REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 12 poz. 138

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 265/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 maja 2008 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 oraz Nr 140, poz.984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14 i Nr 7, poz. 73), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje wydatki na transport strategiczny z rozdziału 75216 (transport polskich jednostek wojskowych biorących udział w operacjach poza granicami kraju, a w szczególności transport poza granicami kraju, powrót z misji, rotacja oraz uzupełnienie sprzętu).”;

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Wydatki o których mowa w § 7 pkt 15, Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji realizuje zgodnie z zapisami określonymi w § 3 ust. 7, 9 i 10 decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149 i Nr 17, poz.180).W celu finansowania przedmiotowych wydatków Dyrektor Departamentu Administracyjnego występuje z wnioskiem o zmianę w podziale układu wykonawczego budżetu.”;

3) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;

4) załącznik Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2008 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” zastępuje się załącznikiem Nr 3 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 265/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 maja 2008 r. (poz. 138)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

1

2

3

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-11 963 579,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

20 035 400,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 648 259,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

4 978 100,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-90 269 600,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-965 498,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-493 807,00

412

Składki na fundusz pracy

2 128,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

7 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

3 021 000,00

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

1

2

3

422

Zakup środków żywności

8 122 281,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

3 000,00

427

Zakup usług remontowych

30 500,00

428

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-152 200,00

441

Podróże służbowe krajowe

39 000,00

444

Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 358,00

470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

9 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 500,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

18 067 045,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

12 000 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 351 504,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-16 832,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-9 110 430,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-37 299,00

412

Składki na fundusz pracy

-5 755,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

500 000,00

422

Zakup środków żywności

6 385 857,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

5 089 044,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

4 500 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 787 300,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-3 787 300,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

500 000,00

422

Zakup środków żywności

89 044,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

10 359 264,00

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 182 900,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

9 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 080 000,00

427

Zakup usług remontowych

120 000,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-6 033 836,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

1 053 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 053 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

588 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy

-588 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

184 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

155 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 000,00

412

Składki na fundusz pracy

4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

17 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

10 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000,00

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

1

2

3

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-37 336 176,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-18 688 337,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 544 100,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

223 700,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

16 603 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4 165 498,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon.

1 360 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-5 520 959,00

412

Składki na fundusz pracy

116 630,00

414

Wpłaty na PFRON

9 950,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-44 529 758,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

3 488 000,00

430

Zakup usług pozostałych

480 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

300 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

112 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

13 172 760,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

4 967 326,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 924 196,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

293 541,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-203 168,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy

-1 012 470,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-641 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-150 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-496 654,00

412

Składki na fundusz pracy

-58 193,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

1 500 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

422

Zakup środków żywności

1 569 682,00

427

Zakup usług remontowych

1 319 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-600 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-300 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

731 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

504 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

220 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy

7 200,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

291 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-291 000,00

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

1

2

3

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

616 442,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 207 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

165 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-3 675 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-99 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 210 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

111 000,00

422

Zakup środków żywności

300 000,00

427

Zakup usług remontowych

413 000,00

430

Zakup usług pozostałych

3 133 700,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

100 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

160 000,00

444

Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-4 258,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

1

2

3

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-5 219 581,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-5 219 581,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

9 154 980,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

20 000 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 491 699,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

4 978 100,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-70 269 600,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000 000,00

422

Zakup środków żywności

8 122 281,00

427

Zakup usług remontowych

30 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-198 000,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

1

2

3

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

18 323 275,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

12 000 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 351 504,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-16 832,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-8 574 200,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-37 299,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-5 755,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

470 000,00

422

Zakup środków żywności

6 385 857,00

430

Zakup usług pozostałych

-250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

5 089 044,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

4 500 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 787 300,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 787 300,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

500 000,00

422

Zakup środków żywności

89 044,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

16 393 100,00

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 182 900,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

9 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 080 000,00

427

Zakup usług remontowych

120 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

4 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-61 373 964,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-19 554 306,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 644 400,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

146 700,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-44 012 758,00

430

Zakup usług pozostałych

402 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

7 189 984,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

4 250 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 390 596,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

293 541,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 832,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 846 300,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-11 494,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-1 373,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

1 500 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

422

Zakup środków żywności

1 569 682,00

427

Zakup usług remontowych

-30 500,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

1

2

3

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

78 412 214,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

78 412 214,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

280 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

430

Zakup usług pozostałych

250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

184 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

155 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

25 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

13 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

10 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

70 487 314,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

2 812 528,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 171 176,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

77 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

64 518,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

56 055 057,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

6 121 168,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

77 162,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

196 268,00

412

Składki na Fundusz Pracy

31 882,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

3 468 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

300 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

112 555,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

7 437 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 499 700,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 480 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-640 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

41 800,00

412

Składki na Fundusz Pracy

6 400,00

427

Zakup usług remontowych

1 350 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-300 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

731 200,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

731 200,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

92 200,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-92 200,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

731 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

504 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

220 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

7 200,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

1

2

3

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 219 598,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-1 219 598,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

110 960,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

35 400,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

34 502,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

430

Zakup usług pozostałych

15 800,00

441

Podróże służbowe krajowe

9 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 258,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-1 765 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-1 228 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-537 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-182 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

558 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-150 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-600 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

616 442,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 207 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

165 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 675 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-99 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 210 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

111 000,00

422

Zakup środków żywności

300 000,00

427

Zakup usług remontowych

413 000,00

430

Zakup usług pozostałych

3 133 700,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

100 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

160 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-4 258,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 764 026,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 764 026,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

1 498 650,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

334 441,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 728 524,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-64 518,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 263 057,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-44 168,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

2 512,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

670 773,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

1

2

3

412

Składki na Fundusz Pracy

84 748,00

414

Wpłaty na PFRON

9 950,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

20 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-555,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 265 376,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

159 326,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-765 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 446 030,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

385 840,00

412

Składki na Fundusz Pracy

39 180,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

0,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

291 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-291 000,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

1 053 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 053 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

588 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-588 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-1 053 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-1 053 000,00

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

9 200,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

9 200,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

9 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 200,00

 

DYSPONENT: WBE Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

77 461,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

77 461,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

77 461,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 953,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 598,00

412

Składki na Fundusz Pracy

710,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

1 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

500,00

430

Zakup usług pozostałych

10 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

10 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 700,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

1

2

3

470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 500,00

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

9 200,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

9 200,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

9 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 200,00

 

DYSPONENT: WBE Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

77 460,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

77 460,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

77 460,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

36 953,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 598,00

412

Składki na Fundusz Pracy

709,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

1 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

500,00

430

Zakup usług pozostałych

10 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

10 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 700,00

470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 500,00

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

8 700,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

8 700,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

8 700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 700,00

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

89 060,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

89 060,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

89 060,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48 554,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 597,00

412

Składki na Fundusz Pracy

709,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

1 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

500,00

430

Zakup usług pozostałych

10 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

10 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 700,00

470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

1

2

3

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 500,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

78 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

78 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

78 000,00

430

Zakup usług pozostałych

78 000,00

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

7 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

7 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

7 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 420 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

3 420 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

3 420 000,00

430

Zakup usług pozostałych

3 420 000,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny

 

 

(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-79 244 342,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-79 244 342,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-21 507 600,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-20 000 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 000 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-507 600,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-536 230,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-536 230,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-6 033 836,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-6 033 836,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-48 628 176,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-38 189 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 911 502,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

1 280 326,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-6 388 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 420 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-2 538 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 303 300,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-220 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-912 800,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-102 400,00


Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2008 r.]

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2008 r.

Dysponent

Dział/rozdz.

Żołnierze zawodowi

Żołn. nadterm.

Razem żołnierze

Żołnierze niezawodowi

Pracownicy cywilni w tym:

 

w tym: szeregowi zawodowi

ogółem

służba zasadn.

planowane zatrudnienie

razem pracownicy

Ogółem

Cz. 29

0

46

0

0

1.000

1.000

0

0

Jednostki budżetowe

Cz. 29

0

46

0

0

1.000

1.000

0

0

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

75201

-9

 

 

-9

1.000

1.000

-47

-47

75202

 

 

 

 

 

 

-9

-9

75211

 

 

 

 

 

 

4

4

75213

-465

 

 

465

 

 

-1.380

-1.380

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

75211

-2

 

 

-2

 

 

5

5

75213

 

 

 

 

 

 

-10

-10

Dowódca Garnizonu Warszawa

75207

 

 

 

 

1

1

 

 

75208

4

 

 

4

 

 

 

 

75211

273

46

-20

253

 

 

19

19

75213

475

 

20

495

-1

-1

1.384

1.384

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

75216

 

 

 

 

 

 

21

21

Dowódca Wojsk Specjalnych

75201

9

 

 

9

 

 

17

17

WBE Bydgoszcz

75201

 

 

 

 

 

 

5

5

WBE Gdańsk

75201

 

 

 

 

 

 

5

5

WBE Kraków

75201

 

 

 

 

 

 

5

5

WBE Lublin

75201

 

 

 

 

 

 

5

5

WBE Olsztyn

75201

 

 

 

 

 

 

5

5

WBE Szczecin

75201

 

 

 

 

 

 

5

5

WBE Wrocław

75201

 

 

 

 

 

 

5

5

Departament Budżetowy

75211

-285

 

 

-285

 

 

 

 

75213

 

 

 

 

 

 

-39

-39

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-06-27
  • Data wejścia w życie: 2008-06-27
  • Data obowiązywania: 2008-06-27
  • Z mocą od: 2008-05-29
  • Dokument traci ważność: 2009-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA