REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 15 poz. 171

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 33/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 sierpnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statutach samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki o numerach 2, 12 i 13 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Lublinie:

a) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Szpitala – Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy:

1) zastępcy komendanta do spraw medycznych;

2) zastępcy komendanta do spraw ekonomiczno-finansowych – głównego księgowego;

3) młodszego oficera – asystenta komendanta do spraw pielęgniarstwa;

4) kierowników komórek organizacyjnych.”,

b) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Szpitala wchodzą:

1) komenda;

2) szpitalny oddział ratunkowy z izbą przyjęć;

3) oddział anestezjologii i intensywnej terapii;

4) oddział chirurgiczny z:

a) pododdziałem chirurgii ogólnej,

b) pododdziałem chirurgii onkologicznej,

c) pododdziałem chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej,

d) blokiem operacyjnym;

5) oddział urologiczny;

6) oddział ginekologiczny;

7) oddział laryngologiczny;

8) oddział okulistyczny;

9) oddział dermatologiczny;

10) oddział gastrologii i chorób infekcyjnych;

11) oddział chirurgii urazowej, ortopedii i neurochirurgii;

12) oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym;

13) oddział rehabilitacji z:

a) pododdziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej,

b) pododdziałem rehabilitacji neurologicznej,

c) pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej,

d) pododdziałem rehabilitacji dziennej,

e) zakładem fizjoterapii;

14) oddział chorób wewnętrznych z:

a) pododdziałem internistycznym,

b) pododdziałem kardiologicznym,

c) pododdziałem pulmonologicznym,

d) pododdziałem hematologicznym,

e) pododdziałem reumatologicznym,

f) pododdziałem endokrynologicznym;

15) pracownia diagnostyki obrazowej;

16) pracownia analityki lekarskiej;

17) pracownia patomorfologii;

18) apteka zakładowa;

19) pion głównego księgowego;

20) przychodnia specjalistyczna w tym:

a) poradnie podstawowej opieki zdrowotnej,

b) poradnie specjalistyczne,

c) poradnie stomatologiczne,

d) poradnie medycyny pracy;

21) wydział administracji ogólnej;

22) logistyka z sekcją mobilizacyjną;

23) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego z:

a) sekcją przechowywania i odnawiania zapasów,

b) sekcją polowej techniki medycznej.”;

2) w statucie 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Przemyślu:

a) w § 10 w ust. 1 w pkt 5 dodaje się lit. r w brzmieniu:

„r) poradnia nefrologiczna.”;

3) w statucie 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Helu:

a) w § 10 w ust. 1:

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) podstawowa opieka zdrowotna, w tym:

a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) gabinet pielęgniarki środowiskowej,

c) gabinet położnej środowiskowej,

d) gabinet medycyny szkolnej,

e) punkt szczepień;”,

– dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) blok operacyjny.”.

§ 2. W statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącym załącznik o numerze 2 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205, z późn. zm.3), wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bydgoszczy:

a) w § 10 w ust. 2:

– w pkt 3 po słowie „kardiologii” dodaje się słowa „i kardiochirurgii,”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) klinika neurochirurgii, w tym:

a) oddział kliniczny neurochirurgiczny,

b) oddział kliniczny neurotraumatologiczny,

c) oddział kliniczny stereotaksji i neurochirurgii czynnościowej;”,

– po pkt 11 dodaje się pkt 11 a i 11 b w brzmieniu:

„11a) oddział kliniczny okulistyczny, w tym:

a) pracownia diagnostyki narządu wzroku,

b) pracownia laseroterapii,

c) blok operacyjny;

11b) oddział kliniczny otolaryngologiczny, w tym:

a) pracownia audiometrii,

b) pracownia videonystagmografii,

c) oddział chirurgii twarzowo-szczękowej,

d) blok operacyjny;”,

– po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a) oddział obserwacyjno-diagnostyczny;”,

b) w § 10 ust. 3 w pkt 2:

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) dermatologiczna i wenerologiczna,”,

– po lit. I dodaje się lit. ł w brzmieniu:

ł) genetyki klinicznej,”,

– lit. u otrzymuje brzmienie:

„u) pulmonologiczna – gruźlicy i chorób płuc,”,

– po lit. z dodaje się lit. ż w brzmieniu:

„ż) audiologiczna;”,

c) w § 10 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. Wydział zatrudnienia i płac”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296 oraz z 2009 r. Nr 1, poz.6, Nr 2, poz. 18 i Nr 2 poz. 20.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 13, poz. 147 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 80.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA