REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 18 poz. 244

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 434/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 września 2008 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14, Nr 7, poz. 73, Nr 12, poz. 138 i Nr 16, poz. 204), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji;

2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2008 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej", wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr434/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 września 2008r.(poz.244)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

4 000 000,00

426

Zakup energii

700 000,00

430

Zakup usług pozostałych

3 300 000,00

 

ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne

-4 000 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-3 600 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-400 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

11 440 355,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 278 650,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

-297 295,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 500 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-41 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne

-771 800,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-722 800,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-49 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

3 784 600,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 784 600,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-11 516 500,00

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

300 000,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

700 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-12 516 500,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-1 153 030,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 177 880,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 400,00

412

Składki na fundusz pracy

3 450,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

6 266 578,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 800,00

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

-17,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

212 380,00

311

Świadczenia społeczne

1 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 186 052,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

845,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 698,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4 151 200,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

90 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

85 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-466 027,00

412

Składki na fundusz pracy

12 000,00

414

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

46 600,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

17 200,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

182 520,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

111 900,00

422

Zakup środków żywności

245 400,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 000,00

427

Zakup usług remontowych

3 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

36 900,00

430

Zakup usług pozostałych

51 987,00

435

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200,00

436

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

8 100,00

437

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4 600,00

441

Podróże służbowe krajowe

122 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 210,00

458

Pozostałe odsetki

3 630,00

470

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

48 200,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

20 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

51 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-7 836 610,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-93 157,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-3 721 470,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

1 500,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-53 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 500 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-100 000,00

412

Składki na fundusz pracy

-15 000,00

427

Zakup usług remontowych

-300 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-1 527 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-528 483,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

3 462 800,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 580 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych.oraz funkcjonariuszy

-7 200,00

428

Zakup usług zdrowotnych

200 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

690 000,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

-767 651,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-830 400,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

58 166,00

412

Składki na fundusz pracy

4 583,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

5 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

-2 913 742,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 733,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

179 696,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-126 696,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych.oraz funkcjonariuszy

-1 729 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-710 951,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-89 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-198 000,00

412

Składki na fundusz pracy

-25 850,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-216 674,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy Wojskowe

691 210,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-750 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1 441 210,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-691 210,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-391 210,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-200 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-100 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

5 585 147,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

4 918 937,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

11 405 250,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 263 850,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

-358 600,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-722 800,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-722 800,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

3 784 600,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 784 600,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

-12 516 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-12 516 500,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

-1 319 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 319 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

6 812 987,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

846,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

595 778,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

845,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 480 256,00

409

Honoraria

4 500,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

84 166,00

412

Składki na Fundusz Pracy

15 127,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

4 714,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

64 879,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 903,00

427

Zakup usług remontowych

4 817,00

428

Zakup usług zdrowotnych

929,00

430

Zakup usług pozostałych

18 077,00

438

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

3 815,00

441

Podróże służbowe krajowe

11 344,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

114 580,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

2 394 870,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5 541,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-2 525 600,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 527 100,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

1 500,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

666 210,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

666 210,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-750 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1 416 210,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-3 039 600,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-2 373 390,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-819 750,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 954,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

511 380,00

311

Świadczenia społeczne

1 200,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75 974,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

19 744,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

90 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

85 000,00

409

Honoraria

-4 500,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

56 034,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-3 127,00

414

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

46 600,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

12 486,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

182 520,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

47 021,00

422

Zakup środków żywności

245 400,00

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-903,00

427

Zakup usług remontowych

-1 817,00

428

Zakup usług zdrowotnych

35 971,00

430

Zakup usług pozostałych

35 523,00

435

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

8 100,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4 600,00

438

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

-3 815,00

441

Podróże służbowe krajowe

110 656,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-114 580,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 210,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-2 394 870,00

458

Pozostałe odsetki

3 630,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

48 200,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

16 000,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

45 459,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-2 448 640,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-93 157,00

427

Zakup usług remontowych

-300 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-1 527 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-528 483,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

890 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

200 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

690 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

5 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5 000,00

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

-666 210,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe

25 000,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

25 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-691 210,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-391 210,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-200 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-100 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-7 200,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-7 200,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

-7 200,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-7 200,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

122 057,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

122 057,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

62 905,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 600,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

61 305,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-1 630,00

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

-17,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 613,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 668 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-53 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 500 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-100 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-15 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

2 580 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

2 580 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

-851 218,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

2 733,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

179 696,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-126 696,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-710 951,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-89 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-92 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-15 000,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 186 198,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

1 186 198,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

1 186 198,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

527 500,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 698,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

644 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-767 651,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-767 651,00

 

ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego

-767 651,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-830 400,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

58 166,00

412

Składki na Fundusz Pracy

4 583,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

165 970,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

165 970,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

165 970,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

141 120,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 400,00

412

Składki na Fundusz Pracy

3 450,00

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 800,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 800,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 800,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 800,00

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

3 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

3 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

3 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000,00

 

DYSPONENT: WBE Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

1 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

1 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000,00

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 900,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 900,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 900,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 900,00

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

1 000,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

1 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

10 050,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

10 050,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

10 050,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 050,00

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

2 500,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

2 500,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

2 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 500,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-8 000 000,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej

4 000 000,00

426

Zakup energii

700 000,00

430

Zakup usług pozostałych

3 300 000,00

 

ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne

-4 000 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-3 600 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-400 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

-8 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-8 000 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-7 300 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-700 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dysponent główny

 

 

(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

4 731 829,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

4 731 829,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

-41 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-41 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne

-49 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-49 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

1 000 000,00

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

300 000,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.

700 000,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

8 000 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

7 300 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

700 000,00

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

-921 277,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-299 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-23 250,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

7 200,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-606 227,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 194 370,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 194 370,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

-2 062 524,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 729 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-106 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-10 850,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-216 674,00

 


Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2008 r.]

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników wojska w 2008 r.

Dysponent

Dział/rozdz.

Żołnierze zawodowi

Razem
żołnierze

Żołnierze niezawodowi

Pracownicy cywilni w tym:

 

w tym: szeregowi zawodowi

ogółem

kandydaci na żołnierzy zaw.

sł. zasad.

służba cywilna

planowane zatrudn.

razem pracownicy

Ogółem

Cz.29

0

0

0

102

2

100

0

0

0

Jednostki budżetowe

Cz. 29

0

0

0

102

2

100

0

0

0

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

75201

 

 

 

 

 

 

-25

561

536

75202

 

 

 

 

 

 

 

-7

-7

75203

 

 

 

 

 

 

 

154

154

75204

 

 

 

 

 

 

 

-517

-517

75207

 

 

 

 

 

 

 

-49

-49

75211

 

 

 

 

 

 

 

16

16

75213

 

 

 

 

 

 

 

-121

-121

Dowódca Wojsk
Specjalnych

75201

 

 

 

 

 

 

16

-16

0

75213

 

 

 

 

 

 

 

8

8

Dowódca Garnizonu Warszawa

75211

4

 

4

 

 

 

 

-2

-2

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

75207

 

 

 

100

 

100

 

6

6

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

75217

20

 

20

 

 

 

 

-20

-20

Szef Inspektoratu
Wojskowej Służby Zdrowia

75211

 

 

 

2

2

 

 

1

1

75213

 

 

 

 

 

 

 

-1

-1

Departament Budżetowy

75211

-24

 

-24

 

 

 

9

 

9

75213

 

 

 

 

 

 

 

-13

-13

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-10-10
  • Data wejścia w życie: 2008-10-10
  • Data obowiązywania: 2008-10-10
  • Z mocą od: 2008-09-23
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA