REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 9 poz. 111

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 157/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 maja 2009 r.

w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§ 1.
1. W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej powołuje się Radę do Spraw Kobiet, zwaną dalej „Radą”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Obrony Narodowej.

2. Rada stanowi również społeczne przedstawicielstwo żołnierzy – kobiet, pełniących zawodową służbę wojskową jako służbę stałą i terminową oraz w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.

3. Nadzór nad działalnością Rady sprawuje Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji.

§ 2.
Rada podejmuje i realizuje działania polegające na systematycznym włączaniu problematyki płci do wszystkich strategii i działań na etapie planowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz formułowania ogólnej polityki zarządzania zasobami osobowymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z istniejącym ustawodawstwem krajowym i unijnym.
§ 3.
1. Realizując zadania Rada w szczególności monitoruje warunki służby kobiet, wpływ specyfiki stanowisk służbowych na zdrowie oraz przebieg służby, podnoszenie kwalifikacji, wpływ macierzyństwa na rozwój służbowy, obszary stanowisk niewskazane dla służby kobiet, proces integracji kobiet w środowisku, a także zjawiska i zachowania dyskryminujące kobiety w służbie.

2. Rada może zwracać się do dowódców (dyrektorów, komendantów, szefów, kierowników) jednostek wojskowych i instytucji resortowych o udzielenie informacji i odpowiedzi w sprawach określonych w ust. 1.

§ 4.
1. Radę tworzą delegatki wyłonione w wyborach.

2. W celu stworzenia faktycznej reprezentacji żołnierzy – kobiet skład Rady odzwierciedla strukturę rozmieszczenia kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udział kobiet w poszczególnych korpusach i grupach osobowych.

3. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, w skład którego wchodzą Przewodnicząca i trzy wiceprzewodniczące.

4. Funkcje w Radzie pełnione są społecznie, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

5. Organem pomocniczym Rady jest Sekretarz Rady, który zajmuje etatowe stanowisko w Biurze Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego.

6. Kadencja Rady trwa trzy lata.

7 Szczegółowy zakres działania i szczegółową strukturę Rady, a także tryb powoływania i odwoływania z jej składu oraz wyboru Prezydium Rady określa Regulamin Rady do Spraw Kobiet uchwalany przez Radę i zatwierdzany przez Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji.

§ 5.
1. Przewodnicząca Rady, będąca oficerem, zajmuje równocześnie stanowisko służbowe Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Kobiet, usytuowane w Biurze Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego.

2. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, realizuje zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie wojskowej służby kobiet, reprezentuje interesy kobiet pełniących służbę wojskową, a także podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i innym negatywnym zjawiskom społecznym.

§ 6.
Działalność Rady pod względem organizacyjnym i merytorycznym wspiera:

1) Biuro Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego – w zakresie organizacji i planowania budżetowego przedsięwzięć Rady oraz obsługi administracyjnej jej działalności;

2) Departament Wychowania i Promocji Obronności – w zakresie współpracy w organizacji konferencji, spotkań, narad, przygotowywaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych na temat wojskowej służby kobiet, a także kontaktów ze strukturami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w zakresie obronności i równouprawnienia.

§ 7.
Postanowienia niniejszej decyzji nie naruszają uprawnień organów przedstawicielskich określonych w odrębnych przepisach.
§ 8.
Traci moc decyzja Nr 22 Podsekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Parlamentarnych z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Rady do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzja Nr 102/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Kobiet.
§ 9.
1. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji uprawnienia z niej wynikające przysługują dotychczasowej Radzie wyłonionej na podstawie decyzji, o której mowa w § 8, do końca jej kadencji.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
  • Data wejścia w życie: 2009-05-28
  • Data obowiązywania: 2014-03-24
  • Z mocą od: 2009-05-06
  • Dokument traci ważność: 2015-02-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA