REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 7 poz. 80

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki o numerach 4, 6, 9, 12, 13, 22, 27, 28 i 39 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późń. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gdańsku Oliwie:

a) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Szpitala – Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) Zastępcy Komendanta do spraw Lecznictwa Szpitalnego;

2) Zastępcy Komendanta do spraw Lecznictwa Otwartego i Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego;

3) Głównego Księgowego;

4) Młodszego Oficera – Asystenta Komendanta do spraw Pielęgniarstwa;

5) Kierowników komórek organizacyjnych.”,

b) w § 10 w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem reumatologicznym;”,

– w pkt 25 dodaje się lit ff) w brzmieniu:

„ff) poradnia endokrynologiczna.”,

– w pkt 32 skreśla się lit c,

– dodaje się pkt 36-39 w brzmieniu:

„36) Oddział gastroenterologiczny;

37) Oddział dializ;

38) Oddział kardiologiczny z zakładem diagnostyki sercowo-naczyniowej;

39) Oddział neurochirurgiczny.”;

2) w statucie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Żarach:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. n w brzmieniu:

„n) świadczy pomoc medyczną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych.”,

c) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Szpitala wchodzą:

1) Dyrekcja;

2) Dział Głównego Księgowego;

3) Ośrodek Informatyczno-Analityczny;

4) Izba Przyjęć z Oddziałem Wstępnej Diagnostyki;

5) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

6) Oddziały Szpitalne w tym:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych z:

– pododdziałem gastroenterologicznym,

– pododdziałem reumatologicznym,

– pododdziałem chorób metabolicznych,

b) Oddział Kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego,

c) Oddział Dermatologiczny,

d) Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym i rehabilitacji neurologicznej,

e) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

f) Oddział Chirurgii Ogólnej z pododdziałem urologii,

g) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z pododdziałem rehabilitacji narządu ruchu,

h) Oddział Otolaryngologiczny z:

– pododdziałem okulistycznym,

– pododdziałem chirurgii twarzowo-szczękowej,

i) Oddział Psychiatryczny z pododdziałem leczenia zaburzeń nerwicowych i stresu bojowego,

j) Oddział Pulmonologiczny;

7) Blok Operacyjny z:

a) blokiem operacyjnym chirurgii,

b) blokiem operacyjnym chirurgii urazowej i ortopedii,

c) blokiem operacyjnym otolaryngologii,

d) centralną sterylizatornią;

8) Pracownie Diagnostyczne w tym:

a) pracownia diagnostyki obrazowej,

b) pracownia diagnostyki laboratoryjnej,

c) pracownia scyntygraficzna,

d) pracownia endoskopii,

e) pracownia bronchoskopowa,

f) zakład medycyny nuklearnej,

g) prosektorium;

9) Przychodnia Stomatologiczna w tym:

a) poradnia stomatologiczna,

b) poradnia ortodontyczna,

c) poradnia chirurgii stomatologicznej;

10) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tym:

a) poradnie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b) poradnie pielęgniarki i położnej środowiskowej,

c) gabinety zabiegowe,

d) gabinety medycyny szkolnej,

e) punkty szczepień;

11) Przychodnia Specjalistyczna z poradniami:

a) chorób wewnętrznych,

b) alergologiczną,

c) diabetologiczną,

d) endokrynologiczną,

e) gastroenterologiczną,

f) hepatologiczną,

g) kardiologiczną,

h) medycyny nuklearnej,

i) medycyny pracy,

j) dermatologiczną,

k) ginekologiczno-położniczą,

I) neurologiczną,

m) chirurgii ogólnej,

n) pulmonologiczną,

o) reumatologiczną,

p) chorób zakaźnych,

q) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

r) okulistyczną,

s) rehabilitacyjną,

t) laryngologiczną

u) urologiczną,

v) zdrowia psychicznego,

w) psychologiczną,

x) leczenia uzależnień,

y) onkologiczną

z) nefrologiczną,

aa) domowego leczenia tlenem;

12) Pracownia Fizjoterapii;

13) Apteka Zakładowa.”;

3) w statucie 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Ełku w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W skład szpitala wchodzą:

„1) komenda;

2) dział lecznictwa zamkniętego z oddziałami szpitalnymi w tym:

a) izba przyjęć z gabinetem zabiegowym,

b) szpitalny oddział ratunkowy z zespołem wyjazdowym „P” i „S”,

c) oddział chorób wewnętrznych,

d) pododdział kardiologiczny,

e) pododdział gastroenterologiczny,

f) pododdział pulmonologiczny,

g) oddział dermatologiczny,

h) oddział anestezjologii i intensywnej terapii,

i) oddział otolaryngologiczny,

j) oddział urazowo-ortopedyczny,

k) oddział okulistyczny,

I) oddział neurologiczny,

m) pododdział udarowy,

n) oddział chirurgiczny,

0) pododdział chirurgii naczyniowej,

p) oddział urologiczny,

q) blok operacyjny;

3) poliklinika w tym:

a) poradnia chirurgiczna,

b) poradnia chorób tarczycy,

c) poradnia chirurgii naczyniowej,

d) poradnia neurochirurgiczna,

e) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,

f) poradnia preluksacyjna,

g) poradnia urologiczna,

h) poradnia ginekologiczna,

i) poradnia otolaryngologiczna,

j) poradnia dermatologiczna,

k) poradnia zdrowia psychicznego,

l) poradnia stomatologiczna z:

– gabinetem chirurgii szczękowej,

– gabinetem protetyki,

– gabinetem ortodoncji,

m) poradnia pulmonologiczna,

n) poradnia onkologiczna z gabinetem chemioterapii,

o) poradnia okulistyczna z:

– gabinetem leczenia zeza,

– gabinetem leczenia jaskry,

p) poradnia gastroenterolgiczna,

q) poradnia kardiologiczna,

r) poradnia neurologiczna,

s) poradnia psychologiczna,

t) poradnia endokrynologiczna,

u) poradnia reumatologiczna;

4) podstawowa opieka zdrowotna w tym:

a) gabinety lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

b) gabinet położnej środowiskowej,

c) gabinet pielęgniarki środowiskowej,

d) gabinet zabiegowy,

e) poradnia pediatryczna;

5) dział diagnostyki w tym:

a) zakład diagnostyki laboratoryjnej,

b) zakład radiologii lekarskiej z:

– pracownią tomografii komputerowej,

– pracownią rezonansu magnetycznego,

c) zakład patomorfologii,

d) zakład audiometrii,

e) pracownia endoskopii,

f) pracownia EKG,

g) pracownia USG,

h) pracownia EEG,

i) pracownia EEMG,

j) pracownia hemodynamiki;

6) dział rehabilitacji w tym:

a) oddział rehabilitacji,

b) zakład rehabilitacji,

c) poradnia rehabilitacyjna;

7) wydział zaopatrzenia medycznego i logistyki medycznej w tym:

a) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego z:

– sekcją przechowywania i odnawiania zapasów,

– sekcja polowej techniki medycznej,

b) apteka zakładowa,

c) sekcją sprzętu medycznego;

8) centralna sterylizacja;

9) pion logistyki;

10) pion ekonomiczno-finansowy;

11) pion kadrowo-administracyjny;

12) sekcja planowania i szkolenia;

13) sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego;

14) sekcja mobilizacyjna;

15) zakład informatyki;

16) pion ochrony w tym:

a) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

b) kancelaria tajna;

17) dział zamówień publicznych;

18) samodzielne stanowiska pracy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną szpitala określa Komendant w regulaminie porządkowym.

4) w statucie 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Przemyślu w § 10 w ust. 1:

a) w pkt 5 skreśla się lit. d,

b) skreśla się pkt 8,

c) w pkt 5 lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) poradnia gastroenterologiczna z poradnią endoskopii,”;

5) w statucie 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Helu:

a) w § 10 w ust. 1:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dział farmacji szpitalnej;”;

– w pkt 7 dodaje się litery u i w w brzmieniu:

„u) poradnia rehabilitacyjna,

w) poradnia medycyny sportowej.”,

– dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Blok operacyjny.”.

6) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Giżycku:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 w lit. i po słowie „zachowawczej” dodaje się słowa „protetyki, chirurgii stomatologicznej i ortodoncji,”;

7) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gubinie:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 w ust. 1 skreśla się pkt 5;

8) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kielcach:

a) w § 9 w ust. 1 skreśla się pkt 11;

9) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim:

a) w § 9 w ust. 1 skreśla się pkt 7.

§ 2. W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiących załącznik numer 2 i 3 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205 z późń. zm.3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bydgoszczy:

a) w § 9 w ust 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) ciał doradczych (Rady Naukowej, zespołów, komitetów, komisji).”,

b) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 W skład struktury organizacyjnej Szpitala wchodzą:

1. Komenda.

2. Pion lecznictwa klinicznego:

1) klinika chirurgiczna w tym:

a) oddział kliniczny chirurgiczny z:

– pododdziałem gastrochirurgicznym,

– pododdziałem oparzeniowo-plastycznym,

b) oddział kliniczny chirurgii klatki piersiowej i naczyń,

c) oddział septyczny,

d) oddział kliniczny urologii i onkologii urologicznej z:

– pracowniami diagnostycznymi,

– pododdziałem endoskopii zabiegowej z blokiem operacyjnym,

– pracownią laseroterapii,

e) oddział kliniczny ginekologiczny z:

– pracownią badań urodynamicznych,

– pracownią USG;

2) klinika chorób wewnętrznych w tym:

a) oddział kliniczny chorób wewnętrznych z pracownią badań mikrokrążenia,

b) oddział kliniczny endokrynologiczny,

c) oddział kliniczny reumatologiczny,

d) oddział kliniczny nefrologiczny ze:

– stacją dializ,

– pododdziałem toksykologicznym,

e) oddział kliniczny gastroenterologiczny z:

– pracownią badań czynnościowych przewodu pokarmowego,

– pracownią badań endoskopowych i endoskopii przewodu pokarmowego,

f) oddział kliniczny pulmonologiczny z:

– pracownią diagnostyki bronchoskopowej,

– pracownią fizjopatologii oddychania,

– pracownią polisomnografii;

3) klinika kardiologii w tym:

a) oddział kliniczny kardiologii inwazyjnej z pracownią hemodynamiki,

b) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego,

c) oddział kliniczny kardiochirurgii,

d) oddział kliniczny kardiologii zachowawczej i elektroterapii,

e) zakład diagnostyki kardiologicznej z:

– pracownią echokardiograficzną,

– pracownią holterowską,

– pracownią prób wysiłkowych,

– pracownią elektrofizjologii,

– pracownią kontroli stymulatorów i kardiowerterów;

4) klinika neurochirurgii i chirurgii głowy w tym:

a) oddział kliniczny neurochirurgiczny z:

– pracownią klinimetrii i psychometrii medycznej,

– pracownią neurologii czynnościowej i stereotaksji,

b) oddział kliniczny okulistyczny z:

– pracownią diagnostyki narządu wzroku,

– pracownią laseroterapii,

– blok operacyjny,

c) oddział kliniczny otolaryngologiczny z :

– pracownią audiometrii,

– pracownią videonystagmografii,

– oddziałem chirurgii twarzowo-szczękowej,

– blok operacyjny;

5) klinika neurologiczna w tym:

a) oddział kliniczny neurologiczny,

b) oddział udarowy,

c) zakład neurofizjologii z pododdziałem neurofizjologii z:

– pracownią EMG,

– pracownią EEG,

– pracownią potencjałów wywoławczych;

6) klinika ortopedii i chirurgii urazowej narządu ruchu w tym:

a) oddział kliniczny ortopedii,

b) oddział kliniczny chirurgii urazowej narządu ruchu,

c) oddział kliniczny artroskopii,

d) oddział kliniczny ortopedii onkologicznej i zapaleń kości,

e) pododdział septyczny,

f) blok operacyjny,

g) punkt konsultacyjno-dydaktyczny;

7) klinika psychiatryczna w tym:

a) oddział kliniczny ogólnopsychiatryczny z:

– pododdziałem psychogeriatrii,

– pododdział stresu pourazowego,

b) oddział dzienny psychiatryczny z:

– pododdziałem dziennym leczenia nerwic,

– pododdziałem rehabilitacji psychiatrycznej,

c) izba przyjęć z punktem konsultacyjnym;

8) klinika rehabilitacji w tym:

a) oddział kliniczny rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji dzieci,

b) oddział kliniczny wczesnej rehabilitacji narządu ruchu,

c) oddział kliniczny paraplegii pourazowej z:

– oddziałem paraplegii z pododdziałem wybudzeń,

– oddziałem rehabilitacji neurologicznej,

d) zakład rehabilitacji z:

– pracowniami diagnostycznymi zaburzeń funkcjonowania narządu ruchu,

– pracowniami fizykoterapii,

– pracowniami kinezyterapii,

– pracownią muzykoterapii,

– pracowniami psychoterapii i zaburzeń czynnościowych,

– pracowniami wodolecznictwa;

9) kliniczny szpitalny oddział ratunkowy, w tym:

a) pododdział zabiegowy z blokiem operacyjnym,

b) pododdział niezabiegowy,

c) zespół ratownictwa medycznego,

d) izba przyjęć i pomocy doraźnej;

10) oddział kliniczny anestezjologii i intensywnej terapii w tym:

a) oddział intensywnej terapii,

b) oddział intensywnej terapii pooperacyjnej,

c) zespół anestezjologii i intensywnej terapii.

11) oddział kliniczny chorób dziecięcych w tym:

a) pododdział rehabilitacji dziecięcej,

b) pododdział neurologii dziecięcej,

c) izba przyjęć z punktem konsultacyjnym;

12) oddział kliniczny dermatologiczny;

13) kliniczny zakład radiologii lekarskiej w tym:

a) pracownia badań naczyniowych,

b) pracownia badań ultrasonograficznych,

c) pracownia radiologii konwencjonalnej,

d) pracownia rezonansu magnetycznego,

e) pracownia tomografii komputerowej,

f) pracownia lecznictwa otwartego z:

– pracownią mammografii,

– pracownią ultrasonografii,

– pracownią radiologiczna;

14) zakład analityki lekarskiej, w tym:

a) pracownia toksykologiczna,

b) pracownia zakażeń szpitalnych;

15) zakład medycyny nuklearnej w tym:

a) pracownia hormonalna,

b) pracownia terapeutyczna,

c) pracownia scyntygraficzna;

16) zakład patomorfologii w tym:

a) pracownia cytopatologii,

b) pracownia cytopatologii ginekologicznej,

c) pracownia diagnostyki autopsyjnej,

d) pracownia histopatologii,

e) pracownia genetyki klinicznej;

17) centralna sterylizacja w tym:

a) dział sterylizacji gazowej,

b) dział sterylizacji parowej,

c) stacja oczyszczania łóżek;

18) zintegrowany blok operacyjny;

19) dział higieny i epidemiologii;

20) centralny dział utrzymania czystości.

3. Pion lecznictwa otwartego – poliklinika, w tym:

1) gabinety podstawowej opieki zdrowotnej z:

a) gabinetami dla dorosłych,

b) gabinetami dla dzieci,

c) gabinetem patologii noworodków;

2) poradnie specjalistyczne, w tym:

a) alergologiczna,

b) chirurgiczna,

c) chirurgii onkologicznej,

d) chirurgii szczękowej,

e) dermatologiczna,

f) diabetologiczna,

g) endokrynologiczna,

h) gastrologiczna,

i) ginekologiczna,

j) otolaryngologiczna,

k) medycyny pracy,

I) medycyny sportowej,

m) leczenia otyłości,

n) nefrologiczna,

o) neurochirurgiczna,

p) neurologiczna,

q) okulistyczna,

r) leczenia zeza,

s) ortopedyczna,

t) paraplegii pourazowej,

u) pulmonologiczna,

w) zabiegów laserowych,

x) reumatologiczna,

y) urologiczna,

z) wad postawy;

3) przychodnia zdrowia psychicznego, w tym:

a) poradnia zdrowia psychicznego,

b) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,

c) poradnia patologii rodziny i więzi międzyludzkich,

d) pracownia seksuologiczna i patologii współżycia,

e) poradnia psychologiczna,

f) poradnia logopedyczna;

4) przychodnia stomatologiczna, w tym:

a) gabinet stomatologii zachowawczej,

b) gabinet stomatologii zachowawczej - leczenie przyzębia,

c) gabinet protetyki stomatologicznej,

d) gabinet stomatologii dziecięcej,

e) gabinet ortodoncji;

5) pracownie diagnostyczne lecznictwa otwartego, w tym:

a) pracownia audiometrii,

b) pracownia spirometrii,

c) pracownia analityki lekarskiej,

d) pracownia angiografii fluorescencyjnej;

6) poradnia kardiologiczna w tym:

a) pracownia kontroli stymulatorów,

b) pracownia prób wysiłkowych,

c) pracownia echokardiograficzna,

d) gabinet rehabilitacji kardiologicznej,

e) gabinet kardiologiczny,

f) gabinet kardiochirurgiczny;

7) apteka ogólnodostępna.

4. Pion ekonomiczno-finansowy.

5. Zakład informatyki medycznej.

6. Wydział zaopatrzenia medycznego, w tym:

1) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego;

2) apteka zakładowa.

7. Wydział naukowo-badawczy w tym:

1) sekcja planowania i szkolenia;

2) sekcja wydawnicza.

8. Pion ochrony.

9. Wydział organizacyjno-administracyjny.

10. Wydział zarządzania zasobami obronnymi w tym:

1) sekcja mobilizacyjna;

2) sekcja obwodu profilaktyczno-leczniczego.

11. Pion logistyki.

12. Audyt wewnętrzny.

13. Wydział zamówień publicznych.

14. Zespół specjalistów.”.

2) w statucie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Szczecinie w § 10 w ust. 1:

– skreśla się pkt 5,

– skreśla się pkt 7,

– w pkt 8 skreśla się lit. a i b,

– skreśla się pkt 9,

– w pkt 16 skreśla się słowa „z pododdziałem okulistycznym”,

– w pkt 25 skreśla się lit. h, k, n, t, v, aa, cc, ee, ff, gg, hh,

– w pkt 22 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) pracownia kardiometryczna,

e) pracownia endoskopowa.”.

§ 3. W statucie 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Opolu, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 127 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 18, poz. 237) w § 10 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dział farmacji szpitalnej.”

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 1.

3 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137 oraz z 2008 r. Nr 1 poz. 1 i Nr 13, poz. 147.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA