REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 16 poz. 204

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 356/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 lipca 2008 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117) w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14, Nr 7, poz. 73 i Nr 12, poz. 138 ), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 109.223 tys. zł, z tego na nagrody 98.298 tys. zł, na zapomogi 10.925 tys. zł (rozdział 75211);"

2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych -określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr356/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 lipca 2008 r. (poz. 204)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

0,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

5 000 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-5 000 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-46 523 855,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

13 675 495,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 468 600,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

1 134 100,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-91 016 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-7 200 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-3 320 400,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-150 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

24 384 350,00

427

Zakup usług remontowych

1 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

2 500 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

4 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-44 111 244,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

5 626 250,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 761 200,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-53 368 694,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-4 400 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-300 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 900 000,00

427

Zakup usług remontowych

3 670 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

1 914 800,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

606 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

919 300,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 802 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-234 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-175 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

600 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

3 000 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

39 170 630,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 278 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

58 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

4 585 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500 000,00

427

Zakup usług remontowych

30 328 900,00

430

Zakup usług pozostałych

5 873 600,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-7 452 870,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-14 758 600,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

241 400,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-14 000 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

52 100,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 100,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

6 100,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 100,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

4 700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 700,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

98 958 873,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 225 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 730 622,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

63 300,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 661 699,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

54 600 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-1 887 326,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 309 076,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

11 500,00

430

Zakup usług pozostałych

1 568 400,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-16 376 698,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 000 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 869 700,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

83 700,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-11 822,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-20 418 276,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-100 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

200 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

7 881 270,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 400,00

427

Zakup usług remontowych

400 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 452 870,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

-1 678 976,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

97 700,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-5 288 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 392,00

412

Składki na fundusz pracy

932,00

420

Fundusz operacyjny

3 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-1 998 400,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

197 600,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-2 196 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

-22 540 700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75 300,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-22 000 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-616 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

0,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-680 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

200 000,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

420 000,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

25 000,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

25 000,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-2 025 000,00

249

Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub uczelnię

-2 025 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

2 000 000,00

249

Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub uczelnię

2 000 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-65 692 005,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-65 692 005,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-42 823 655,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

13 795 495,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 464 400,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

1 134 100,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-91 000 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-7 000 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

24 282 350,00

427

Zakup usług remontowych

1 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

2 500 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

4 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-39 802 550,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

5 866 250,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 761 200,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-50 000 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-4 000 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 900 000,00

427

Zakup usług remontowych

3 670 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

5 265 800,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

746 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

919 300,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

600 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

3 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

26 921 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 278 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

4 585 000,00

427

Zakup usług remontowych

12 358 900,00

430

Zakup usług pozostałych

7 500 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 800 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

22 800,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 800,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

3 300,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 300,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

590 100,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

100 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

455 200,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

34 900,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-18 069 700,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 000 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 646 600,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

83 700,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-21 000 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

200 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

2 200 000,00

427

Zakup usług remontowych

400 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 800 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

0,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

60 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-680 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

200 000,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

420 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 309 300,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-1 309 300,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

1 500 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

52 100,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 100,00

 

ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

2 800,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 800,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

4 700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 700,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-4 033 700,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

937 900,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

28 400,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-5 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 164 800,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 164 800,00

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

54 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

54 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

25 600,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 600,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

28 400,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 400,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-21 901 746,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-21 901 746,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

4 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 200,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

11 600,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 600,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

-21 917 546,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

7 154,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75 300,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-22 000 000,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 082 788,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

1 082 788,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

587 786,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

292 722,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

295 064,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

495 002,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 100,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-11 822,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

581 724,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-100 000,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

 

 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

25 000,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

25 000,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-2 025 000,00

249

Dotacja podmiot. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub uczelnię

-2 025 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

2 000 000,00

249

Dotacja podmiot. z budż. dla SP ZOZ utworz. przez organ adm. rządowej lub uczelnię

2 000 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

109 024,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

109 024,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

109 024,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

97 700,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 500 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 392,00

412

Składki na Fundusz Pracy

932,00

420

Fundusz operacyjny

3 500 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

197 600,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

197 600,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

197 600,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

197 600,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-14 664 400,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-14 781 400,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-14 781 400,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

218 600,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-14 000 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 000 000,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

117 000,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

 

 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

117 000,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

117 000,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-11 942 000,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

 

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

0,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

5 000 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-5 000 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-11 942 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

58 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

58 000,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-12 000 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-12 000 000,00

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

13 500,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

13 500,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

13 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

13 500,00

 

DYSPONENT: WBE Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

13 500,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

13 500,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

13 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

13 500,00

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

16 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

16 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

16 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

16 000,00

 

DYSPONENT: WBE Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

14 500,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

14 500,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

14 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

14 500,00

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

13 500,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

13 500,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

13 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

13 500,00

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

14 500,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

14 500,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

14 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

14 500,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

30 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

15 500,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

15 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

11 500,00

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

14 500,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

14 500,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

14 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

14 500,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny

 

 

(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

113 948 539,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

114 065 539,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-3 806 400,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-120 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-16 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-200 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-3 320 400,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-150 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-4 308 694,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-240 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 368 694,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-400 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-300 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

-3 351 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-140 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 802 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-234 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-175 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

10 690 730,00

427

Zakup usług remontowych

17 970 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 626 400,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-5 652 870,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

12 000 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

12 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

101 799 187,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 125 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 040 800,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 043 237,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

54 600 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-1 887 326,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 309 076,00

430

Zakup usług pozostałych

1 568 400,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-4 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-4 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

5 652 870,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 652 870,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

-1 788 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 788 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-2 196 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 196 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

-623 154,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-7 154,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-616 000,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

-117 000,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

 

 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-117 000,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-117 000,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-08-26
  • Data wejścia w życie: 2008-08-26
  • Data obowiązywania: 2008-08-26
  • Z mocą od: 2008-07-29
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA