REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 8 poz. 85

Departament Administracyjny

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. R Nr 76, poz. 768 i z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073) zarządza się, co następuje:

§ 1.W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej, w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej, wydaje decyzje (rozkazy) wewnętrzne oraz w sprawach objętych zakresem zadań podległej komórki organizacyjnej może wydawać wytyczne.

5. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej może upoważnić zastępcę dyrektora (szefa) lub inną osobę do załatwiania spraw oraz podpisywania pism."

2) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zmiany w etacie komórki organizacyjnej następują w trybie określonym w ust. 4 i 5. Zmiany w etacie komórki organizacyjnej spowodowane zmianą jej zakresu zadań lub skutkujące zmianą jej struktury organizacyjnej wymagają jednoczesnego przedstawienia propozycji zmian w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa oraz zmian w szczegółowym zakresie działania komórki organizacyjnej w trybie określonym w ust. 2.".

3) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania związane z zapewnieniem Ministerstwu warunków funkcjonowania realizuje dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, dyrektor Zakładu Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej i Dowódca Garnizonu Warszawa na podstawie wydanych przez Dyrektora Generalnego decyzji, wytycznych, instrukcji i poleceń.”

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

㤠24. Departament Infrastruktury

1. Departament Infrastruktury jest właściwy w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami w zakresie zastrzeżonym dla Ministra Obrony Narodowej, opracowywania projektów aktów prawnych, norm i analiz z obszaru infrastruktury wojskowej oraz ochrony środowiska.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) kształtowanie polityki resortu w zakresie gospodarowania nieruchomościami, w tym związanej z wykonywaniem prawa trwałego zarządu;

2) określanie zasad i norm dotyczących gospodarowania nieruchomościami i prowadzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej nieruchomości;

3) bezpośredni nadzór nad realizacją Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) i współpraca przy tworzeniu nowych pakietów (CP);

4) opracowywanie koncepcji i strategii ochrony środowiska oraz działań proekologicznych;

5) prowadzenie ewidencji wojskowych nieruchomości zabytkowych oraz opracowywanie programów i strategii ich restauracji;

6) opracowywanie projektów aktów prawnych z obszaru infrastruktury, opiniowanie umów międzynarodowych, projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących tej problematyki oraz udział w pracach krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych państw UE;

7) realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym terenów zamkniętych;

8) prognozowanie, planowanie i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu typizacji budownictwa wojskowego, opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w tym zakresie oraz realizacja zadań związanych z normalizacją i zapewnieniem jakości;

9) bezpośredni nadzór nad planowaniem i wykorzystaniem dotacji budżetowych na cele inwestycyjne, udzielanych przez Ministra Obrony Narodowej."

5) w § 25 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wyznaczanie żołnierzy do pełnienia służby poza granicami kraju;"

6) w § 27 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) inicjowanie i koordynowanie działalności naukowej oraz naukowo-technicznej wszystkich komórek zaplecza naukowo-badawczego resortu w zakresie techniki i technologii obronnych, na podstawie średnio i długoterminowych planów rozwoju Sił Zbrojnych, poprzez opracowanie i uaktualnianie "Priorytetowych kierunków badań z obszaru techniki i technologii obronnych na lata..." oraz koordynowanie współpracy resortu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem NATO-wskiej Organizacji do spraw Badań i Technologii oraz Dyrektoriatu do spraw Badań i Technologii Europejskiej Agencji Obrony;",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) planowanie i koordynacja działalności studyjnej, racjonalizatorskiej i wynalazczej w resorcie w zakresie wydatków realizowanych z rachunku właściwego dysponenta części budżetu;",

c) po pkt 8 dodaje się pkt 9, 10 i 11 w brzmieniu:

„9) przeprowadzanie procedur uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych na uczelniach zagranicznych, osobom skierowanym przez Ministra Obrony Narodowej za równorzędne z dyplomami ukończenia studiów wyższych w Polsce;

10) koordynowanie współpracy z ministerstwem właściwym do spraw nauki w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów (programów) badawczych wojskowych i cywilnych podmiotów naukowych oraz na zadania wynikające z działalności statutowej i inwestycyjnej jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

11) koordynowanie dofinansowania realizacji zadań wynikających z potrzeb własnych Ministra Obrony Narodowej w ramach działalności wspomagającej badania ze środków pozyskanych z budżetu państwa na naukę."

7) w § 29 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koordynacja współpracy z NATO i UE w zakresie inicjatyw dotyczących zdolności obronnych oraz monitorowanie stanu realizacji zobowiązań polityczno-wojskowych RP wynikających z członkostwa w tych organizacjach, w tym przygotowywanie Odpowiedzi RP na Kwestionariusz Planowania Obronnego NATO (DPQ) i Kwestionariusz Celu Operacyjnych UE (UE HGQ);"

8) w § 32 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

5a) prowadzenie spraw dotyczących informacji prawnie chronionych, realizowanych na wniosek służb specjalnych oraz sądów, prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i innych instytucji powołanych do prowadzenia prawnie określonych postępowań;"

9) w § 33 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określanie zasad funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych: wojskowych biur emerytalnych, wojskowych domów wypoczynkowych, wojskowych zespołów wypoczynkowych, Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, Domu Emeryta Wojskowego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;"

10) w § 34 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organizowanie procesu planowania operacyjnego w organach administracji publicznej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym przygotowanie propozycji w zakresie organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania organów władzy i administracji publicznej;",

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) organizowanie ćwiczeń obronnych o zasięgu regionalnym, jak też współuczestniczenie w przygotowaniu ćwiczeń obronnych o zasięgu międzynarodowym i krajowym;

5) koordynowanie szkolenia obronnego realizowanego w państwie, a także udziału struktur pozamilitarnych w realizacji Celów Sił Zbrojnych RP oraz współpracy realizowanej przez Siły Zbrojne i wojska sojusznicze z organami administracji rządowej i samorządowej w czasie pokoju, kryzysu i wojny;",

c) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 8 dodaje się pkt 9, 10, 11 i 12 w brzmieniu:

„9) organizowanie na potrzeby osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji publicznej szkolenia obronnego w formie wyższych kursów obronnych, w tym opracowywanie programów i planów, zapewnienie warunków organizacyjnych i merytorycznych oraz kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu;

10) planowanie, organizowanie i realizowanie zarządzanych przez Prezesa Rady Ministrów kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa oraz koordynowanie działalności ministrów i wojewodów w zakresie planowania przez nich kontroli problemowych;

11) określanie poziomu wydatków na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP, w części 29 Obrona Narodowa oraz innych częściach budżetu państwa;

12) koordynacja polityki naukowej i naukowo--technicznej w obszarze polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa, przygotowań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa, współpracy cywilno--wojskowej oraz funkcjonowania systemu obronnego państwa w różnych stanach gotowości obronnej."

11) w § 38 w ust. 2:

a) pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1) realizacja - na podstawie przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne danych niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - rocznych (w ujęciu co najmniej dwuletnim) i wieloletnich planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w części przekazanej do realizacji Departamentowi, z wyłączeniem serwisowania sprzętu, remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz zakupów części zamiennych, które są realizowane w trybie decentralnym;

2) prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, opracowywanie i zawieranie umów cywilnoprawnych wynikających z rocznych i wieloletnich planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, a także programów wieloletnich oraz funduszy i pożyczek zagranicznych;

3) analizowanie i opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w zakresie możliwości ich realizacji pod względem formalno-prawnym oraz posiadanego potencjału ludzkiego, a także zabezpieczenia środków finansowych na zawarte i realizowane przez Departament umowy wieloletnie oraz opracowywanie opinii i sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji centralnego planu modernizacji technicznej;",

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wykonywanie funkcji organu współplanującego w zakresie limitów stanów osobowych oraz wydatków osobowych wyodrębnionych dla jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Departamentowi."

12) w § 40 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ocena wpływu środowiska geograficznego na prowadzenie działań militarnych w wymiarze strategicznym;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) organizowanie wymiany informacji rozpoznawczych i geoprzestrzennych w systemie narodowym i sojuszniczym, a także tworzenie, aktualizacja i dystrybucja rozpoznawczych oraz geoprzestrzennych baz danych;",

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opracowywanie i rozpowszechnianie dokumentów normatywnych oraz informacyjnych w dziedzinach rozpoznania wojskowego, walki elektronicznej, geografii wojskowej i działań psychologicznych, a także o armiach innych państw;",

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) organizowanie procesu wytwarzania i zaopatrywania wojsk w produkty geoprzestrzenne oraz organizowanie współdziałania służby hydrometeorologicznej w rodzajach Sił Zbrojnych."

13) w § 41 w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) przygotowywanie propozycji udziału Sił Zbrojnych w misjach i operacjach międzynarodowych oraz narodowego zaangażowania w siłach reagowania NATO, UE i ONZ; 11) planowanie i organizowanie udziału Sił Zbrojnych w zapewnieniu szczególnej ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa."

14) w § 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 jest właściwy w zakresie planowania rzeczowego w obszarze modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości i zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Inwestycji NATO (NSIP) oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych. Określa zasady opracowywania i realizacji Centralnych Planów Rzeczowych (CPR).",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planowanie budżetu resortu w części dotyczącej CPR obejmujących modernizację techniczną, inwestycje budowlane, remonty nieruchomości, zamierzenia realizowane w ramach NSIP oraz zakupy środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;",

c) w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

5a) opracowywanie analiz ekonomiczno-wojskowych dotyczących wyposażenia technicznego, eksploatacji techniki wojskowej oraz przygotowywanie materiałów w tym zakresie na posiedzenia Rady Uzbrojenia;

5b) weryfikacja i ocena zgłoszonych przez komórki organizacyjne Ministerstwa i jednostki organizacyjne resortu potrzeb w obszarze centralnych planów rzeczowych w zakresie wymagań operacyjnych i priorytetów rozwoju Sił Zbrojnych w cyklu rocznym i średniookresowym;".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.przez Dyrektora Generalnego decyzji, wytycznych, instrukcji i poleceń."

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-05-15
  • Data wejścia w życie: 2008-05-15
  • Data obowiązywania: 2008-05-15
  • Dokument traci ważność: 2015-09-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA