REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 14

Departament Budżetowy

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2008 Nr 72 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2008 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem", w 2008 r. odbywa się zgodnie z postanowieniami decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149 i Nr 17, poz. 180), zwanej dalej „decyzją Nr 278/MON", z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.
§ 2.
1. Dochody budżetu resortu w 2008 r. wynoszą 64.824 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2008 r. wynoszą 22.572.795 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Układ wykonawczy budżetu resortu i jego podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów - załącznik Nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków - załącznik Nr 4 do decyzji.

§ 3.
1. Ustala się limity zatrudnienia, stany średnioroczne, planowane zatrudnienie żołnierzy i pracowników resortu na 2008 r. oraz ich podział w wysokościach określonych w załączniku Nr 5 do decyzji, w tym:

1) 450 żołnierzy zawodowych oraz 7 pracowników resortu zatrudnionych w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa - pozostających w dyspozycji Dyrektora Departamentu Administracyjnego;

2) żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej, realizowane w trakcie roku budżetowego przez:

a) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z przeznaczeniem dla:

- Dowódcy Wojsk Lądowych - 60,

- Dowódcy Sił Powietrznych - 120,

- Dowódcy Marynarki Wojennej - 70,

b) pozostałych dysponentów - 631;

3) 50 żołnierzy służby okresowej w związku z operacjami wojskowymi poza granicami kraju realizowanymi przez polskie kontyngenty wojskowe- pozostających w dyspozycji Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2008 r. określa się na poziomie 3.750 osób.

3. Zestawienie planowanego zatrudnienia oraz limity wydatków dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821), a także zestawienie limitów wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cywilnej określa załącznik Nr 6 do decyzji.

§ 4.
Wykaz dotacji realizowanych z budżetu resortu w 2008 r. określa załącznik Nr 7 do decyzji.
§ 5.
1. Przychody i wydatki państwowego funduszu celowego, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz rozliczenia z budżetem państwa wynoszą:

1) Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - przychody i wydatki - 384.933 tys. zł;

2) zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze łącznie:

a) przychody - 363.444 tys. zł, w tym dotacja celowa na inwestycje (dla zakładów budżetowych) - 10.835 tys. zł,

b) wydatki - 362.748 tys. zł, w tym wpłata do budżetu części (50%) zysku gospodarstw pomocniczych - 259 tys. zł.

2. Podział wykazanych w ust. 1 kwot, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 8 do decyzji.

§ 6.
Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej na:

1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 54.623 tys. zł, z tego na nagrody 43.698 tys. zł, na zapomogi 10.925 tys. zł (rozdział 75211);

2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 4.528 tys. zł (rozdział 75211), z tego:

a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową w wysokości 2.822 tys. zł, z tego na nagrody 2.258 tys. zł, na zapomogi 564 tys. zł,

b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 1.706 tys. zł, z tego na nagrody 1.365 tys. zł, na zapomogi 341 tys. zł;

3) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, w wysokości 295 tys. zł (rozdział 75213);

4) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 65 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1238 i 1240);

5) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych, dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy", pełnego pokrycia kosztów wypoczynku dziecka żołnierza zawodowego, w wysokości 8.755 tys. zł (rozdział 75211);

6) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków, w wysokości 51.459 tys. zł, w tym utworzenie w trakcie roku budżetowego Zespołu Dowodzenia w Dowództwie Wojsk Specjalnych.

§ 7.
Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki uruchamiane w trakcie roku budżetowego, na:

1) podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego w kwocie 1.788 tys. zł (rozdział 75217) oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego w kwocie 2.196 tys. zł (rozdział 75218), w przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy;

2) zabezpieczenie finansowania należności osobowych i świadczeń żołnierzy pozostających w rezerwie kadrowej do wysokości limitów zatrudnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w wysokości 43.369 tys. zł, (2.997 tys. zł - rozdział 75201, 5.994 tys. zł - rozdział 75202, 3.497 tys. zł - rozdział 75203, 30.881 tys. zł -rozdział 75211);

3) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości do 26.934 tys. zł (rozdział 75211);

4) zabezpieczenie finansowania 350 stanów średniorocznych żołnierzy rezerwy, planowanych dowcielenia w ramach sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalczania klęsk żywiołowych, w wysokości 7.538 tys. zł (7.366 tys. zł - rozdział 75211, 172 tys. zł - rozdział 85156);

5) zakup paliw stałych i płynnych do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych resortu, w wysokości 84.984 tys. zł (rozdział 75204);

6) zwiększenie wydatków w ramach centralnych planów rzeczowych, w wysokości 3.645 tys. zł (w rozdziałach 75217 i 75218);

7) realizację przedsięwzięć w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2007-2012", koordynowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej, w wysokości 22.000 tys. zł (rozdział 75215);

8) studium wykonalności pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, koordynowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej, w wysokości 1.000 tys. zł (rozdział 75204);

9) finansowanie realizacji zamówień publicznych w formie aukcji elektronicznych, w wysokości 800 tys. zł (rozdział 75204);

10) zakup kart tożsamości, w wysokości 403 tys. zł (rozdział 75204), koordynowanych przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

11) opłaty spedycyjne i inne, związane z dostawami realizowanymi na rzecz właściwych dysponentów, w ramach Programu FMS (Foreign Military Sales) oraz NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency), w wysokości 3.900 tys. zł (rozdział 75204) - kwota ta nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT) ujętego w Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na 2008 r.;

12) centralne zakupy prasy, koordynowane przez Departament Wychowania i Promocji Obronności, w wysokości w 3.800 tys. zł (rozdział 75204);

13) produkcję druków i formularzy wojskowych, koordynowane przez Biuro Koordynacyjne Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w wysokości 3.270 tys. zł (rozdział 75204);

14) składki do organizacji międzynarodowych w wysokości 136.643 tys. zł (126.708 tys. zł - rozdział 75204, 9.935 tys. zł - rozdział 75211);

15) szkolenia informatyczne realizowane w ramach „Strategii informatyzacji resortu obrony narodowej w latach 2008-2010", koordynowane przez Departament Informatyki i Telekomunikacji, w wysokości 3.420 tys. zł (rozdział 75211);

16) finansowanie usług czarterowych w zakresie transportu lotniczego dla najważniejszych osób w państwie (VIP), w wysokości 11.250 tys. zł (rozdział 75211);

17) pobieranie z gospodarki narodowej środków transportowych i maszyn w ramach ćwiczeń wojskowych prowadzonych w celu sprawdzania gotowości bojowej i mobilizacyjnej jednostek wojskowych oraz na potrzeby udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu klęsk

żywiołowych, koordynowane przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w wysokości 162 tys. zł (rozdział 75211).

§ 8.
1. Ustala się limit wydatków na zakup nagród rzeczowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242) - na szczeblu dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej - w ramach § 304 klasyfikacji do wysokości 0,15% środków zaplanowanych w § 405 na wydatki na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wydatków otrzymanych do realizacji w ramach podziału układu wykonawczego budżetu, które są rozliczane przez dysponentów przekazujących te wydatki do realizacji innym dysponentom.

3. Limit, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę w uczelniach wojskowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, określany jest analogicznie, w ramach rocznego planu finansowego tych jednostek organizacyjnych, do wysokości 0,15 % wydatków planowanych na uposażenia.

4. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dokona naliczenia i podziału kwot, o których mowa w ust. 1, dla Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych oraz Dowódcy Marynarki Wojennej - na rzecz jednostek im podległych.

5. Dowódcy, o których mowa w ust. 4, przekażą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o podzielonych limitach oraz wskażą dysponentów budżetowych trzeciego stopnia, którzy będą realizować te wydatki.

Rozdział 2

Zasady uruchamiania rezerw celowych budżetu państwa oraz środków z prywatyzacji spółek potencjału przemysłu obronnego

§ 9.

1. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji - propozycje, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w sprawie:

1) uruchomienia rezerwy celowej, ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2008 w załączniku Nr 2pod poz. 20, dotyczącej sfinansowania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją programu „Wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"

- na podstawie wniosku Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej - Dyrektora Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wielozadaniowego;

2) uruchomienia środków na wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu restrukturyzacji i modernizacji przemysłu obronnego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej

- w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków budżetowych, z jednoczesnym określeniem zadań planowanych do sfinansowania w ramach tych środków - z podziałem na realizowane przez dysponenta głównego oraz pozostałych dysponentów ujętych w decyzji Nr 278/MON.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego, niezwłocznie po otrzymaniu propozycji, o których mowa w ust. 1, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu projekty wystąpień do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2008.

Rozdział 3

Zasady realizacji niektórych zobowiązań Skarbu Państwa

§ 10.

Wydatki z tytułu wypłat odszkodowań dla osób niesłusznie represjonowanych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1372), dysponenci środków budżetowych realizują według następujących zasad:

1) dokonują przejściowo tych wypłat - na zasadach określonych w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - i występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa wydatków poniesionych na ten cel w danym kwartale oraz wypłat planowanych na następny kwartał roku budżetowego, w terminie do piętnastego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał;

2) ostateczny termin przedstawiania wniosków w zakresie planowanych wypłat w czwartym kwartale ustala się na dzień 10 października 2008 r.

Rozdział 4

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 11.

Przy zlecaniu zadań stowarzyszeniom i fundacjom należy przestrzegać postanowień art. 33, 106, 130, 131, 132 i 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
§ 12.
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na realizację zadań zlecanych z zakresu ochrony zdrowia. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 13.
1. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje wydatki na transport strategiczny (transport polskich jednostek wojskowych biorących udział w operacjach poza granicami kraju, a w szczególności transport poza granice kraju, powrót z misji, rotacja oraz ewentualne uzupełnianie sprzętu), do wysokości 7.848 tys. zł (rozdział 75216).

2. Wydatki z tytułu transportu wykonywanego siłami etatowych pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (transport lotniczy lub morski między krajem a rejonem działania polskich kontyngentów wojskowych) realizują dysponenci posiadający te jednostki na zaopatrzeniu.

§ 14.
1. W zakresie finansowania operacji polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, środki na finansowanie operacji zaplanowane w rozdziale 75216 pozostają w dyspozycji Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Środki na finansowanie polskich kontyngentów wojskowych mogą zostać przesunięte przez Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych do realizacji przez innych dysponentów po uzgodnieniu z nimi.

3. Uzupełnianie wyposażenia i środków materiałowych pozyskiwanych w kraju realizują dysponenci wydzielający podległe pododdziały do tej operacji w ramach posiadanych środków budżetowych.

4. Ubezpieczenie stanów osobowych oraz zatrudnienie pracowników cywilnych na potrzeby polskich kontyngentów wojskowych realizuje Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych.

§ 15.
Wydatki refundowane przez Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych z tytułu udziałupolskich kontyngentów wojskowych w misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, kwalifikować stosownie do zapisów § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. Nr 116, poz. 785 i Nr 245, poz. 1786).
§ 16.
1. Dyrektorzy niżej wymienionych departamentów zawrą, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na udzielenie dotacji celowych na inwestycje w zakresie:

1) wojskowych domów (zespołów) wypoczynkowych - Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

2) uczelni wojskowych - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) państwowych instytucji kultury (muzeów) - Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 8-10 oraz § 8 decyzji Nr 278/MON. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 17.
Wydatki, o których mowa w § 7 pkt 15, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Telekomunikacji realizuje, zgodnie z zapisami określonymi w § 3 ust. 8-10 oraz § 8 decyzji Nr 278/MON, z tym że dla zadań zlecanych osobom fizycznym obsługę finansowo-księgową dysponenta głównego sprawuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego, który w takich sytuacjach występuje z wnioskiem o zmianę podziału układu wykonawczego budżetu.
§ 18.
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji - propozycję wstępnego podziału wydatków, o których mowa w § 6 pkt 5, pomiędzy dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi głównemu.
§ 19.
Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego propozycję podziału wydatków, o których mowa w § 7 pkt 6.
§ 20.
Wydatki, które nie wygasły wraz z upływem 2007 r., realizowane są na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760). Szczegółowe zestawienie dysponentów realizujących przedmiotowe wydatki określa załącznik Nr 9 do decyzji.
§ 21.
Dyrektor Departamentu Kadr monitoruje na bieżąco poziom wykorzystania limitu zatrudnienia żołnierzy zawodowych, w tym szczególnie powołań i zwolnień ze służby oraz podejmowania w tym zakresie niezbędnych działań mających na celu realizację funduszu uposażeń w ramach limitu określonego w niniejszej decyzji.
§ 22.
1 W celu realizacji działalności promocyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również związanej z procesem profesjonalizacji, dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz dysponenci środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu mogą dokonywać wydatków na zakupy materiałów i usług promocyjnych w ramach posiadanego limitu wydatków.

2. Tryb i zasady realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1, zostaną określone w odrębnej decyzji.

Rozdział 5

Procedury sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia oraz wydatków budżetowych

§ 23.

1. Informacje o średniorocznym i faktycznym zatrudnieniu żołnierzy i pracowników, o których mowa w § 21 ust. 3 decyzji Nr 278/MON, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli Ministrowi Obrony Narodowej przedstawiają, stosownie do kompetencji, Dyrektorowi Departamentu Kadr oraz Szefowi Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (z tym że za czwarty kwartał 2008 r. do dnia 20 lutego 2009 r.), według wzoru określonego w załączniku Nr 10 do decyzji.

2. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej (organ koordynujący przedstawia zbiorczo za podległych dysponentów) do sporządzania zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia i pozostałe należności finansowe podległych żołnierzy w szczegółowości wynikającej z systemu informatycznego PROSTA_K, w terminie, o którym mowa w ust. 1. Stosowne zestawienia zbiorcze za poszczególnych dysponentów Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

3. Informacje o realizacji rzeczowej centralnych zakupów prasy oraz zadań w zakresie produkcji druków i formularzy wojskowych, przedstawiają kwartalnie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminie, o którym mowa w ust. 1:1) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - w zakresie zakupu prasy i dzienników urzędowych;

2) Szef Biura Koordynacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie zakupu druków.

4. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia do dokonywania kwartalnych analiz planów finansowych dysponentów podległych, pod kątem ich zgodności z zadaniami tych dysponentów.

§ 24.
Dysponenci środków budżetowych, którzy w projekcie planu finansowego przekazali część swoich wydatków do realizacji dysponentom środków budżetowych drugiego stopnia oraz organy planujące, w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, przekażą tym dysponentom podział wydatków w układzie dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia im podległych.
§ 25.
Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych i inni dysponenci, którzy realizują wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego (inni dysponenci również do wiadomości Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych) rozliczenia poniesionych wydatków w szczegółowości rozdział, paragraf, pozycja, w terminie do dnia dwudziestego piątego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (rozliczenie za grudzień 2008 r. do dnia 30 stycznia 2009 r.).
§ 26.
1. Dotacje ujęte w planie finansowym dysponenta głównego przekazywane będą przez jednostki organizacyjne, którym je udzielono, przy uwzględnieniu charakteru ponoszonych wydatków. Wnioski o przekazanie dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych je realizujących, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego wniosek dotyczy.

2. Komendanci uczelni wojskowych i dyrektorzy muzeów przedstawią odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, a także do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji - plany rzeczowo--finansowe (plany działalności), a w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (z tym że za czwarty kwartał 2008 r. do dnia 20 lutego 2009 r.) - sprawozdania z wykorzystania dotacji.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 27.

W celu realizacji postanowień określonych w art. 158 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dyrektor Departamentu Budżetowego dokona podziału wydatków ujętych w zbiorczym planie finansowym (cz. 29) sporządzanym na podstawie planów, o których mowa w § 14 ust. 3 decyzji Nr 278/MON, w podziale na poszczególne zadania oraz podzadania budżetu w układzie zadaniowym, ujętych w załączniku Nr 11 do decyzji wraz z opisem.
§ 28.
Sfinansowanie użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi NATO (SON), w tym wszystkich dodatkowych ćwiczeń tych jednostek, realizuje się w drodze stosownych przesunięć w budżetach dysponentów środków budżetowych.
§ 29.
W celu realizacji zmian organizacyjno-dyslokacyjnych niżej wymienieni dowódcy (dyrektorzy, szefowie) jednostek organizacyjnych (instytucji) podejmą następujące działania:

1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w uzgodnieniu z Dowódcą Garnizonu Warszawa, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wniosek w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu oraz limitów zatrudnienia, wynikający ze zmiany podporządkowania Szwadronu Kawalerii;

2) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przedstawi:

a) Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych, wniosek w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu i planowanego zatrudnienia, dotyczący ośrodków aktywizacji zawodowej oraz wydatków z tytułu rekonwersji kadr, zgodnie z postanowieniami decyzji Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 198) oraz decyzji Nr Z-98/Org/SSG/ZOiU-P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej oraz Ośrodków Aktywizacji Zawodowej,

b) Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, preliminarz wydatków przeznaczonych na przekwalifikowanie zawodowe oraz sprawozdanie z ich realizacji, do piętnastego dnia miesiąca po zakończeniu kwartału;

3) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w uzgodnieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wniosek w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu w zakresie pokrycia wydatków na utrzymanie jednostek organizacyjnych podległych Inspektoratowi Wojskowej Służby Zdrowia, które dotychczas finansowane są przez dysponentów trzeciego stopnia ustanowionych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 30.
W celu realizacji zadań określonych w art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, polecam realizować zadania w zakresie sprawowania nadzoru i kontroli działalności podległych jednostek organizacyjnych, wykonania budżetu i przestrzegania określonych w tym zakresie zasad w oparciu o procedury ustalone w następujących dokumentach:

1) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 207, poz. 1735);

2) decyzja Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie kontroli gospodarowania środkami publicznymi w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 152);

3) decyzja Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 34).

§ 31.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 ROK]

Załączniki do decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 lutego 2008 r. (poz. 14)

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 ROK]

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik Nr 3

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załącznik Nr 4

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [Zestawienie limitów wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cywilnej § 404-002 na 2008 rok]

Załącznik Nr 6

Zestawienie limitów wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cywilnej § 404-002 na 2008 rok

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2008 rok]

Załącznik Nr 7

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2008 rok

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz jednostek pozabudżetowych w resorcie obrony narodowej na 2008 r.]

Załącznik Nr 8

Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz jednostek pozabudżetowych w resorcie obrony narodowej na 2008 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [Zestawienie dysponentów realizujących wydatki, które nie wygasają z upływem 2007 r.]

Załącznik Nr 9

Zestawienie dysponentów realizujących wydatki, które nie wygasają z upływem 2007 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA