REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 2 poz. 11

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 3/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 stycznia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki o numerach 4, 10, 12, 16, 20, 33, 36 i 39 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gdańsku – Oliwie w § 10 w ust. 1:

a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Oddział neurologiczny;”;

b) po pkt 39 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

„40) Oddział udarowy.”;

2) w statucie 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Elblągu w § 10 w ust. 1:

a) w pkt 3 uchyla się lit. l i m;

b) w pkt 3 lit. d i g otrzymują brzmienie:

„d) rehabilitacji kardiologicznej,

g) chirurgii ręki,”;

c) w pkt 9 uchyla się lit. x;

3) w statucie 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Przemyślu w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”;

4) w statucie 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Busku-Zdroju:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zajęć i praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych,”,

c) w § 5 w ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„I) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

a) badania i porady lekarskie,

b) leczenie, w tym szczególnie fizjoterapia i balneologia,

c) rehabilitacja lecznicza,

d) badania i terapia psychologiczna,

e) badania diagnostyczne,

f) pielęgnacja chorych,

g) wykonywanie czynności z zakresu stomatologii,

h) zaopatrywanie w środki i materiały medyczne.”,

d) w § 9 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.”,

e) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„I. W skład Szpitala wchodzą:

1) dyrekcja;

2) pion służby zdrowia, w tym:

a) oddział rehabilitacji leczniczej,

b) oddział leczenia uzdrowiskowego,

c) zakład przyrodoleczniczy,

d) ośrodek rehabilitacji dziennej,

e) dział obsługi pacjenta z izbą przyjęć,

f) poradnie,

g) dział farmacji medycznej;

3) pion logistyczno-administracyjny;

4) pion księgowości;

5) samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi Szpitala.”;

5) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bielsku-Białej:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 10 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. e,

c) w § 10 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

6) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Powidzu-Witkowie w § 9 w ust. 1 w pkt 3 dodaje się lit. l i ł w brzmieniu:

„l) kardiologiczny,

ł) urologiczny;”;

7) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Rzeszowie:

a) w § 9 w ust. 1 w pkt 3 dodaje się lit. m w brzmieniu:

„m) kardiologiczna.”,

b) w § 9 w ust. 1 uchyla się pkt 6,

c) w § 10 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. m;

8) w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 9 w ust. 1 skreśla uchyla się pkt 7.

§ 2.
W statucie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bydgoszczy, stanowiącym załącznik o numerze 2 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205, z późn. zm.3)), w § 10 w ust. 2 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii z:

– pracownią diagnostyki bronchoskopowej,

– pracownią fizjopatologii oddychania,

– pracownią polisomnografii;”.

§ 3.
W statucie Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Warszawie, stanowiącym załącznik o numerze 3 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 11, poz. 127, z późn. zm.4)), w § 9 w ust. 1 uchyla się pkt 14.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej:
wz.
Cz. Piątas
Sekretarz Stanu

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98 poz. 817.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18, Nr 2, poz. 20, Nr 7, poz. 80, Nr 14, poz. 154 i Nr 15, poz. 171.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 13, poz. 147 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 80 i Nr 15, poz. 171.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 18, poz. 237, Nr 24, poz. 295 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 80 i Nr 13, poz. 134.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA