REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 24 poz. 267

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 438/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 grudnia 2009 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58 i Nr 128, poz. 1057), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz. 116, Nr 11, poz. 121, Nr 15, poz. 172, Nr 16, poz. 185, Nr 18, poz. 203, Nr 19, poz. 219, Nr 21, poz. 227 i poz. 237, Nr 22, poz. 242 i Nr 23, poz. 253), wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 36;

2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”,

a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 „Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2009 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.

Załącznik 1. [ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załączniki do decyzji Nr 438/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 grudnia 2009 r. (poz. 267)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ
NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 –Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

550 000,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

550 000,00

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

-550 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-550 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-5 840 467,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

83 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 340 703,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

223 459,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-2 487 629,00

441

Podróże służbowe krajowe

-5 000 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

390 666,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

161 000,00

325

Stypendia różne

-499 235,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

758 374,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

26 534,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-56 007,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

197 210,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

6 804,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

286 034,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 961,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

-97 589,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-40 581 081,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 200,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

2 033 177,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-600,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-29 381 722,00

427

Zakup usług remontowych

26 084 550,00

430

Zakup usług pozostałych

-2 024 512,00

441

Podróże służbowe krajowe

8 527 509,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-60 000,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

787 744,00

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-9 875 800,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-36 546 027,00

621

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

-124 200,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

228 883,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

89 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

139 883,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-38 679,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-546,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-13,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-11 006,00

427

Zakup usług remontowych

-682,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-2 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-24 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-10 906,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-9 155,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-896,00

475

Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji

-475,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

1 699,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

347,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 600,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-1 956,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

708,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

1 044,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-956,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

667 425,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

32 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

834 091,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 493,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

5 329,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon.

31,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-117 300,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-75 219,00

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-15 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

53 644 240,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 304 981,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-57 134,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 693 640,00

427

Zakup usług remontowych

-7 510,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

430

Zakup usług pozostałych

609 698,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-58 182,00

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

46 546 027,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-45 074,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-19 000,00

405

Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy

-8 890,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-73 850,00

420

Fundusz operacyjny

101 740,00

427

Zakup usług remontowych

-44 800,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-274,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska specjalne

127 380,00

307

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 182,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 200,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

16 804,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

205,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

427

Zakup usług remontowych

43 989,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-2 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

13 500,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-4 486 595,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-5 242 296,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

527 358,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

33 351,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-227 457,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-3 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-16,00

430

Zakup usług pozostałych

425 465,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-4 226 990,00

282

Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realiz. stowarzysz.

-52 316,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-1 002 794,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

524 407,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

18 729,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

52 194,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-221 310,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon.

4 021,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego

883,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-43 352,00

422

Zakup środków żywności

-160 120,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-30 823,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 160 692,00

441

Podróże służbowe krajowe

-90 832,00

 

Załącznik Nr 1 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-25 112,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-39 873,00

 

ROZDZIAŁ 75297 – Gospodarstwa pomocnicze

-39 661,00

416

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego

-39 661,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

311

Świadczenia społeczne

23 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-23 000,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 Sądy Wojskowe

4 786,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-359,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 399,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-25 847,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

9 593,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-4 786,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik.

-56 169,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

65,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-6 000,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 400,00

430

Zakup usług pozostałych

220 878,00

441

Podróże służbowe krajowe

-6 200,00

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-5 801,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-138 568,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-3 791,00

475

Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji

-5 800,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 645,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 645,00

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-16 401,00

441

Podróże służbowe krajowe

-16 401,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

14 756,00

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-1 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-15 800,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-14 755,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-10 390,00

427

Zakup usług remontowych

-3 000,00

428

Zakup usług zdrowotnych

65 297,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 315,00

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-1 281,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-25 819 468

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-25 553 554

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-214 317

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

83 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 340 703

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

223 459

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 861 479

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

889 901

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

161 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

758 374

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

26 534

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-56 007

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

197 210

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

6 804

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

286 034

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

1 961

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-97 589

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-31 673 457

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-600

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 021 180

427

Zakup usług remontowych

-4 559 150

430

Zakup usług pozostałych

-600

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 200

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-26 222 127

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-6

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-6

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

2 108

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 400

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

708

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-956

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-956

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

361 285

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

32 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

321 491

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 963

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4 831

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-474 968

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-464 075

427

Zakup usług remontowych

-7 510

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-3 383

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-45 074

427

Zakup usług remontowych

-44 800

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-274

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska specjalne

-11

427

Zakup usług remontowych

-11

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

5 516 421

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 760 904

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

524 158

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

33 351

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-227 457

430

Zakup usług pozostałych

425 465

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-72 029

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-202 794

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

123 607

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

7 729

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

6 902

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-7 473

 

ROZDZIAŁ 75297 – Gospodarstwa pomocnicze

-39 661

416

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego

-39 661

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-3 000

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-3 000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-3 000

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-236 403

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

-97 347

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-25 847

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-71 500

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-139 056

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik.

-553

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

65

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-138 568

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-26 511

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 645

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 645

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-13 401

441

Podróże służbowe krajowe

-13 401

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-14 755

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-14 755

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

793 251

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

892 812

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-18 250

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-18 250

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-38 673

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-546

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 000

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-13

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-11 000

427

Zakup usług remontowych

-682

428

Zakup usług zdrowotnych

-2 000

430

Zakup usług pozostałych

-24 000

441

Podróże służbowe krajowe

-10 906

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-9 155

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-896

475

Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji

-475

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

1 200

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 200

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

2 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 000

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

417 440

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

491 600

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

530

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

498

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

31

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-75 219

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

609 698

430

Zakup usług pozostałych

609 698

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

-2 000

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-2 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-78 603

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

387 400

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

11 000

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

45 292

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

6 163

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.

4 021

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-43 356

422

Zakup środków żywności

-160 120

428

Zakup usług zdrowotnych

-30 823

430

Zakup usług pozostałych

-142 363

441

Podróże służbowe krajowe

-90 832

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-25 112

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-39 873

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-23 000

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-23 000

430

Zakup usług pozostałych

-23 000

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-55 975

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

30 633

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-359

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

21 399

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

9 593

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-86 608

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik.

-55 616

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-6 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-3 400

441

Podróże służbowe krajowe

-6 200

444

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-5 801

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-3 791

475

Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji

-5 800

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-20 586

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-20 586

302

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-1 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-10 390

427

Zakup usług remontowych

-3 000

428

Zakup usług zdrowotnych

-600

430

Zakup usług pozostałych

-4 315

474

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

-1 281

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

8 068 272

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

-571 694

 

ROZDZIAŁ 75060 – Pomoc zagraniczna

-571 694

274

Pomoc zagraniczna

-571 694

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

8 639 966

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-102 900

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 400

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-117 300

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

8 742 866

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

8 800 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-57 134

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

41 600

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

44 600

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

-1 609

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

347

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-1 956

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-8 400

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 600

454

Składki do organizacji międzynarodowych

-15 000

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-58 182

442

Podróże służbowe zagraniczne

-58 182

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

109 391

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

7 182

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 200

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

16 804

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

205

421

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500

427

Zakup usług remontowych

44 000

442

Podróże służbowe zagraniczne

13 500

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

3 400

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

200

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

3 200

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-3 000

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-3 000

441

Podróże służbowe krajowe

-3 000

 

DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

20 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

20 000

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

20 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

0

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-19 000

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-8 890

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-73 850

420

Fundusz operacyjny

101 740

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

228 883

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

228 883

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

228 883

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

89 000

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

139 883

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

193 897

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-164 560

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-164 560

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

164 560

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

164 560

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

193 897

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

193 897

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

128 000

428

Zakup usług zdrowotnych

65 897

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 103 646

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

298

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej

550 298

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

550 000

430

Zakup usług pozostałych

298

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

-550 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-550 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-4 103 944

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

-499 235

325

Stypendia różne

-499 235

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-700 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-15 000

430

Zakup usług pozostałych

-619 000

442

Podróże służbowe zagraniczne

-60 000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-6 000

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-30 944

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-30 944

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-3 000

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-3 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-2 870 765

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-800 000

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-220 000

430

Zakup usług pozostałych

-1 850 765

 

DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego (NSIP)”

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-10 024 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-10 024 000

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-10 000 000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-10 000 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-24 000

430

Zakup usług pozostałych

-24 000

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-9 992

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-10 992

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-10 992

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-10 992

 

DYSPONENT: WBE Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

11 992

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

10 992

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

10 992

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 992

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

26 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

3 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

3 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 000

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

23 000

 

ROZDZIAŁ 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

23 000

311

Świadczenia społeczne

23 000

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 000

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 000

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 000

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000

 

DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

30 568 211

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

571 396

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

-298

430

Zakup usług pozostałych

-298

 

ROZDZIAŁ 75060 Pomoc zagraniczna

571 694

274

Pomoc zagraniczna

571 694

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

29 845 237

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-5 626 150

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-626 150

441

Podróże służbowe krajowe

-5 000 000

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

1 975 186

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-1 200

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

2 033 177

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-28 345 542

427

Zakup usług remontowych

30 643 700

430

Zakup usług pozostałych

-1 404 912

441

Podróże służbowe krajowe

8 527 509

454

Składki do organizacji międzynarodowych

787 744

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-10 141 090

621

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

-124 200

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

44 691 210

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 693 640

606

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

46 384 850

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-10 000 016

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-10 000 000

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-16

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-1 194 993

282

Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realiz. stowarzysz.

-52 316

416

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego

883

421

Zakup materiałów i wyposażenia

4

430

Zakup usług pozostałych

-1 143 564

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

3 000

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

3 000

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 000

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

292 378

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

71 500

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

71 500

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

220 878

430

Zakup usług pozostałych

220 878

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-143 800

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-143 800

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-143 800

 

Załącznik Nr 2 (cd.)

Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy w 2009 r.

Dysponent

Dział/ /rozdz.

Żołnierze zawodowi

Żołnierze nadterminowi

Razem żołnierze

Ogółem

Cz. 29

-387

387

0

Jednostki budżetowe

Cz. 29

-387

387

0

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

75201

300

164

464

75202

0

62

62

75203

0

52

52

75213

0

68

68

75220

0

-49

-49

Dowódca Garnizonu Warszawa

75213

-20

-25

-45

75295

-150

115

-35

Departament Budżetowy

75201

-281

0

-281

75204

-236

0

-236

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2009-12-31
  • Data obowiązywania: 2009-12-31
  • Z mocą od: 2009-12-21
  • Dokument traci ważność: 2010-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA