra Obrony Narodowej;

10) Ministerstwo - Ministerstwo Obrony Narodowej;

11) nota budżetowa - notę budżetową Dyrektora Departamentu Budżetowego, określającą zasady i tryb pracy nad projektem budżetu resortu obrony narodowej;

12) NSIP (NATO Security Investment Programme) - Program Inwestycyjny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa;

13) organ finansowy - organ finansowy dysponenta głównego, dysponentów drugiego i trzeciego stopnia;

14) plan finansowy - roczny plan zawierający zestawienie dochodów i wydatków budżetowych wszystkich dysponentów środków budżetowych, przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków funduszy, a także dochodów własnych;

15) planowane zatrudnienie - przewidywaną średnioroczną liczbę zatrudnionych pracowników, nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych;

16) plany rzeczowe zadań (RZ) - sporządzane na etapie wstępnego planowania budżetowego, zbiory formularzy rzeczowych zadań, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok planistyczny, wydawane co roku na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwane dalej „rozporządzeniem Ministra Finansów”;

17) podział układu wykonawczego - układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej w podziale na dysponentów drugiego i trzeciego stopnia oraz wykonującego funkcję dysponenta głównego;

18) pozostałe plany:

a) plan udziału resortu obrony narodowej w realizacji przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), współpracy zagranicznej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych - opracowywany przez Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych na podstawie budżetów dysponentów, zatwierdzany przez Podsekretarza Stanu, obejmujący:

- przedsięwzięcia w ramach inicjatyw polityczno-wojskowych NATO i UE,

- ćwiczenia z udziałem wojsk sojuszniczych i partnerskich,

- realizację zobowiązań, wynikających z międzynarodowych porozumień w sprawie kontroli zbrojeń, środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i konwencjonalnej,

- uzgodnione z partnerami zagranicznymi przedsięwzięcia współpracy dwu- i wielostronnej wynikające z tego planu,

b) plan prac normalizacyjnych - opracowywany przez Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji na podstawie planów dysponentów, roczny wycinek prac normalizacyjnych, w zakresie wykraczającym poza obszar odpowiedzialności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zatwierdzany przez Sekretarza Stanu;

19) pozycja - szczegółowy paragraf, określony w załączniku Nr 8 do klasyfikacji;

20) program rozwoju Sił Zbrojnych - program rozwoju Sił Zbrojnych przygotowany na podstawie ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.3));

21) projekt budżetu - formularze dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i kosztów, opracowane przez dysponentów oraz kierowników zakładów budżetowych w resorcie obrony narodowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów;

22) przegląd półroczny - zbiorczą informację dotyczącą wykonania budżetu według stanu na dzień 31 sierpnia roku budżetowego;

23) przepisy o zamówieniach publicznych - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560) oraz uregulowania wydane na jej podstawie;

24) Siły Zbrojne - Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

25) stany średnioroczne - przyjęte do planowania budżetowego wielkości stanów osobowych żołnierzy niezawodowych, z wyłączeniem żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej;

26) układ wykonawczy - szczegółowy plan dochodów i wydatków dysponenta głównego, opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji;

27) umowa wieloletnia - umowę zawartą na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, z której wynika zobowiązanie finansowe resortu obrony narodowej na lata przyszłe;

28) ustawa - ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

29) wydatki osobowe - wynagrodzenia osobowe pracowników, członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia oraz uposażenia roczne; uposażenia oraz pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz funkcjonariuszy;

30) wytyczne Ministra - wytyczne Ministra do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej określone na dany rok budżetowy.

Rozdział 2

Dysponenci środków budżetowych, organy koordynujące i planujące

§ 3.

1. Dysponentem budżetu resortu obrony narodowej jest Minister, zwany dalej „dysponentem głównym”. Dysponent główny z otrzymanych środków budżetowych pokrywa wydatki oraz przekazuje środki podległym dysponentom niższego stopnia.

2. Wykaz dysponentów drugiego stopnia określa pkt 1 załącznika Nr 1 do decyzji.

3. Wykaz dysponentów trzeciego stopnia, podległych bezpośrednio dysponentowi głównemu, określa pkt 2 załącznika Nr 1 do decyzji.

4. Pozostałymi dysponentami trzeciego stopnia są: dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych ustanowieni przez dysponentów drugiego stopnia spośród jednostek budżetowych, dla których dochody i wydatki zostały określone w planie finansowym tych dysponentów.

5. Ustanawianie dysponentów następuje w trybie określonym w odrębnych przepisach.

6. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych zaopatrujących inne jednostki nie posiadające w swych strukturach organu finansowego, sprawują funkcję dysponenta trzeciego stopnia, w zakresie dochodów i wydatków tych jednostek.

7. Funkcję dysponenta trzeciego stopnia w imieniu dysponenta głównego, w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do decyzji, wykonuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego, do którego mają zastosowanie uregulowania dotyczące dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu, nałożone niniejszą decyzją.

8. Obsługę finansowo-księgową dysponenta głównego wykonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego.

9. Obsługa merytoryczna zadań dysponenta głównego polega w szczególności na:

1) prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;

2) zawieraniu umów dotyczących realizowanych zadań - na podstawie imiennych upoważnień, udzielonych przez dysponenta;

3) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji umów;

4) ustalaniu, przydzielaniu i rozliczaniu dotacji budżetowych;

5) zatwierdzaniu dokumentów księgowych.

10. Obsługę merytoryczną zadań, o której mowa w ust. 9, wykonują, stosownie do kompetencji i określonych przez dysponenta głównego upoważnień, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego.

11. Organami koordynującymi są:

1) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, w odniesieniu do dysponentów wymienionych w pkt 2 ppkt 2 załącznika Nr 1 do decyzji oraz dyrektorów Wojskowych Zespołów Wypoczynkowych i Wojskowych Domów Wypoczynkowych;

2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury, do dnia 31 grudnia 2007 r., w odniesieniu do dysponentów wymienionych w pkt 2 ppkt 3, 4 i 6 załącznika Nr 1 do decyzji.

12. Do zadań organów koordynujących należy: określanie zadań i wielkości limitów wydatków budżetowych dla dysponentów im merytorycznie podporządkowanych, koordynowanie procesu planowania budżetowego tych dysponentów, weryfikowanie ich projektów budżetów i projektów planów finansowych w kontekście nałożonych zadań, monitorowanie realizacji tych planów i opiniowanie propozycji zmian, udział w procesie sprawozdawczości w zakresie limitów zatrudnienia, a także w przygotowaniu okresowych informacji o realizacji budżetu.

13. Zadania nałożone niniejszą decyzją, a dotyczące dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu nadzorowanych przez organy koordynujące, wykonywane są za pośrednictwem tych organów.

14. Organami planującymi są:

1) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

2) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

3) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

4) Naczelny Prokurator Wojskowy;

5) Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości;

6) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

7) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

8) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

15. Do zadań organów planujących należy planowanie oraz koordynacja realizacji dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych przez Ministra dla tych jednostek (komórek) organizacyjnych, w tym w szczególności ich podział na dysponentów realizujących te dochody i wydatki, przedstawianie propozycji zmian tego podziału w trakcie roku budżetowego oraz udział w procesie sprawozdawczości w zakresie limitów zatrudnienia, a także w przygotowaniu okresowych informacji o realizacji budżetu.

Rozdział 3

Komisja Budżetowa Ministerstwa Obrony Narodowej

§ 4.

1. Organem właściwym do rozpatrywania spraw budżetowych resortu obrony narodowej jest Komisja Budżetowa Ministerstwa Obrony Narodowej, zwana dalej „Komisją”, której przewodniczy Minister.

2. Wykaz członków Komisji określa pkt 3 załącznika Nr 1 do decyzji.

3. Przewodniczący Komisji:

1) w zależności od porządku posiedzenia, zaprasza do udziału w posiedzeniach Komisji lub ich częściach osoby inne, niż wymienione w pkt 3 załącznika Nr 1 do decyzji;

2) określa tematykę i terminy posiedzeń Komisji.

4. Do zadań Komisji należy w szczególności rozpatrywanie:

1) projektu wytycznych Ministra;

2) nierozstrzygniętych w procesie planowania budżetowego kwestii wynikłych w trakcie weryfikacji projektów budżetów dysponentów środków budżetowych;

3) projektu informacji o projekcie budżetu resortu obrony narodowej dla sejmowej i senackiej komisji obrony narodowej;

4) projektu decyzji budżetowej Ministra;

5) okresowych ocen realizacji budżetu resortu obrony narodowej;

6) propozycji zmian w budżecie wynikających z przeglądu półrocznego;

7) innych problemów, których rozstrzygnięcie jest istotne z uwagi na planowanie i realizację budżetu resortu obrony narodowej.

5. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Budżetowy. Dyrektor tego departamentu może żądać od dysponentów oraz dowódców (dyrektorów, szefów, komendantów) jednostek (komórek) organizacyjnych informacji dotyczących spraw rozpatrywanych przez Komisję.

6. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza sekretarz Komisji, a zatwierdza przewodniczący Komisji. Sekretarz Komisji przesyła członkom Komisji zatwierdzony protokół.

7. Dysponenci wszystkich stopni mogą tworzyć pod swoim przewodnictwem organy kolegialne do rozpatrywania spraw budżetowych, określając ich skład, zadania oraz tryb pracy.

§ 5.
Dyrektor Departamentu Budżetowego określa w odrębnej decyzji tryb, zasady oraz terminy weryfikacji projektów budżetów dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu, a także materiałów opracowywanych do projektu budżetu resortu obrony narodowej przez organy koordynujące, organy planujące oraz inne jednostki (komórki) organizacyjne.

Rozdział 4

Planowanie budżetu resortu obrony narodowej

§ 6.

1. Podstawą planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej są wytyczne Ministra, określające w szczególności:

1) priorytety i zasadnicze przedsięwzięcia;

2) limity wydatków budżetowych dla dysponentów, organów koordynujących i planujących;

3) limity zatrudnienia, stany średnioroczne oraz planowane zatrudnienie - w podziale na dysponentów, właściwe działy i rozdziały klasyfikacji, z uwzględnieniem uczelni wojskowych i państwowych instytucji kultury;

4) szacowane przychody funduszu celowego;

5) propozycje zmian systemowych.

2. Projekt wytycznych Ministra opracowuje Dyrektor Departamentu Budżetowego na podstawie:

1) zadań dla danego roku budżetowego, określonych w programie rozwoju Sił Zbrojnych na kolejne lata oraz planowanych na ten rok środków;

2) propozycji Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

3) propozycji limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia;

4) zweryfikowanych planów rzeczowych zadań (RZ);

5) propozycji przedstawionych przez dowódców (dyrektorów, szefów, komendantów) jednostek (komórek) organizacyjnych, w zakresie zadań planowanych i realizowanych w oparciu o ich wytyczne.

3. Wielkość limitów wydatków budżetowych ustalana jest na podstawie programu rozwoju Sił Zbrojnych na kolejne lata, dokonane i planowane zmiany w priorytetach rozwoju oraz zmiany organizacyjno--etatowe.

4. Propozycje dotyczące limitów zatrudnienia (z wyodrębnieniem rezerwy kadrowej), stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia przedstawiają - stosownie do kompetencji - Dyrektor Departamentu Kadr, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; propozycje dotyczące urzędu Ministra Obrony Narodowej wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym.

5. Dysponenci drugiego stopnia mogą wydawać wytyczne do planowania budżetowego dla dysponentów przez siebie ustanowionych.

§ 7.
Ogólny zakres planowanych wydatków, ujmowanych w projektach budżetów sporządzanych przez dysponentów drugiego stopnia oraz dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu, określa załącznik Nr 2 do decyzji, zaś szczegółowe zasady i tryb opracowania projektów budżetów określa nota budżetowa.
§ 8.
Dysponenci, organy planujące i koordynujące, na każdym etapie planowania, są obowiązani dostosować planowane zadania do przydzielonych im limitów wydatków, uwzględniając i wyodrębniając wszystkie źródła ich finansowania.
§ 9.
Dysponenci sporządzają projekty budżetów do wysokości limitów zawartych w wytycznych Ministra.
§ 10.
1. W projektach budżetów, oprócz dochodów i wydatków budżetowych, wyodrębnia się również wydatki finansowane ze środków zagranicznych oraz z innych źródeł.

2. Projekty budżetów uwzględniające zmiany dokonane na postawie protokołu z weryfikacji przeprowadzonej na podstawie decyzji, o której mowa w § 5, mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia procedur o udzielenie zamówień.

3. Skorygowane projekty budżetów, o których mowa w ust. 2, stanowią podstawę do przygotowania przez Dyrektora Departamentu Budżetowego projektu budżetu i jego uzasadnienia oraz informacji o sporządzonym projekcie budżetu na potrzeby sejmowych i senackich komisji.

4. Dyrektor Departamentu Budżetowego informuje dysponentów środków budżetowych o autopoprawkach do projektu budżetu Ministerstwa zgłoszonych na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej.

5. Ramowy harmonogram przedsięwzięć procesu planowania budżetowego określa załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 11.
1. Dyrektor Departamentu Budżetowego przekazuje dysponentom drugiego stopnia, trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi głównemu, organom planującym, organom koordynującym oraz kierownikom zakładów budżetowych, w terminie do dnia 25 października każdego roku, w szczegółowości wynikającej z ustawy, informację o:

1) kwotach dochodów i wydatków, w tym wydatkach osobowych oraz limitach zatrudnienia przyjętych w projekcie ustawy budżetowej;

2) wielkości planowanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków funduszy.

2. Do dnia 20 listopada każdego roku dysponenci drugiego stopnia oraz dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu, którzy planują przekazanie całości lub części dochodów i wydatków innym dysponentom, przekazują im projekty planów finansowych w podziale na właściwych dysponentów trzeciego stopnia, obejmujące uzgodnione kwoty dochodów i wydatków podlegających przekazaniu.

3. Pomiędzy dysponentami drugiego stopnia oraz dysponentami trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu mogą być dokonywane przesunięcia budżetu w zakresie zadań:

1) realizowanych centralnie, w tym objętych planem prac normalizacyjnych realizowanych przez Dowództwo Garnizonu Warszawa;

2) wynikających ze struktur organizacyjnych dysponentów, z uwzględnieniem wydatków wzajemnie kompensujących się;

3) innych, uzasadnionych względami ekonomicznymi.

4. Do dnia 1 grudnia każdego roku, dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu oraz kierownicy zakładów budżetowych przekazują:

1) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - projekty planów finansowych na rok planistyczny, z wyszczególnieniem dochodów i wydatków podlegających przekazaniu innym dysponentom;

2) podległym dysponentom - projekty ich planów finansowych (dotyczy dysponentów drugiego stopnia) - w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji; Dyrektor Departamentu Budżetowego w informacji, o której mowa w ust. 1, może określić inną szczegółowość sporządzenia projektów planów finansowych.

5. Dysponenci trzeciego stopnia (dysponent główny oraz dysponenci drugiego stopnia w zakresie wydatków realizowanych bezpośrednio przez nich) sporządzają i zatwierdzają, w terminie do dnia 20 grudnia, projekty planów finansowych, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków.

6. Zatwierdzone projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 5, stanowią podstawę gospodarki finansowej, w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia zatwierdzenia planu finansowego, sporządzonego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

Rozdział 5

Wykonywanie budżetu

§ 12.

1. Podstawę wykonywania budżetu, z uwzględnieniem postanowień § 11 ust. 6, stanowi decyzja budżetowa Ministra, zwana dalej „decyzją budżetową”.

2. Decyzja budżetowa zawiera:

1) kwoty dochodów i wydatków budżetu, wynikające z ustawy budżetowej;

2) układ wykonawczy;

3) podział układu wykonawczego;

4) limity zatrudnienia, planowane zatrudnienie oraz stany średnioroczne - dla dysponentów, a także dla innych form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych;

5) zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz przychodów i wydatków funduszy, z uwzględnieniem ich podziału na dysponentów;

6) dotacje;

7) zasady dokonywania rozliczeń niektórych wydatków.

3. Projekt decyzji budżetowej sporządza Dyrektor Departamentu Budżetowego i przedstawia Ministrowi do podpisu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Decyzja podlega przekazaniu członkom Komisji, dysponentom oraz jednostkom (komórkom) organizacyjnym, których dotyczy.

§ 13.
1. Dysponenci drugiego stopnia, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej, dokonują i przekazują w formie rozkazu podległym dysponentom trzeciego stopnia podział:

1) dochodów i wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;

2) limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych, planowanego zatrudnienia oraz wydatków osobowych odpowiednio do kształtowania się faktycznych stanów osobowych;

3) przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;

4) innych nie wymienionych zadań.

2. Dysponenci wyższego stopnia mogą dodatkowo limitować wydatki podległym dysponentom.

§ 14.
1. Dysponenci trzeciego stopnia (dysponent główny oraz dysponenci drugiego stopnia w zakresie wydatków realizowanych bezpośrednio przez nich) sporządzają plany finansowe w ustalonych dla nich wysokościach kwot dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków. Dysponenci trzeciego stopnia podlegli dysponentom drugiego stopnia przesyłają tym dysponentom zatwierdzone plany finansowe, w terminie przez nich określonym.

2. Obowiązek sporządzania planów finansowych dotyczy również funduszy, form organizacyjnych działalności pozabudżetowej (zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych) oraz innych źródeł finansowania, określonych ustawą.

3. Dysponenci drugiego stopnia, których plan finansowy obejmuje plany finansowe dysponentów trzeciego stopnia oraz wydatki realizowane bezpośrednio przez dysponentów drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu oraz kierownicy zakładów budżetowych przesyłają zatwierdzone plany finansowe, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej.

§ 15.
1. Departament Budżetowy, w terminie do dnia 10 października, przygotowuje zbiorczą informację o wynikach przeglądu półrocznego budżetu na podstawie:

1) informacji o przeglądzie zadań w zakresie centralnych planów rzeczowych przygotowanej przez Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i przedłożonej do Departamentu Budżetowego do dnia 28 września,

2) informacji przedstawionych przez dysponentów budżetu w obszarze zadań przez nich finansowanych, opracowanej zgodnie z postanowieniami § 20.

2. Zadania nowe, nie ujmowane w centralnych planach rzeczowych, wymagające finansowania z budżetu, zgłoszone przez dysponentów budżetu powinny zawierać uzasadnienie obejmujące:

1) kalkulację kosztów realizacji zadania, z podziałem na lata;

2) ocenę realności wykonania zadania w zakładanym terminie;

3) określenie terminu, w jakim osiągnięcie zamierzonych efektów jest niezbędne;

4) ocenę skutków niesfinansowania zadania w danym roku budżetowym.

3. Departament Budżetowy przedkłada Komisji, do dnia 15 października, informację o wynikach przeglądu półrocznego wraz z propozycjami zmian w budżecie.

§ 16.
1. Zmian w decyzji budżetowej dokonuje Minister, z zastrzeżeniem ust. 2, na postawie propozycji przedłożonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego, opracowanych na podstawie wniosków: własnych, dysponentów środków budżetowych, organów planujących oraz organów koordynujących.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego jest upoważniony do dokonywania zmian w decyzji budżetowej:

1) w wykonaniu decyzji (zgód, postanowień) Rady Ministrów oraz Ministra Finansów;

2) zatwierdzonych korekt centralnych planów rzeczowych zawierających bilans zmian w podziale na: dysponentów realizujących, rozdział, paragraf, pozycja wydatków;

3) w zakresie zmian układu wykonawczego i jego podziału oraz pozostałych załączników do decyzji budżetowej na podstawie uzgodnionych wniosków: dysponentów, organów planujących oraz organów koordynujących, zaakceptowanych przez Komisję zadań wynikających z półrocznego przeglądu budżetu;

4) w zakresie zmian układu wykonawczego i jego podziału w obrębie jednego rozdziału oraz pozostałych załączników do decyzji budżetowej na podstawie uzgodnionych wniosków: dysponentów, organów planujących oraz organów koordynujących.

3. Upoważnia się dysponentów oraz Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie tego samego rozdziału klasyfikacji, z tym, że:

1) dysponent drugiego stopnia w odniesieniu do dysponentów mu podległych może określić inny zakres upoważnienia;

2) dysponenci nadzorowani przez organy koordynujące dokonują zmian po uzgodnieniu z tymi organami;

3) dysponenci realizujący wydatki organów planujących dokonują zmian w uzgodnieniu z tymi organami.

4. Dyrektorzy zakładów budżetowych są upoważnieni do dokonywania innych niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy zmian w planie finansowym w ciągu roku, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

5. Bez zgody Ministra Finansów nie są dozwolone przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych.

6. Dysponenci są zobowiązani do proporcjonalnego, w stosunku do upływu czasu, wydatkowania środków budżetowych zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników, członków korpusu służby cywilnej oraz uposażenia żołnierzy.

7. Po przeprowadzeniu ustawowych regulacji uposażeń oraz zbilansowaniu rocznych potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie wydatków osobowych żołnierzy, dysponenci, o których mowa w ust. 6, mogą dokonywać w obrębie rozdziału klasyfikacji, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego, przesunięć pozostałości tych wydatków na realizację zadań rzeczowych w ramach wydatków bieżących.

8. W ramach zmian, o których mowa w ust. 3 i 7, nie są dozwolone przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków, których wielkość została określona w centralnych planach rzeczowych. Warunkiem dokonania takich przeniesień jest uprzednie wprowadzenie odpowiednich korekt do centralnych planów rzeczowych, zgodnie z zasadami i trybem określonymi w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

9. Środki przekazane dysponentom, pochodzące z rezerw ogólnej i celowych budżetu państwa, nie mogą być wykorzystane na inne zadania i podlegają szczegółowemu, odrębnemu rozliczeniu. W odniesieniu do powyższych środków nie stosuje się upoważnienia, o którym mowa w ust. 3.

10. Wnioski, o których mowa w ust. 1, sporządzane przez organy planujące, przedstawiane są Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminach do dnia 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października, po uprzednim ich uzgodnieniu z właściwym dysponentem środków budżetowych, realizującym wydatki na rzecz organów planujących.

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zawierają szczegółowe wyjaśnienie przyczyn proponowanych zmian oraz podstawę prawną umożliwiającą lub nakazującą dokonanie zmiany.

§ 17.
1. Dyrektor Departamentu Budżetowego, na podstawie wniosków dysponentów, komendantów uczelni wojskowych, dyrektorów państwowych jednostek kultury oraz kierowników zakładów budżetowych, przedstawia Ministrowi propozycje:

1) zmian limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia;

2) podziału i zmian wydatków osobowych, pomiędzy rozdziałami klasyfikacji w obrębie działu;

3) ewentualnych zmian wydatków osobowych w części dotyczącej żołnierzy zawodowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej - stosownie do postanowień art. 10a ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przed przekazaniem Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, podlegają uzgodnieniu, stosownie do kompetencji, z Dyrektorem Departamentu Kadr, Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorem Departamentu Wychowania i Promocji oraz Szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w tym również na wniosek tych organów.

3. Propozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - w zakresie żołnierzy oraz pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędzie Ministra Obrony Narodowej, podlegają uprzednio weryfikacji i uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym.

4. Propozycje, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji.

5. Zmiany w układzie wykonawczym budżetu i jego podziale, inne niż określone w ust. 1, są dokonywane w trybie i na zasadach określonych w § 16.

6. Propozycje, wymagające decyzji Ministra lub Dyrektora Departamentu Budżetowego, dysponenci przedstawiają dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminach do dnia: 30 kwietnia, 20 sierpnia, 20 października oraz 30 listopada.

7. Propozycje, o których mowa w ust. 6, muszą spełniać wymogi określone w § 16 ust. 11.

8. Dyrektor Departamentu Budżetowego dokonuje zmian w układzie wykonawczym budżetu lub jego podziale, wynikających z decyzji o przyznaniu nagród i zapomóg ze środków funduszy pozostających w dyspozycji Ministra na nagrody i zapomogi, na podstawie wniosków: Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych.

§ 18.
1. W wyniku zmian, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2, dysponenci drugiego stopnia dokonują korekt swoich planów finansowych i niezwłocznie informują podległych dysponentów o zmianach ich dotyczących. Dysponenci trzeciego stopnia podlegli dysponentom drugiego stopnia sporządzają i przesyłają im miesięczne zestawienie dokonanych korekt (własnych oraz dokonanych przez dysponenta drugiego stopnia), w szczegółowości określonej przez dysponenta drugiego stopnia, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.

2. Zestawienia korekt w planach finansowych w okresach miesięcznych i kwartalnych, dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu oraz kierownicy zakładów budżetowych przesyłają do Dyrektora Departamentu Budżetowego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym: miesięczne - według stanu na koniec miesiąca, w szczegółowości: do paragrafu wydatków, a kwartalne - według stanu na koniec kwartału, w szczegółowości: do pozycji wydatków. W miesiącu, w którym sporządza się sprawozdanie kwartalne, nie sporządza się zestawienia miesięcznego. W zestawieniach wyszczególnia się korekty dokonane:

1) przez Ministra i Dyrektora Departamentu Budżetowego;

2) samodzielnie przez dysponentów, według ich uprawnień.

3. Zbiorcze zestawienia korekt, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do dysponentów nadzorowanych przez organy koordynujące, przesyłają te organy.

4. Dysponenci mogą zaciągać zobowiązania i realizować wydatki do kwot wynikających z planów finansowych i umów wieloletnich. Niedopuszczalne jest, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, zaciąganie zobowiązań i realizowanie wydatków powyżej wartości określonej daną pozycją planu finansowego przed dokonaniem w obowiązującym trybie korekty tejże pozycji planu.

§ 19.
1. W terminie do dnia 15 listopada dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu oraz Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego propozycje wraz z uzasadnieniem, do wykazu niezrealizowanych kwot wydatków resortu obrony narodowej, które zgodnie z ustawą nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. Na podstawie propozycji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Budżetowego przygotowuje zbiorczy, obejmujący cały resort obrony narodowej, wykaz tych wydatków i przedstawia go do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział 6

Nadzór i kontrola realizacji budżetu

§ 20.

1. Dysponenci drugiego stopnia oraz dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu są obowiązani do sporządzania informacji umożliwiającej ocenę gospodarki finansowej oraz przebiegu realizacji zadań przez podległe sobie jednostki budżetowe (za dysponentów nadzorowanych przez organy koordynujące informację przedstawiają te organy) i przedstawiania tej informacji w trybie, zakresie i terminach ustalonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego przedstawia zbiorczą informację za pierwszy, drugi i czwarty kwartał, opracowaną na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, umożliwiającą Ministrowi wykonanie nadzoru i kontroli, o której mowa w art. 153 ust. 2 ustawy; informację za czwarty kwartał sporządza się wraz z informacją roczną i przedstawia Ministrowi w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

3. Nadzór nad bieżącą realizacją dochodów i wydatków budżetowych dysponentów trzeciego stopnia sprawują organy finansowe dysponentów wyższego stopnia, których plany finansowe obejmują wydatki tych dysponentów. Nadzór nad dysponentami nadzorowanymi przez organy koordynujące sprawują te organy.

4. Nadzór i kontrolę bieżącej realizacji dochodów i wydatków budżetowych dysponentów trzeciego stopnia podległych dysponentowi drugiego stopnia, sprawują również organy finansowe dowódców: związków taktycznych (dywizji i brygad), okręgów wojskowych i korpusów oraz rodzajów sił zbrojnych.

5. Na podstawie sprawozdawczości sporządzanej przez poszczególne wojskowe biura emerytalne, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych sporządza i przesyła zbiorcze sprawozdania i materiały informacyjno-analityczne dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizacji wydatków na świadczenia emerytalne oraz przedstawia je Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

6. W resorcie obrony narodowej nadzór nad realizacją limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia, sprawują:

1) Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w odniesieniu do żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz studentów i absolwentów szkół wyższych odbywających przeszkolenie wojskowe;

2) Dyrektor Departamentu Kadr - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych;

3) Dyrektor Departamentu Administracyjnego - w odniesieniu do pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej;

4) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w odniesieniu do żołnierzy i pracowników uczelni wojskowych;

5) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - w odniesieniu do żołnierzy i pracowników państwowych instytucji kultury;

6) dysponenci środków budżetowych - w odniesieniu do żołnierzy i pracowników ich gospodarstw pomocniczych;

7) dowódca (dyrektor, szef, komendant) jednostki (komórki) organizacyjnej - w odniesieniu do żołnierzy i pracowników podległych zakładów budżetowych.

7. Dysponenci drugiego stopnia oraz Dyrektor Generalny kształtują - stosownie do zakresu odpowiedzialności - ewidencyjne stany osobowe zgodnie z limitami zatrudnienia, stanami średniorocznymi oraz planowanym zatrudnieniem, ustalonymi w decyzji budżetowej na dany rok.

8. Dyrektor Departamentu Budżetowego sprawuje nadzór nad przebiegiem realizacji wydatków osobowych i podejmuje, przy współudziale Dyrektora Departamentu Kadr, działania bezpośrednie lub wnioskuje do Ministra o podjęcie działań mających na celu przestrzeganie limitów wydatków osobowych określonych w ustawie budżetowej. W przypadku realizacji wydatków osobowych niezgodnie z upływem czasu Dyrektor Departamentu Budżetowego, w zależności od wyjaśnień dysponenta, opracowuje propozycje zmian w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej lub jego podziale, w trybie określonym w § 17.

9. Dyrektorzy organów koordynujących sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji wydatków dysponentów przez nich nadzorowanych.

10. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia, realizujący wydatki na rzecz innych dysponentów, są obowiązani do sporządzania i przekazywania tym dysponentom kwartalnych informacji z realizowanych na ich rzecz wydatków, w terminie do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału (w uzgodnionej szczegółowości).

§ 21.
1. Niżej wymienione osoby funkcyjne, na podstawie informacji przedstawionych przez dysponentów, przedstawiają Ministrowi i do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminie 35 dni po zakończeniu kwartału - następujące informacje:

1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie:

a) kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby pracowników, w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów zatrudnienia i planowanego zatrudnienia oraz kształtowania się średniorocznych i faktycznych stanów osobowych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych,

b) faktycznej liczby żołnierzy powołanych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w podziale na dysponentów, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne korpusy kadry zawodowej;

2) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych - w zakresie faktycznych i przewidywanych do końca roku wypłat uposażeń dwunastomiesięcznych oraz zmian w liczebności świadczeniobiorców emerytalno-rentowych;

3) Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie kształtowania się średniorocznych i faktycznych stanów osobowych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz studentów i absolwentów szkół wyższych odbywających przeszkolenie wojskowe - w odniesieniu do planowanych limitów zatrudnienia oraz stanów średniorocznych;

4) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby żołnierzy zawodowych oraz pracowników uczelni wojskowych w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów zatrudnienia i planowanego zatrudnienia;

5) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - w zakresie kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby żołnierzy zawodowych oraz pracowników państwowych instytucji kultury w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów zatrudnienia i planowanego zatrudnienia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, muszą zawierać ocenę:

1) ewentualnych zagrożeń, dotyczących przekroczenia ustalonych w ustawie budżetowej limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia - mających wpływ na zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i uposażenia;

2) działań, zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

3. Informacje dotyczące limitów i planowanego zatrudnienia sporządzają dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu, w terminie do 20 dnia po zakończeniu miesiąca i kwartału.

4. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, stosownie do kompetencji, w razie wystąpienia sytuacji określonej w ust. 2, mogą doraźnie zwrócić się do dysponentów środków budżetowych o dodatkowe informacje w zakresie sprawozdawczości.

§ 22.
Nadzór merytoryczny nad działalnością organów finansowych dysponentów sprawuje Dyrektor Departamentu Budżetowego.
§ 23.
Dyrektor Departamentu Budżetowego występuje do Ministra o blokowanie planowanych wydatków w przypadkach, o których mowa w ustawie.
§ 24.
1. Dysponenci są obowiązani do dokonywania na bieżąco analizy niedoborów i strat oraz należności. Analiza powinna zawierać również wnioski i propozycje dotyczące:

1) podjęcia działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu strat i niedoborów;

2) przyspieszania postępowań wyjaśniających;

3) wskazania ewentualnych zagrożeń dla realizacji budżetu z tego tytułu;

4) działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności.

2. Analizą, o której mowa w ust. 1, należy objąć wszystkie zaewidencjonowane straty, a także wszystkie należności, w tym z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody, ujęte w ewidencji księgowej.

3. Wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 1, za I półrocze przekazuje się dysponentowi wyższego stopnia w terminie do dnia 31 lipca.

4. Wnioski i propozycje za dany rok budżetowy, wraz z danymi odzwierciedlającymi tendencje zaobserwowane w obszarze działania dysponentów i informacjami o podjętych decyzjach o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty spłaty odszkodowań, podlegają przekazaniu Dyrektorowi Departamentu Budżetowego przez dysponentów drugiego stopnia oraz dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu, do końca lutego roku następnego.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, za dysponentów nadzorowanych przez organy koordynujące, przedstawiają te organy.

Rozdział 7

Zawieranie umów

§ 25.

1. Umowy na dostawy, roboty budowlane i usługi zawierają dysponenci realizujący zadania objęte tymi umowami oraz stosownie do upoważnień - Prezes Agencji Mienia Wojskowego lub dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, przed ich podpisaniem podlegają uzgodnieniu z głównym księgowym dysponenta, którego plan finansowy jest realizowany.

3. W przypadku, gdy nie występuje stanowisko głównego księgowego czynności, o których mowa w ust. 2, wykonuje szef (kierownik) organu finansowego dysponenta.

§ 26.
1. Umowy wieloletnie zawarte w ramach realizacji zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych podlegają ewidencji w Centralnym Rejestrze Umów Wieloletnich, prowadzonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

2. Umowy (aneksy do tych umów), o których mowa w ust. 1, zawierane są przez Ministra lub upoważnione imiennie osoby funkcyjne, bądź właściwych dysponentów budżetu.

3. W umowie wieloletniej wskazuje się pozycję wieloletniego planu rzeczowego oraz wartość zobowiązania i wielkości nakładów w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy.

4. Zawarcie umowy wieloletniej na zadania nie wymienione w wieloletnim planie rzeczowym uzależnia się od zapewnienia przez Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ciągłości ich finansowania.

§ 27.
1. Aktualizacja Centralnego Rejestru Umów Wieloletnich dokonywana jest w okresach kwartalnych na podstawie informacji sporządzanych przez osoby funkcyjne, o których mowa w § 26 ust. 2 i przekazanych Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w przypadku gdy nie są ujmowane w ewidencji finansowo-księgowej dysponenta głównego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzane są według wzoru, określonego w załączniku Nr 4 do decyzji i przekazywane Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po kwartale, w którym nastąpiły zmiany.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 28.

1. Jednostki (komórki) organizacyjne opracowujące projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów, powodujących skutki finansowe dla budżetu resortu obrony narodowej, są obowiązane do określenia, w uzasadnieniach do tych projektów, szczegółowych kalkulacji skutków, wraz ze wskazaniem źródeł ich sfinansowania. W przypadku aktu prawnego odnoszącego się do zatrudnienia pracowników i żołnierzy skutki (oszczędności lub/i dodatkowe wydatki) podaje się odrębnie dla każdej z grup zatrudnienia.

2. Zadania nowe, planowane do realizacji przez poszczególnych dysponentów, winny być przez nich uwzględniane do czasu opracowania wytycznych Ministra.

3. Uwzględnienie zadań nowych, przewidywanych do realizacji po zakończeniu okresu planowania budżetowego, wymaga każdorazowo zgody Ministra, poprzedzonej opinią Dyrektora Departamentu Budżetowego oraz właściwego dysponenta w zakresie zagwarantowania środków na ich wykonanie.

§ 29.
1. Finansowanie działalności sądów wojskowych jest realizowane z wyodrębnionych środków resortu obrony narodowej.

2. Szczegółowe zasady planowania i wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, określają przepisy regulujące zasady funkcjonowania sądownictwa wojskowego.

§ 30.
Szczegółowy zakres wydatków planowanych przez dysponentów i dowódców (dyrektorów, szefów, komendantów) niektórych jednostek (komórek) organizacyjnych określają wytyczne Ministra.
§ 31.
Realizacja wydatków w 2007 r. odbywa się zgodnie z decyzją budżetową na 2007 r.
§ 32.
Do planowania budżetowego na 2008 r. mogą być włączani inni niż określeni w załączniku Nr 2 do decyzji dysponenci, stosownie do wytycznych Ministra do planowania na 2008 r.
§ 33.
Traci moc decyzja Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 196 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 4).
§ 34.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

Załącznik 1. [WYKAZ DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DRUGIEGO STOPNIA, TRZECIEGO STOPNIA, PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO DYSPONENTOWI GŁÓWNEMU, ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 czerwca 2007 r. (poz. 149)

Załącznik Nr 1

WYKAZ DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DRUGIEGO STOPNIA, TRZECIEGO STOPNIA, PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO DYSPONENTOWI GŁÓWNEMU, ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Dysponenci drugiego stopnia

1. Dowódca Wojsk Lądowych

2. Dowódca Sił Powietrznych

 

 

3. Dowódca Marynarki Wojennej

 

 

4. Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

5. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

2

Dysponenci trzeciego stopnia, podlegli bezpośrednio dysponentowi głównemu

1. Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

2. dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych (WBE)

3. szefowie rejonowych (Stołecznego, Wojskowego) zarządów infrastruktury

 

4. szefowie terenowych oddziałów lotniskowych

 

5. Dyrektor „Centrali Wojskowe Misje Pokojowe”

 

6. Dyrektor zakładu budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”

 

7. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

8. Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

9. Dowódca Dowództwa Operacyjnego

3

Członkowie Komisji

1. Minister Obrony Narodowej

 

 

2. Sekretarz Stanu - zastępca przewodniczącego

 

 

3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

 

4. Dyrektor Generalny

 

 

5. Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

6. Dyrektor Departamentu Kadr

 

 

7. Dyrektor Departamentu Infrastruktury

 

 

8. dysponenci drugiego stopnia

 

 

9. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

 

10. Sekretarz Komisji - zastępca Dyrektora Departamentu Budżetowego lub Główny Księgowy Budżetu resortu obrony narodowej

WYKAZ DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DRUGIEGO STOPNIA, TRZECIEGO STOPNIA, PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO DYSPONENTOWI GŁÓWNEMU, ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

według stanu na dzień 1 stycznia 2008 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Dysponenci drugiego

1. Szef Inspektoratu Wsparcia

 

stopnia

2. Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

3. Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

4. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

2

Dysponenci trzeciego stopnia, podlegli bezpośrednio dysponentowi głównemu

1. dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych (WBE)

2. Dyrektor „Centrali Wojskowe Misje Pokojowe”

3. Dyrektor zakładu budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”

 

 

4. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

5. Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

6. Dowódca Dowództwa Operacyjnego

3

Członkowie Komisji

1. Minister Obrony Narodowej

 

 

2. Sekretarz Stanu - zastępca przewodniczącego

 

 

3. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

 

4. Dyrektor Generalny

 

 

5. Dyrektor Departamentu Budżetowego

 

 

6. Dyrektor Departamentu Kadr

 

 

7. dysponenci drugiego stopnia

 

 

8. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

 

9. Sekretarz Komisji - zastępca Dyrektora Departamentu Budżetowego lub Główny Księgowy Budżetu resortu obrony narodowej

 

Załącznik 2. [ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ DYSPONENTÓW I DYREKTORÓW (SZEFÓW) NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK (KOMÓREK) ORGANIZACYJNYCH]

Załącznik Nr 2

ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ DYSPONENTÓW I DYREKTORÓW (SZEFÓW) NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK (KOMÓREK) ORGANIZACYJNYCH

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz przez innych dowódców (szefów, dyrektorów, komendantów) wyszczególnionych w niniejszym załączniku, dotyczących działalności i funkcjonowania jednostek podległych i jednostek pozostających na zaopatrzeniu. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

 

 

1) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, dotyczących organizacji przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym nagród i wyróżnień dla laureatów tych przedsięwzięć, z wyjątkiem planowanych centralnie przez Departament Administracyjny;

 

 

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu, o którym mowa w § 2 pkt 18 lit. a decyzji;

 

 

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, koordynowanych przez te zarządy;

 

 

4) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dotyczących:

 

 

a) zakupu leków, refundacji za leki OTC, szczepionek, sprzętu i materiałów medycznych, płynów infuzyjnych, zestawów medycznych oraz indywidualnego wyposażenia medycznego żołnierzy.

 

 

b) specjalizacji medycznych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojskowych jednostkach budżetowych.

 

 

c) świadczeń zdrowotnych dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań poza granicami kraju, a także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska (Dz. U. Nr 208, poz. 1740),

 

 

5) Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych dotyczących działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej;

 

 

6) organy planujące, dotyczących utrzymania i funkcjonowania ich struktur;

 

 

7) Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego WP, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia do produkcji map.

 

 

2. Planuje wydatki, w tym również w ramach środków uzyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa, na realizację zadań związanych z programem wyposażania Sił Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe oraz na realizację zadań związanych z transportem VIP.

 

 

3. Planuje również wydatki na realizację zadań związanych z:

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

 

1) pobytem jednostek wojskowych poza granicami państwa;

 

 

2) współfinansowaniem funkcjonowania jednostek wielonarodowych, w tym opłacenie składek do wspólnych budżetów;

 

 

3) uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych;

 

 

4) utrzymaniem nieruchomości;

 

 

5) wyposażaniem nieruchomości w sprzęt, materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe;

 

 

6) dotacją dla Agencji Mienia Wojskowego na utrzymanie przejmowanego mienia;

 

 

7) dotacją dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na realizację zadań zleconych.

2

Dowódca Wojsk Specjalnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz przez innych dowódców (szefów, dyrektorów, komendantów) wyszczególnionych w niniejszym załączniku, dotyczących działalności i funkcjonowania jednostek podległych. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

 

 

1) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, dotyczących organizacji przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym nagród i wyróżnień dla laureatów tych przedsięwzięć, z wyjątkiem planowanych centralnie przez Departament Administracyjny;

 

 

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu, o którym mowa w § 2 pkt 18 lit. a decyzji;

 

 

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, koordynowanych przez te zarządy;

 

 

4) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dotyczących:

 

 

a) zakupu leków, refundacji za leki OTC, szczepionek, sprzętu i materiałów medycznych, płynów infuzyjnych, zestawów medycznych oraz indywidualnego wyposażenia medycznego żołnierzy,

 

 

b) specjalizacji medycznych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojskowych jednostkach budżetowych,

 

 

c) świadczeń zdrowotnych dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań poza granicami kraju, a także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska;

 

 

5) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczące planu prac normalizacyjnych.

 

 

2. Ponadto planuje wydatki na realizację zadań związanych z:

 

 

1) pobytem podległych jednostek wojskowych poza granicami państwa;

 

 

2) uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

Dowódca Garnizonu Warszawa

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz przez innych dowódców (szefów, dyrektorów, komendantów) wyszczególnionych w niniejszym załączniku, dotyczących działalności i funkcjonowania jednostek Dowództwa Garnizonu Warszawa i jednostek pozostających na zaopatrzeniu. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

 

 

1) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, dotyczących organizacji przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo--rekreacyjnych, w tym nagród i wyróżnień dla laureatów tych przedsięwzięć, z wyjątkiem planowanych centralnie przez Departament Administracyjny;

 

 

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu, o którym mowa w § 2 pkt 18 lit. a decyzji;

 

 

3) Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, dotyczących:

 

 

a) opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych,

 

 

b) opłat z tytułu użytkowania widm częstotliwości i zasobów numeracyjnych;

 

 

4) Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących:

 

 

a) opracowania wydawnictw topograficznych oraz produktów numerycznego zobrazowania terenów,

 

 

b) zakupu materiałów i wyposażenia do produkcji map,

 

 

c) wydatków wynikających z realizacji umów międzynarodowych i bilateralnych w zakresie produktów geograficznych oraz zaopatrzenia Sił Zbrojnych w niezbędne wydawnictwa geograficzne,

 

 

d) opłat za pozyskiwanie w kraju i za granicą informacji hydrometeorologicznych dla potrzeb Sił Zbrojnych,

 

 

e) opłat za pozyskiwanie materiałów i wydawnictw w kraju i zagranicą dla potrzeb służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych;

 

 

5) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, koordynowanych przez te zarządy;

 

 

6) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dotyczących:

 

 

a) zakupu leków, refundacji za leki OTC, szczepionek, sprzętu i materiałów medycznych, płynów infuzyjnych, zestawów medycznych oraz indywidualnego wyposażenia medycznego żołnierzy,

 

 

b) specjalizacji medycznych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojskowych jednostkach budżetowych,

 

 

c) świadczeń zdrowotnych dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań poza granicami kraju, a także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska;

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

 

7) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczących planu prac normalizacyjnych;

 

 

8) organy planujące, dotyczące utrzymania i funkcjonowania ich struktur.

 

 

2. Ponadto planuje wydatki na realizację zadań związanych z:

 

 

1) funkcjonowaniem Domu Emeryta Wojskowego;

 

 

2) zabezpieczeniem komórek organizacyjnych Ministerstwa, w obszarze:

 

 

a) równoważników wypłacanych w zamian należności rzeczowych,

 

 

b) ochrony obiektów,

 

 

c) eksploatacji samochodów służbowych, z wyjątkiem mps,

 

 

d) zabezpieczenia medyczno-sanitarnego,

 

 

e) gotowości bojowej,

 

 

f) szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych,

 

 

g) funkcjonowania systemu łączności, z wyjątkiem wydatków dotyczących opłat telekomunikacyjnych i zakupów aparatów telefonicznych,

 

 

h) pobytem jednostek wojskowych poza granicami państwa,

 

 

i) uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych.

4

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz przez innych dowódców (szefów, dyrektorów, komendantów) wyszczególnionych w niniejszym załączniku, dotyczących działalności i funkcjonowania jednostek podległych. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

 

 

1) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, dotyczących organizacji przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo--rekreacyjnych, w tym nagród i wyróżnień dla laureatów tych przedsięwzięć, z wyjątkiem planowanych centralnie przez Departament Administracyjny;

 

 

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu o którym mowa w § 2 pkt 18 lit. a decyzji;

 

 

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, koordynowanych przez te zarządy;

 

 

4) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dotyczących:

 

 

a) zakupu leków, refundacji za leki OTC, szczepionek, sprzętu i materiałów medycznych, płynów infuzyjnych, zestawów medycznych oraz indywidualnego wyposażenia medycznego żołnierzy,

 

 

b) specjalizacji medycznych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojskowych jednostkach budżetowych,

 

 

c) świadczeń zdrowotnych dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań poza granicami kraju, a także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

 

2. Ponadto planuje wydatki na realizację zadań związanych z:

 

 

1) pobytem podległych jednostek wojskowych poza granicami państwa;

 

 

2) uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych.

5

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, dotyczące jednostek wojskowej służby zdrowia oraz związane z ochroną zdrowia, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz przez innych dowódców (szefów, dyrektorów, komendantów), w tym w szczególności przez:

 

 

1) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu o którym mowa w § 2 pkt 18 lit. a decyzji;

 

 

2) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, koordynowanych przez te zarządy.

 

 

2. Planuje inne, niż wymienione w pkt 1, wydatki, w tym szczególnie w zakresie:

 

 

1) dotacji dla Wojskowej Izby Lekarskiej - na podstawie zawartych umów;

 

 

2) dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Minister;

 

 

3) składek do Międzynarodowego Komitetu Medycyny Wojskowej - na podstawie umowy zawartej przez szefa inspektoratu;

 

 

4) bezspornych zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Minister - na podstawie prowadzonych w trybie ciągłym przez szefa inspektoratu: monitoringu kondycji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz oceny ich przydatności dla potrzeb Sił Zbrojnych;

 

 

5) zleconych przez resort obrony narodowej zadań dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz medycznych jednostek badawczo-rozwojowych: mobilizacyjnych oraz na wypadek sytuacji kryzysowych, utylizacji trucizn medycznych pochodzących z rotacji środków materiałowych zapasu wojennego oraz wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215);

 

 

6) wynagrodzeń krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju a także recenzentów prac rozwojowych w dziedzinie medycyny;

 

 

7) turnusów leczniczo-profilaktycznych dla żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami kraju;

 

 

8) związanych z funkcjonowaniem publicznej służby krwi.

6

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz w ramach planu finansowego dysponenta głównego.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

7

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Służby Kontrwywiadu Wojskowego objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz w ramach planu finansowego dysponenta głównego.

8

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki, objęte klasyfikacją, w dziale „Administracja Publiczna”, dotyczące komórek organizacyjnych Ministerstwa, za wyjątkiem planowanych na rzecz tych komórek przez Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

 

 

2. Planuje wydatki w rozdziale „Centralne Wsparcie”, według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

 

 

1) Szefa Zarządu Szkolenia - P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące treningów i ćwiczeń, gier wojennych organizowanych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ;

 

 

2) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dotyczące projektów wynalazczych przyjętych do zastosowania w Siłach Zbrojnych;

 

 

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, koordynowanych przez te zarządy z wyjątkiem planowanych przez dysponentów drugiego stopnia.

 

 

3. Planuje wydatki w rozdziale „Pozostałe jednostki wojskowe” według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

 

 

1) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego oraz Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego - na wydatki dotyczące:

 

 

a) ćwiczeń wojskowych organizowanych przy udziale wojewodów i innych przedstawicieli władz cywilnych,

 

 

b) szkolenia kadr kierowniczych administracji rządowej spoza resortu obrony narodowej oraz zakupu literatury fachowej w związku z tym szkoleniem,

 

 

c) upowszechniania problemów zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i polskiej polityki obronnej;

 

 

2) Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych - na wydatki dotyczące:

 

 

a) implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych z wyjątkiem planowanych przez dysponentów drugiego stopnia wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi,

 

 

b) zakupu upominków wręczanych podczas podróży i kontaktów zagranicznych,

 

 

c) finansowania studiów służby zagranicznej;

 

 

3) Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego - na wydatki dotyczące działalności promocyjno-informacyjnej i wydawniczej Ministerstwa;

 

 

4) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - wydatki dotyczące funkcjonowania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej;

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

 

5) Dyrektora Departamentu Kadr - na wydatki dotyczące:

 

 

a) odbywania studiów (szkoleń) przez żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej poza granicami kraju, w tym również w ramach środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa.

 

 

b) zakupu medali, legitymacji służbowych itp..

 

 

c) odbywania szkoleń w zakresie informatyki przez żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej - w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji;

 

 

6) Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych - wydatki dotyczące udziału w konferencjach Międzynarodowego Komitetu Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS);

 

 

7) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - na wydatki dotyczące:

 

 

a) zakupu dla bibliotek oświatowych wojska literatury kwalifikowanej przez Centralną Komisję do Spraw Zakupu Materiałów Bibliotecznych,

 

 

b) zakupu filmów i licencji filmowych.

 

 

c) zakupu dla wojsk dzieł sztuki i wydawnictw z zakresu problematyki społeczno-wychowawczej.

 

 

d) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy (Dz. U. Nr 162, poz. 1341),

 

 

e) organizacji centralnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo-rekreacyjnych w tym nagród i wyróżnień dla laureatów tych przedsięwzięć.

 

 

f) realizacji centralnych przedsięwzięć w zakresie promocji obronności.

 

 

g) zabezpieczenia ceremonii obchodów świąt państwowych i wojskowych.

 

 

h) organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu: profilaktyki wychowawczej, psychoprofilaktyki, profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki HIV/AIDS, mobbing, i molestowanie), kształcenia obywatelskiego w wojsku, działalności artystycznej i kulturalno-oświatowej.

 

 

i) warsztatów naukowych i podróży historycznych dla kadry zawodowej.

 

 

j) opracowywania, wydawania i dystrybucji materiałów z zakresu: wychowania, kształcenia obywatelskiego, psychoprofilaktyki, pracy kulturalno-oświatowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności promocyjnej.

 

 

k) zakupu materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych.

 

 

l) przedsięwzięć w zakresie dyscypliny w Siłach Zbrojnych.

 

 

4. W rozdziale „Pozostałe jednostki wojskowe” planuje wydatki na wypłatę żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w Ministerstwie należności, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.4)).

 

 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122 poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414, Nr 220, poz. 1600 i 1602.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

9

Dyrektor Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe”

Planuje wydatki na podstawie propozycji zgłoszonych przez przedstawicielstwa i zespoły łącznikowe, jednostki organizacyjne funkcjonujące przy strukturach dowodzenia NATO oraz ataszaty wojskowe, zweryfikowanych stosownie do kompetencji przez:

 

1) Dyrektora Departamentu Kadr MON - wydatki dotyczące finansowania żołnierzy pełniących służbę w tych przedstawicielstwach i zespołach;

 

2) Podsekretarza Stanu w MON - wydatki dotyczące żołnierzy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych przy strukturach dowodzenia NATO;

 

3) Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON - na wydatki dotyczące finansowania ataszatów.

10

Dyrektor Zakładu Budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północno-atlantyckiego”

Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją dotyczące:

 

1) udziału resortu obrony narodowej w inwestycyjnym programie NATO w dziedzinie bezpieczeństwa;

 

2) utrzymania i obsługi obiektów i urządzeń powstałych w wyniku zakończenia inwestycji zrealizowanych ze środków NSIP nieprzekazanych do użytkowania;

 

3) wydatków okołopakietowych.

11

Dyrektor Departamentu Budżetowego

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, w szczególności dotyczące udziału resortu obrony narodowej w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych w zakresie określonym w odrębnych decyzjach Ministra, oraz opłacenia składek z tytułu ubezpieczeń obserwatorów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych.

 

 

2. Planuje inne, niż wymienione w pkt 1, wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

 

 

1) Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie produkcji formularzy wojskowych;

 

 

2) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, w zakresie wydatków objętych planem badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych uwzględniających programy/projekty realizowane w Dyrektoriacie Badań i Technologii Europejskiej Agencji Obrony;

 

 

3) Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie stanów średniorocznych i wydatków, na uposażenia i składki na ubezpieczenie społeczne żołnierzy rezerwy, planowanych w ramach sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej potrzeb Sił Zbrojnych, wykorzystywanych głównie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz likwidacji ich skutków.

12

Dowódca Dowództwa Operacyjnego

Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, dotyczące Dowództwa Operacyjnego oraz wydatki Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju, w tym w szczególności na transport do i z rejonu działania Polskich Kontyngentów Wojskowych, zatrudnianie personelu cywilnego oraz ubezpieczenia personelu wojskowego i cywilnego, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz w ramach planu finansowego dysponenta głównego.

 


Załącznik 3. [RAMOWY HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA BUDŻETOWEGO ORAZ SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW PLANÓW RZECZOWYCH (RZ)]

Załącznik Nr 3

RAMOWY HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA BUDŻETOWEGO ORAZ SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW PLANÓW RZECZOWYCH (RZ)

Lp.

TERMIN

ZAKRES CZYNNOŚCI

WYKONAWCA WSPÓŁWYKONAWCA

1

Luty - marzec roku przedplanowego

Zorganizowanie konferencji uzgodnieniowych dotyczących liczebności i struktury stanów osobowych

Zarząd Organizacji i Uzupełnień
- P1 Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego, Departament Kadr

Dysponenci, o których mowa w pkt 1 i 2 załącznika Nr 1 oraz w § 3 ust. 7 decyzji, z wyłączeniem dysponentów nadzorowanych przez organy koordynujące

2

Marzec - maj roku przedplanowego

Opracowanie projektów planów rzeczowych zadań (RZ) na rok planistyczny, głównie dotyczących świadczeń fizycznych na rzecz osób fizycznych, informacji o restrukturyzowanych jednostkach wojskowych, zadań nowych koniecznych do sfinansowania z budżetu resortu w wyniku planowanego wprowadzenia w życie nowych aktów prawnych, zadań finansowanych w ramach inwestycji (budownictwo inwestycyjne, zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem, inwestycje zagraniczne)

Departament Budżetowy

 

Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia i trzeciego stopnia ustanowieni przez Ministra,
Sztab Generalny Wojska Polskiego

3

Przeprowadzenie Gry Decyzyjnej Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego określającej zadania i priorytety do działalności Sił Zbrojnych w roku objętym planowaniem

Sztab Generalny Wojska Polskiego

4

Kwiecień - maj roku przedplanowego

Opracowanie projektu wytycznych Ministra do planowania budżetowego

Departament Budżetowy
Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej

 

Lp.

TERMIN

ZAKRES CZYNNOŚCI

WYKONAWCA WSPÓŁWYKONAWCA

5

Kwiecień - maj roku przedplanowego

Weryfikacja i uzgodnienie projektu wytycznych oraz przedstawienie ich do podpisu Ministrowi

Departament Budżetowy

wspólnie ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i jednostkami (komórkami) organizacyjnymi, których one dotyczą

6

Opracowanie i wydanie noty budżetowej

Departament Budżetowy

7

Maj - czerwiec roku przedplanowego

Wydanie decyzji Dyrektora Departamentu Budżetowego, o której mowa w § 5 decyzji

Departament Budżetowy

8

Maj - lipiec roku przedplanowego

Opracowanie dla dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia jednostkowych projektów budżetów dysponentów trzeciego stopnia na dany rok planistyczny

Dysponenci trzeciego stopnia, których wydatki ujmowane są w planach finansowych dysponentów drugiego stopnia

9

 

Opracowanie projektów budżetów, o których mowa w § 9 decyzji

Dysponenci, o których mowa w pkt 1 i 2 załącznika Nr 1 oraz w § 3 ust. 7 decyzji

10

Lipiec - sierpień roku przedplanowego

Weryfikacja projektów budżetów, o których mowa w § 9 decyzji oraz przygotowanie protokołu z ich weryfikacji

Departament Budżetowy

11

Sierpień roku przedplanowego

Przeliczenie zweryfikowanych projektów budżetów na ceny i płace oraz warunki metodologiczne roku planistycznego oraz dostosowanie limitów wydatków poszczególnych dysponentów do ogólnego limitu wydatków resortu określonego przez Radę Ministrów

Departament Budżetowy
Sztab Generalny Wojska Polskiego

12

Opracowanie zbiorczego projektu budżetu resortu wraz z uzasadnieniem, przesłanie Ministrowi Finansów

Departament Budżetowy

13

Wrzesień - październik roku przedplanowego

Opracowanie „Informacji o projekcie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej” na dany rok planistyczny

Departament Budżetowy

14

Konsultacje i uzgodnienia z Ministerstwem Finansów dotyczące projektu dochodów i wydatków budżetowych resortu - uzupełnienia, dodatkowe informacje, zmiany itp.

Departament Budżetowy

 

Lp.

TERMIN

ZAKRES CZYNNOŚCI

WYKONAWCA WSPÓŁWYKONAWCA

15

Do dnia 25 października roku przedplanowego

Przedstawienie dysponentom, o których mowa w załączniku Nr 1 lp. 1 i 2 oraz § 3 ust. 7 decyzji, organom planującym oraz Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, informacji o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej

Departament Budżetowy

16

Do dnia 20 listopada roku przedplanowego

Przekazanie projektów planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez innych dysponentów

Dysponenci, o których mowa w pkt 1 i 2 załącznika Nr 1 oraz w § 3 ust. 7 decyzji planujący przekazanie wydatków

17

Do dnia 1 grudnia roku przedplanowego

Opracowanie oraz przesłanie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego projektów planów finansowych na następny rok budżetowy, z wyodrębnieniem wydatków planowanych do przekazania innym dysponentom

Dysponenci, o których mowa w pkt 1 i 2 załącznika Nr 1 oraz w § 3 ust. 7 decyzji

18

Do dnia 20 grudnia roku przedplanowego

Sporządzenie i zatwierdzenie przez dysponentów trzeciego stopnia (dysponenta głównego oraz dysponentów drugiego stopnia w zakresie wydatków realizowanych bezpośrednio przez nich) projektów planów finansowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków

Dysponenci środków budżetowych trzeciego stopnia

19

Grudzień roku przedplanowego

Opracowanie projektu decyzji budżetowej Ministra

Departament Budżetowy
Właściwe osoby funkcyjne resortu odpowiedzialne za opracowanie centralnych planów rzeczowych

20

Do 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej

Przedstawienie projektu decyzji budżetowej do podpisu Ministrowi oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej

Departament Budżetowy

 

Załącznik 4. [WYKAZ UMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH I REALIZOWANYCH]

Załącznik Nr 4

WYKAZ UMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH I REALIZOWANYCH

infoRgrafika


 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA