REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 23 poz. 253

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 417/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58 i Nr 128, poz. 1057), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz. 116, Nr 11, poz. 121, Nr 15, poz.172, Nr 16, poz. 185, Nr 18, poz. 203, Nr 21, poz. 227 i poz. 237 i Nr 22, poz. 242), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”,

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr417/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 grudnia (poz. 253)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

0,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 740,00

427

Zakup usług remontowych

8 740,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-252 800,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

252 800,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

3 907 930,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 582 456,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-7 426 253,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

2 751 727,00

441

Podróże służbowe krajowe

5 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

2 831 365,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

335 105,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-143 386,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 139 646,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

203 678,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-131 164,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-107 586,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

242 428,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

17 248 942,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-684 953,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-6 148 492,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

35 668 687,00

422

Zakup środków żywności

-181 516,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-42 496,00

427

Zakup usług remontowych

-15 406 480,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 149 260,00

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

454

Składki do organizacji międzynarodowych

4 310 370,00

458

Pozostałe odsetki

-243 808,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-168 300,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 295 190,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

-911 080,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-53 955,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-300 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

86 149,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

15 561,00

411

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-46 000,00

412

Składki na fundusz pracy

-7 500,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-102 335,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-15 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-8 000,00

439

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-200 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-280 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

2 219,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 219,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

-7 479,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-350,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-6 044,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-6 919,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-53,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-95,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

1 409,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

441

Podróże służbowe krajowe

2 373,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

17 056,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 044,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-10 122,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-116,00

411

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

3 950,00

441

Podróże służbowe krajowe

18 300,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 264 215,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-320 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 042,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-116 989,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-10 032,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-12 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000 000,00

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

430

Zakup usług pozostałych

922 194,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

13 764 249,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

430 345,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-250 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 640 906,00

428

Zakup usług zdrowotnych

420 000,00

430

Zakup usług pozostałych

18 100 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-3 295 190,00

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

-2 241 265,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 103 514,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-137 751,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

90 050,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-240 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-360 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-30 000,00

420

Fundusz operacyjny

630 000,00

427

Zakup usług remontowych

-66 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-12 250,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

168 300,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska specjalne

480 222,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

129 198,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-38 971,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-68 465,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon.

2 642,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

197 966,00

412

Składki na fundusz pracy

16 152,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

101 552,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

114 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-3 852,00

441

Podróże służbowe krajowe

30 000,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-29 887 758,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-7 767 285,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-49 100,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-156 494,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-21 911 839,00

441

Podróże służbowe krajowe

-3 040,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-6 937 933,00

281

Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realiz. fundacjom

-6 219,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realiz. stowarzysz.

-419 268,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-166 552,00

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-718 012,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-15 274,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-5 066 705,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon.

8 150,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 926,00

412

Składki na fundusz pracy

-4 489,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego

-900,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-121 510,00

430

Zakup usług pozostałych

-427 481,00

441

Podróże służbowe krajowe

-2 000,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-599,00

 

ROZDZIAŁ 75297 – Gospodarstwa pomocnicze

175 589,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego

175 589,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

311

Świadczenia społeczne

7 870,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-6 288,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 000,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-672,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

90,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy Wojskowe

894,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

339,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

555,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-221 900,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

221 900,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-894,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-1 473,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-14 382,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-10 277,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorowi aplik.

-14 400,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-11 928,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 378,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-25 640,00

412

Składki na fundusz pracy

-4 223,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-23 666,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-13 600,00

427

Zakup usług remontowych

13 600,00

430

Zakup usług pozostałych

161 647,00

441

Podróże służbowe krajowe

-19 492,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-35 682,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-258 600,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

258 600,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-1 130,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-1 130,00

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-125 223,00

441

Podróże służbowe krajowe

-125 223,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

126 353,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-25 855,00

428

Zakup usług zdrowotnych

152 208,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-3 215 218,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-2 353 514,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

6 110 873,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 582 456,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-223 310,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

2 751 727,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

2 831 365,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

335 105,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-143 386,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 139 646,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

203 678,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-131 164,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-107 586,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

242 428,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

8 493 180,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 359 996,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-38 354,00

427

Zakup usług remontowych

-7 128 270,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

279 700,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

18 740 100,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

-175,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-27,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-53,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-95,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

14 819,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-65,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-116,00

441

Podróże służbowe krajowe

15 000,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

1 900 612,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

72 147,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-93 729,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

922 194,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

103 300,00

427

Zakup usług remontowych

-66 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

169 300,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska specjalne

-3 852,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-3 852,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-22 029 537,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-49 100,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-156 494,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-21 823 943,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-153 366,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-166 552,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-17 633,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

30 819,00

 

ROZDZIAŁ 75297 – Gospodarstwa pomocnicze

175 589,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego

175 589,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-810,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-810,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

90,00

427

Zakup usług remontowych

-900,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-646 055,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

-229 906,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

339,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

555,00

427

Zakup usług remontowych

-8 900,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-221 900,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-416 149,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-1 473,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-14 382,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-10 277,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik.

-14 400,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-5,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-179,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-25 640,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-4 223,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-23 666,00

427

Zakup usług remontowych

-200,00

430

Zakup usług pozostałych

-7 930,00

441

Podróże służbowe krajowe

-19 492,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-35 682,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-258 600,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-214 839,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-156,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-156,00

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-125 223,00

441

Podróże służbowe krajowe

-125 223,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-89 460,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-89 460,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-166 872,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-153 750,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-126 837,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-126 837,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

-23 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-15 000,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-8 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

2 219,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 219,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

4 408,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-6 044,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4 452,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

1 500,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00

441

Podróże służbowe krajowe

1 800,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

2 237,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 044,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-10 057,00

411

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 950,00

441

Podróże służbowe krajowe

3 300,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-32 312,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-49 401,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 880,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-3 031,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

23 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-12 250,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-12 250,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

31 785,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 359,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

21 276,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

8 150,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-13 122,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-11 923,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 199,00

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

12 226 028,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

-5 591 794,00

 

ROZDZIAŁ 75060 – Pomoc zagraniczna

-5 591 794,00

274

Pomoc zagraniczna

-5 591 794,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

17 817 822,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-482 178,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-250 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 884,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-20 293,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-7 001,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

18 300 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

450 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-250 000,00

430

Zakup usług pozostałych

18 100 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-59 416,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-59 416,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

-11 712,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-350,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-11 344,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-91,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-500,00

441

Podróże służbowe krajowe

573,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-86 907,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-70 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-16 820,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-87,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-519 455,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-519 455,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

558 658,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

129 198,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

20 574,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-53 426,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

2 642,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

197 966,00

412

Składki na Fundusz Pracy

16 152,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

101 552,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

114 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

30 000,00

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-84 894,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-84 894,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-5 290,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-50,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-5 240,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-5 020,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-4 700,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-320,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

-74 584,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-59 545,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-15 039,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-1 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-1 000,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-1 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-240 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-360 000,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-30 000,00

420

Fundusz operacyjny

630 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-137 751,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-137 751,00

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

-137 751,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-137 751,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-916 065,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-916 065,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-8 330,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 330,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

-888 080,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-53 955,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-300 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

86 149,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

15 561,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-46 000,00

412

Składki na fundusz pracy

-7 500,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-102 335,00

439

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

-200 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-280 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-19 655,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-19 655,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

133 762,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-106 932,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-258 562,00

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

-4 142,00 

427

Zakup usług remontowych

-254 420,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

151 630,00

428

Zakup usług zdrowotnych

420 000,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-268 370,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

240 694,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-974,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-974,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

241 668,00

428

Zakup usług zdrowotnych

241 668,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-700 800,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

-252 800,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej

-252 800,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-252 800,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-448 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-448 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-448 000,00

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-20 798,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-26 294,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-26 294,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-10 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-12 294,00

441

Podróże służbowe krajowe

-2 000,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

5 496,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

5 496,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 496,00

 

DYSPONENT: WBE Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-6 286,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-5 290,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-5 290,00

430

Zakup usług pozostałych

-5 290,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-5 496,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-5 496,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-5 496,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

4 500,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

4 500,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

4 500,00

 

DYSPONENT: WBE Katowice

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-993,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-993,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-993,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-993,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

551,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

748,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

748,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-281,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 971,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-197,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-197,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-197,00

 

DYSPONENT: WBE Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-17 267,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-17 267,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-16 805,00

430

Zakup usług pozostałych

-16 805,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-462,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-462,00
-462,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-462,00

 

DYSPONENT: WBE Łódź

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-294,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-294,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-294,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-294,00

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-8 612,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-8 341,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-8 341,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-10 742,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-599,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-271,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-271,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-271,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Poznań

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-452,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-452,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-452,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-452,00

 

DYSPONENT: WBE Rzeszów

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-90,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-90,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-90,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-90,00

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-9 400,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-8 713,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-8 713,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-3 630,00

430

Zakup usług pozostałych

-5 083,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-687,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-687,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-687,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

4 165,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

5 581,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

5 581,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 630,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-800,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 249,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-90,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-90,00

311

Świadczenia społeczne

7 870,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-6 288,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 000,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-672,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-1 326,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-1 326,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-1 326,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-25 572,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-25 844,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-25 844,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 926,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-1 208,00

430

Zakup usług pozostałych

-26 562,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

272,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

272,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

272,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny

 

(obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-6 992 726,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

5 844 594,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

252 800,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 740,00

427

Zakup usług remontowych

8 740,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

252 800,00

 

ROZDZIAŁ 75060 – Pomoc zagraniczna

5 591 794,00

274

Pomoc zagraniczna

5 591 794,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-13 471 542,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-2 202 943,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-7 202 943,00

441

Podróże służbowe krajowe

5 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

9 602 781,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-684 953,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-6 148 492,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

39 163 900,00

422

Zakup środków żywności

-181 516,00

427

Zakup usług remontowych

-8 023 790,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 149 260,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

4 310 370,00

458

Pozostałe odsetki

-243 808,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-15 439 670,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-35 000,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-35 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-4 143 251,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 116 751,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-3 026 500,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

-2 103 514,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-2 103 514,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-7 858 221,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-7 767 285,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-87 896,00

441

Podróże służbowe krajowe

-3 040,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-6 731 394,00

281

Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realiz. fundacjom

-6 219,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realiz. stowarzysz.

-419 268,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-718 012,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-5 118 000,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego

-900,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-121 510,00

430

Zakup usług pozostałych

-347 485,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

900,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

900,00

427

Zakup usług remontowych

900,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

659 177,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

230 800,00

427

Zakup usług remontowych

8 900,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

221 900,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

428 377,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-13 600,00

427

Zakup usług remontowych

13 800,00

430

Zakup usług pozostałych

169 577,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

258 600,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-25 855,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-25 855,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-25 855,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-30
  • Data wejścia w życie: 2009-12-30
  • Data obowiązywania: 2009-12-30
  • Z mocą od: 2009-12-10
  • Dokument traci ważność: 2010-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA