REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 23 poz. 287

Departament Administracyjny

ZARZĄDZENIE Nr 34/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm. 1)) oraz w związku z § 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. R Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073) zarządza się, co następuje:

1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176, Nr 21, poz. 209 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 85 i Nr 15, poz. 188), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Infrastruktury jest właściwy w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami w zakresie zastrzeżonym dla Ministra Obrony Narodowej, opracowywania projektów aktów prawnych, norm i analiz z obszaru infrastruktury wojskowej oraz ochrony środowiska oraz organizowania i nadzorowania realizacji prac związanych z budową nowej siedziby Ministerstwa.”,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) kierowanie działaniami zmierzającymi do opracowania koncepcji budowy nowej siedziby Ministerstwa;

11) współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z budową nowej siedziby.”;

2) uchyla się § 48.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2008 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-19
  • Data wejścia w życie: 2008-12-19
  • Data obowiązywania: 2008-12-19
  • Z mocą od: 2008-10-01
  • Dokument traci ważność: 2015-09-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA