REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 6 poz. 75

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 99/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2009 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 pkt 15 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 16 w brzmieniu:

„16) zabezpieczenia płatności z tytułu kar i odsetek powstałych w wyniku nieterminowego regulowania zobowiązań 2008 roku, w wysokości 4.200 tys. zł (rozdział 75204), koordynowane przez Departament Budżetowy.;

2) w § 18 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wstrzymuje się realizację decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117), z wyjątkiem wydatków na działalność promocyjną ponoszonych wyłącznie na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz innych beznakładowych form działalności.”;

3) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów” ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszej decyzji;

4) w załączniku Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2009 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej decyzji;

5) załącznik Nr 9 „Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej decyzji;

6) załącznik Nr 10 „Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego sfinansowania skutków i zagrożeń realizacji budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

* „Instrukcja prowadzenia gospodarki materiałowo-technicznej sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej” zostanie opublikowana w formie wydawnictwa wojskowego – sygn. Dep. liT 1/2009

Załącznik 1. [UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załączniki do decyzji Nr 99/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 marca 2009 r. (poz. 75)

Załącznik Nr 1

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3.

Załącznik Nr 3

Dysponent: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Część 29

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 4

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Zmiany w podziale limitów pracowników służby cywilnej w 2009 r.]

Załącznik Nr 5

Zmiany w podziale limitów pracowników służby cywilnej w 2009 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych]

Załącznik Nr 6

Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [Plan finansowy dysponenta głównego dla ewentualnego sfinasowania skutków i zagrożeń realizacji budżetu]

Załącznik Nr 7

Plan finansowy dysponenta głównego dla ewentualnego sfinasowania skutków i zagrożeń realizacji budżetu

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-24
  • Data wejścia w życie: 2009-04-24
  • Data obowiązywania: 2009-04-24
  • Z mocą od: 2009-03-31
  • Dokument traci ważność: 2010-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA