REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 20 poz. 222

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 363/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 października 2009 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz. 116, Nr 11, poz. 121, Nr 15, poz.172, Nr 16, poz. 185, Nr 18, poz. 201 i 203 oraz Nr 19, poz. 219), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, wprowadza się następujące zmiany:

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 9 „Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa”, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 363/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 października 2009 r. (poz. 222)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75202 Siły Powietrzne

-100 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

-500 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 Centralne wsparcie

3 498 279,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-7 928 811,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-117 943,00

427

Zakup usług remontowych

7 950 693,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 594 340,00

 

ROZDZIAŁ 75207 Żandarmeria Wojskowa

14 179 922,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

16 719 500,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-2 539 578,00

 

ROZDZIAŁ 75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-185 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-185 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 888 288,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-169 074,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

250 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

806 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-1 050 000,00

409

Honoraria

-5 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

500 000,00

412

Składki na fundusz pracy

-21 554,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-13 679,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-134 032,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

422

Zakup środków żywności

-88 300,00

427

Zakup usług remontowych

8 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-3 714,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 386 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-343 800,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-232 159,00

443

Różne opłaty i składki

-12 388,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-2 508,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-80,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-2 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

-2 160 786,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-117 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

95 754,00

430

Zakup usług pozostałych

1 474 500,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

41 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

26 700,00

441

Podróże służbowe krajowe

-30 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-108 500,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-3 542 740,00

 

ROZDZIAŁ 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-51 600,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-51 600,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska specjalne

-2 651 500,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

117 500,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-806 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-2 163 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75220 Zabezpieczenie wojsk

-1 662 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-1 642 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-8 479 027,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19 830,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

422 609,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-250 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-9 139 922,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

229 634,00

412

Składki na fundusz pracy

26 997,00

414

Wpłaty na PFRON

211 825,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

11 700,00

430

Zakup usług pozostałych

-11 700,00

 

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

0,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60 000,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 000,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik.

-469 000,00

 

Załącznik nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

110 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

8 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

30 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

31 000,00

461

Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego

215 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-520 700,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

520 700,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-16 022,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-16 022,00

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-14 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-14 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

30 022,00

428

Zakup usług zdrowotnych

16 022,00

430

Zakup usług pozostałych

14 000,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 r. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 r. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

9 986 957,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

9 313 957,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

-100 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-100 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

-500 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

9 301 678,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

81,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-56 743,00

427

Zakup usług remontowych

7 951 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 407 340,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

600 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

500 000,00

430

Zakup usług pozostałych

100 000,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

579,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-81,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

660,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

11 700,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

11 700,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

673 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

250 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

423 000,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60 000,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 000,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik.

4 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

110 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

8 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

16 000,00

461

Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego

200 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-196 617,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-11 700,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-307,00

427

Zakup usług remontowych

-307,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-2 244 288,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-169 074,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

250 000,00

409

Honoraria

-5 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-21 554,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-13 679,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-134 032,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

422

Zakup środków żywności

-88 300,00

427

Zakup usług remontowych

8 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-3 714,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 486 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-343 800,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-232 159,00

443

Różne opłaty i składki

-12 388,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-2 508,00

451

Opłaty na rzecz budżetu państwa

-80,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-2 000,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

1 603 700,00

430

Zakup usług pozostałych

1 486 000,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

91 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

26 700,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Dowodzenie i kierowanie SZ RP

-20 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-20 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

649 195,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19 830,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

422 609,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-250 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

229 634,00

412

Składki na Fundusz Pracy

26 997,00

414

Wpłaty na PFRON

211 825,00

430

Zakup usług pozostałych

-11 700,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-173 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

250 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

250 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-423 000,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik.

-473 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

15 000,00

461

Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego

15 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-11 917,00

 

ROZDZIAŁ 85156–Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-11 917,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-11 917,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-106 960,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-106 960,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-106 960,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-106 960,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

806 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

806 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-317 500,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-117 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-11 500,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-50 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-30 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-108 500,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

-488 500,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

117 500,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-806 000,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

200 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-455 835,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-95 835,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-360 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

455 835,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

95 835,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

360 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-51 600,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-51 600,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-51 600,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-51 600,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

16 754 817,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

16 758 922,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

16 758 922,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

16 719 500,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

39 422,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-4 105,00

 

ROZDZIAŁ 85156–Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-4 105,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-4 105,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-73 442,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-89 464,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-89 464,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-28 264,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-61 200,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

16 022,00

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-14 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-14 000,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

30 022,00

428

Zakup usług zdrowotnych

16 022,00

430

Zakup usług pozostałych

14 000,00

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dysponent główny
(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-26 313 155,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-25 813 155,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-5 150 833,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-7 804 793,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2 653 960,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

-2 579 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-2 579 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-185 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-185 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 050 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-1 050 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-3 903 400,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-3 903 400,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska specjalne

-2 163 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-2 163 000,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-1 642 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-1 642 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-9 139 922,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-9 139 922,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

-500 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

0,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-520 700,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

520 700,00

 

Załącznik 3. [Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa]

Załącznik Nr 3

Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa

(w tys. zł)

§

Ogółem

70013

75001

75057

75201

75202

75203

75204

75207

249

966

 

 

 

 

 

 

 

 

252

25 189

 

 

 

 

 

 

 

 

258

32 000

 

 

 

 

 

 

 

 

281

600

 

 

 

 

 

 

 

 

282

6 600

 

 

 

 

 

 

 

 

284

113 107

113 107

 

 

 

 

 

 

 

302

7

 

 

 

 

 

 

 

 

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

304

5 617

 

37

12

2 466

874

370

 

248

307

117 573

 

127

687

20 278

7 584

4 283

4 556

4218

401

11 156

 

 

 

 

 

 

 

 

404

880

 

 

 

 

 

 

 

 

406

598

 

 

 

 

 

 

 

 

408

40 000

 

 

 

 

 

 

 

 

411

40 459

 

 

38

1 012

2 871

1 010

7 767

453

412

288

 

 

 

 

 

 

 

 

413

2 225

 

 

 

 

 

 

 

 

417

10 216

 

207

12

2 900

1 496

607

 

402

418

8 142

 

 

 

1 810

466

296

4 500

 

421

598 358

 

 

1 175

8 518

2 361

3 970

519 018

533

422

20 560

 

 

 

 

 

 

13 800

 

423

10 000

 

 

 

 

 

 

7 551

 

424

790

 

 

 

135

153

15

 

 

426

21

 

 

 

 

 

 

 

 

427

106 649

 

614

 

 

 

2 703

95 328

519

430

231 559

 

525

130

36 820

36 487

14 737

4 243

1 816

435

1 296

 

 

 

257

82

 

 

31

436

3 392

 

 

 

 

173

40

 

183

437

3 305

 

 

 

5

66

80

 

 

438

127

 

 

 

 

2

 

 

1

439

4 568

 

 

 

46

22

9

 

122

441

32 866

 

552

14

13 234

1 049

1 844

 

1 098

442

14 833

 

2 249

600

 

1 239

601

406

167

444

125

 

 

 

 

 

 

 

 

448

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1 050

 

 

 

 

 

 

 

 

451

100

 

 

 

 

 

 

 

 

452

100

 

 

 

 

 

 

 

 

454

14 500

 

 

 

 

 

 

14 500

 

461

225

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1 362

 

20

 

314

158

15

 

6

 

Załącznik Nr 3 (cd.)

§

Ogółem

70013

75001

75057

75201

75202

75203

75204

75207

474

2 450

 

140

40

419

233

136

 

73

475

3 715

 

68

40

400

44

162

 

54

605

193 931

 

660

 

 

 

 

193 271

 

606

53 768

 

4 406

2 633

 

 

 

45 730

 

621

1 265

 

 

 

 

 

 

1 265

 

622

229 452

128 337

 

 

 

 

 

 

 

2000

178 462

113 107

 

 

 

 

 

 

 

3000

123 207

 

164

699

22 744

8 458

4 653

4 556

4 466

4000

1 166 915

 

4 375

2 049

65 870

46 902

26 225

667 113

5 458

6000

478 416

128 337

5 066

2 633

 

 

 

240 266

 

x

1 947 000

241 444

9 605

5 381

88 614

55 360

30 878

911 935

9 924

 

§

75208

75209

75210

75213

75215

75216

75217

75218

75219

75220

249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258

 

 

 

 

32 000

 

 

 

 

 

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304

 

 

 

563

 

 

 

 

147

566

307

64

 

7

5 203

 

51 317

 

 

1 437

12 876

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

80

2

14

3 842

 

 

 

 

173

18 002

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417

 

 

 

670

 

 

 

 

45

2 230

418

 

 

 

54

 

 

 

 

 

495

421

 

 

 

4716

 

9 621

650

1 400

565

34 508

422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 837

423

 

 

 

 

 

2 425

24

 

 

 

424

 

 

 

68

 

 

 

 

 

243

426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427

 

 

 

 

 

5 727

 

 

 

 

430

2

2

2

14 464

 

20 046

 

 

2 257

24 045

435

 

 

 

466

 

 

 

 

16

246

436

 

 

 

2 614

 

 

 

 

113

103

437

 

 

 

2 736

 

 

 

 

74

131

438

 

 

 

25

 

 

 

 

 

14

 

Załącznik Nr 3 (cd.)

§

75208

75209

75210

75213

75215

75216

75217

75218

75219

75220

439

 

 

 

37

 

 

 

 

 

304

441

 

 

 

3 334

 

 

 

 

367

7 387

442

 

 

 

4 828

 

3

 

 

280

1 262

444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

 

 

 

197

 

 

 

 

9

320

474

 

 

 

333

 

 

 

 

9

574

475

 

 

 

326

 

 

 

 

 

1 616

605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

32 000

 

 

 

 

 

3000

64

 

7

5 766

 

51 317

 

 

1 584

13 442

4000

82

4

16

38 710

 

37 822

674

1 400

3 908

97 317

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

146

4

23

44 476

32 000

89 139

674

1 400

5 492

110 759

 

§

75295

75301

75503

75506

80302

85156

85157

85195

92118

249

 

 

 

 

 

 

 

966

 

252

15 741

 

 

 

9 448

 

 

 

 

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281

600

 

 

 

 

 

 

 

 

282

6 600

 

 

 

 

 

 

 

 

284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

7

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

10

 

 

 

 

 

 

304

301

 

 

 

 

 

 

33

 

307

4 183

46

72

143

 

 

 

492

 

401

11 156

 

 

 

 

 

 

 

 

404

880

 

 

 

 

 

 

 

 

406

598

 

 

 

 

 

 

 

 

408

 

40 000

 

 

 

 

 

 

 

411

4 083

358

210

 

 

 

 

544

 

412

288

 

 

 

 

 

 

 

 

413

 

 

 

 

 

2 225

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 (cd.)

§

75295

75301

75503

75506

80302

85156

85157

85195

92118

417

776

164

96

143

 

 

 

468

 

418

328

 

 

 

 

 

 

193

 

421

5 872

210

140

139

 

 

 

174

 

422

594

 

 

 

 

 

 

329

 

423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

163

 

 

3

 

 

 

10

 

426

21

 

 

 

 

 

 

 

 

427

1 513

82

24

12

 

 

 

127

 

430

39 126

1 579

281

295

 

 

 

34 702

 

435

142

22

13

5

 

 

 

16

 

436

135

 

17

14

 

 

 

 

 

437

158

12

22

 

 

 

 

21

 

438

81

4

 

 

 

 

 

 

 

439

4 028

 

 

 

 

 

 

 

 

441

2 669

103

74

179

 

 

474

488

 

442

2 998

 

 

 

 

 

 

200

 

444

125

 

 

 

 

 

 

 

 

448

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1 050

 

 

 

 

 

 

 

 

451

100

 

 

 

 

 

 

 

 

452

100

 

 

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461

 

 

2

223

 

 

 

 

 

470

160

37

10

1

 

 

 

115

 

474

349

48

26

18

 

 

 

52

 

475

653

118

61

40

 

 

 

133

 

605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

 

199

224

576

 

 

 

 

 

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622

 

 

 

 

11 047

 

 

78 407

11 661

2000

22 941

 

 

 

9 448

 

 

966

 

3000

4 491

46

82

143

 

 

 

525

 

4000

79 146

42 737

976

1 072

 

2 225

474

37 572

 

6000

 

199

224

576

11 047

 

 

78 407

11 661

x

106 578

42 982

1 282

1 791

20 495

2 225

474

117 470

11 661

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-24
  • Data wejścia w życie: 2009-11-24
  • Data obowiązywania: 2009-11-24
  • Z mocą od: 2009-10-29
  • Dokument traci ważność: 2010-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA