REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 17 poz. 196

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 322/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i 14 decyzji Nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr 7, poz. 81 oraz Nr 10 poz.124), ustalam co następuje:

1. W komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej:

1) dwa samochody funkcyjne z kartą drogową A przysługują na stanowisku:

a) Ministra Obrony Narodowej,

b) sekretarza stanu,

c) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) samochód funkcyjny z kartą drogową A przysługuje na stanowisku:

a) podsekretarza stanu,

b) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej,

c) zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

3) samochód funkcyjny z kartą drogową B przysługuje na stanowisku:

a) Szefa Gabinetu Politycznego Ministra,

b) radcy generalnego – koordynatora,

c) asystenta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

d) dyrektora departamentu,

e) szefa zarządu w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,

f) Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej;

4) ryczałt miesięczny przydzielony osobie uprawnionej na pokrycie kosztów używania samochodu osobowego do celów służbowych przysługuje na stanowisku:

a) doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra (wskazanemu przez Szefa Gabinetu Politycznego),

b) radcy Ministra Obrony Narodowej (stanowisko wojskowe),

c) zastępcy Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,

d) szefa sekretariatu (osoby zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej),

e) zastępcy dyrektora departamentu,

f) zastępcy szefa zarządu w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego,

g) dyrektora (szefa) biura,

h) Głównego Księgowego Budżetu Resortu,

i) Głównego Księgowego Urzędu Ministra Obrony Narodowej,

j) zaszeregowanym do stopnia etatowego pułkownika (komandora) z grupą uposażenia 16 C.

2. W jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych:

1) samochód funkcyjny z kartą drogową A przysługuje na stanowisku:

a) dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych,

c) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

d) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,

e) Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej;

2) samochód funkcyjny z kartą drogową B przysługuje na stanowisku:

a) zaszeregowanym do stopnia etatowego generała dywizji (wiceadmirała) i wyższym w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej,

b) o etatowym stopniu generała brygady (kontradmirała) i wyższym w strukturach organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych strukturach wojskowych, a także w strukturach polskich przedstawicielstw wojskowych,

c) Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego,

d) Naczelnego Kapelana Wojskowego – Ewangelickiego Biskupa Wojskowego,

e) Dowódcy Garnizonu Warszawa,

f) dowódcy okręgu wojskowego;

3) ryczałt miesięczny przydzielony osobie uprawnionej na pokrycie kosztów używania samochodu osobowego do celów służbowych przysługuje na stanowiskach zaszeregowanych do stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała), z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt 2 lit. b.

3. Osoba funkcyjna uprawniona do ryczałtu miesięcznego ma prawo wjazdu samochodem osobowym na teren obiektów wojskowych na podstawie przepustki wystawionej przez uprawniony organ wojskowy.

4. Należność samochodów dyżurnych, według ramowych zasad wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji ustala:

1) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej – dla komórek organizacyjnych Ministerstwa;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – dla pozostałych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

5. W jednostkach zabezpieczających dowództwa rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 50% należności samochodów dyżurnych, a w dowództwach okręgu wojskowego (równorzędnych) oraz korpusu 100% tych samochodów należy przeznaczyć na zorganizowanie dyspozycyjnych kolumn transportowych.

6. Traci moc decyzja Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12, z późn. zm.1).

7. [1] Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Załącznik 1. [RAMOWE ZASADY OKREŚLANIA LICZBY SAMOCHODÓW DYŻURNYCH]

Załącznik do decyzji Nr 322/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 września 2009 r. (poz. 196)

RAMOWE ZASADY OKREŚLANIA LICZBY SAMOCHODÓW DYŻURNYCH

1) W komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej:

a) jeden samochód dyżurny przysługuje w komórce organizacyjnej o stanie etatowym od 100 do 200 stanowisk, oraz na każde kolejne 100 tych stanowisk, z zastrzeżeniem ppkt 2,

b) po dwa samochody dyżurne przysługują w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych i Sekretariacie Ministra Obrony Narodowej;

2) W Dowództwach Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia, Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Dowództwie Garnizonu Warszawa, dowództwie okręgu wojskowego i dowództwie korpusu jeden samochód dyżurny przysługuje od 100 do 200 wojskowych stanowisk etatowych oraz na każde kolejne 100 tych stanowisk;

3) W jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (ujętych w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych) liczbę samochodów dyżurnych określa Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

1) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2003 r. Nr 20, poz. 218, z 2004 r. Nr 4, poz.34 i Nr 5, poz.48, z 2005 r. Nr 17, poz. 161, z 2006 r. Nr 2, poz. 14, Nr 11, poz. 132 i Nr 23, poz. 309, z 2007 r. Nr 3, poz. 35, Nr 4, poz. 42, Nr 14, poz. 152, Nr 21, poz. 211 i Nr 25, poz. 285 oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 53, Nr 8, poz. 99, Nr 12, poz. 133 i Nr 19, poz. 251.

[1] Pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez pkt 1 decyzji nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2009 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz.U.MON. Nr 19, poz. 218). Zmiana weszła w życie 4 listopada 2009 r. z mocą od 13 października 2009 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-30
  • Data wejścia w życie: 2009-09-30
  • Data obowiązywania: 2016-06-30
  • Z mocą od: 2010-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-04-27
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA