REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 24 poz. 309

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 556/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2008

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.117) w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2008 Nr72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. MON Nr 2 a, poz. 14, Nr 7, poz. 73, Nr 12, poz. 138, Nr 16, poz. 204, Nr 18, poz. 244, Nr 21, poz. 275, Nr 22, poz. 283 i poz. 285 i Nr 23, poz. 290), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 99.223 tys. zł, z tego na nagrody 88.298 tys. zł, na zapomogi 10.925 tys. zł (rozdział 75211);

2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 4.529,6 tys. zł (rozdz.75211), z tego:

a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową w wysokości 2.822 tys. zł, z tego na nagrody 2.258 tys. zł, na zapomogi 564 tys. zł,

b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 1.707,6 tys. zł, z tego na nagrody 1.366,6 tys. zł, na zapomogi 341 tys. zł.;”;

2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2008 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 556/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 grudnia 2008 r.(poz. 309)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

250 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

365 700,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-365 700,00

430

Zakup usług pozostałych

250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne

-250 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

66 700,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-66 700,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-250 000,00

 

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

3 566 225,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

854 986,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

519 918,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-383,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 263 764,00

412

Składki na fundusz pracy

528,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-1 300,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 104,00

430

Zakup usług pozostałych

-57 359,00

437

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-394,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

441

Podróże służbowe krajowe

-8 168,00

444

Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-3 000,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

1 000 000,00

470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-1 411,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

148,00

 

ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne

-282 562,00

325

Stypendia różne

65 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

370 782,00

427

Zakup usług remontowych

-718 344,00

 

ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna

1 316 203,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

406 421,00

430

Zakup usług pozostałych

909 782,00

 

ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie

13 743 086

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-594 484,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

35 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-46 600,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-42 375 134

427

Zakup usług remontowych

-400 396,00

430

Zakup usług pozostałych

63 277 694

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-6 152 994,00

 

ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO

-141 900,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

8 100,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-150 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa

623 413,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

746 062,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-127 487,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-49 262,00

422

Zakup środków żywności

54 900,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-800,00

 

ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-74 317,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-888,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-480,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-65 567,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-666,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-716,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-6 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-9 586,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-6 585,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-3 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe

24 894 489

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-127 000,00

311

Świadczenia społeczne

-967,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-4 123 196,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

-50 099,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 241 051,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-9 960 048,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-34 084,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-150 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-6 700,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-123 652,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-159 573,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-1 900,00

427

Zakup usług remontowych

-109 704,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-8 360,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 443 430,00

435

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-5 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-82 227,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-58 477,00

439

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-6 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-240 500,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-9 465,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-3 847 006,00

470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-41 686,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-1 725,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-62 639,00

 

ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

2 278 046,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-1 000,00

304

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

-148,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 001,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 000,00

402

Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej

-982 192,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-128 745,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-97 133,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon.

316,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-270,00

412

Składki na fundusz pracy

19,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-28 604,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

91 461,00

427

Zakup usług remontowych

-3 616,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-2 800,00

430

Zakup usług pozostałych

3 784 493,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-6 234,00

441

Podróże służbowe krajowe

-194 142,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-143 992,00

470

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-20 240,00

475

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

-41 128,00

 

ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe

5 666 216,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

5 474 000,00

430

Zakup usług pozostałych

263 971,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-71 755,00

 

ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-365 206,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-190 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-50 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-135 000,00

430

Zakup usług pozostałych

600,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

9 194,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne

-1 191 839,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-58 833,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-147 975,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 219,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon.

756,00

430

Zakup usług pozostałych

-32 500,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-61 400,00

441

Podróże służbowe krajowe

-546 343,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-341 325,00

 

ROZDZIAŁ 75297 - Pozostała działalność

-233 290,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobow. po likwidowanych i przekształcanych

-233 290,00

 

jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy Wojskowe

202 468,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

801 132,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-51 132,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-547 532,00

 

 

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-202 468,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-26 000,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-15 000,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

-1 088 068,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 370 602,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-160 851,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-199 392,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-33 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-26 000,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-24 759,00

 

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

-758 799,00

413

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

-758 799,00

 

ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

-107 820,00

432

Staże i specjalizacje medyczne

-52 520,00

441

Podróże służbowe krajowe

-55 300,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

866 619,00

428

Zakup usług zdrowotnych

866 619,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2008 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-30
  • Data wejścia w życie: 2008-12-30
  • Data obowiązywania: 2008-12-30
  • Z mocą od: 2008-12-15
  • Dokument traci ważność: 2008-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA