REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 22 poz. 242

DECYZJA Nr 398/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 listopada 2009 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58 i Nr 128, poz. 1057), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz.116, Nr 11, poz. 121, Nr 15, poz. 172, Nr 16, poz. 185, Nr 18, poz. 203, Nr 19, poz. 219, Nr 20, poz. 222 i Nr 21, poz. 227 1 237), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2009 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 9 „Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa”; zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 398/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 listopada 2009 r. (poz. 242)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji

862 500,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 185 800,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

82 500,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-405 800,00

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

-862 500,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-729 700,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-82 500,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-50 300,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe

20 095 516,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 460 361,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-460 361,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

10 857 073,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

7 238 443,00

 

ROZDZIAŁ 75202 –Siły Powietrzne

5 852 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 028 968,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 371 032,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

9 473 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-220 500,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

3 530 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-7 787,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-72 213,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 562 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

48 500,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-3 207 830,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-46 980,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-4 038 713,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 094 056,00

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-187 231,00

427

Zakup usług remontowych

1 572 920,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

586 230,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

-3 005 107,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-451 930,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 057 926,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 611 807,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

704,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

25 590,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

180 603,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-129 817,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-25 196,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-47 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 550,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

582,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych, oraz funkcjonariuszy

-41 043,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 539,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-3 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-1 550,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-4 466,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych, oraz funkcjonariuszy

-828,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 638,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 264 912,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-314 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-3 817 106,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-217 799,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4 966 486,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 200 349,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

11 163,00

414

Wpłaty na PFRON

-15 095,00

430

Zakup usług pozostałych

-56 912,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-339 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-282 300,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-564 999,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

187 231,00

427

Zakup usług remontowych

-480 000,00

430

Zakup usług pozostałych

314 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-586 230,00

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

-2 094 941,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych, oraz funkcjonariuszy

-2 094 941,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-59 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych, oraz funkcjonariuszy

-12 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-47 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne

-3 941 561,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 177 012,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 633 881,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-130 668,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

12 878 245,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 894 650,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 707 505,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

7 871 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-183 000,00

408

Uposaż. i świadcz. pien.wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby

3 100,00

 

ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność

-28 192 535,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

136 133,00

325

Stypendia różne

46 980,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

271 984,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-21 984,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-24 866 120,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

699 588,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-5 002 331,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

404 866,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

138 349,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-313 726,00

311

Świadczenia społeczne

-313 726,00

 

ROZDZIAŁ 75302 – Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

313 726,00

311

Świadczenia społeczne

313 726,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 - Sądy Wojskowe

-98 202,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49 167,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-416 961,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

272 459,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-2 867,00

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

98 202,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 498,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik.

-91 665,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

873 828,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-272 459,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-454 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność

0,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-694,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

862,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-168,00

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

36 635 648,00

 

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

36 546 375,00

 

ROZDZIAŁ 75201 Wojska Lądowe

12 860 573,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 460 361,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-460 361,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

10 857 073,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 500,00

 

ROZDZIAŁ 75202 Siły Powietrzne

5 852 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 028 968,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-1 371 032,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

9 473 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-220 500,00

 

ROZDZIAŁ 75203 Marynarka Wojenna

3 530 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-7 787,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-72 213,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 562 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

48 500,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

1 637 520,00

427

Zakup usług remontowych

1 572 920,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

64 600,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

-19 010,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 590,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-14 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 600,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-3 000,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-6 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych, oraz funkcjonariuszy

-4 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

265 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-3 832 201,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-217 799,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4 615 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-300 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-811 370,00

427

Zakup usług remontowych

-480 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-331 370,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

12 842 162,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 894 124,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

-34 357,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-2 707 505,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

7 871 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-184 200,00

408

Uposaż. i świadcz. pien. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby

3 100,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

394 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

271 984,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-21 984,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

543 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-398 500,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

89 273,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

29 167,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49 167,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-19 000,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

60 106,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42 498,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik.

608,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

36 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-19 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-2 001 597,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-1 964 520,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-1 136,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 136,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

153 590,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

180 603,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 817,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-25 196,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

-29 540,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 008,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-27 043,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

61,00

441

Podróże służbowe krajowe

-1 550,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

1 534,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 172,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 638,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 751 585,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-590 844,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-486 692,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

4 163,00

430

Zakup usług pozostałych

-56 912,00

436

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

-339 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-282 300,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

314 000,00

430

Zakup usług pozostałych

314 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska specjalne

-37 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-37 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-614 383,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

136 133,00

325

Stypendia różne

46 980,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 301 254,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

304 688,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-344 145,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

404 866,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

138 349,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-37 077,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

-23 619,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

7 539,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-28 291,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-2 867,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-13 458,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

158 001,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-171 459,00

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

245 560,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

245 560,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

512 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-314 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

774 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

45 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

7 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-250 440,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-250 440,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-16 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-16 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-3 353 593,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-3 353 593,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-1 470,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 470,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

1 550,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

1 550,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

160 673,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 095,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

168 330,00

406

Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy

-7 657,00

414

Wpłaty na PFRON

-15 095,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

-3 541 729,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 877 012,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 583 653,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-81 064,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

36 083,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

526,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

34 357,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 200,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-8 700,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-8 700,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-542 832,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-542 832,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-180 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-180 000,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

-362 832,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-300 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-50 228,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-49 604,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

37 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-59 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-59 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-59 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-12 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-47 000,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 084 107,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-1 084 107,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

-1 084 107,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-451 930,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 057 926,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 690 807,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

704,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-81 560,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-187 231,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-187 231,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

187 231,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

187 231,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-81 560,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-81 560,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-81 774,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

862,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-168,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-2 118 700,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

-403 900,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej

-273 400,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-256 700,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

108 100,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-124 800,00

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

-130 500,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-81 700,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-48 500,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-300,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-1 714 800,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-1 714 800,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-32 880,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 681 900,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-20,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-74 302,00

311

Świadczenia społeczne

-74 302,00

 

ROZDZIAŁ 75302 – Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

74 302,00

311

Świadczenia społeczne

74 302,00

 

DYSPONENT: WBE Zielona Góra

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-239 424,00

311

Świadczenia społeczne

-239 424,00

 

ROZDZIAŁ 75302 – Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

239 424,00

311

Świadczenia społeczne

239 424,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny

(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-27 639 819,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

403 900,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej

1 135 900,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 442 500,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-25 600,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-281 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

-732 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-648 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-34 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-50 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-28 073 083,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

7 234 943,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

7 234 943,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-4 475 513,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-46 980,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-4 038 713,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 092 920,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

703 100,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

-1 921 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 921 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-128 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-128 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-451 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-451 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-4 420,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-4 420,00

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

-2 094 941,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-2 094 941,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-26 233 152,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-24 074 986,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 500 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-4 658 166,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-52 196,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

-103 750,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-423 500,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

319 750,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

51 554,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik.

-92 273,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

679 827,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-82 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

-454 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

81 560,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

81 560,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

81 560,00

 

Załącznik 3. [Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy w 2009 r.]

Załącznik Nr 3

Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy w 2009 r.

Dysponent

Dział/rozdz.

Żołnierze zawodowi

Razem żołnierze

Ogółem

Cz. 29

0

0

Jednostki budżetowe

Cz. 29

0

0

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

75213

10

10

Departament Budżetowy

75204

-10

-10

 

Załącznik 4. [Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa]

Załącznik Nr 4

Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa

(w tys. zł)

§

Ogółem

70013

75001

75057

75201

75202

75203

75204

75207

249

966

 

 

 

 

 

 

 

 

252

25 189

 

 

 

 

 

 

 

 

258

32 000

 

 

 

 

 

 

 

 

281

600

 

 

 

 

 

 

 

 

282

6 600

 

 

 

 

 

 

 

 

284

113 107

113 107

 

 

 

 

 

 

 

302

7

 

 

 

 

 

 

 

 

303

10

 

 

 

 

 

 

 

 

304

5 617

 

37

12

2 466

874

370

 

248

307

105 573

 

127

687

20 278

7 584

4 283

4 556

4 218

401

11 156

 

 

 

 

 

 

 

 

404

880

 

 

 

 

 

 

 

 

406

598

 

 

 

 

 

 

 

 

408

40 000

 

 

 

 

 

 

 

 

411

40 459

 

 

38

1 012

2 871

1 010

7 767

453

412

288

 

 

 

 

 

 

 

 

413

2 225

 

 

 

 

 

 

 

 

417

10 216

 

207

12

2 900

1 496

607

 

402

418

8 142

 

 

 

1 810

466

296

4 500

 

421

575 038

 

 

1 175

8 518

2 361

3 970

521 109

533

422

20 560

 

 

 

 

 

 

13 800

 

423

10 000

 

 

 

 

 

 

7 551

 

424

790

 

 

 

135

153

15

 

 

426

21

 

 

 

 

 

 

 

 

427

106 649

 

614

 

 

 

2 703

95 328

519

430

119 470

 

525

130

 

 

 

4 243

1 816

435

1 296

 

 

 

257

82

 

 

31

436

3 392

 

 

 

 

173

40

 

183

437

3 305

 

 

 

5

66

80

 

 

438

127

 

 

 

 

2

 

 

1

439

4 568

 

 

 

46

22

9

 

122

441

32 866

 

552

14

13 234

1 049

1 844

 

1 098

442

14 833

 

2 249

600

 

1 239

601

406

167

444

125

 

 

 

 

 

 

 

 

448

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1 050

 

 

 

 

 

 

 

 

451

100

 

 

 

 

 

 

 

 

452

100

 

 

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461

225

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1 362

 

20

 

314

158

15

 

6

474

2 450

 

140

40

419

233

136

 

73

475

3 715

 

68

40

400

44

162

 

54

605

153 931

 

660

 

 

 

 

153 271

 

606

51 677

 

4 406

2 633

 

 

 

43 639

 

621

1 265

 

 

 

 

 

 

1 265

 

622

229 452

128 337

 

 

 

 

 

 

 

2000

178 462

113 107

 

 

 

 

 

 

 

3000

111 207

 

164

699

22 744

8 458

4 653

4 556

4 466

4000

1 017 006

 

4 375

2 049

29 050

10 415

11 488

654 704

5 458

6000

436 325

128 337

5 066

2 633

 

 

 

198 175

 

X

1 743 000

241 444

9 605

5 381

51 794

18 873

16 141

857 435

9 924

 

§

75208

75209

75210

75213

75215

75216

75217

75218

75219

75220

249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258

 

 

 

 

32 000

 

 

 

 

 

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304

 

 

 

563

 

 

 

 

147

566

307

64

 

7

5 203

 

39 317

 

 

1 437

12 876

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

80

2

14

3 842

 

 

 

 

173

18 002

412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417

 

 

 

670

 

 

 

 

45

2 230

418

 

 

 

54

 

 

 

 

 

495

421

 

 

 

4 716

 

14 409

650

1 400

565

9 097

422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 837

423

 

 

 

 

 

2 425

24

 

 

 

424

 

 

 

68

 

 

 

 

 

243

426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427

 

 

 

 

 

5 727

 

 

 

 

430

2

2

2

14 464

 

20 046

 

 

2 257

 

435

 

 

 

466

 

 

 

 

16

246

436

 

 

 

2614

 

 

 

 

113

103

437

 

 

 

2 736

 

 

 

 

74

131

438

 

 

 

25

 

 

 

 

 

14

439

 

 

 

37

 

 

 

 

 

304

441

 

 

 

3 334

 

 

 

 

367

7 387

442

 

 

 

4 828

 

3

 

 

280

1 262

444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

 

 

 

197

 

 

 

 

9

320

474

 

 

 

333

 

 

 

 

9

574

475

 

 

 

326

 

 

 

 

 

1 616

605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

32 000

 

 

 

 

 

3000

64

 

7

5 766

 

39 317

 

 

1 584

13 442

4000

82

4

16

38 710

 

42 610

674

1 400

3 908

47 861

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

146

4

23

44 476

32 000

81 927

674

1 400

5 492

61 303

 

§

75295

75301

75503

75506

80302

85156

85157

85195

92118

249

 

 

 

 

 

 

 

966

 

252

15 741

 

 

 

9 448

 

 

 

 

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281

600

 

 

 

 

 

 

 

 

282

6 600

 

 

 

 

 

 

 

 

284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

7

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

10

 

 

 

 

 

 

304

301

 

 

 

 

 

 

33

 

307

4 183

46

72

143

 

 

 

492

 

401

11 156

 

 

 

 

 

 

 

 

404

880

 

 

 

 

 

 

 

 

406

598

 

 

 

 

 

 

 

 

408

 

40 000

 

 

 

 

 

 

 

411

4 083

358

210

 

 

 

 

544

 

412

288

 

 

 

 

 

 

 

 

413

 

 

 

 

 

2 225

 

 

 

417

776

164

96

143

 

 

 

468

 

418

328

 

 

 

 

 

 

193

 

421

5 872

210

140

139

 

 

 

174

 

422

594

 

 

 

 

 

 

329

 

423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

163

 

 

3

 

 

 

10

 

426

21

 

 

 

 

 

 

 

 

427

1 513

82

24

12

 

 

 

127

 

430

39 126

1 579

281

295

 

 

 

34 702

 

435

142

22

13

5

 

 

 

16

 

436

135

 

17

14

 

 

 

 

 

437

158

12

22

 

 

 

 

21

 

438

81

4

 

 

 

 

 

 

 

439

4 028

 

 

 

 

 

 

 

 

441

2 669

103

74

179

 

 

474

488

 

442

2 998

 

 

 

 

 

 

200

 

444

125

 

 

 

 

 

 

 

 

448

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1 050

 

 

 

 

 

 

 

 

451

100

 

 

 

 

 

 

 

 

452

100

 

 

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461

 

 

2

223

 

 

 

 

 

470

160

37

10

1

 

 

 

115

 

474

349

48

26

18

 

 

 

52

 

475

653

118

61

40