REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 21 poz. 270

Departament Administracyjny

ZARZĄDZENIE Nr 40/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 listopada 2006 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.)1) oraz w związku z § 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 76, poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Obrony Narodowej nadaje się regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych zostaną przedstawione do zatwierdzenia, zgodnie z § 11 ust. 2 regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, do dnia 2 kwietnia 2007 r.
§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 20 z późn. zm.2)).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2003 r. Nr 11, poz. 118, z 2004 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 11, poz. 114, z 2005 r. Nr 14, poz. 106 oraz z 2006 r. Nr 5, poz. 56 i Nr 21, poz. 268.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik do zarządzenia Nr 40/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 listopada 2006 r. (poz. 270)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ministerstwo Obrony Narodowej działa na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.1));

2) ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.2));

3) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218);

4) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217);

5) zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768);

6) niniejszego regulaminu.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) Minister - Ministra Obrony Narodowej;

2) Szef SG WP - Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

3) Ministerstwo - Ministerstwo Obrony Narodowej;

4) resort - dział administracji rządowej w skład którego wchodzą: Minister jako kierownik działu administracji rządowej - obrona narodowa, Ministerstwo jako urząd, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra, w tym przedsiębiorstwa państwowe, dla których jest on organem założycielskim oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

5) komórka organizacyjna - Sekretariat Ministra, departament, zarząd, biuro - wchodzące w skład Ministerstwa;

6) jednostka organizacyjna - jednostkę nie wchodzącą w skład Ministerstwa, podległą Ministrowi lub przez niego nadzorowaną, w tym przedsiębiorstwo państwowe, dla którego jest on organem założycielskim;

7) pracownik - członka korpusu służby cywilnej oraz osobę nie będącą członkiem korpusu służby cywilnej zatrudnioną w Ministerstwie;

8) pracownik wojska - osobę zatrudnioną w jednostce organizacyjnej resortu.

§ 3. Regulamin organizacyjny Ministerstwa określa:

1) kierownicze stanowiska Ministerstwa;

2) zadania dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa;

3) organizację wewnętrzną i tryb pracy Ministerstwa;

4) właściwość komórek organizacyjnych Ministerstwa.

Rozdział 2

Kierownicze stanowiska Ministerstwa

§ 4. 1. Kierowniczymi stanowiskami Ministerstwa są:

1) Minister;

2) Sekretarz Stanu;

3) Szef SG WP;

4) podsekretarze stanu;

5) Dyrektor Generalny.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5:

1) kierują przyporządkowanymi komórkami organizacyjnymi;

2) sprawują nadzór nad podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi;

3) podejmują decyzje i podpisują pisma w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań, nie zastrzeżonych do decyzji Ministra;

4) podejmują decyzje w sprawach zastrzeżonych dla nich dekretacją lub ustnym poleceniem Ministra oraz w sprawach określonych przez Ministra w odrębnym upoważnieniu;

5) parafują pisma w sprawach zastrzeżonych do wyłącznego podpisu Ministra;

6) występują do właściwych organów administracji publicznej i podmiotów gospodarczych w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań oraz wymagających uzgodnień lub współpracy;

7) zajmują, w imieniu Ministra, merytoryczne stanowisko i wydają opinie w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań lub zlecanych im doraźnie;

8) polecają opracowywanie projektów aktów prawnych wynikających z zakresu powierzonych im zadań, w tym przepisów wykonawczych, z własnej inicjatywy, a także na wniosek Dyrektora Departamentu Prawnego;

9) sprawują nadzór nad ochroną informacji niejawnych;

10) uczestniczą w kreowaniu i prowadzeniu resortowej polityki informacyjnej i promocyjnej dotyczącej obronności państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Sił Zbrojnych);

11) kierują planowaniem kontaktów zagranicznych przyporządkowanych komórek organizacyjnych oraz nadzorują ich realizację;

12) wyrażają zgodę na urlopy dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) przyporządkowanych komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych;

13) są organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektorów (szefów, dowódców, komendantów) przyporządkowanych komórek organizacyjnych i bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych.

3. Prawa i obowiązki oraz szczegółowy zakres zadań powierzonych osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, określają odrębne przepisy.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mogą wydawać również polecenia - w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań - dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych, które nie są im przyporządkowane, po uprzednim powiadomieniu ich bezpośrednich przełożonych.

5. Osobom, o których mowa w ust. 1 oraz dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych podporządkowane są jednostki organizacyjne na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. 1. Minister realizuje zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz wynikające z innych aktów prawnych, a także zapewnia współdziałanie Ministerstwa z organami władzy publicznej.

2. Minister kieruje Ministerstwem i wykonuje swoje zadania bezpośrednio oraz poprzez:

1) osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5;

2) dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa;

3) pełnomocników i koordynatorów powoływanych odrębną decyzją.

3. Minister wykonuje swoje zadania także przy pomocy Gabinetu Politycznego Ministra, do zakresu działania którego należą sprawy dotyczące współdziałania Ministra z organami władzy publicznej, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi, wynikające z jego funkcji politycznej.

4. Do wyłącznych kompetencji Ministra, jeśli nie określi on inaczej, zastrzega się w szczególności następujące sprawy:

1) przygotowywanie projektów założeń polityki obronnej, w tym programów rozwoju systemu obronności oraz koncepcji i planów obrony państwa;

2) zatwierdzanie planów, programów resortu, materiałów i opracowań przedkładanych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej (Prezydent RP), Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP) lub Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej (Senat RP) oraz organom administracji rządowej;

3) udzielanie odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania poselskie i senatorskie;

4) kierowanie projektów dokumentów rządowych wnoszonych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz organy pomocnicze Rady Ministrów;

5) wydawanie aktów prawnych o charakterze wewnętrznym;

6) tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych;

7) tworzenie, przekształcanie i znoszenie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, a także określanie ich siedzib i terytorialnych zasięgów działania;

8) kształtowanie i realizacja polityki kadrowej, w tym:

a) wyznaczanie na stanowiska służbowe,

b) zwalnianie ze stanowisk służbowych,

c) mianowanie na stopnie wojskowe,

d) nadawanie odznaczeń resortowych;

9) występowanie do Prezydenta RP z wnioskami o:

a) wyznaczanie na stanowiska służbowe,

b) zwalnianie ze stanowisk służbowych,

c) mianowanie na stopnie wojskowe, będące w kompetencji Prezydenta RP,

d) nadawanie odznaczeń państwowych;

10) przedstawianie propozycji do projektu ustawy budżetowej w zakresie dotyczącym resortu oraz projektu szczegółowego planu dochodów i wydatków;

11) kształtowanie systemu wynagrodzeń pracowników i uposażeń żołnierzy oraz wojskowego zaopatrzenia emerytalnego;

12) określanie kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie obronności;

13) określanie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych z duszpasterstwami wojskowymi;

14) tworzenie i ustalanie organizacji przedstawicielstw wojskowych za granicą;

15) określanie kierunków polityki informacyjnej i promocyjnej resortu;

16) określanie szczegółowych zasad ochrony informacji niejawnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

17) sprawowanie funkcji organu odwoławczego w sprawach określonych odrębnymi przepisami;

18) kształtowanie dyscypliny wojskowej.

5. Do wyłącznego podpisu Ministra zastrzeżone są w szczególności pisma:

1) kierowane do:

a) Prezydenta RP,

b) Marszałków i Wicemarszałków Sejmu RP i Senatu RP,

c) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,

d) Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

e) Przewodniczącego Trybunału Stanu,

f) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,

g) Rzecznika Praw Obywatelskich,

h) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,

i) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

j) Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

k) ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 9;

2) w sprawach, o których mowa w ust. 4;

3) kierowane do kierowniczych organów innych państw i organizacji międzynarodowych.

6. Przedstawiane Ministrowi do podpisu (zatwierdzenia, akceptacji):

1) dokumenty i materiały skutkujące decyzjami w sprawach:

a) związanych ze strukturą, organizacją i działalnością Sił Zbrojnych - wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Szefa SG WP,

b) związanych ze strukturą, organizacją i działalnością Ministerstwa oraz powodujących dodatkowe skutki finansowe dla budżetu Ministerstwa - wymagają uprzedniego zaopiniowania przez Dyrektora Generalnego, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Administracyjnego,

c) powodujących dodatkowe skutki finansowe dla budżetu resortu - wymagają uprzedniego zaopiniowania, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej decyzji, przez Dyrektora Departamentu Budżetowego lub dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia oraz dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia ustanowionego przez Ministra;

2) projekty aktów prawnych o charakterze wewnętrznym (zarządzenia i decyzje, mające charakter ogólny, trwały i normatywny oraz wytyczne) podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej - wymagają uprzedniego zaopiniowania (parafowania) przez Dyrektora Departamentu Prawnego.

7. Do podpisywania w zastępstwie Ministra aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej oraz decyzji w sprawach kadrowych i finansowych - wymagane jest odrębne upoważnienie.

8. Ministra, w czasie jego nieobecności, zastępuje Sekretarz Stanu, a w razie jego nieobecności wyznaczony podsekretarz stanu, w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra.

§ 6. 1. Sekretarz Stanu, podsekretarze stanu i Dyrektor Generalny wydają decyzje, wytyczne, instrukcje i polecenia w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań.

2. Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu, w czasie ich nieobecności, zastępuje podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra.

§ 7. 1. Szef SG WP wykonuje zadania określone w art. 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, w szczególności:

1) dowodzi, w imieniu Ministra, Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju;

2) sprawuje, w imieniu Ministra, kierownictwo narodowe nad jednostkami wojskowymi wykonującymi zadania poza granicami państwa, polskimi przedstawicielstwami wojskowymi przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych, a także polskimi zespołami łącznikowymi.

2. Szef SG WP kieruje Sztabem Generalnym Wojska Polskiego (Sztab Generalny WP) bezpośrednio oraz poprzez:

1) zastępców Szefa SG WP;

2) szefów komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP.

3. Szef SG WP wydaje dyrektywy, wytyczne, instrukcje i rozkazy oraz polecenia w sprawach wynikających z jego zakresu działania, a także przekazanych przez Ministra.

4. Szef SG WP wydaje również, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, decyzje administracyjne w sprawach dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

5. W razie nieobecności Szefa SG WP jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego zastępca Szefa SGWP.

§ 8. 1. Dyrektor Generalny zapewnia sprawne funkcjonowanie Ministerstwa, warunki jego działania, organizację pracy oraz prawidłowe wykonywanie zadań określonych przez Ministra i Sekretarza Stanu, a także koordynuje współdziałanie Ministerstwa z urzędami innych organów władzy publicznej.

2. Zadania Dyrektora Generalnego określone są w:

1) ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

2) ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych;

3) innych aktach prawnych.

3. Dyrektor Generalny:

1) poprzez przyporządkowane mu komórki organizacyjne zapewnia w szczególności:

a) prawidłowe kształtowanie struktur organizacyjno-etatowych i zasad funkcjonowania Ministerstwa,

b) planowanie roczne w Ministerstwie oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,

c) przygotowanie projektu budżetu Ministerstwa oraz nadzorowanie bieżącej realizacji budżetu,

d) przestrzeganie przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

e) obsługę informatyczną Ministerstwa;

2) odpowiada za funkcjonowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w resorcie;

3) na polecenie Ministra koordynuje zadania w komórkach organizacyjnych Ministerstwa bezpośrednio podległych Ministrowi;

4) sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań określonych przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4;

5) nadzoruje realizację zadań związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym w Ministerstwie;

6) sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie obsługi logistycznej i zabezpieczenia transportowego Ministerstwa;

7) wykonuje inne zadania z upoważnienia Ministra.

4. Dyrektor Generalny, zgodnie ze swoimi kompetencjami:

1) uczestniczy w tworzeniu polityki personalnej Ministerstwa;

2) wykonuje wobec pracowników czynności wynikające z odrębnych przepisów.

5. Dyrektora Generalnego zastępuje wyznaczona przez niego osoba.

Rozdział 3

Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych

§ 9. 1. Do obowiązków dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej należy:

1) przygotowywanie projektu szczegółowego zakresu działania komórki organizacyjnej;

2) realizacja decyzji i poleceń osób, o których mowa w § 4 ust. 1 wynikających z zakresu powierzonych im działań;

3) parafowanie pism (odpowiedzi, wystąpień) w sprawach zastrzeżonych do wyłącznego podpisu Ministra;

4) sprawowanie nadzoru nad bezpośrednio podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi;

5) rozpatrywanie, jako organ wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, odwołań wniesionych od decyzji kierowników bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych;

6) nadzór nad przestrzeganiem przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w kierowanej komórce organizacyjnej przepisów o ochronie przeciwpożarowej, a także bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

7) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych określonych w odrębnych przepisach;

8) wykonywanie czynności, wynikających z odrębnych przepisów, wobec pracowników wojska zajmujących stanowiska dyrektora (szefa, dowódcy, komendanta) i zastępcy dyrektora (szefa, dowódcy, komendanta) bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych.

2. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej odpowiada za:

1) określanie zadań dla komórek wewnętrznych i osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy oraz nadzór nad terminowym ich wykonywaniem;

2) gospodarowanie środkami publicznymi pod względem ich legalności, gospodarności i celowości w podległej sobie komórce organizacyjnej;

3) dyscyplinę pracy oraz kształtowanie dyscypliny wojskowej, a także za rozwój zawodowy pracowników i żołnierzy zawodowych w podległej sobie komórce organizacyjnej;

4) utrzymywanie sprawności fizycznej przez żołnierzy zawodowych komórki organizacyjnej;

5) ochronę informacji niejawnych w komórce organizacyjnej;

6) przygotowanie stanu osobowego podległej sobie komórki organizacyjnej do realizacji zadań w czasie zagrożenia (kryzysu) i na czas wojny, według ustaleń zawartych w odrębnych przepisach;

7) działalność nieetatowych osób funkcyjnych w komórce organizacyjnej, wyznaczonych odrębną decyzją;

8) szkolenia w podległej sobie komórce organizacyjnej.

3. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej jest uprawniony do:

1) kształtowania struktury organizacyjnej podległej sobie komórki organizacyjnej;

2) dysponowania funduszem na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych komórki organizacyjnej;

3) przedstawiania Dyrektorowi Generalnemu propozycji przyznawania nagród pracownikom komórki organizacyjnej;

4) przedstawiania wniosków w sprawach personalnych żołnierzy zawodowych oraz pracowników komórki organizacyjnej;

5) udzielania urlopów i okresowych zwolnień ze świadczenia stosunku służbowego żołnierzom zawodowym oraz świadczenia stosunku pracy pracownikom;

6) reprezentowania Ministerstwa w sprawach należących do zakresu zadań komórki organizacyjnej, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych osób;

7) podpisywania pism i dokumentów nie zastrzeżonych do kompetencji innych osób.

4. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej, w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania podległej komórki organizacyjnej, wydaje decyzje (rozkazy) wewnętrzne.

5. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej może upoważnić zastępcę dyrektora do załatwiania spraw oraz podpisywania pism.

6. W razie nieobecności dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej decyzje podejmuje i pisma podpisuje, w jego imieniu, zastępca dyrektora (szefa) lub inna upoważniona osoba.

7. Dyrektor Departamentu Kadr wydaje również, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, decyzje administracyjne w sprawach dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

8. Zastępca dyrektora (zastępca szefa) komórki organizacyjnej nadzoruje określone komórki wewnętrzne oraz realizację prac, w granicach uprawnień określonych w szczegółowym zakresie działania komórki organizacyjnej.

9. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej w sprawach dotyczących jego właściwości może podpisywać pisma do Szefa Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Wywiadu Wojskowego, jako centralnych organów administracji rządowej.

10. Dyrektor (szef) komórki organizacyjnej w sprawach dotyczących jego właściwości może podpisywać pisma i współpracować z dyrektorami (szefami) komórek organizacyjnych innych urzędów.

Rozdział 4

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Ministerstwa

§ 10. 1. W skład Ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne określone w statucie Ministerstwa.

2. Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe Ministrowi oraz przyporządkowane osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5 określają odrębne przepisy.

3. W skład komórki organizacyjnej wchodzą komórki wewnętrzne i samodzielne stanowiska pracy.

4. Bezpośrednią obsługę osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5 zapewniają wydzielone komórki wewnętrzne wyodrębnione w etacie Sekretarza Stanu, Szefa SG WP, podsekretarzy stanu i Dyrektora Generalnego.

§ 11. 1. Komórki organizacyjne funkcjonują na podstawie etatu i szczegółowego zakresu działania.

2. Szczegółowy zakres działania komórki organizacyjnej, który określa zadania dyrektora (szefa), jego zastępcy oraz komórek wewnętrznych i ich szefów, a także występujących w nich samodzielnych stanowisk pracy, zatwierdza:

1) Dyrektor Generalny - na wniosek dyrektora (szefa) danej komórki organizacyjnej;

2) Szef SG WP w odniesieniu do komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP - po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym.

3. Zmiany w szczegółowych zakresach działania komórek organizacyjnych następują w trybie określonym w ust. 2.

4. Etat, o którym mowa w ust. 1, określający wewnętrzną strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej, z podziałem na stanowiska wojskowe i cywilne, wymogi kwalifikacyjne i zaszeregowanie stanowiska służbowego do stopnia etatowego:

1) przygotowuje Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1, na podstawie wniosku:

a) osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa, której komórka organizacyjna jest przyporządkowana,

b) dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Ministrowi;

2) zatwierdza Minister.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4, przed przestaniem do Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1, wymagają uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym.

6. Zmiany w etacie komórki organizacyjnej następują w trybie określonym w ust. 4 i 5.

7. Szczegółowy zakres działania oraz etat komórki organizacyjnej, po ich zatwierdzeniu, właściwy dyrektor (szef) komórki organizacyjnej oraz Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1, przekazują do Departamentu Administracyjnego, który prowadzi zbiór tych dokumentów.

§ 12. 1. Zadania Ministerstwa są realizowane przez komórki organizacyjne zgodnie z:

1) ich właściwością określoną w rozdziale 5;

2) decyzjami osób, o których mowa w § 4 ust. 1 i osób, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 - w ramach posiadanych kompetencji;

3) poleceniami dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych.

2. Do zadań ogólnych komórek organizacyjnych, wykonywanych w zakresie ich właściwości, należy:

1) przygotowywanie projektów programów, planów, analiz, opinii, wniosków, sprawozdań, materiałów i informacji;

2) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w trybie uzgodnień i konsultacji, opiniowania, wymiany informacji oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami, a w szczególności:

a) konsultowanie i uzgadnianie przedsięwzięć oraz zamierzeń związanych z działalnością innych komórek organizacyjnych,

b) uzgadnianie z innymi komórkami organizacyjnymi opracowywanych koncepcji, projektów dokumentów i innych materiałów dotyczących spraw objętych zakresem zadań tych komórek organizacyjnych,

c) udostępnianie innym komórkom organizacyjnym informacji i materiałów niezbędnych w ich pracach;

3) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, ocena ich stosowania oraz współdziałanie z Departamentem Prawnym przy przygotowywaniu wytycznych i wykładni przepisów prawnych z zakresu działania Ministra;

4) udzielanie rzecznikowi prasowemu Ministra wyjaśnień i informacji oraz udostępnianie niezbędnych materiałów;

5) przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, senatorskie oraz skargi i wnioski;

6) udział w prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych;

7) współpraca z właściwymi podmiotami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE) w zakresie wynikającym z właściwości komórki organizacyjnej;

8) reprezentowanie resortu w pracach kierowniczych gremiów NATO i UE w zakresie odpowiedzialności komórki organizacyjnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

9) uczestniczenie w procesie realizacji zadań związanych z normalizacją, zapewnieniem jakości i kodyfikacją, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć bezpośrednio związanych z realizacją Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej (Wymagań Długoterminowych dla RP) oraz osiąganiem interoperacyjności z NATO i członkostwa w UE.

§ 13. 1. Zasady i tryb opracowywania, uzgadniania i wydawania aktów prawnych w Ministerstwie określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem że:

1) projekty dokumentów i materiały o charakterze wewnętrznym wymagają uzgodnienia z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi;

2) projekty dokumentów podlegające rozpatrzeniu przez:

a) Prezydenta RP, Radę Gabinetową, Radę Bezpieczeństwa Narodowego, Sejm RP i Senat RP wymagają uzgadniana z osobami, o których mowa w § 4 ust. 1, a w miarę potrzeb również z innymi urzędami administracji publicznej,

b) Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz organy pomocnicze Rady Ministrów wymagają uzgodnienia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Klauzulę pilności w odniesieniu do uzgadnianych projektów dokumentów nadają osoby, o których mowa w § 4 ust. 1.

3. Pisma w sprawach wymagających decyzji lub podpisu Ministra, przedkładają:

1) osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5;

2) dyrektorzy komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi;

3) osoby wymienione w § 5 ust. 2 pkt 3 - za pośrednictwem Dyrektora Sekretariatu Ministra.

§ 14. Zadania resortu wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO i UE realizują:

1) osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5 zgodnie z zakresem powierzonych im zadań;

2) komórki organizacyjne zgodnie z ich właściwością.

§ 15. 1. Działalność Ministerstwa w zakresie współpracy resortu z zagranicą oraz wypełniania międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń, rozbrojeniu oraz środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa jest prowadzona według oddzielnych planów zatwierdzonych przez Ministra.

2. Działalność resortu, o której mowa w ust. 1, planują i koordynują - zgodnie z zakresem powierzonych im zadań - osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5.

3. Zasady i tryb planowania współpracy resortu z zagranicą oraz kierowania realizacją kontaktów zagranicznych regulują odrębne przepisy.

§ 16. Wymiana korespondencji służbowej odbywa się z zachowaniem równorzędności zajmowanych stanowisk. Korespondencję służbową do Ministra mogą kierować osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5 oraz dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi. Stanowisko komórki organizacyjnej w określonej sprawie może przedstawiać w korespondencji dyrektor (szef) komórki organizacyjnej, jego zastępca lub upoważniona osoba.

§ 17. 1. Spory kompetencyjne w Ministerstwie rozstrzygają:

1) Minister:

a) pomiędzy komórkami organizacyjnymi tworzącymi Sztab Generalny WP a pozostałymi komórkami organizacyjnymi,

b) pomiędzy komórkami organizacyjnymi a jednostkami organizacyjnymi;

2) Szef SG WP - pomiędzy komórkami organizacyjnymi tworzącymi Sztab Generalny WP;

3) Dyrektor Generalny - pomiędzy komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP.

§ 18. 1. Zadania związane z zapewnieniem Ministerstwu warunków funkcjonowania realizuje Zakład Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej i Dowódca Garnizonu Warszawa na podstawie wydanych przez Dyrektora Generalnego decyzji, wytycznych, instrukcji i poleceń.

2. Ochronę i obronę obiektów Ministerstwa zapewnia Dowódca Garnizonu Warszawa.

§ 19. Kierowanie działalnością Ministerstwa, jego strukturę organizacyjną, podstawowe zadania komórek organizacyjnych i zakres działania osób, o których mowa w § 4 ust. 1 na czas kryzysu i wojny określają odrębne przepisy.

Rozdział 5

Właściwość komórek organizacyjnych Ministerstwa

§ 20. Sekretariat Ministra Obrony Narodowej

1. Sekretariat Ministra organizuje i bezpośrednio obsługuje pracę Ministra, w tym nadzoruje procedury protokolarne, organizuje i realizuje zadania wynikające z kontaktów Ministra z Prezydentem RP, Sejmem RP, Senatem RP, Radą Ministrów i ich organami oraz zadania wewnątrzresortowe Ministra, wynikające z odrębnych przepisów, a także koordynuje prace nad przygotowaniem koncepcji, ocen i analiz, sporządza syntetyczne opracowania i wnioski w sprawach zleconych przez Ministra.

2. Do zakresu zadań Sekretariatu należy w szczególności:

1) współpraca z Kancelariami Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, sekretariatami ministrów oraz z Kancelariami Sejmu RP i Senatu RP - z zastrzeżeniem właściwości Departamentu Prawnego - w sprawach związanych z wypełnianiem zadań Ministra określonych w ustawach;

2) koordynowanie opracowywania koncepcji, analiz i ocen na potrzeby Ministra;

3) obsługa bieżącej korespondencji krajowej i zagranicznej Ministra;

4) uzgadnianie udziału Ministra w obchodach świąt państwowych i wojskowych, organizacja wizyt Ministra w jednostkach organizacyjnych oraz wizytacji szkoleń i ćwiczeń wojsk na poligonach, a także organizacja spotkań Ministra z przedstawicielami urzędów państwowych, organizacji społecznych oraz innymi osobami wojskowymi i cywilnymi;

5) przygotowywanie tematyki, określanie terminów oraz obsługa posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa i innych organów kolegialnych, a także sporządzanie protokołów z tych posiedzeń;

6) udział w organizowaniu kontaktów zagranicznych Ministra;

7) nadzorowanie procedury protokolarnej wizyt delegacji przyjmowanych przez Ministra;

8) organizacja i obsługa pracy Ministra w czasie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej;

9) obsługa administracyjno-biurowa Ministra i Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 21. Departament Administracyjny

1. Departament Administracyjny obsługuje logistycznie Ministerstwo, a także przygotowuje projekt budżetu Ministerstwa, wykonuje funkcję dysponenta głównego jako dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia, prowadzi rachunkowość, sprawy kompetencyjne i etatowe, normuje i doskonali proces planowania oraz sprawozdawczości z działalności Ministerstwa, prowadzi sprawy kadrowe i politykę zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do pracowników oraz zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu Ministerstwa oraz projektów centralnych planów rzeczowych, w części dotyczącej Ministerstwa;

2) wykonywanie funkcji dysponenta głównego jako dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia, w tym sporządzanie planu finansowego, prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych oraz ewidencji ilościowo-wartościowej zmian składników majątku trwałego i obrotowego;

3) obsługa Ministerstwa w zakresie obrachunku uposażeń i wynagrodzeń osobowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego, realizacja świadczeń socjalnych i innych należności żołnierzy zawodowych oraz pracowników;

4) opracowywanie projektów: statutu, regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, wykazu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie spraw organizacyjno-etatowych komórek organizacyjnych i wykonywanie zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Ministra Obrony Narodowej oraz sporządzanie rocznego planu zasadniczych przedsięwzięć Ministerstwa i sprawozdania z jego realizacji;

5) prowadzenie spraw kadrowych, kreowanie i realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do pracowników;

6) wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do żołnierzy zawodowych i pracowników;

7) planowanie i realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem transportowym oraz usługami i zakupami w zakresie: sprzętu mechanizacji prac biurowych, kulturalno-oświatowego, kwaterunkowego, przeciwpożarowego i sprzętu służby żywnościowej oraz napraw sprzętu informatycznego i zaopatrzenia w drobny sprzęt i materiały eksploatacyjne komórek organizacyjnych;

8) wykonywanie funkcji zarządcy nieruchomości będących w dyspozycji Ministerstwa oraz nadzór, w zakresie zadań Dyrektora Generalnego, nad administrowaniem budynkami, lokalami, pomieszczeniami oraz innymi składnikami majątku będącymi w dyspozycji Ministerstwa, a także nad realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacją w obiektach Ministerstwa;

9) planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne dla Ministerstwa;

10) określanie zadań Zakładu Obsługi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz monitorowanie ich realizacji, w szczególności prowadzonej gospodarki finansowej, weryfikacji kosztów obsługi Ministerstwa, realizacji planu finansowego, wyniku i płynności finansowej oraz bieżącej działalności logistycznej Zakładu.

§ 22. Departament Budżetowy

1. Departament Budżetowy kształtuje budżet resortu, rachunkowość oraz system finansowania jednostek organizacyjnych resortu. Odpowiada za organizację służby finansowej w resorcie oraz za współpracę z właściwymi organami budżetowymi i ekonomicznymi NATO i UE.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) organizacja i kierowanie procesem planowania budżetowego w resorcie, przygotowanie projektu budżetu resortu;

2) opracowywanie prognoz kształtowania wydatków obronnych na potrzeby planowania średniookresowego i długoterminowego;

3) prowadzenie ewidencji i dokonywanie zmian w układzie wykonawczym budżetu oraz opracowywanie kwartalnych i rocznych ocen realizacji wydatków budżetowych;

4) prowadzenie księgowości finansowej dysponenta głównego, realizowanie jego wydatków i dochodów budżetowych, przekazywanie środków do dysponentów różnego stopnia oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych resortu;

5) opracowywanie, wdrażanie i kontrola funkcjonowania systemu rachunkowości w resorcie;

6) nadzór nad prawidłowością realizowanych dochodów i wydatków w resorcie, ewidencja niedoborów i strat w majątku resortu;

7) obsługa finansowo-rachunkowa wydatków dysponenta głównego w zakresie centralnych planów rzeczowych resortu;

8) organizacja służby finansowej w resorcie.

§ 23. Departament Informatyki i Telekomunikacji

1. Departament Informatyki i Telekomunikacji planuje, nadzoruje, koordynuje i wytycza kierunki rozwoju informatyki i telekomunikacji w resorcie oraz pełni funkcję organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego. Odpowiada za funkcjonowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w resorcie oraz za współpracę systemów resortowych z systemami NATO, UE oraz administracji publicznej. Jest komórką właściwą w zakresie określania standardów technologicznych dla systemów informatycznych i telekomunikacyjnych resortu oraz opracowywania i wdrażania aktów normatywnych, a także dokumentów regulujących procesy projektowania, wdrażania, funkcjonowania, użytkowania i utrzymania tych systemów.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy:

1) opracowywanie strategii informatyzacji resortu i nadzór nad jej realizacją;

2) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie opracowania i realizacji strategii informatyzacji państwa;

3) wytyczanie kierunków rozwoju systemów informatycznych, infrastruktury telekomunikacyjnej, szkolenia specjalistycznego specjalistów informatyki i łączności oraz wdrażanie nowych technologii w tych obszarach;

4) nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych resortu oraz kierowanie działalnością administratorów systemów informatycznych w Urzędzie Ministra;

5) opracowywanie jednolitej architektury organizacyjno-technicznej systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w resorcie, w tym określanie norm oraz standardów technologicznych dla tych systemów oraz opracowywanie własnych lub uzgadnianie otrzymanych wymagań taktyczno-technicznych dla sprzętu i oprogramowania;

6) wytyczanie kierunków rozwoju technologii informatycznych w Zautomatyzowanych Systemach Dowodzenia (ZSyD) i Kierowania Środkami Walki (KŚW) oraz nadzór i koordynacja nad ich wdrażaniem;

7) pełnienie funkcji organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego oraz opracowywanie koncepcji jego rozwoju, w tym systemów ochrony kryptograficznej, bezpieczeństwa łączności i informatyki, a także koordynowanie oraz inicjowanie prac naukowo-badawczych i rozwojowo-wdrożeniowych w tym zakresie;

8) koordynowanie i nadzorowanie działalności podporządkowanych jednostek organizacyjnych oraz organów wykonawczych informatyki i telekomunikacji w resorcie, w tym zabezpieczających Ministerstwo;

9) planowanie i koordynowanie współpracy zagranicznej w zakresie odpowiedzialności Departamentu;

10) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z projektowaniem, budową, wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych oraz technik symulacyjnych;

11) realizowanie przedsięwzięć związanych z osiąganiem interoperacyjności technicznej i technologicznej w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym w zakresie automatyzacji dowodzenia oraz systemów łączności i informatyki.

§ 24. Departament Infrastruktury

1. Departament Infrastruktury nadzoruje realizację zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki organizacyjne resortu nie posiadające osobowości prawnej, siły wsparcia NATO oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) gospodarowanie nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki organizacyjne resortu;

2) nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów obiektów budowlanych;

3) prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie resortu oraz urządzeń, sprzętu i materiałów infrastruktury wojskowej;

4) realizacja zadań związanych z technicznym utrzymaniem obiektów i sieci uzbrojenia terenu, nadzór nad prowadzeniem gospodarki energetycznej i komunalnej;

5) nadzór nad realizacją Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP);

6) zapewnienie realizacji potrzeb Sił Zbrojnych w ruchome składniki majątkowe (sprzęt kwaterunkowy, sprzęt pożarniczy, środki gaśnicze, sprzęt techniczny infrastruktury, urządzenia i materiały budowlane oraz opał);

7) określanie zasad i norm dotyczących gospodarowania nieruchomościami, urządzeniami i sprzętem infrastruktury oraz prowadzenia dokumentacji geodezyjno-prawnej nieruchomości;

8) realizacja zadań proekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz zagospodarowaniem przestrzennym terenów zamkniętych;

9) utrzymywanie zapasów mobilizacyjnych i wojennych sprzętu i materiałów infrastruktury.

§ 25. Departament Kadr

1. Departament Kadr nadzoruje i planuje przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, zatrudniania pracowników wojska oraz kształtuje resortowy system uposażeń żołnierzy i wynagrodzeń pracowników wojska, a także kieruje bieżącą działalnością kadrową w resorcie.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie założeń i kierunków rozwoju polityki zarządzania zasobami osobowymi w Siłach Zbrojnych, przygotowywanie projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz decyzji Ministra i innych dokumentów prawnych związanych ze służbą wojskową żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz ich uposażeń;

2) planowanie zasobów kadrowych, kierowanie procesem powoływania i zwalniania żołnierzy zawodowych oraz monitorowanie zjawisk i procesów występujących w działalności kadrowej, a także analizowanie i formułowanie ocen oraz przygotowywanie materiałów informatyczno-analitycznych dotyczących sytuacji kadrowej i uposażeniowej w Siłach Zbrojnych;

3) wyznaczanie żołnierzy do pełnienia służby poza granicami kraju oraz prowadzenie spraw dotyczących żołnierzy pełniących służbę w strukturach dowodzenia NATO i innych organizacji międzynarodowych, w polskich przedstawicielstwach wojskowych i polskich zespołach łącznikowych;

4) koordynowanie i realizowanie zadań związanych z:

a) doborem, rozmieszczaniem, rozwojem i przebiegiem służby żołnierzy zawodowych pozostających w kompetencji Ministra i Dyrektora Departamentu,

b) prowadzeniem ewidencji żołnierzy zawodowych i pracowników wojska,

c) kierowanie żołnierzy zawodowych, pracowników i pracowników wojska na studia i kursy w ośrodkach szkolenia za granicą;

5) sprawowanie nadzoru nad działalnością kadrową w resorcie oraz przestrzeganiem przepisów prawa wobec pracowników wojska, organizowanie i prowadzenie działalności kontrolno-rozliczeniowej w tym zakresie;

6) prognozowanie wielkości stanów osobowych żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i pracowników wojska oraz monitorowanie ich kształtowania się w roku budżetowym;

7) procedowanie nadawania żołnierzom zawodowym, pracownikom, pracownikom wojska, osobom spoza resortu (w tym cudzoziemcom i Polakom zamieszkałym na stałe poza granicami kraju), odznaczeń resortowych i państwowych, a także przygotowywanie projektów postanowień, decyzji i rozkazów dotyczących mianowania żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy i nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej na wyższe stopnie wojskowe;

8) zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z przebiegiem służby wojskowej żołnierzy zawodowych oraz uposażeń żołnierzy, a także w postępowaniu przed sądami w sprawach wynikających ze stosunku pracy pracowników wojska.

§ 26. Departament Kontroli

1. Departament Kontroli planuje, koordynuje, organizuje i prowadzi działalność kontrolną w resorcie oraz analizuje jej wyniki. Informuje Ministra o stopniu utrzymania zdolności operacyjnej wojsk, przygotowania jednostek organizacyjnych do działania w składzie NATO i w ramach UE oraz gospodarowaniu majątkiem resortu i wykorzystywaniu przydzielonego budżetu.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) badanie węzłowych problemów funkcjonowania resortu, zwłaszcza racjonalności, efektywności i skuteczności przyjętych rozwiązań systemowych;

2) ocena stanu zdolności bojowej dowództw i jednostek wojskowych oraz określenie stopnia ich przygotowania do wykonania zadań przewidzianych na czas pokoju, kryzysu i wojny;

3) kontrola wykonania budżetu przez dysponentów środków budżetowych oraz gospodarowania majątkiem w resorcie, w tym przez jednostki realizujące zadania poza granicami kraju i wydzielone do NATO i UE;

4) kontrola wykorzystywania środków budżetowych i mienia państwowego na cele specjalne w jednostkach organizacyjnych;

5) ujawnianie niegospodarności, naruszeń dyscypliny finansów publicznych i innych nieprawidłowości, a także ustalanie przyczyn ich powstania oraz wskazywanie kierunków działań naprawczych;

6) zapewnienie obsługi organizacyjnej i biurowej Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Obrony Narodowej;

7) współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli w zakresie działalności kontrolnej;

8) organizowanie współpracy z organami kontroli innych państw w ramach wzajemnych kontaktów zagranicznych Departamentu.

§ 27. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

1. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego kształtuje politykę naukową i naukowo-techniczną, koordynuje realizację badań naukowych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej (RP) z obszaru techniki i technologii obronnych, a także zapewnia właściwy rozwój zaplecza naukowo-badawczego resortu i wyższego szkolnictwa wojskowego oraz wykonuje w imieniu Ministra nadzór, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043) oraz w ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 z późn. zm.3)).

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) inicjowanie i koordynowanie działalności naukowej oraz naukowo-technicznej wszystkich komórek zaplecza naukowo-badawczego resortu w zakresie techniki i technologii obronnych, na podstawie średnio i długoterminowych planów rozwoju Sił Zbrojnych, poprzez opracowanie i uaktualnianie "Długoterminowego planu rozwoju priorytetowych obszarów badawczych w zakresie techniki i technologii obronnych na lata ..." oraz koordynowanie współpracy resortu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem NATO-wskiej Organizacji do spraw Badań i Technologii oraz Dyrektoriatu do spraw Badań i Technologii Europejskiej Agencji Obrony;

2) opracowywanie, opiniowanie wniosków o badania naukowe wraz z zadaniem naukowym, w obszarze techniki i technologii obronnych;

3) opracowywanie oraz koordynowanie realizacji "Planu uczestnictwa Polski w Programach (Projektach) realizowanych w Dyrektoriacie Badań i Technologii Europejskiej Agencji Obrony", a także opracowywanie wieloletniego "Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych"

4) przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień publicznych na realizację badań naukowych i Wymagań Długoterminowych dla RP w obszarze techniki i technologii obronnych oraz opracowywanie informacji rzeczowo-finansowej z wykonania badań naukowych i Wymagań Długoterminowych dla RP, w zakresie wydatków realizowanych z rachunku dysponenta części budżetu;

5) nadzór nad zgodnością działań wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wojskowych z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych;

6) opracowywanie strategii rozwoju szkolnictwa wojskowego, w tym analiza kierunków w tym zakresie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących działalność szkolnictwa wojskowego;

7) opracowywanie koncepcji dotyczących systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, a także koordynowanie procesu doskonalenia językowego w resorcie, w tym organizowanie sesji egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych;

8) planowanie i koordynacja działalności studyjnej w Siłach Zbrojnych oraz normowanie i koordynowanie działalności wynalazczej w resorcie.

§ 28. Departament Ochrony Informacji Niejawnych

1. Departament Ochrony Informacji Niejawnych koordynuje i nadzoruje realizację zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony obiektów przez piony ochrony jednostek organizacyjnych. Sprawuje funkcje kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz obiektów wojskowych, określa generalne, organizacyjne i techniczne wymagania dla systemów służących do ochrony tych informacji oraz ochrony obiektów jednostek organizacyjnych. Realizuje zadania związane z zapewnieniem obsługi kancelaryjnej komórek organizacyjnych.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) organizowanie systemu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;

2) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych, prowadzenie bazy danych o tych systemach i sieciach, uzgadnianie dokumentacji bezpieczeństwa;

3) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie obiektów wojskowych, organizowanie oraz kierowanie przebiegiem kontroli rocznych stanu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;

4) koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną obiektów, w tym z organizacją i funkcjonowaniem systemu przepustkowego w resorcie oraz prowadzenie kontroli i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć w tym zakresie;

5) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie i przekazywanie materiałów niejawnych otrzymywanych oraz wytwarzanych przez komórki organizacyjne;

6) organizowanie systemu przepustkowego i ochrony obiektów Ministerstwa zgodnie z opracowanym planem ochrony, sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;

7) prowadzenie postępowań sprawdzających zwykłych oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową;

8) opracowywanie programów szkoleń, prowadzenie szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie ochrony informacji niejawnych dla żołnierzy i pracowników oraz wydawanie stosownych zaświadczeń;

9) organizowanie szkoleń podstawowych i uzupełniających dla pełnomocników ochrony i ich zastępców oraz specjalistycznych dla administratorów systemów i sieci teleinformatycznych, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także osób pełniących obowiązki służbowe w kancelariach tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych.

§ 29. Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

1. Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego określa założenia, cele i zadania polskiej polityki obronnej i bezpieczeństwa w aspekcie międzynarodowym. Opracowuje wytyczne w odniesieniu do prezentowania polityki obronnej państwa zarówno w międzynarodowych kontaktach bilateralnych, jak i multilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem NATO oraz UE. Przygotowuje analizy, prognozy, plany i wnioski w odniesieniu do międzynarodowych aspektów polityki obronnej i bezpieczeństwa. Uczestniczy w procesach planowania obronnego NATO i UE.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie prac analitycznych, opracowywanie ekspertyz, opinii, planów, instrukcji, wniosków i wystąpień oraz formułowanie propozycji stanowiska resortu w odniesieniu do rozwoju polityczno-wojskowych koncepcji funkcjonowania NATO i UE oraz uczestnictwa RP w działaniach tych organizacji;

2) koordynacja współpracy z NATO i UE w zakresie inicjatyw dotyczących zdolności obronnych oraz monitorowanie stanu realizacji zobowiązań polityczno-wojskowych RP wynikających z członkostwa w tych organizacjach, w tym przygotowywanie Odpowiedzi RP na Kwestionariusz Planowania Obronnego NATO (DPQ) i Kwestionariusz Celów Operacyjnych UE (UE HGQ);

3) koordynacja udziału RP w procesie planowania obronnego w ramach NATO i UE;

4) formułowanie propozycji stanowiska resortu w sprawie uczestnictwa w operacjach poza granicami kraju;

5) monitorowanie procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym: kształtowania się polityki obronnej kluczowych państw, rozwoju zagrożeń, kryzysów i konfliktów oraz reakcji na nie społeczności międzynarodowej. Formułowanie propozycji stanowiska resortu, ekspertyz, opinii, analiz, wniosków i wystąpień w odniesieniu do wyżej wymienionych zjawisk;

6) wypracowywanie stanowiska resortu w kwestii nieproliferacji, kontroli zbrojeń i porozumień rozbrojeniowych.

§ 30. Departament Polityki Zbrojeniowej

1. Departament Polityki Zbrojeniowej kształtuje system pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW), realizuje zadania Sekretariatu Rady Uzbrojenia, odpowiada w Siłach Zbrojnych za realizację prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze UiSW. Koordynuje przedsięwzięcia dotyczące uczestnictwa resortu w Europejskiej Agencji Obrony, Konferencji Krajowej Dyrektorów do spraw Uzbrojenia oraz innych struktur działających w obszarze UiSW, a także dwustronnej współpracy międzynarodowej w zakresie problematyki UiSW. Wykonuje, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do ośrodków badawczo-wdrożeniowych, czynności w zakresie uprawnień majątkowych Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Realizuje w imieniu Ministra czynności związane z przekształceniami własnościowymi nadzorowanych podmiotów, w tym ich komercjalizacją, podziałem, łączeniem, likwidacją lub upadłością.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) kształtowanie systemu pozyskiwania nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW);

2) wykonywanie zadań Sekretariatu Rady Uzbrojenia;

3) realizacja prac rozwojowych i wdrożeniowych, w tym zawieranie umów cywilno-prawnych z wykonawcami oraz koordynacja w resorcie przedsięwzięć związanych z ochroną patentową;

4) wykonywanie, w imieniu Ministra, czynności organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz jednostki bezpośredniego nadzoru w stosunku do ośrodków badawczo-wdrożeniowych;

5) wykonywanie, w imieniu Ministra, czynności w zakresie uprawnień majątkowych Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych;

6) realizacja, w imieniu Ministra, czynności związanych z przekształceniami własnościowymi nadzorowanych podmiotów, w tym ich komercjalizacją, podziałem, łączeniem, likwidacją lub upadłością;

7) koordynowanie uczestnictwa resortu w Europejskiej Agencji Obrony, Konferencji Krajowych Dyrektorów do spraw Uzbrojenia oraz w innych międzynarodowych strukturach działających w obszarze UiSW, a także dwustronnej współpracy międzynarodowej w zakresie problematyki UiSW;

8) Wykonywanie analiz związanych z pozyskiwaniem nowego UiSW zgodnie z wymogami modelu, w tym opracowywanie wstępnego i pełnego studium wykonalności, wymagań operacyjno-technicznych, wstępnych założeń taktyczno-technicznych oraz założeń taktyczno-technicznych.

§ 31. Departament Prasowo-lnformacyjny

1. Departament Prasowo-lnformacyjny planuje i koordynuje politykę informacyjną resortu, określa jej priorytety i kierunki, tworzy warunki do zaspokajania informacyjnych potrzeb społeczeństwa, współdziała ze środkami masowej informacji i buduje wzajemnie korzystne relacje, opracowuje i wdraża zasady polityki informacyjnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny, informuje opinię publiczną - poprzez media - o sprawach wojska i obronności państwa, a kierownictwo resortu o społecznym odbiorze działań resortu oraz problematyce związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) informowanie opinii publicznej oraz członków parlamentarnych komisji obrony narodowej i innych instytucji życia publicznego na temat spraw wojska i obronności państwa, w tym związanych z udziałem żołnierzy w operacjach sojuszniczych i koalicyjnych oraz o stanowiskach resortu i najważniejszych przedsięwzięciach realizowanych przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, współpraca w tym zakresie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prasowo-informacyjnymi;

2) organizowanie kontaktów kierownictwa resortu z przedstawicielami krajowych i zagranicznych środków masowej informacji oraz obsługa medialna ważniejszych przedsięwzięć resortu;

3) reagowanie na krytykę prasową oraz zapewnienie przedstawicielom resortu udziału w dyskusjach publicznych, w tym na tamach środków masowej informacji;

4) przygotowywanie koncepcji działań i kampanii medialnych;

5) merytoryczny nadzór nad działalnością służby prasowej oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki informacyjnej resortu, w tym działalnością wydawniczą Redakcji Wojskowej;

6) realizacja zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej, w tym wydawanie regulaminów, wytycznych i zaleceń dotyczących informacji publicznej w resorcie, pełnienie, w imieniu Ministra, funkcji administratora Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej i koordynatora działań komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych w tym zakresie;

7) redagowanie części informacyjnej portalu internetowego Ministerstwa;

8) organizowanie szkoleń z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami dla personelu służby prasowej oraz kadry dowódczej Sił Zbrojnych;

9) monitorowanie i sporządzanie przeglądów mediów, opracowywanie okresowych analiz przekazów medialnych zamieszczanych w prasie, radiu, telewizji, internecie, odnoszących się do spraw wojska i obronności, opracowywanie prognoz tendencji medialnych dotyczących resortu oraz przygotowywanie wniosków i rekomendacji dla kierownictwa oraz służby prasowej resortu, prowadzenie archiwum elektronicznego i materialnego;

10) zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom wykonywania usług związanych z realizacją polityki informacyjnej resortu oraz badań i ekspertyz z zakresu problematyki mającej szczególne znaczenie dla kształtowania opinii publicznej i społecznego odbioru spraw wojska i obronności, pozyskiwanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, zamieszczanie płatnych ogłoszeń w mediach.

§ 32. Departament Prawny

1. Departament Prawny zapewnia pomoc prawną w resorcie, w tym opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych oraz umów międzynarodowych zawieranych w bieżącej działalności resortu, opracowuje projekty aktów prawnych oraz umów międzynarodowych przygotowywanych przez inne organy państwowe, udziela porad i sporządza opinie prawne, zapewnia zastępstwo prawne oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad świadczeniem pomocy prawnej w resorcie.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów:

a) ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawnych o charakterze wewnętrznym, wydawanych przez Ministra,

b) innych dokumentów zawierających elementy prawne;

2) koordynowanie:

a) prac związanych z przygotowaniem dokumentów na posiedzenia Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów,

b) opiniowania projektów aktów prawnych będących przedmiotem prac Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów oraz programów prac legislacyjnych;

3) koordynowanie prac związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania, interwencje, dezyderaty, opinie, rezolucje, apele, oświadczenia i deklaracje Sejmu RP i Senatu RP oraz ich organów, a także posłów i senatorów;

4) opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów umów międzynarodowych i innych dokumentów, w tym zwłaszcza dotyczących udziału Sił Zbrojnych w przedsięwzięciach podejmowanych przez NATO oraz inne organizacje międzynarodowe;

5) opracowywanie opinii prawnych (ekspertyz, analiz, wyjaśnień) oraz udzielanie porad prawnych;

6) wykonywanie zastępstwa prawnego przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi;

7) opiniowanie kandydatów na stanowiska radców prawnych w jednostkach organizacyjnych resortu, sprawowanie nadzoru nad działalnością świadczenia obsługi prawnej i szkolenia radców prawnych w resorcie;

8) redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej.

§ 33. Departament Spraw Socjalnych

1. Departament Spraw Socjalnych realizuje zadania związane z wojskowym systemem emerytalnym, koordynuje system planowania i realizacji budżetu wojskowych biur emerytalnych, opracowuje rozwiązania w zakresie świadczeń socjalnych, organizuje wypoczynek krajowy i zagraniczny, nadzoruje i organizuje system rekonwersji kadr, organizuje współpracę ze związkami zawodowymi pracowników wojska, koordynuje działania na rzecz poprawy warunków pracy i służby oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i służby w jednostkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 6.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi i Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Rekonwersji Kadr;

2) określanie zasad funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych: wojskowych biur emerytalnych, wojskowych domów wypoczynkowych, wojskowych zespołów wypoczynkowych, Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej i podległych ośrodków aktywizacji zawodowej, Domu Emeryta Wojskowego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;

3) określanie zasadniczych kierunków działalności resortu w dziedzinie wojskowego systemu emerytalnego i rekonwersji kadr oraz opracowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, a także reprezentowanie Ministra w sprawach z zakresu działania Departamentu przed właściwymi sądami;

4) planowanie i realizacja polityki socjalnej resortu w odniesieniu do żołnierzy, pracowników i pracowników wojska, w tym administrowanie pozostającymi w dyspozycji Ministra środkami na zapomogi dla żołnierzy oraz ustalanie zasad i organizowanie krajowej i zagranicznej działalności wczasowej dla środowiska wojskowego;

5) organizowanie współpracy w zakresie zagranicznej działalności wczasowej i kolonijno-obozowej, prowadzonej na podstawie dwustronnych umów i w ramach przynależności do Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego Wojskowych Służb Socjalnych (Comite de Liaison des organismes Militaires Sociaux - CLIMS) oraz realizacja zadań statutowych wynikających ze stałego członkostwa i udział w wypracowywaniu polityki i głównych kierunków działania tej organizacji;

6) prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie realizacji dochodów i wydatków przez wojskowe biura emerytalne, wojskowe domy wypoczynkowe i wojskowe zespoły wypoczynkowe, prawidłowości ustalania przez wojskowe biura emerytalne prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i ich wysokości, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w jednostkach organizacyjnych resortu, realizacji zadań przez centralne i terenowe struktury rekonwersji;

7) koordynowanie planowania i realizacji przez wojskowe biura emerytalne dochodów i wydatków oraz planowanie wydatków na zadania inwestycyjne wojskowych domów wypoczynkowych i wojskowych zespołów wypoczynkowych;

8) realizowanie zadań w ramach prowadzonych postępowań w sprawie jednorazowych świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową kadry dowódczej Sił Zbrojnych oraz przygotowywanie projektów decyzji Ministra w związku z wystąpieniami kierowanymi do Ministra o przyznanie jednorazowego odszkodowania przez osoby wymienione w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. Nr 83, poz. 760 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085).

§ 34. Departament Strategii i Planowania Obronnego.

1. Departament Strategii i Planowania Obronnego przygotowuje projekty założeń kształtujących system obronny państwa oraz projekty decyzji i wytycznych Rady Ministrów dotyczące obrony państwa i organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Realizuje zadania Ministra w zakresie strategii i planowania obronnego, koordynacji realizacji zadań obronnych wykonywanych przez organy administracji publicznej, przedsiębiorców i inne podmioty oraz przygotowań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa i militaryzacji - w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie i aktualizacja strategicznych dokumentów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, w tym strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP oraz Planu Reagowania Obronnego RP;

2) organizowanie procesu planowania operacyjnego w organach władzy publicznej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym przygotowywanie propozycji w zakresie organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania organów władzy publicznej;

3) przygotowanie propozycji w zakresie doskonalenia funkcjonowania resortowego systemu zarządzania kryzysowego w ramach systemu narodowego i sojuszniczego oraz zasad i procedur podwyższania gotowości obronnej państwa;

4) organizowanie krajowych gier i ćwiczeń obronnych oraz koordynowanie udziału struktur administracji rządowej i samorządowej w sojuszniczych i unijnych ćwiczeniach zarządzania kryzysowego;

5) organizowanie szkolenia obronnego w państwie, udziału innych resortów w realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP oraz współpracy terenowych organów wykonawczych Ministra z organami administracji rządowej i samorządowej realizowanych w czasie pokoju, kryzysu i wojny, a także kontroli wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa;

6) opracowywanie założeń do planowania obronnego w państwie oraz organizowanie procesu programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych, w tym opracowywanie wytycznych Rady Ministrów do programowania obronnego i "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP"

7) organizowanie okresowych przeglądów obronności państwa w sferze pozamilitarnej oraz opracowywanie "Raportu o Stanie Obronności RP" i "Oceny Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych RP", a także wytyczanie perspektywicznych kierunków rozwoju systemu obronnego państwa;

8) organizowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowań do militaryzacji i prowadzenia ochrony obiektów podlegających szczególnej ochronie oraz opracowywanie projektów dokumentów rządowych z tym związanych.

§ 35. Departament Transformacji

1. Departament Transformacji jest właściwy w zakresie przekształceń Sił Zbrojnych, w tym: określania strategicznych kierunków transformacji Sił Zbtojnych, planowania, koordynowania, wsparcia i harmonizacji procesu transformacji resortu, a także przeprowadzania Strategicznych Przeglądów Obronnych i monitorowania implementacji decyzji Ministra wynikających z tych Przeglądów.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) wytyczanie zasadniczych kierunków oraz planowanie i inicjowanie procesu transformacji w resorcie;

2) monitorowanie, koordynowanie i harmonizowanie zasadniczych przedsięwzięć transformacyjnych resortu;

3) przeprowadzanie Strategicznych Przeglądów Obronnych, zharmonizowanych z cyklem planowania obronnego, w tym:

a) opracowywanie zakresu problemowego i harmonogramu procesu Strategicznych Przeglądów Obronnych,

b) inicjowanie i koordynacja prac prowadzonych w ramach Strategicznych Przeglądów Obronnych w komórkach i jednostkach organizacyjnych,

c) prowadzenie konsultacji pozaresortowych (krajowych i zagranicznych) w ramach procesu Strategicznych Przeglądów Obronnych,

d) opracowywanie raportu końcowego zawierającego wnioski i rekomendacje wynikające z prac Strategicznych Przeglądów Obronnych;

4) opracowywanie harmonogramu implementacji przyjętych rekomendacji Strategicznych Przeglądów Obronnych;

5) monitorowanie, wspieranie i koordynowanie realizacji decyzji Ministra, wynikających ze Strategicznego Przeglądu Obronnego;

6) ocena transformacji systemu obronnego RP na tle zmian dokonywanych w innych państwach, a szczególnie w NATO i UE oraz utrzymywanie kontaktów, wymiana poglądów, konsultacje i współpraca z właściwymi instytucjami krajowymi (agendy rządowe i ośrodki analityczne) oraz zagranicznymi (NATO, UE, sojusznicy i partnerzy) w zakresie transformacji.

§ 36. Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

1. Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych jest właściwy w zakresie organizacji współpracy międzynarodowej resortu, a w szczególności: wojskowej współpracy dwu i wielostronnej, realizacji zadań związanych z udziałem przedstawicieli resortu w misjach organizacji międzynarodowych, protokolarnego zabezpieczenia międzynarodowych kontaktów osób, o których mowa w § 4 ust. 1, weryfikacji międzynarodowych porozumień dotyczących kontroli zbrojeń, organizowania i kierowania działalnością ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, a także reprezentowania resortu w stosunku do korpusu attache obrony akredytowanych w RP, oraz utrzymywania kontaktów resortu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie założeń i koncepcji do współpracy wojskowej z zagranicą, jej planowanie i koordynacja oraz analizowanie i przedstawianie rekomendacji w tym zakresie;

2) merytoryczne przygotowywanie wizyt i spotkań Ministra z partnerami zagranicznymi;

3) protokolarna obsługa wizyt i spotkań osób, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz uroczystości określonych protokołem;

4) koordynowanie współpracy resortu z instytucjami międzynarodowymi oraz innymi państwami w zakresie udziału Sił Zbrojnych w misjach poza granicami kraju;

5) przygotowywanie projektów dokumentów wymaganych prawem krajowym do udziału Sił Zbrojnych w misjach międzynarodowych oraz przygotowywanie udziału i monitorowanie działalności polskich obserwatorów wojskowych w misjach międzynarodowych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE);

6) organizowanie i kierowanie działalnością ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP, a także reprezentowanie resortu w stosunku do korpusu attache obrony akredytowanych w RP;

7) organizowanie i prowadzenie szkolenia kandydatów do obejmowania stanowisk w ataszatach obrony przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych.

§ 37. Departament Wychowania i Promocji Obronności

1. Departament Wychowania i Promocji Obronności jest właściwy w zakresie: analizowania, programowania i realizowania zadań wychowawczych, dyscypliny wojskowej, profilaktyki psychologicznej, edukacji obywatelskiej, działalności kulturalno-oświatowej, promocji obronności w kraju i poza jego granicami, współdziałania z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie tworzenia obywatelskiego zaplecza systemu obronności, monitorowania i analizowania społecznych problemów służby, organizowania szkoleń dla żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w zakresie doskonalenia zawodowego w obszarze: działalności wychowawczej, kształtowania dyscypliny, psychoprofilaktyki i kultury oraz promocji obronności.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) określanie zasadniczych kierunków i zadań resortu w dziedzinie: wychowania, kształtowania dyscypliny wojskowej, edukacji obywatelskiej, w tym upowszechniania międzynarodowego prawa wojennego, pracy kulturalno-oświatowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz koordynowanie, programowanie i prowadzenie promocji obronności w kraju i za granicą, opracowywanie, wydawanie, zakup i dystrybucja materiałów z tego zakresu, a także analizowanie i ocenianie tej działalności;

2) wypracowywanie głównych kierunków działalności w zakresie rozpoznawania i monitorowania społecznych problemów służby; przygotowywanie rozwiązań oraz wdrażanie i organizowanie systemu informowania o nastrojach w wojsku, analizowanie i ewidencjonowanie badań społecznych w resorcie prowadzonych na podstawie upoważnień wydawanych przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, prognozowanie zagrożeń, określanie kierunków profilaktyki wychowawczej i psychologicznej, wydawanie i dystrybucja materiałów z tego zakresu, organizacja funkcjonowania Wojskowego Telefonu Zaufania i Internetowej Skrzynki Zaufania;

3) prowadzenie jednolitej ewidencji danych o dyscyplinie wojskowej żołnierzy w ramach systemu teleinformatycznego zarządzania zasobami osobowymi zintegrowanego z systemami wojskowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

4) wypracowywanie rozwiązań tworzących system promocji obronności, którego celem jest budowanie aprobaty społeczeństwa dla zadań resortu poprzez prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie działań zapewniających kreowanie pożądanego wizerunku Ministerstwa i Sił Zbrojnych, administrowanie stroną internetową "www.wojsko-polskie.pl"

5) planowanie i organizowanie zamierzeń związanych z centralnymi uroczystościami państwowymi i wojskowymi oraz obchodami rocznic historycznych, świąt wojskowych i narodowych z udziałem wojskowej asysty; upowszechnianie ceremoniału wojskowego; promowanie tradycji orężnych w Siłach Zbrojnych i społeczeństwie; realizowanie zadań związanych z ich dziedziczeniem przez jednostki wojskowe, nadawaniem sztandarów, określaniem symboliki wojska oraz koordynowanie prac Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej, a także Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Wyrażania Uznania przez Ministra Obrony Narodowej;

6) nadzorowanie działalności wojskowych instytucji i ośrodków kultury, planowanie i koordynowanie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze centralnym, w tym edukacyjnych;

7) realizacja zadań w zakresie ochrony dóbr kultury w resorcie; ustalanie dotacji na funkcjonowanie oraz na zadania inwestycyjne państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest Minister;

8) sprawowanie nadzoru nad fundacjami, które wskazały Ministra jako "ministra właściwego" ze względu na swoje cele statutowe, procedowanie ofert o zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w zakresie obronności, procedowanie wniosków o nieodpłatne przekazywanie mienia Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych, rozpatrywanie wniosków o podpisanie porozumienia o współpracy Ministra z organizacją pozarządową.

§ 38. Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych

1. Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych jest właściwy w zakresie centralnej realizacji dostaw uzbrojenia, sprzętu wojskowego, środków bojowych i technicznych oraz usług remontowych w kraju i z importu.

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja rocznych i wieloletnich planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, opracowywanie i zawieranie umów cywilno-prawnych wynikających z rocznych i wieloletnich planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, a także programów wieloletnich oraz funduszy i pożyczek zagranicznych;

2) analizowanie i opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych pod kątem możliwości ich realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych na zawarte i realizowane przez Departament umowy wieloletnie;

3) opracowywanie prognoz, opinii, analiz i sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji centralnych planów rzeczowych;

4) przygotowanie i publikowanie ogłoszeń o postępowaniach przetargowych o wartości powyżej 1 mln. euro na stronie internetowej Europejskiej Agencji Obrony (EAO) oraz bieżące uaktualnianie informacji o zasadach realizacji zamówień obronnych w RP i zasadach uczestnictwa w postępowaniach prowadzonych przez Departament zawartych na stronie EAO;

5) opiniowanie firm w procesie przyznawania świadectwa wiarygodności polskim przedsiębiorcom ubiegającym się o współpracę z Agencją do spraw Zabezpieczenia Eksploatacji Sprzętu i Zaopatrzenia NATO (NATO Maintenance and Supply Agency - NAMSA);

6) organizowanie przedsięwzięć związanych z dostawami uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ramach wykorzystywanych funduszy pomocy bezzwrotnej i pożyczek zagranicznych;

7) organizowanie odbioru jakościowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych i materiałowych dla resortu oraz ministerstw obrony państw NATO, na wniosek instytucji narodowych koordynujących proces "Rządowego Zapewnienia Jakości".

§ 39. Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

1. Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 jest właściwy w sprawach organizacji i uzupełnień Sił Zbrojnych, a w szczególności w zakresie opracowywania projektów zarządzeń (decyzji) organizacyjnych Ministra i dokumentów etatowych dla komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, aktów prawnych regulujących powszechny obowiązek obrony i działalność organizacyjno-kompetencyjną w resorcie, planowania uzupełnień pokojowych i mobilizacyjnych, funkcjonowania terenowych organów administracji wojskowej oraz administrowania zasobami osobowymi i rzeczowymi, a także realizacji kompetencji kadrowych i dyscyplinarnych Szefa SG WP.

2. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:

1) opracowywanie dokumentów normujących działalność organizacyjną i kompetencyjną w resorcie oraz dokumentów kompetencyjnych nadawanych przez Ministra i Szefa SG WP;

2) opracowywanie planów zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych oraz meldunków o stanie bojowym Sił Zbrojnych;

3) opracowywanie projektów zarządzeń (decyzji) organizacyjnych Ministra oraz opracowywanie, ewidencjonowanie, dystrybucja i uaktualnianie dokumentów etatowych dla komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych;

4) przygotowanie propozycji aktów prawnych dotyczących powszechnego obowiązku obrony;

5) prowadzenie ewidencji oficerów i podoficerów rezerwy oraz planowanie mobilizacyjnego uzupełniania komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych oficerami, podchorążymi i podoficerami rezerwy, a także przygotowanie decyzji o nadaniu przydziałów mobilizacyjnych i prowadzenie mobilizacyjnych obsad personalnych stanowisk służbowych będących w kompetencji Ministra, Szefa SG WP oraz Dyrektora Departamentu Kadr;

6) programowanie wykorzystania zasobów osobowych i rzeczowych dla potrzeb mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych;

7) wypracowywanie koncepcji uzupełniania Sił Zbrojnych oraz założeń i sposobów uzupełniania jednostek wojskowych poborowymi, żołnierzami zasadniczej służby wojskowej, a także żołnierzami rezerwy;

8) administrowanie systemem ewidencji wojskowej dotyczącej żołnierzy służby zasadniczej i żołnierzy rezerwy oraz określanie zasad funkcjonowania i terytorialnego zasięgu działania terenowych organów administracji wojskowej;

9) realizacja spraw personalnych i dyscyplinarnych pozostających w kompetencji Szefa SG WP.

§ 40. Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

1. Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 jest właściwy w zakresie gromadzenia informacji o militarnych zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, w tym: ocen środowiska geograficznego, zabezpieczenia geograficznego i hydrometeorologicznego Sił Zbrojnych, a także organizowania systemów rozpoznania wojskowego, walki elektronicznej, geografii wojskowej i działań psychologicznych, określania głównych kierunków ich funkcjonowania i rozwoju oraz planowania, organizowania, koordynowania działań i wykorzystania tych systemów w Siłach Zbrojnych.

2. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:

1) gromadzenie i aktualizowanie danych o sytuacji militarnej, infrastrukturze, środowisku geograficznym w obszarach zainteresowania, zgodnie z potrzebami operacyjnymi, a także identyfikowanie i analizowanie zjawisk mogących stanowić źródła zagrożeń militarnych RP;

2) ocena wpływu warunków środowiska geograficznego na prowadzenie działań operacyjnych;

3) wykonywanie opracowań na potrzeby planowania strategicznego i operacyjnego w Siłach Zbrojnych dotyczących zagrożeń RP oraz misji poza granicami kraju;

4) organizowanie wymiany informacji rozpoznawczych w systemie narodowym i sojuszniczym, a także tworzenie, aktualizacja i dystrybucja rozpoznawczych oraz geoprzestrzennych baz danych;

5) opracowywanie koncepcji oraz planowanie użycia, rozwinięcia i działania sił i środków rozpoznania wojskowego, walki elektronicznej, geografii wojskowej oraz działań psychologicznych w Siłach Zbrojnych na czas pokoju, kryzysu i wojny;

6) udział w kształtowaniu założeń koncepcyjnych NATO i UE w sferze rozpoznania wojskowego, walki elektronicznej, geografii wojskowej i działań psychologicznych oraz opracowywanie planów rozwoju rozpoznania wojskowego, walki elektronicznej, geografii wojskowej i działań psychologicznych w Siłach Zbrojnych;

7) przygotowywanie, opracowywanie i rozpowszechnianie dokumentów normatywnych oraz informacyjnych w dziedzinach rozpoznania wojskowego, walki elektronicznej, geografii wojskowej i działań psychologicznych, a także o armiach innych państw;

8) ocena efektywności funkcjonowania podsystemów rozpoznania rodzajów Sił Zbrojnych, a także kontrolowanie przygotowania specjalistycznego organów sztabowych i jednostek w obszarze rozpoznania wojskowego, walki elektronicznej, geografii wojskowej i działań psychologicznych;

9) organizowanie procesu wytwarzania i zaopatrywania wojsk w wydawnictwa geograficzno-kartograficzne, produkty numerycznego zobrazowania terenu, analizy geograficzne, dane geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne oraz organizowanie współdziałania służby hydrometeorologicznej w rodzajach Sił Zbrojnych.

§ 41. Zarząd Planowania Operacyjnego - P3

1. Zarząd Planowania Operacyjnego - P3 jest właściwy w zakresie strategicznego planowania rozwinięcia i użycia Sił Zbrojnych w okresie pokoju, kryzysu i wojny, w szczególności w sojuszniczych i narodowych operacjach połączonych oraz udziału w misjach wielonarodowych, a także określania potrzeb mobilizacyjnych, zdolności operacyjnych, wielkości, struktury i wyposażenia Sił Zbrojnych oraz operacyjnego przygotowania obszaru kraju i wsparcia Sił Zbrojnych przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa.

2. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:

1) planowanie użycia Sił Zbrojnych na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny, w operacjach narodowych i sojuszniczych w ramach obrony kolektywnej i reagowania kryzysowego oraz w sytuacji zaistnienia niemilitarnych zagrożeń kryzysowych;

2) opracowywanie (przegląd i aktualizacja) planów (koncepcji) użycia Sił Zbrojnych na okres pokoju, kryzysu i wojny, prowadzenie analiz i ocen możliwości udziału komponentów Sił Zbrojnych w operacjach prowadzonych przez NATO, UE, ONZ oraz w ramach działań koalicyjnych;

3) planowanie przedsięwzięć maskowania operacyjnego, współpracy cywilno-wojskowej (Civil/Military Cooperation - CIMIC) oraz określanie potrzeb Sił Zbrojnych w zakresie operacyjnego przygotowania kraju - Host Nation Support (HNS) oraz dyslokacji wojsk;

4) określanie wymagań operacyjnych, norm obronnych dotyczących użycia Sił Zbrojnych, określanie potrzeb i założeń funkcjonowania systemów bojowych oraz wyposażenia Sił Zbrojnych w uzbrojenie i sprzęt techniczny;

5) opracowanie i uaktualnianie planu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych;

6) określanie potrzeb mobilizacyjnych Sił Zbrojnych oraz wymagań operacyjnych w zakresie struktur i zaszeregowania dowództw i jednostek wojskowych do określonych kategorii gotowości;

7) określanie założeń funkcjonowania systemu gotowości bojowej, wymagań i norm utrzymywania stałej gotowości bojowej, osiągania wyższych jej stanów i mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych oraz opracowywanie dokumentów dyrektywnych regulujących problematykę gotowości bojowej i mobilizacyjnej Sił Zbrojnych;

8) prowadzenie analiz i studiów operacyjnych teatrów działań wojennych oraz analizowanie doświadczeń armii innych państw z zakresu prowadzonych operacji i formułowanie wniosków do funkcjonowania Sił Zbrojnych;

9) planowanie i koordynowanie udziału Sił Zbrojnych w ramach Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego (NSPK) i Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS).

§ 42. Zarząd Planowania Logistyki - P4

1. Zarząd Planowania Logistyki - P4 jest właściwy w zakresie logistyki, głównych kierunków rozwoju oraz wypracowywania modelu organizacyjno-funkcjonalnego logistyki resortu w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz sposobu realizacji zadań wsparcia logistycznego w wymiarze narodowym i wielonarodowym. Jest organizatorem systemu logistycznego resortu. Koordynuje całość problematyki w ramach realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS), jak również opracowywania programu mobilizacji gospodarki w państwie.

2. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:

1) planowanie rozwoju systemu logistycznego resortu oraz opracowywanie propozycji do programów i wieloletnich planów rozwoju Sił Zbrojnych;

2) opracowywanie koncepcji kierowania i dowodzenia zabezpieczeniem logistycznym Sił Zbrojnych w czasie pokoju, zagrożenia i na czas wojny, a także ustalanie wymogów w zakresie szkolenia operacyjno-logistycznego;

3) określanie zasad zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych w UiSW oraz środki bojowe i materiałowe;

4) opracowywanie programu mobilizacji gospodarki w państwie;

5) planowanie potrzeb resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, a także Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie dostaw lub remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny;

6) planowanie zabezpieczenia logistycznego użycia Sił Zbrojnych oraz określanie wymagań operacyjno-logistycznych dla podsystemów logistycznych: kierowania i dowodzenia, materiałowego, technicznego, transportu i ruchu wojsk, wojskowej infrastruktury logistycznej, jak również identyfikowanie potrzeb rozwoju systemów informatycznych w logistyce resortu;

7) planowanie obronne w zakresie logistyki (Odpowiedz RP na Kwestionariusz Planowania Obronnego NATO - DPQ, Cele Sił Zbrojnych NATO, inicjatywa na rzecz zdolności obronnych NATO i UE);

8) określanie podstawowych kierunków działań w osiąganiu interoperacyjności z siłami NATO i UE, w tym opracowywanie podstawowych dokumentów doktrynalnych w zakresie logistyki;

9) planowanie przygotowania narodowego systemu do realizacji zadań HNS, a także pełnienie funkcji Centralnego Punktu Kontaktowego HNS oraz utrzymywanie Centralnej Bazy Danych HNS;

10) opracowywanie i wydawanie dokumentów należnościowych do etatów jednostek organizacyjnych resortu.

§ 43. Zarząd Planowania Strategicznego - P5

1. Zarząd Planowania Strategicznego - P5 jest właściwy w zakresie strategicznego planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych, wypracowania założeń i przedsięwzięć dyslokacyjnych, koordynowania przedsięwzięć związanych z udziałem Sił Zbrojnych w cyklu planowania obronnego NATO, planowania wdrażania Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP, opracowywania "Odpowiedzi RP na Kwestionariusz Planowania Obronnego NATO (DPQ) i UE", a także monitorowania wdrażania rozwiązań transformacyjnych Sił Zbrojnych oraz wdrażania narodowego modelu transformacji, w tym monitorowanie procesu ich funkcjonowania.

2. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów dokumentów do założeń polityki obronnej i planów obrony państwa, w zakresie dotyczącym Sił Zbrojnych, a także udział w opracowaniu i uzgadnianiu dokumentów planowania sił zbrojnych i uzbrojenia w NATO i UE;

2) prowadzenie analiz i ocen możliwości udziału komponentów Sił Zbrojnych w operacjach prowadzonych przez NATO, UE oraz inne organizacje międzynarodowe;

3) przygotowywanie projektów zadań Sił Zbrojnych na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz opracowywanie wymogów strategicznych w zakresie zdolności operacyjnych i struktury Sił Zbrojnych, ich wyposażenia w systemy uzbrojenia i sprzęt wojskowy, a także w środki bojowe i materiałowe;

4) przygotowywanie średniookresowych programów rozwoju, opracowywanie kompleksowych analiz oraz dokumentów normatywnych w zakresie rozwoju Sił Zbrojnych, a także planowanie i monitorowanie realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP, w tym opracowywanie Kwestionariusza Planowania Obronnego NATO (DPQ) za rodzaje Sił Zbrojnych;

5) wypracowywanie założeń i kierunków realizacji przedsięwzięć dyslokacyjnych w Siłach Zbrojnych oraz koordynowanie w resorcie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem inwestycji obronnych, w tym określanie wymagań obronnych w procesie zagospodarowania przestrzennego kraju;

6) monitorowanie realizacji planów i programów rozwoju Sił Zbrojnych oraz określanie potencjału bojowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jednostek wojskowych Sił Zbrojnych i państw sąsiadujących;

7) prognozowanie przyrostu zdolności bojowej Sił Zbrojnych w zależności od środków finansowych, w tym tworzenie bazy danych potencjału bojowego jednostek wojskowych, wspomagających proces programowania rozwoju Sił Zbrojnych oraz administrowanie Systemem Informatycznym Zarządzania Zasobami Obronnymi (Sl DRMM) oraz prowadzenie symulacji koszt - efekt w zakresie zasobów obronnych;

8) monitorowanie wdrażania rozważań transformacyjnych Sił Zbrojnych oraz wdrażania narodowego modelu transformacji, w tym monitorowanie procesu ich funkcjonowania;

9) integracja i racjonalizacja przemian transformacyjnych zachodzących w Siłach Zbrojnych z przemianami w wymiarze państwa, NATO i UE, w tym współuczestnictwo w procesie transformacji realizowanym w ramach Sojuszniczego Dowództwa Transformacji (ACT - Allied Command Transformation) oraz reprezentowanie Sił Zbrojnych w zakresie przedsięwzięć transformacyjnych w wymiarze narodowym i międzynarodowym.

§ 44. Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6

1. Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 jest właściwy w zakresie planowania i organizacji systemu dowodzenia i kierowania w czasie: pokoju, kryzysu i wojny, w tym jego funkcjonalnego powiązania z systemami kierowania bezpieczeństwem państwa, a także określania wymagań operacyjnych dla systemów teleinformatycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej.

2. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie w resorcie realizacją przedsięwzięć związanych z budową, implementacją i integracją systemów dowodzenia, kontroli, komunikacji, łączności oraz wywiadu, obserwacji i dozoru (Command, Control, Communication, Computers and Intelligence, Surveillance, Reconnaissance - C4ISR);

2) określanie wymagań operacyjnych dla ZSyD oraz wytyczanie zasadniczych kierunków prac normalizacyjnych, kierowanie procesem ratyfikacji "Porozumień Standaryzacyjnych NATO" z obszaru interoperacyjności, a także procedur kierowania i dowodzenia w Siłach Zbrojnych i udział w procesie wdrażania postanowień dokumentów doktrynalnych NATO;

3) realizacja zadań związanych z opracowywaniem koncepcji i dokumentów normatywnych dotyczących planowania, organizacji, rozwijania i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia, kierowania w czasie pokoju i sytuacjach kryzysowych oraz zadań związanych z organizacją i zabezpieczeniem funkcjonowania Zapasowych Stanowisk Kierowania Obroną Państwa;

4) planowanie i organizacja systemów identyfikacji bojowej, nawigacji oraz systemów wymiany danych (Link) oraz określanie zasad ich wykorzystania w ramach systemów funkcjonujących w państwie, NATO i UE w czasie pokoju, kryzysu i wojny;

5) planowanie wykorzystania resortowego systemu telekomunikacyjnego i określanie jego wymagań na potrzeby wojennego systemu dowodzenia, planowanie i organizacja systemów teleinformatycznych na potrzeby polskich kontyngentów wojskowych, polskich jednostek wojskowych, misji i operacji specjalnych poza granicami kraju, ćwiczeń szczebla strategicznego oraz udział w wytyczaniu kierunków szkolenia specjalistów informatyki i łączności;

6) wykonywanie zadań wynikających z funkcji organizatora wojskowej poczty polowej;

7) opracowywanie wymagań operacyjnych na rozbudowę i modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej w tym sieci teleinformatycznych;

8) planowanie wykorzystania mobilnych systemów łączności i informatyki Sił Zbrojnych na potrzeby dowodzenia;

9) planowanie i opracowywanie normatywnych systemów dowodzenia i łączności dla poszczególnych szczebli dowodzenia.

§ 45. Zarząd Szkolenia - P7

1. Zarząd Szkolenia - P7 jest właściwy w zakresie strategicznego szkolenia Sił Zbrojnych, w tym: koordynowania opracowywania doktryn operacji połączonych, planowania i koordynowania udziału jednostek wojskowych w ćwiczeniach międzynarodowych oraz odpłatnego wykorzystania poligonów i obiektów wojskowych, wytyczania zasadniczych kierunków, celów, zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w resorcie, a także upowszechniania doświadczeń i wniosków z prowadzonych ćwiczeń i operacji wojskowych.

2. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:

1) wytyczanie zasadniczych kierunków szkolenia Sił Zbrojnych oraz określanie długofalowych kierunków rozwoju systemu szkolenia Sił Zbrojnych, tworzenie koncepcji i weryfikowanie dokumentów normujących system szkolenia Sił Zbrojnych;

2) wypracowywanie założeń organizacyjno-szkoleniowych i metodycznych normujących narodowy system szkolenia dowództw, sztabów i wojsk, rezerw osobowych oraz wojskowego przeszkalania studentów i absolwentów szkół wyższych;

3) planowanie i koordynowanie w Siłach Zbrojnych przedsięwzięć szkolenia dowództw i sztabów oraz wojsk z centralnymi organami pokojowego i wojennego systemu dowodzenia Sił Zbrojnych;

4) koordynowanie opracowywania dokumentów wdrażających w Siłach Zbrojnych postanowienia doktryn NATO oraz monitorowanie w rodzajach Sił Zbrojnych realizacji prac w tym zakresie;

5) programowanie i koordynowanie udziału Sił Zbrojnych w ćwiczeniach sojuszniczych, partnerskich oraz wykorzystania poligonów przez jednostki organizacyjne resortu, innych resortów i siły zbrojne innych państw;

6) nadzorowanie przedsięwzięć w obszarze szkolenia wojsk i rezerw osobowych oraz koordynowanie opracowywania dokumentów normatywnych;

7) określanie kierunków rozwoju bazy szkoleniowej i oprzyrządowania procesu szkolenia;

8) analizowanie, gromadzenie oraz upowszechnianie w Siłach Zbrojnych doświadczeń i wniosków z zakresu działalności szkoleniowej, a także konfliktów zbrojnych (operacji wojskowych) i pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych;

9) opracowywanie założeń i norm wychowania fizycznego w resorcie oraz planowanie i organizowanie działalności sportowej w resorcie, a także współpraca z zagranicznymi i krajowymi organizacjami kultury fizycznej;

10) opiniowanie programów kształcenia (szkolenia) zawodowego w ośrodkach (centrach) szkolenia i szkołach podoficerskich oraz nadzorowanie ich realizacji.

§ 46. Zarząd Planowania Rzeczowego - P8

1. Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 jest właściwy w zakresie planowania rzeczowego w obszarze modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości i zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Inwestycji NATO (NSIP) oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych.

2. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:

1) planowanie budżetu resortu w części dotyczącej Centralnych Planów Rzeczowych (CPR) obejmujących modernizację techniczną, inwestycje budowlane, remonty nieruchomości, zamierzenia realizowane w ramach NSIP oraz zakupy środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;

2) przygotowywanie metodologiczne i merytoryczne gier decyzyjnych Szefa SG WP dotyczących określania priorytetów i zadań dla Sił Zbrojnych w roku objętym planowaniem, ujmowanych w CPR;

3) opracowywanie planów wykorzystania środków finansowych pochodzących spoza budżetu resortu;

4) prognozowanie wydatków w zakresie: modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości, zamierzeń w ramach NSIP oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;

5) udział w uzgadnianiu planów dziedzinowych, specjalistycznych i funkcjonalnych wynikających z programów rozwoju Sił Zbrojnych w zakresie modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości, zamierzeń w ramach NSIP oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;

6) opracowywanie średniookresowych i rocznych planów modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości i zamierzeń realizowanych w ramach NSIP oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;

7) aktualizowanie oraz opracowywanie okresowych informacji z realizacji planów modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, remontów nieruchomości i zamierzeń realizowanych w ramach NSIP oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;

8) koordynowanie całokształtu problematyki związanej z przygotowaniem i projektowaniem pakietów inwestycyjnych, w tym udział w procedurach projektowania i przygotowywania pakietów inwestycyjnych realizowanych przez organy NATO.

§ 47. Biuro Koordynacyjne

1. Biuro Koordynacyjne jest właściwe w zakresie koordynowania działalności planistycznej, kontrolnej, wydawniczej w Siłach Zbrojnych i Sztabie Generalnym WP oraz działalności bieżącej w Sztabie Generalnym WP.

2. Do zakresu zadań Biura należy w szczególności:

1) normowanie, planowanie, koordynowanie i rozliczanie działalności bieżącej w resorcie oraz planowanie i koordynowanie - w uzgodnieniu z Departamentem Kontroli - działalności kontrolnej prowadzonej przez komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny WP, dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne, Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

2) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć na posiedzenia organów kolegialnych Ministerstwa, organizowanie odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej Ministerstwa i Sił Zbrojnych, gier decyzyjnych i odpraw Szefa SG WP oraz przedsięwzięć związanych z organizacją obchodów świąt narodowych, wojskowych oraz rocznic historycznych z udziałem Sił Zbrojnych;

3) planowanie, koordynacja i realizacja współpracy w ramach NATO i UE, a także opracowywanie materiałów informacyjnych o zagranicznej współpracy wojskowej dla potrzeb Sztabu Generalnego WP;

4) normowanie i realizowanie w resorcie działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw specjalistycznych oraz ustanawiania i monitorowania przestrzegania zasad pracy biurowej, a także sprawowanie funkcjonalnego nadzoru nad właściwym wykorzystaniem mocy produkcyjnych drukarni budżetowych;

5) przygotowywanie wojskowych wydawnictw specjalistycznych, opracowywanych w komórkach organizacyjnych, kierowanych do druku w Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP;

6) normowanie i nadzorowanie resortowego systemu ewidencyjno-sprawozdawczego oraz ustanawianie wzorów formularzy powszechnego użytku oraz planowanie i zaopatrywanie w nie, a także określanie obszarów badań prowadzonych w resorcie dla potrzeb statystyki państwowej oraz opracowywanie informacji dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego;

7) realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych będących w kompetencji Szefa SG WP oraz jego zastępców;

8) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb wewnętrznych, dyslokacji komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP i prac realizowanych w obiektach Sztabu Generalnego WP;

9) prowadzenie analiz projektów dokumentów ekonomiczno-finansowych kierowanych do Szefa SG WP lub zastępców Szefa SG WP, a także obsługa ekonomiczno-finansowa zadań zleconych przez Szefa SG WP lub zastępców Szefa SG WP.

§ 48. Biuro do spraw Budowy Siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej

1. Biuro do spraw Budowy Siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej jest właściwe w zakresie organizowania i nadzorowania realizacji prac związanych z budową nowej siedziby Ministerstwa.

2. Do zakresu działań Biura należy w szczególności:

1) kierowanie działaniami zmierzającymi do opracowania koncepcji budowy nowej siedziby Ministerstwa, w tym określenie minimalnych wymagań dla tego obiektu;

2) nadzorowanie, w imieniu Ministra, działań jednostek organizacyjnych na etapie projektowania, przygotowania i realizacji inwestycji;

3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z budową nowej siedziby.

§ 49. Biuro do spraw Procedur Antykorupcyjnych

1. Biuro do spraw Procedur Antykorupcyjnych jest właściwe w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie.

2. Do zakresu zadań Biura należy w szczególności:

1) identyfikacja istniejących zagrożeń i mechanizmów korupcyjnych, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi;

2) analiza zidentyfikowanych mechanizmów korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań strukturalnych, luk w istniejących procedurach lub braku odpowiednich procedur;

3) wypracowywanie rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawisk korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów systemów i procedur antykorupcyjnych oraz opracowywanie projektów polityki przejrzystości w resorcie;

4) monitorowanie wdrażania zatwierdzonych procedur i rozwiązań;

5) przeprowadzanie oraz organizowanie szkoleń w zakresie przejrzystości procedur i rozwiązań systemowych;

6) opiniowanie i konsultowanie, na potrzeby Ministra lub na wniosek komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, spraw lub projektowanych rozwiązań z punktu widzenia przejrzystości, gospodarności i zapobiegania patologiom korupcyjnym;

7) opiniowanie, na zlecenie Ministra lub w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych, projektów aktów prawnych pod kątem przejrzystości i możliwych zagrożeń korupcyjnych;

8) prowadzenie nadzoru nad zakupami dokonywanymi na rzecz resortu.

§ 50. Biuro Audytu Wewnętrznego

1. Biuro Audytu Wewnętrznego jest właściwe w zakresie niezależnego badania systemów zarządzania i kontroli w Ministerstwie.

2. Do zakresu zadań Biura należy w szczególności:

1) analiza ryzyka przed jakim stoi Ministerstwo oraz środowiska kontroli wewnętrznej, dla ustalenia planu i programu audytu oraz w szczególności ocena efektywności procesu zarządzania ryzykiem;

2) niezależna i obiektywna ocena procesów i systemów zarządzania oraz procedur kontroli wewnętrznej istniejących w Ministerstwie;

3) sporządzanie sprawozdań z poczynionych ustaleń, oraz tam gdzie jest to właściwe, przedstawianie opinii i zaleceń dotyczących poprawy funkcjonowania badanych obszarów;

4) wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanych systemach.

§ 51. Biuro Skarg i Wniosków

1. Biuro Skarg i Wniosków jest właściwe w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Ministra.

2. Do zakresu zadań Biura należy w szczególności:

1) przyjmowanie, w imieniu Ministra, interesantów w sprawach skarg i wniosków;

2) prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz zasięganie, w toku rozpatrywania skarg i wniosków, opinii organów kontroli i innych właściwych organów, a także podejmowanie działań interwencyjnych, zwłaszcza w sprawach powtarzających się skarg;

3) udzielanie, z upoważnienia Ministra, pisemnych odpowiedzi na skargi i wnioski oraz powiadamianie zainteresowanych;

4) koordynowanie postępowania w sprawach wniesionych do Ministra przez Kancelarię Prezydenta RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Rzecznika Praw Obywatelskich;

5) nadzorowanie i kontrolowanie trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania przez organy wojskowe skarg i wniosków oraz prowadzenie ich ewidencji;

6) opracowywanie i opiniowanie projektów rozwiązań systemowych oraz aktów normatywnych dotyczących organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;

7) opracowywanie i przedkładanie osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rocznych sprawozdań analityczno-oceniających.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 20003 r. Nr 80, poz. 77, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 279, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-12
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-04-15
  • Dokument traci ważność: 2015-09-08
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA