REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 2 poz. 18

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie 4Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej we Wrocławiu, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205, z późń. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) pkt 2 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Ośrodek Chorób Serca z:

a) Kliniką Kardiologiczną w tym:

– Kliniczny Oddział Niewydolności Serca z Poradnią Niewydolności Serca;

– Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca z:

– Poradnią Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów,

– Pracownią Holterowską,

– Pracownią EKG;

– Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej;

– Kliniczny Oddział Kardiologii Endowaskularnej;

– Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej z:

– Gabinetem Kardiologicznym,

– Pracownią Prób Wysiłkowych;

– Kliniczny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej;

– Pracownia Hemodynamiki;

– Pracownia Elektrofizjologii Inwazyjnej z Poradnią Zaburzeń Rytmu Serca;

– Zakład Diagnostyki Obrazowej z:

– Zespołem Radiologów,

– Pracownią Echokardiografii,

– Pracownią Ultrasonografii Naczyniowej;

– Pracownia Niewydolności Serca z Gabinetem Prób Spiroergometrycznych;

b) Kliniką Kardiochirurgiczną, w tym:

– Kliniczny Oddział Kardiochirurgiczny z Poradnią Kardiochirurgiczną;

– Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii II.”;

b) w ust. 7 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) Zespół do spraw Monitoringu i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych;

5) Dział Ekonomiczny i Controllingu;”.

§ 2. W statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Toruniu, stanowiącym załącznik Nr 43 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40 z późń. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Nadzór merytoryczny nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Przychodnia jest uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania oraz innym osobom na podstawie odrębnych przepisów oraz w zakresie wynikającym z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.”;

3) w § 9 w ust. 1 skreśla się pkt 11.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91, Nr 12, poz. 137, oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 13, poz. 147.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164, Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91, Nr 12, poz. 137 oraz z 2008 r. Nr 1, poz.1.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA