REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 125

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 178/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 czerwca 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. b, d i f-h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149 i Nr 17, poz. 180 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 63) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) jednostki klasyfikacji zadaniowej – jednostki klasyfikacyjne według których grupuje się wydatki:

a) funkcja państwa – grupuje wydatki według obszarów działalności państwa,

b) zadanie – grupuje wydatki według celów, które planuje się osiągnąć,

c) podzadanie – grupuje wydatki służące realizacji celów zadania, w ramach którego podzadanie to zostało wyodrębnione,

d) działanie – najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej, obejmuje najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) limity zatrudnienia – stany zatrudnienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz pracowników objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, które, w ujęciu średniorocznym, nie mogą być przekroczone:

a) ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń”,

b) określone w wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w pkt 30, mających odzwierciedlenie w projektach budżetów dysponentów, o których mowa w załączniku Nr 1 w pkt 1 i 2, § 3 ust. 7 i 8, projekcie ustawy budżetowej i ustawie budżetowej oraz decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej;”,

c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) mierniki – narzędzie pomiaru stopnia realizacji celów zadania i podzadania;”,

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) organ finansowy – organ finansowy dysponenta głównego, dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, jak również organy finansowe dowódców: rodzajów sił zbrojnych, okręgów wojskowych i korpusów oraz związków taktycznych dywizji i brygad;”,

e) uchyla się pkt 15,

f) uchyla się pkt 22,

g) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) wynagrodzenia – wynagrodzenia określone w ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń;”;

2) w § 3:

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych jest organem koordynującym w odniesieniu do dysponentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1 załącznika Nr 1 do decyzji oraz dyrektorów Wojskowych Zespołów Wypoczynkowych i Wojskowych Domów Wypoczynkowych prowadzonych jako zakłady budżetowe.”,

b) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Do zadań organów współplanujących należy przedstawianie właściwym dysponentom drugiego stopnia:

1) propozycji zadań dodatkowych wykraczających poza bieżącą działalność z określeniem ich skutków finansowych,

2) potrzeb związanych z przygotowaniem komponentów do udziału w misjach, ćwiczeniach i innych zamierzeniach,

3) propozycji podziału przydzielonych limitów zatrudnienia i stanów średniorocznych oraz przedstawienie propozycji zmian tego podziału, funduszy wynagrodzeń osobowych w trakcie roku budżetowego, wynikających ze zmian organizacyjno-dyslokacyjnych, etatowych – w zakresie jednostek wojskowych im podporządkowanych.”;

3) w § 4 uchyla ust. 4;

4) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) limity zatrudnienia oraz stany średnioroczne z uwzględnieniem uczelni wojskowych i państwowych instytucji kultury;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) propozycji limitów zatrudnienia oraz stanów średniorocznych;”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Propozycje dotyczące limitów zatrudnienia (z wyodrębnieniem rezerwy kadrowej) oraz stanów średniorocznych przedstawiają – stosownie do kompetencji – Dyrektor Departamentu Kadr, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; propozycje dotyczące urzędu Ministra Obrony Narodowej wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym.”;

5) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Dysponenci sporządzają projekty budżetów w układzie tradycyjnym według klasyfikacji oraz w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata według jednostek klasyfikacji zadaniowej wraz z określeniem celów oraz mierników ich wykonania.”;

6) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń oraz limitach zatrudnienia przyjętych w projekcie ustawy budżetowej;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do dnia 15 listopada każdego roku dysponenci drugiego stopnia oraz dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu, którzy planują przekazanie całości lub części dochodów i wydatków innym dysponentom, przekazują im projekty planów finansowych w podziale na właściwych dysponentów trzeciego stopnia, obejmujące uzgodnione kwoty dochodów i wydatków podlegających przekazaniu.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W terminie i układzie, o którym mowa w ust. 2, organy planujące przekazują projekty swoich planów finansowych właściwym dysponentom drugiego stopnia bądź trzeciego stopnia bezpośrednio podległym dysponentowi głównemu w zakresie planowanych do realizacji kwot dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dysponenci oraz Dyrektor Departamentu Budżetowego w zakresie zadań realizowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta głównego, sporządzają i zatwierdzają w terminie do dnia 20 grudnia projekty planów finansowych w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków. W swoich projektach planów finansowych dysponenci uwzględniają kwoty wydatków oraz limity zatrudnienia otrzymane od innych dysponentów i organów planujących, o których mowa w ust. 2 i 2a.”;

7) w § 12 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) limity zatrudnienia oraz stany średnioroczne – dla dysponentów, a także dla innych form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych;”,

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) kwoty wydatków, których obszary zadaniowe określono w decyzji o centralnych planach rzeczowych.”;

8) w § 13:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz wynagrodzeń;”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informuje o podziale, o którym mowa w ust. 1 organy współplanujące, w zakresie jednostek wojskowych im podporządkowanych będących dysponentami.”;

9) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dysponenci trzeciego stopnia (dysponent główny oraz dysponenci drugiego stopnia w zakresie wydatków realizowanych bezpośrednio przez nich) sporządzają plany finansowe w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, pozycja wydatków – zachowując zgodność z określonymi dla nich kwotami w zakresie działów, rozdziałów, paragrafów. Dysponenci trzeciego stopnia podlegli dysponentom drugiego stopnia przesyłają tym dysponentom zatwierdzone plany finansowe, w terminie przez nich określonym.”;

10) uchyla się § 15;

11) w § 16:

a) w ust. 2:

– skreśla się pkt 3,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w zakresie zmian układu wykonawczego i jego podziału w obrębie jednego rozdziału oraz pozostałych załączników do decyzji budżetowej na podstawie:

a) uzgodnionych wniosków: dysponentów, organów planujących oraz organu koordynującego,

b) wniosków dysponentów, organów planujących oraz organu koordynującego wynikających z rozkazów w sprawie nagród lub zapomóg bądź decyzji.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Upoważnia się dysponentów oraz Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie tego samego rozdziału klasyfikacji, z tym, że:

1) dysponent drugiego stopnia w odniesieniu do dysponentów mu podległych może określić inny zakres upoważnienia;

2) dysponenci nadzorowani przez organy koordynujące dokonują zmian po uzgodnieniu z tymi organami;

3) dysponenci realizujący wydatki organów planujących dokonują zmian na podstawie wniosku tych organów.”,

c) uchyla się ust. 5,

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Dysponenci są zobowiązani do proporcjonalnego, w stosunku do upływu czasu, wydatkowania środków budżetowych zaplanowanych na wynagrodzenia.

7. Po przeprowadzeniu ustawowych regulacji uposażeń oraz zbilansowaniu rocznych potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie wynagrodzeń, dysponenci mogą dokonywać w obrębie rozdziału klasyfikacji, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego oraz Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych, przesunięć pozostałości tych wydatków na realizację zadań rzeczowych w ramach wydatków bieżących.”,

e) uchyla się ust. 10,

f) po ust. 11 dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:

„12. Organy współplanujące prowadzą analizę realizowanych zadań oraz zadań nowych nie uwzględnionych w planie wydatków na dany rok i składają do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wnioski o dokonanie zmiany w planie wydatków i jego podziale na dysponentów trzeciego stopnia.

13. Wnioski dotyczące zmian limitów zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń dysponenci środków budżetowych oraz organy planujące przedstawiają do Dyrektora Departamentu Budżetowego za pośrednictwem oraz w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych.”;

12) w § 17:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Dyrektor Departamentu Budżetowego, na podstawie wniosków dysponentów, komendantów uczelni wojskowych, dyrektorów państwowych jednostek kultury oraz kierowników zakładów budżetowych, przedstawia Ministrowi propozycje:

1) zmian limitów zatrudnienia oraz stanów średniorocznych;

2) podziału i zmian wynagrodzeń pomiędzy rozdziałami klasyfikacji w obrębie działu.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przed przekazaniem Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, podlegają uzgodnieniu, stosownie do kompetencji, z Dyrektorem Departamentu Kadr, Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

3. Propozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – w zakresie żołnierzy oraz pracowników objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędzie Ministra Obrony Narodowej, podlegają uprzednio weryfikacji i uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym.”,

b) uchyla się ust. 6 i 7;

13) w § 18 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na podstawie decyzji w sprawie zmian, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2, dysponenci drugiego stopnia dokonują korekt swoich planów finansowych i w terminie 7 dni od otrzymania tych decyzji informują podległych dysponentów o zmianach ich dotyczących. Dysponenci trzeciego stopnia podlegli dysponentom drugiego stopnia sporządzają i przesyłają im miesięczne zestawienie dokonanych korekt (własnych oraz dokonanych przez dysponenta drugiego stopnia), w szczegółowości określonej przez dysponenta drugiego stopnia, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.

2. Zestawienia korekt w planach finansowych w okresach miesięcznych i kwartalnych, dysponenci drugiego stopnia, dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu przesyłają do Dyrektora Departamentu Budżetowego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym: miesięczne – według stanu na koniec miesiąca, w szczegółowości: do paragrafu wydatków, a kwartalne – według stanu na koniec kwartału, w szczegółowości: do pozycji wydatków. W miesiącu, w którym sporządza się sprawozdanie kwartalne, nie sporządza się zestawienia miesięcznego. W zestawieniach wyszczególnia się korekty dokonane:

1) przez Ministra i Dyrektora Departamentu Budżetowego;

2) samodzielnie przez dysponentów i według ich uprawnień.”;

14) w § 20 ust. 6-8 otrzymują brzmienie:

„6. W resorcie obrony narodowej nadzór nad realizacją limitów zatrudnienia oraz stanów średniorocznych sprawują:

1) Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w odniesieniu do żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz studentów i absolwentów szkół wyższych odbywających przeszkolenie wojskowe;

2) Dyrektor Departamentu Kadr – w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i kandydatów na żołnierzy zawodowych;

3) Dyrektor Departamentu Administracyjnego – w odniesieniu do pracowników objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej;

4) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – w odniesieniu do żołnierzy i pracowników uczelni wojskowych;

5) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – w odniesieniu do żołnierzy i pracowników państwowych instytucji kultury;

6) dysponenci środków budżetowych – w odniesieniu do żołnierzy i pracowników ich gospodarstw pomocniczych;

7) dowódca (dyrektor, szef, komendant) jednostki (komórki) organizacyjnej – w odniesieniu do żołnierzy i pracowników podległych zakładów budżetowych;

8) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – w odniesieniu do pracowników objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych.

7. Dysponenci drugiego stopnia, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektor Generalny oraz organy współplanujące kształtują – stosownie do zakresu odpowiedzialności – ewidencyjne stany osobowe zgodnie z limitami zatrudnienia oraz stanami średniorocznymi, ustalonymi w decyzji budżetowej na dany rok.

8. Dyrektor Departamentu Budżetowego sprawuje nadzór nad przebiegiem realizacji wynagrodzeń i podejmuje, przy współudziale Dyrektora Departamentu Kadr i Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, działania bezpośrednie lub wnioskuje do Ministra o podjęcie działań mających na celu przestrzeganie limitów wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej. W przypadku realizacji wynagrodzeń pracowników niezgodnie z upływem czasu, Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, w zależności od wyjaśnień dysponenta, opracowuje propozycje zmian w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej lub jego podziale, w trybie określonym w § 17.”;

15) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Niżej wymienione osoby funkcyjne przedstawiają Ministrowi i do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminie 35 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał do 20 lutego następnego roku – informacje:

1) Dyrektor Departamentu Kadr – w zakresie:

a) kształtowania się średniorocznych i faktycznych stanów osobowych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych,

b) faktycznej liczby żołnierzy powołanych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w podziale na dysponentów, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne korpusy kadry zawodowej;

2) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – w zakresie:

a) kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby pracowników,

b) faktycznych i przewidywanych do końca roku wypłat uposażeń dwunastomiesięcznych oraz zmian w liczebności świadczeniobiorców emerytalno-rentowych;

3) Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w zakresie kształtowania się średniorocznych i faktycznych stanów osobowych żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy oraz studentów i absolwentów szkół wyższych odbywających przeszkolenie wojskowe – w odniesieniu do planowanych limitów zatrudnienia oraz stanów średniorocznych;

4) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – w zakresie kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby żołnierzy zawodowych oraz pracowników uczelni wojskowych w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów zatrudnienia;

5) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – w zakresie kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby żołnierzy zawodowych oraz pracowników państwowych instytucji kultury w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów zatrudnienia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, muszą zawierać ocenę:

1) ewentualnych zagrożeń, dotyczących przekroczenia ustalonych w ustawie budżetowej limitów zatrudnienia oraz stanów średniorocznych – mających wpływ na zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i uposażenia;

2) działań, zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

3. Informacje dotyczące limitów zatrudnienia sporządzają dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi głównemu, w terminie do 20 dnia po zakończeniu kwartału.

4. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, stosownie do kompetencji, w razie wystąpienia sytuacji określonej w ust. 2, mogą doraźnie zwrócić się do dysponentów środków budżetowych o dodatkowe informacje w zakresie sprawozdawczości.”;

16) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Dysponenci są obowiązani do dokonywania analiz stanu ewidencyjnego szkód i należności pieniężnych, a także skuteczności egzekwowania tych należności oraz prawidłowości udzielania ulg w ich spłacie.

2. Analizy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać również wnioski i propozycje dotyczące:

1) działań podjętych w celu rozliczenia szkód oraz skutecznego egzekwowania odszkodowań;

2) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu szkód;

3) przestrzegania przepisów dotyczących udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych.

3. Analizy, o których mowa w ust. 1 dysponenci trzeciego stopnia podlegli dysponentowi drugiego stopnia przekazują do dysponenta drugiego stopnia (organu koordynującego, o którym mowa w § 3 ust. 11) w terminach do 31 lipca za pierwsze półrocze i do 31 marca za poprzedni rok budżetowy.

4. Dysponenci drugiego i trzeciego stopnia podlegli bezpośrednio dysponentowi głównemu oraz organ koordynujący przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zbiorcze analizy, w zakresie:

1) stanu szkód oraz prawidłowości udzielania ulg w terminie do 30 kwietnia roku następnego;

2) wskazanych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego należności i skuteczności ich egzekwowania za pierwsze półrocze w terminie do 15 września oraz za poprzedni rok budżetowy w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

5. Organ koordynujący przedstawia analizy, o których mowa w ust. 4 zbiorczo, w podziale na poszczególne, nadzorowane przez siebie jednostki.

6. Nadzór w zakresie działań wymienionych w ust. 2 realizowanych przez dysponentów trzeciego stopnia, sprawują również organy finansowe w zakresie jednostek im podporządkowanych.”;

17) uchyla się § 31 i 32;

18) załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254.

Załącznik 1. [WYKAZ DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DRUGIEGO STOPNIA, TRZECIEGO STOPNIA PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO DYSPONENTOWI GŁÓWNEMU ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 178/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 czerwca 2008 r. (poz. 125)

Załącznik Nr 1

WYKAZ DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DRUGIEGO STOPNIA, TRZECIEGO STOPNIA PODLEGŁYCH BEZPOŚREDNIO DYSPONENTOWI GŁÓWNEMU ORAZ CZŁONKÓW KOMISJI BUDŻETOWEJ MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Dysponenci drugiego stopnia

1. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2. Dowódca Wojsk Specjalnych

3. Dowódca Garnizonu Warszawa

4. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

5. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

6 Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

2

Dysponenci trzeciego stopnia podlegli bezpośrednio dysponentowi głównemu

1. dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych (WBE)

2. Dyrektor Departamentu Administracyjnego

3. Dyrektor zakładu budżetowego „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”

4. Szef Służby Wywiadu Wojskowego

5. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

6. Dowódca JW. 2305

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

Członkowie Komisji budżetowej

1. Minister Obrony Narodowej

2. Sekretarz Stanu

3. Podsekretarze Stanu

4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

5. Dyrektor Generalny

6. Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej

7. Dyrektor Departamentu Budżetowego

8. Dyrektor Departamentu Kadr

9. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

10. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

11. dysponenci drugiego stopnia

12. sekretarz Komisji – zastępca Dyrektora Departamentu Budżetowego lub Główny Księgowy Budżetu resortu obrony narodowej

Załącznik 2. [ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ DYSPONENTÓW I DYREKTORÓW (SZEFÓW) NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK (KOMÓREK) ORGANIZACYJNYCH]

Załącznik Nr 2

ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ DYSPONENTÓW I DYREKTORÓW (SZEFÓW) NIEKTÓRYCH JEDNOSTEK (KOMÓREK) ORGANIZACYJNYCH

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez organy planujące i innych dowódców (szefów, dyrektorów, komendantów) wyszczególnionych w pkt 1 i 2 załącznika Nr 1, w tym szczególnie w zakresie wydatków:

1) na współfinansowanie funkcjonowania jednostek wielonarodowych, w tym opłacenie składek do wspólnych budżetów;

2) na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub utracone uposażenie ze stosunku służbowego albo utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych;

3) z tytułu przejazdów osób powołanych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, posiadających karty powołania lub karty mobilizacyjne oraz osób wzywanych przez organy wojskowe w sprawach powszechnego obowiązku obrony;

4) dotyczących ubezpieczeń pojazdów, okrętów i innych jednostek pływających, w tym jachtów użytkowanych w jednostkach organizacyjnych;

5) związanych z uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych;

 

 

 

6) na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi, a przydzielonych na zaopatrzenie odrębnymi decyzjami;

7) na funkcjonowanie terenowych organów administracji wojskowej;

8) związanych z przygotowaniem i wyposażeniem komponentów do udziału w misjach poza granicami kraju;

9) na wyżywienie, równoważniki za wyżywienie oraz wydatki na usługi zbiorowego żywienia;

10) związanych ze sprawdzeniem gotowości bojowej i mobilizacyjnej w formie natychmiastowego stawiennictwa (niezależnie od wydatków na uposażenia i składki na zabezpieczenie społeczne żołnierzy rezerwy planowanych przez Departament Budżetowy MON);

11) na ochronę środowiska dotyczących: zakupów sprzętu i materiałów na stanowiskach związanych z obsługą i remontem UiSW oraz szkoleniem wojsk (w tym substancji neutralizujących materiały ropopochodne), działalności edukacyjnej, opracowania planów ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania poligonów wojskowych (garnizonowych placów ćwiczeń), zapobiegania, przeciwdziałania oraz usuwania skutków awarii UiSW, usuwania substancji zubażających warstwę ozonową oraz polichlorowanychbifenyli PCB (i innych substancji z tej grupy), w tym zastępowania PCB innymi substancjami, uzyskiwania odpowiednich pozwoleń lub decyzji na wytwarzanie, gromadzenie, magazynowanie oraz pozbywanie się odpadów wytwarzanych przez podległe jednostki organizacyjne;

12) z tytułu dzierżawy nieruchomości na potrzeby wojska (w tym gruntów zlokalizowanych pod wojskowymi bocznicami kolejowymi oraz infrastruktury kolejowej stanowiącej połączenie z tymi bocznicami);

13) na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i usług przesyłowych, zakup wody, usług komunalnych (w tym zrzut ścieków), za wyjątkiem wydatków z tego zakresu realizowanych przez Departament Administracyjny MON oraz SKW, SWW i JW 2305, jeżeli zajmują kompleksy i obiekty niebędące na ewidencji rejonowych (stołecznego, wojskowego) zarządów infrastruktury oraz nie posiadają zasilania w media za pośrednictwem zarządów infrastruktury;

14) na zakup usług konserwacji i napraw pomieszczeń i budynków (w tym stałych urządzeń technicznych), zakup wody, zakup usług komunalnych (w tym zrzut ścieków), za wyjątkiem wydatków z tego zakresu realizowanych przez Departament Administracyjny MON, wojskowe administracje koszar podporządkowane SKW, DWS oraz JW. 2305;

14a) na zakup usług i materiałów do utrzymania czystości pomieszczeń, dróg, chodników i terenów zieleni, za wyjątkiem wydatków z tego zakresu realizowanych przez Departament Administracyjny MON oraz SKW, SWW i JW 2305, jeżeli zajmują kompleksy i obiekty niebędące na ewidencji rejonowych (stołecznego, wojskowego) zarządów infrastruktury;

14b) zakup paliw stałych i płynnych do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych resortu ON, za wyjątkiem wydatków z tego zakresu realizowanych przez Departament Administracyjny MON oraz SKW, SWW i JW 2305 jeżeli zajmują kompleksy i obiekty niebędące na ewidencji rejonowych (stołecznego, wojskowego) zarządów infrastruktury;

 

 

 

14c) na zakup konserwacji i napraw pomieszczeń i budynków (w tym stałych urządzeń technicznych) za wyjątkiem wydatków z tego zakresu realizowanych przez Departament Administracyjny MON oraz SKW, SWW i JW 2305 jeżeli zajmują kompleksy obiekty niebędące na ewidencji rejonowych (stołecznego, wojskowego) zarządów infrastruktury;

15) z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska dla nieruchomości będących na ewidencji i w użytkowaniu resortu ON;

16) z tytułu opłaty trwałego zarządu nad nieruchomościami;

17) z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, w tym za grunty przejęte w użytkowanie od Lasów Państwowych oraz pozostałych nieruchomości wojskowych, jak również inne podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla nieruchomości będących na ewidencji i w użytkowaniu resortu ON;

18) na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji i pozwoleń administracyjnych w zakresie korzystania ze środowiska dla nieruchomości będących na ewidencji i w użytkowaniu resortu ON za wyjątkiem wydatków planowanych z tego zakresu przez Departament Administracyjny MON oraz SKW, SWW;

19) na zakup materiałów i usług pozostałych dotyczących eksploatacji nieruchomości, w tym na realizację wydzieleń geodezyjnych, aktualizację map sytuacyjno-wysokościowych, operatów, pozyskiwanie wypisów z ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów i budynków, wyrysów z map ewidencyjnych itp. dla nieruchomości będących na ewidencji resortu ON;

20) z tytułu wykonywania obowiązków zarządcy nieruchomości w zakresie postanowień wynikających z: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 625, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) – z wyjątkiem wydatków planowanych na ten cel przez innych dysponentów;

21) z tytułu wykonywana pozostałych zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.);

22) na wyposażenie nieruchomości w sprzęt, materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe instytucji podległych Ministrowi Obrony Narodowej za wyjątkiem wydatków z tego zakresu realizowanych przez Departament Administracyjny MON oraz SKW, SWW i JW 2305, jeżeli zajmują kompleksy i obiekty niebędące na ewidencji rejonowych (stołecznego, wojskowego) zarządów infrastruktury;

23) na utrzymanie i obsługę obiektów i urządzeń, powstałych w wyniku zakończenia inwestycji zrealizowanych ze środków NSIP przekazanych w użytkowanie;

24) na działalność Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. Nr 208, poz. 1772);

 

 

25) na dotację dla Agencji Mienia Wojskowego na utrzymanie przejmowanego mienia;

26) na dotację dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na realizację zadań zleconych;

27) na wydatki związane z zabezpieczeniem przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, w tym odzieży ochronnej i roboczej nieujmowanych w centralnych planach rzeczowych oraz na równoważniki i ekwiwalenty w zamian za umundurowanie, wyekwipowanie, odzież roboczą i ochronną niewydawaną w naturze;

28) na zakup usług pralniczo-naprawczych i szewsko-krawieckich;

29) produkcję druków i formularzy wojskowych;

30) transport strategiczny (transport polskich jednostek wojskowych biorących udział w operacjach poza granicami kraju, a w szczególności transport poza granice kraju, powrót z misji; rotacja oraz ewentualne uzupełnianie sprzętu),

31) na zakupy materiałów i usług mających na celu promocje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

32) serwisowanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego wynikające z kontraktów zawartych z firmami krajowymi oraz kosztów wyjazdu grup serwisowych do rejonu działania PKW;

33) zakup w kraju środków materiałowych i wyposażenia PKW podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej;

34) transport do i z rejonu działania PKW;

35) remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wszelkie usługi na rzecz PKW, których umowy zawierane są w kraju;

38) na usługi telekomunikacyjne i pocztowe realizowane przez jednostki wsparcia teleinformatycznego podległe Dowódcom SP i MW.

2. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i psychoprofilaktyki, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych RP;

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu, o którym mowa w § 2 pkt 18 lit. a decyzji;

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy;

Załącznik Nr 2 (cd.)

 

 

4) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dotyczących:

a) zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek), zakupu leków OTC żołnierzom ZSW,

b) świadczeń zdrowotnych dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań poza granicami kraju, a także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska (Dz. U. Nr 208, poz. 1740);

5) organy planujące, dotyczących utrzymania i funkcjonowania ich struktur;

6) Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie wydatków obejmujących zakup materiałów i wyposażenia do produkcji map oraz opłat za pozyskiwanie w kraju i za granicą informacji hydrometeorologicznych oraz materiałów i wydawnictw w kraju i za granicą dla potrzeb służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych;

7) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczące planu prac normalizacyjnych.

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

 

2

Dowódca Wojsk Specjalnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz przez innych dowódców (szefów, dyrektorów, komendantów) wyszczególnionych w niniejszym załączniku, dotyczących działalności i funkcjonowania jednostek podległych. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i psychoprofilaktyki, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych RP;

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu, o którym mowa w § 2 pkt 18 lit. a decyzji;

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy;

4) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dotyczących:

a) zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek), zakupu leków OTC żołnierzom ZSW,

b) świadczeń zdrowotnych dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań poza granicami kraju, a także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska;

5) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczące planu prac normalizacyjnych.

2. Ponadto planuje wydatki na realizację zadań związanych z:

1) pobytem podległych jednostek wojskowych poza granicami państwa;

2) uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych;

3) zabezpieczeniem przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, w tym odzieży ochronnej i roboczej, nie ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

4) zakupem materiałów i usług mających na celu promocję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik Nr 2 (cd.)

3.

Dowódca Garnizonu Warszawa

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez organy planujące i innych dowódców (szefów, dyrektorów, komendantów) wyszczególnionych w pkt 1 i 2 załącznika Nr 1, Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i psychoprofilaktyki, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych RP;

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu, o którym mowa w § 2 pkt 18 lit. a decyzji;

3) Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, dotyczących opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych;

4) Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących:

a) opracowania wydawnictw topograficznych oraz produktów numerycznego zobrazowania terenów,

b) zakupu materiałów i wyposażenia do produkcji map,

c) wydatków wynikających z realizacji umów międzynarodowych i bilateralnych w zakresie produktów geograficznych oraz zaopatrzenia Sił Zbrojnych w niezbędne wydawnictwa geograficzne;

5) Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6, dotyczących:

a) opłat z tytułu użytkowania widm częstotliwości i zasobów numeracyjnych,

b) opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe;

6) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy;

7) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dotyczących:

a) zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek), zakupu leków OTC żołnierzom ZSW,

 

 

b) świadczeń zdrowotnych dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań poza granicami kraju, a także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska;

8) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczących planu prac normalizacyjnych;

9) organy planujące, dotyczące utrzymania i funkcjonowania ich struktur;

2. Ponadto planuje wydatki na realizację zadań związanych z:

1) funkcjonowaniem Domu Emeryta Wojskowego;

2) zabezpieczeniem komórek organizacyjnych Ministerstwa, w obszarze:

a) równoważników wypłacanych w zamian należności rzeczowych,

b) ochrony obiektów,

c) eksploatacji samochodów służbowych, z wyjątkiem mps,

d) zabezpieczenia medyczno-sanitarnego,

e) gotowości bojowej,

f) szkolenia wojskowego żołnierzy zawodowych,

g) funkcjonowania systemu łączności, z wyjątkiem wydatków dotyczących opłat telekomunikacyjnych i zakupów aparatów telefonicznych,

h) przygotowania i wyposażenia komponentów do udziału w misjach poza granicami kraju,

i) uczestnictwa w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych,

Załącznik Nr 2 (cd.)

 

 

 

j) zabezpieczeniem przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w tym odzieży ochronnej i roboczej nie ujmowanych w centralnych planach rzeczowych,

k) zakupem materiałów i usług mających na celu promocję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz przez innych dowódców (szefów, dyrektorów, komendantów) wyszczególnionych w niniejszym załączniku, dotyczących działalności i funkcjonowania jednostek podległych. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i psychoprofilaktyki, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych RP;

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu o którym mowa w § 2 pkt 18 lit. a decyzji;

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy;

4) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dotyczących:

a) zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek), zakupu leków OTC żołnierzom ZSW,

b) świadczeń zdrowotnych dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań poza granicami kraju, a także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska (Dz. U. Nr 210, poz. 1747).

2. Ponadto planuje wydatki na realizację zadań związanych z:

 

 

1) przygotowaniem i wyposażeniem komponentów do udziału w misjach poza granicami kraju;

 

 

 

2) uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych;

3) zabezpieczeniem przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w tym odzieży ochronnej i roboczej nie ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

4) zakupem materiałów i usług mających na celu promocje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

5

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, dotyczące jednostek wojskowej służby zdrowia, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz przez innych dowódców (szefów, dyrektorów, komendantów), w tym w szczególności przez:

1) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu, o którym mowa w § 2 pkt 18) lit. a decyzji;

2) szefów Zarządów Sztabu Generalnego WP, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te Zarządy.

2. Planuje inne, niż wymienione w pkt 1), wydatki, w tym szczególnie w zakresie:

1) dotacji dla Wojskowej Izby Lekarskiej;

2) dotacji na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów;

3) dotacji, o których mowa, w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, z późn. zm.);

4) składek do Międzynarodowego Komitetu Medycyny Wojskowej;

5) zleconych przez resort obrony narodowej zadań dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych wojskowej służby zdrowia: mobilizacyjnych i obronnych, utylizacji trucizn medycznych pochodzących z rotacji środków materiałowych zapasu wojennego oraz wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.);

 

 

6) dofinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), realizowanych przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

7) wynagrodzeń krajowych konsultantów do spraw obronności w poszczególnych dziedzinach medycyny;

8) wynagrodzeń recenzentów prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie medycyny;

9) turnusów leczniczo-profilaktycznych dla żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa;

10) profilaktycznych programów zdrowotnych w zakresie wojskowej służby zdrowia;

11) szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (PRM) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

12) staży i specjalizacji medycznych dla żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych oraz związanych z tym podróży służbowych;

13) zakupem materiałów i usług mających na celu promocję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

14) wydatków ujmowanych w planie badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych, w obszarze zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP, nauk medycznych oraz organizacji i funkcjonowania wojskowej służby zdrowia;

15) zabezpieczenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w tym odzieży ochronnej i roboczej nie ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

16) wyżywienia, równoważników za wyżywienie oraz wydatków na usługi zbiorowego żywienia na rzecz wszystkich jednostek budżetowych będących w tym zakresie na zaopatrzeniu;

17) strategicznej ewakuacji medycznej;

18) wydatków na cele orzecznictwa wojskowych komisji lekarskich.

6

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz w ramach planu finansowego dysponenta głównego.

7

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Służby Kontrwywiadu Wojskowego objęte klasyfikacją, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz w ramach planu finansowego dysponenta głównego.

8

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki, objęte klasyfikacją, w dziale 750 „Administracja publiczna”, dotyczące komórek organizacyjnych Ministerstwa, za wyjątkiem planowanych na rzecz tych komórek przez Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje wydatki na funkcjonowanie ataszatów obrony poza granicami państwa na podstawie propozycji zgłoszonych przez ataszaty wojskowe, zweryfikowanych stosownie do kompetencji przez Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, w rozdziale 75057 „Placówki zagraniczne''

3. Planuje wydatki w rozdziale 75204 „Centralne wsparcie”, według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

1) Szefa Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące treningów i ćwiczeń, gier wojennych organizowanych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dotyczące projektów wynalazczych i racjonalizatorskich przyjętych do zastosowania w Siłach Zbrojnych;

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO i Wymaganiach Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy (z wyjątkiem planowanych przez dysponentów drugiego stopnia).

 

 

4. Planuje wydatki w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” na podstawie propozycji zgłoszonych przez przedstawicielstwa i zespoły łącznikowe, jednostki organizacyjne funkcjonujące przy strukturach dowodzenia NATO, zweryfikowanych stosownie do kompetencji przez:

1) Dyrektora Departamentu Kadr – wydatki dotyczące finansowania żołnierzy pełniących służbę w tych przedstawicielstwach i zespołach;

2) Podsekretarza Stanu w MON właściwego w sprawach polityki obronnej – wydatki dotyczące żołnierzy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych przy strukturach dowodzenia NATO.

5. Planuje wydatki w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

1) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego – na wydatki dotyczące:

a) szkolenia obronnego prowadzonego w formie ćwiczeń o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz ćwiczeń regionalnych,

b) wyższych kursów obronnych,

c) innych szkoleń obronnych kadry administracji publicznej i zakupu literatury fachowej związanej z tym szkoleniem,

d) organizacji i prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych w państwie;

2) Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego – na wydatki dotyczące upowszechniania problemów zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i polityki obronnej;

3) Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych na wydatki dotyczące:

a) implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych z wyjątkiem planowanych przez dysponentów drugiego stopnia wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi,

b) zakupu upominków wręczanych podczas podróży i kontaktów zagranicznych,

c) finansowania studiów służby zagranicznej;

4) Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego – na wydatki dotyczące działalności informacyjnej i wydawniczej Ministerstwa;

 

 

 

5) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – wydatki dotyczące funkcjonowania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej;

6) Dyrektora Departamentu Kadr – na wydatki dotyczące:

a) odbywania studiów (szkoleń) przez żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej poza granicami kraju, w tym również w ramach środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa,

b) zakupu medali, legitymacji służbowych itp.,

c) odbywania szkoleń w zakresie informatyki przez żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej – w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Informatyki i Telekomunikacji;

7) Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych – wydatki dotyczące udziału w konferencjach Międzynarodowego Komitetu Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS);

8) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – na wydatki dotyczące:

a) zakupu dla bibliotek oświatowych wojska literatury kwalifikowanej przez Centralną Komisję do Spraw Zakupu Materiałów Bibliotecznych,

b) zakupu filmów i licencji filmowych,

c) zakupu dla wojsk dzieł sztuki i wydawnictw z zakresu problematyki społeczno-wychowawczej,

d) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy (Dz. U. Nr 162, poz. 1341) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1340),

e) organizacji centralnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym nagród i wyróżnień dla laureatów tych przedsięwzięć,

f) realizacji centralnych przedsięwzięć w zakresie promocji obronności,

 

 

g) zabezpieczenia ceremonii obchodów świąt państwowych i wojskowych,

h) organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu: profilaktyki wychowawczej, psychoprofilaktyki, profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki HIV/AIDS, mobbing i molestowanie), kształcenia obywatelskiego w wojsku, działalności artystycznej i kulturalno-oświatowej,

i) warsztatów naukowych i podróży historycznych dla kadry zawodowej,

j) opracowywania, wydawania i dystrybucji materiałów z zakresu: wychowania, kształcenia obywatelskiego, psychoprofilaktyki, pracy kulturalno-oświatowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalności promocyjnej,

k) zakupu materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych oraz materiałów promocyjnych i wydawniczych.

6. W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” planuje wydatki na wypłatę żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w Ministerstwie należności, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.).

9

Dyrektorzy Wojskowych Biur Emerytalnych

Środki przekazane przez dysponenta części 29 budżetu państwa, przeznaczają na wydatki zaplanowane i koordynowane przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON w części dotyczącej Wojskowych Biur Emerytalnych, Ośrodków Aktywizacji Zawodowej oraz wydatków z tytułu rekonwersji kadr.

10

Dyrektor Zakładu Budżetowego
„Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego”

Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją dotyczące:

1) udziału resortu obrony narodowej w inwestycyjnym programie NATO w dziedzinie bezpieczeństwa;

2) utrzymania i obsługi obiektów i urządzeń powstałych w wyniku zakończenia inwestycji zrealizowanych ze środków NSIP nie przekazanych do użytkowania;

3) wydatków okołopakietowych.

11

Dyrektor Departamentu Budżetowego

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, w szczególności dotyczące udziału resortu obrony narodowej w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych w zakresie określonym w odrębnych decyzjach Ministra.

 

 

2. Planuje inne, niż wymienione w pkt 1, wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawianych przez:

 

 

1) Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie stanów średniorocznych i wydatków, na ubezpieczenia społeczne żołnierzy rezerwy, planowanych w ramach sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej potrzeb Sił Zbrojnych, wykorzystywanych głównie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz likwidacji ich skutków, a także kart tożsamości;

 

 

2) Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie centralnych planów rzeczowych;

 

 

3) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w zakresie dotacji dla szkół wyższych oraz wydatków objętych planem badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych uwzględniających programy projekty realizowane w Dyrektoriacie Badań i Technologii Europejskiej Agencji Obrony;

 

 

4) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, w zakresie dotacji dla instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń oraz wydatków objętych planem zakupu prasy i dzienników urzędowych;

 

 

5) Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowe w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach „Programu mobilizacji gospodarki na lata 2007-2012”;

 

 

6) Szefa Biura Koordynacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie produkcji druków i formularzy wojskowych.

12

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki objęte klasyfikacją, dotyczące Dowództwa Operacyjnego SZ oraz wydatki polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, a w szczególności na:

1) jednorazową należność pieniężną przed wyjazdem;

2) opłaty za dzierżawę łączy satelitarnych na rzecz PKW;

3) zatrudnienie i ubezpieczenie personelu wojskowego;

4) wydatki na materiały promocyjne dla tych kontyngentów, z wyjątkiem wydatków planowanych na jego rzecz w ramach planu finansowego dysponenta głównego;

5) opłatę na nabyte w rejonie działania jednostki usługi w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, łączności oraz inne niezbędne potrzeby.

13

Dowódca Jednostki Wojskowej 2305

Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Jednostki Wojskowej 2305, w tym wydatków bieżących na utrzymanie infrastruktury oraz działalności jednostki poza granicami kraju, z wyjątkiem wydatków planowanych na jego rzecz w ramach planu finansowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych na jego rzecz w ramach planu finansowego dysponenta głównego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-06
  • Data wejścia w życie: 2009-07-21
  • Data obowiązywania: 2009-07-21
  • Dokument traci ważność: 2011-04-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA