REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 6 poz. 65

Dyrektor Generalny MON

DECYZJA Nr 88/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. d i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu podwyższenia efektywności polityki zatrudnienia oraz zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań przez resort obrony narodowej ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa zadania w zakresie optymalizacji zatrudnienia pracowników i gospodarowania funduszem wynagrodzeń w resorcie obrony narodowej.
§ 2.
Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) Minister, Ministerstwo, resort - Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, resort obrony narodowej, w rozumieniu zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 107 z późn. zm.1));

2) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa - Sekretarza Stanu do spraw Społecznych i Profesjonalizacji, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w rozumieniu zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej;

3) osoby uprawnione do wnioskowania organizacyjno-etatowego - osoby funkcyjne, którym przydzielono środki etatowe, w rozumieniu zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej - oraz wielkość zatrudnienia bazowego, wynikającego z niniejszej decyzji;

4) dysponent środków budżetowych - dysponenta określonego stopnia, ustalonego w decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149, z późn. zm.2));

5) organ planujący - właściwy organ planujący, ustalony w decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej;

6) komórka organizacyjna - Sekretariat Ministra Obrony Narodowej, departament, zarząd, biuro wchodzące w skład Ministerstwa, w rozumieniu zarządzenia Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej;

7) jednostka organizacyjna - jednostkę budżetową resortu obrony narodowej oraz inną jednostkę organizacyjną pozostająca na zaopatrzeniu finansowym jednostki budżetowej, niewchodzącą w skład Ministerstwa;

8) komórka wewnętrzna - część składową (samodzielną/niesamodzielną) jednostki (komórki) organizacyjnej;

9) pracodawca - dowódca (szef, kierownik, dyrektor, komendant) jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracowników, w rozumieniu art. 3 i 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3));

10) pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub innej podstawie przewidzianej w kodeksie pracy w jednostce budżetowej oraz innej jednostce organizacyjnej pozostającej na zaopatrzeniu finansowym jednostki budżetowej;

11) zatrudnienie bazowe - nieprzekraczalna wielkość zatrudnienia pracowników, która winna zostać osiągnięta na koniec roku kalendarzowego przez daną jednostkę organizacyjną, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych na stanowiskach etatowych i poza etatem;

12) zatrudnienie bazowe pozostające w dyspozycji dysponenta głównego - wielkość zatrudnienia pracowników wraz z odpowiadającymi jej środkami na wynagrodzenia, pozostająca w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, przeznaczona na zabezpieczenie procesu zmian organizacyjnych;

13) fundusz wynagrodzeń - wynagrodzenia określone w myśl ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.4));

14) plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń - dokument ewidencyjno-planistyczny określający strukturę zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników jednostki organizacyjnej na dany rok budżetowy.

Rozdział 2

Zatrudnienie bazowe

§ 3.

1. Wielkość zatrudnienia bazowego w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu obrony narodowej do końca 2012 r. wyniesie nie więcej niż 44.690 pracowników z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku przejęcia przez jednostki (komórki) organizacyjne zadań realizowanych dotychczas przez gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe funkcjonujące w resorcie obrony narodowej, wielkość ta może ulec zwiększeniu w drodze odrębnej decyzji.

§ 4.
Wielkość zatrudnienia bazowego na koniec roku 2010, 2011 i 2012 dla osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa oraz dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa i dowódców (dyrektorów, szefów, kierowników, komendantów) jednostek organizacyjnych, pozostających w bezpośredniej podległości Ministra, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji.
§ 5.
1. Osoby, o których mowa w § 4, w ramach określonych dla nich wielkości, stosownie do posiadanych kompetencji określą wielkości zatrudnienia bazowego na lata 2010, 2011, 2012:

1) dla bezpośrednio podporządkowanych tym osobom jednostek organizacyjnych;

2) do dyspozycji dyrektorów (szefów) przyporządkowanych komórek organizacyjnych Ministerstwa, którym zostały podporządkowane jednostki organizacyjne;

3) do dyspozycji dowódców (dyrektorów, szefów, kierowników, komendantów) jednostek organizacyjnych resortu, którym zostały podporządkowane inne jednostki organizacyjne.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach przyznanych wielkości zatrudnienia bazowego stosownie do posiadanych kompetencji określą wielkości zatrudnienia bazowego na lata 2010, 2011, 2012 dla podporządkowanych tym osobom jednostek organizacyjnych.

3. W trakcie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, należy uwzględniać zapisy dotyczące przedsięwzięć organizacyjnych ujęte w programach rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w planach zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych na dany okres planistyczny.

§ 6.
1. Określenia wielkości zatrudnienia bazowego, o którym mowa w § 5, dokonuje się w formie decyzji (rozkazu), której kopię przedstawia się do dnia 15 kwietnia 2010 r. Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz właściwemu dysponentowi środków budżetowych.

2. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, w terminie do dnia 30 września 2010 r., przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wielkości zatrudnienia bazowego w podziale na dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi głównemu oraz organy planujące, w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

3. W celu sprawowania merytorycznego nadzoru nad procesem optymalizacji zatrudnienia, pracodawcy prześlą drogą służbową (odrębnie za każdą jednostkę organizacyjną) do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, za pośrednictwem osób wymienionych w § 4, „Karty informacyjne zwalnianego pracownika” (wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej decyzji), w zakresie zmniejszenia zatrudnienia: w 2010 r. - w terminie do dnia 30 maja 2010 r., a w latach 2011 i 2012 odpowiednio w terminach do dnia 15 marca 2011 r. i dnia 15 marca 2012 r.

Rozdział 3

Zasady tworzenia stanowisk pracowników

§ 7.

1. W etatach jednostek organizacyjnych resortu zmniejsza się na czas „P” liczbę stanowisk przewidzianych dla pracowników, w tym korpusu służby cywilnej, docelowo do końca 2012 r. do poziomu nie większego niż 11.000, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W etatach jednostek organizacyjnych tworzy się stanowiska etatowe przeznaczone dla pracowników oddziałów wart cywilnych oraz pracowników wojskowych straży pożarnych.

3. Do liczby określonej w ust. 1 nie wlicza się stanowisk etatowych przeznaczonych dla pracowników oddziałów wart cywilnych oraz pracowników wojskowych straży pożarnych.

§ 8.
Zamierzenie, o którym mowa w § 7 realizowane będzie w dwóch etapach:

1) do końca 2011 r. w jednostkach organizacyjnych wsparcia, zabezpieczenia i obsługi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) do końca 2012 r. w jednostkach organizacyjnych stanowiących komponent bojowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.
Osoby uprawnione do wnioskowania organizacyjno-etatowego, z uwzględnieniem zapisów § 7 i 8 opracują wnioski organizacyjno-etatowe do projektów „Planów zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” na 2011 i 2012 r., umożliwiające zmniejszenie liczby stanowisk etatowych przeznaczonych dla pracowników w jednostkach organizacyjnych pozostających w ich podporządkowaniu, z uwzględnieniem jednoczesnego racjonalnego zwiększenia zatrudnienia poza etatem.
§ 10.
Zasady i tryb tworzenia stanowisk pracowników resortu obrony narodowej określa załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji.

Rozdział 4

Zarządzanie wielkością zatrudnienia bazowego i funduszem wynagrodzeń

§ 11.

1 Dyrektor Departamentu Budżetowego dokona korekty zaplanowanej na 2011 r. przez dysponentów środków budżetowych kwoty środków na wynagrodzenia, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, w terminie do dnia 30 września 2010 r.

2. Począwszy od procesu planowania budżetowego na 2012 r. dysponenci budżetu właściwego szczebla i organy planujące na podstawie ustalonej, na zasadach określonych w § 5, dla każdej jednostki organizacyjnej wielkości zatrudnienia bazowego, w ramach określonego limitu naliczają fundusz wynagrodzeń uwzględniający docelowe zatrudnienie bazowe roku poprzedniego.

§ 12.
1. Uzyskana w latach 2011-2012 w wyniku naliczeń określonych w § 11 nadwyżka środków na wynagrodzenia przeznaczana jest przez dysponenta głównego w pierwszej kolejności na:

1) sfinansowanie skutków związanych ze zwolnieniami pracowników, na podstawie wniosków przedstawianych za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych przez właściwych dysponentów środków budżetowych;

2) wydatki rzeczowe w przypadku przekazania zadań realizowanych przez pracowników podmiotom zewnętrznym;

3) wzrost wynagrodzeń pracowników, szczególnie w jednostkach, w których zwiększył się zakres realizowanych zadań w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia pracowników.

2. Zasady podziału nadwyżki przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń będą przedmiotem negocjacji z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w resorcie obrony narodowej.

§ 13.
Ustalona wielkość zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń może być zmieniona w ciągu roku budżetowego w ramach ogólnej wielkości zatrudnienia bazowego określonego na dany rok kalendarzowy, w przypadku:

1) przydzielenia jednostce organizacyjnej do realizacji nowych zamierzeń lub zmniejszenia zakresu realizowanych zadań;

2) wprowadzenia zmian organizacyjno-etatowych których nie można było przewidzieć w trakcie opracowywania budżetu.

§ 14.
Do dokonywania zmian w zakresie funduszu wynagrodzeń przyjmuje się wynagrodzenie stanowiące iloraz kwoty funduszu wynagrodzeń określonej w decyzji budżetowej na dany rok we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej i wielkości docelowego zatrudnienia bazowego roku poprzedniego.
§ 15.
W przypadku zmian polegających na utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej fundusz wynagrodzeń przydzielany będzie na zasadach określonych w § 14.
§ 16.
Przydzielona dla jednostki organizacyjnej, na zasadach określonych w rozdziale 2, wielkość zatrudnienia bazowego będzie stanowiła podstawę do naliczania funduszu wynagrodzeń pracowników, począwszy od 2011 r.
§ 17.
Propozycje zmian w wielkości zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń przedstawiają właściwi dysponenci środków budżetowych przy współudziale organów planujących (współplanujących), w uzgodnieniu z właściwymi osobami uprawnionymi do wnioskowania organizacyjno-etatowego w trybie określonym w decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Rozdział 5

Plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń

§ 18.

1. Pracodawcy sporządzają, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej, plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń, zwany dalej „planem”, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej decyzji.

2. Przy sporządzaniu planu pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i aktów prawnych wykonawczych oraz ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, określających zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników.

3. Plan podlega bieżącej aktualizacji stosownie do wprowadzanych zmian w zatrudnieniu jak i funduszu wynagrodzeń.

4. Sporządzone plany oraz ich aktualizacje podlegają niezwłocznemu przekazaniu właściwym dysponentom środków budżetowych oraz osobom wymienionym w § 4 niniejszej decyzji.

Rozdział 6

Zatrudnienie bazowe pozostające w dyspozycji dysponenta głównego

§ 19.

Minister Obrony Narodowej corocznie w decyzji budżetowej określi wielkość zatrudnienia bazowego wraz z odpowiadającymi tej wielkości środkami na wynagrodzenia, pozostającą w dyspozycji dysponenta głównego, przeznaczoną na zabezpieczenie wydatków, których podział nie może być dokonany na etapie opracowywania budżetu.

Rozdział 7

Zasady działania pracodawcy w przypadku zmniejszenia zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi i instytucjami rynku pracy

§ 20.

Przy podejmowaniu decyzji w zakresie zmniejszenia zatrudnienia pracodawcy uwzględnią:

1) przedsięwzięcia organizacyjne określone w § 5 ust. 3 decyzji;

2) konieczność zabezpieczenia właściwego funkcjonowania jednostki organizacyjnej i realizacji określonych dla niej zadań;

3) umiejętności i doświadczenie zatrudnionych pracowników, dotychczasowy przebieg ich zatrudnienia oraz wyniki i jakość ich pracy;

4) zasady współżycia społecznego, w tym: sytuację materialną, rodzinną i osobistą pracowników;

5) możliwość zmniejszenia zatrudnienia wśród grupy pracowników:

a) posiadających dodatkowe, stałe źródło utrzymania,

b) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na okres próbny i czas określony (w tym poprzez nie zawieranie kolejnych umów o pracę),

c) posiadających uprawnienia do przejścia na emeryturę.

§ 21.
Sekretarz Stanu do spraw Społecznych i Profesjonalizacji nawiąże współpracę z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie możliwości aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników.
§ 22.
Sekretarz Stanu do spraw Społecznych i Profesjonalizacji zorganizuje w terminie do 30 kwietnia 2010 r. spotkanie z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w celu przedstawienia problematyki zwolnień pracowniczych i ustalenia zasad współpracy.
§ 23.
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. określi zadania dla podległych mu resortowych struktur rekonwersji w zakresie wszechstronnego wsparcia pracodawców i zwalnianych pracowników w procesie aktywizacji zawodowej.
§ 24.
Dyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. opracuje plan komunikacji wewnętrznej, zawierający informację na temat skali, zasad i procedur przeprowadzenia procesu racjonalizacji zatrudnienia.
§ 25.
Pracodawcy zobowiązani są, w terminie 30 dni od otrzymania wielkości zatrudnienia bazowego do określenia w formie pisemnej propozycji zasad zwolnień pracowników, listy pracowników planowanych do zwolnienia, terminów zwolnień i przekazania ich do zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe, a w przypadku ich braku przedstawicielom pracowników działających u danego pracodawcy.
§ 26.
Pracodawcy po otrzymaniu opinii, o której mowa w § 25, dokonują jej analizy i przekazują zakładowym organizacjom związkowym, a w przypadku ich braku przedstawicielom pracowników, w terminie 14 dni informację pisemną o jej uwzględnieniu, częściowym uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem.
§ 27.
Pracodawcy udzielą zwalnianym pracownikom pomocy w znalezieniu nowego miejsca pracy przez nawiązanie współpracy z funkcjonującymi na danym terenie pracodawcami wojskowymi i cywilnymi.
§ 28.
Pracodawcy nawiążą współpracę z właściwymi terytorialnie urzędami pracy w celu uzgodnienia (zawarcia porozumienia) w sprawie możliwości dalszej aktywizacji zawodowej zwalnianych pracowników, w tym zakresu i form świadczonej pomocy.

Postanowienia końcowe

§ 29.
Nadzór nad realizacją postanowień niniejszej decyzji powierza się Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej.
§ 30.
1. Osoby o których mowa w § 4, przedstawią Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej informację o osiągnięciu wielkości zatrudnienia bazowego, określonego w załączniku Nr 1 do decyzji, na koniec 2010, 2011 i 2012 r. odpowiednio w terminach do dnia 30.01.2011 r., 30.01.2012 r. i 30.01.2013 r.

2. Pracodawcy w terminach do dnia 30 stycznia 2011 r., 30 stycznia 2012 r. i 30 stycznia 2013 r. za pośrednictwem osób o których mowa w § 4 przekażą Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej sprawozdania z działań określonych w § 27 i 28 niniejszej decyzji.

§ 31.
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej informację o stanie realizacji postanowień niniejszej decyzji.
§ 32.
Tracą moc :

1) decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia do etatów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej stanowisk przeznaczonych dla pracowników (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 44);

2) wykaz jednostek organizacyjnych, w których wstrzymuje się wyznaczanie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska na nieobsadzone stanowiska - wprowadzony przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 20 czerwca 2008 r.

§ 33.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 2, poz. 10, z 2007 r. Nr 5, poz. 58, Nr 25, poz. 259 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 105 i Nr 19, poz. 212.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 17, poz. 180, z 2008 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 125.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1998 r. 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz. 84, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2002 r. Nr 196, poz.1666, Nr 135, poz.1146, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679,z2003r. Nr 166,poz.1608,Nr213,poz. 2081,z 2004 r. Nr96,poz.959,z2004r. Nr99,poz.1001, Nr 120, poz.1252,Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398 z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 133, poz. 935, Nr 104, poz. 711, Nr 217, poz.1587, Nr 221, poz.1615, z 2007 r. 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 181, poz.1288, Nr 176, poz.1239, Nr 225, poz.1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 237, poz.1654, Nr 223, poz. 1460oraz z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958 i Nr 219, poz.1704.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, , Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 254, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 1706.

Załącznik 1. [Wielkość zatrudnienia bazowego wiatach 2010-2012]

Załączniki do decyzji Nr 88/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 marca 2010 r. (poz.65)

Załącznik Nr 1

Wielkość zatrudnienia bazowego wiatach 2010-2012

Lp.

Wyszczególnienie

„Zatrudnienie bazowe na dzień 31.12.2010 r.”

„Zatrudnienie bazowe na dzień 31.12.2011 r.”

„Zatrudnienie bazowe na dzień 31.12.2012 r.”

1

Dyrektor Generalny MON,

w tym z przeznaczeniem dla:

1 168

1 197

1 196

a

Urzędu Ministra Obrony Narodowej

762

846

846

b

pozostałych jednostek organizacyjnych

406

351

350

2

Sekretarz Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji

926

926

926

3

Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji

850

845

840

4

Szef Sztabu Generalnego WP,

w tym z przeznaczeniem dla:

41 129

39 337

38 903

a

Wojsk Lądowych

7 390

7 050

6 980

b

Sił Powietrznych

5 102

4 800

4 670

c

Marynarki Wojennej

2 150

2 000

1 980

d

Wojsk Specjalnych

283

283

283

e

Inspektoratu Wsparcia SZ

23 054

22 058

21 858

f

Inspektoratu Wojsowej Służby Zdrowia

654

650

636

g

Dowództwa Operacyjnego SZ

146

146

146

h

pozostałych jednostek organizacyjnych

2 350

2 350

2 350

5

Dowódca Garnizonu Warszawa

1 342

1 328

1 328

6

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

494

490

480

7

Dyrektor Departamentu Kontroli

19

19

19

8

Biskup Polowy Wojska Polskiego

117

117

117

9

Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

10

10

10

10

Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

13

13

13

11

Naczelny Prokurator Wojskowy

164

164

164

12

Dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych

118

118

118

13

Dyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego

54

54

54

14

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

383

383

383

15

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

139

139

139

OGÓŁEM

46 926

45 140

44 690

Załącznik 2. [KARTA INFORMACYJNA ZWALNIANEGO PRACOWNIKA]

Załącznik Nr 2

KARTA INFORMACYJNA ZWALNIANEGO PRACOWNIKA

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZASADY I TRYB TWORZENIA STANOWISK PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 3

ZASADY I TRYB TWORZENIA STANOWISK PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ

1. Strukturę zatrudnienia jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej określa plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w § 18 decyzji, w którym uwzględnia się stanowiska etatowe i stanowiska poza etatem.

2. Zmiana struktury zatrudnienia jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej może nastąpić jedynie w przypadku:

1) wprowadzenia zmian organizacyjno-etatowych;

2) zmiany zakresu zadań i sposobu ich realizacji przez jednostkę organizacyjną.

3. Osoby uprawnione do wnioskowania organizacyjno-etatowego decyzję o utworzeniu/likwidacji/ /zmianie nazwy stanowiska etatowego podejmują na podstawie wniosku dowódcy (kierownika, szefa, komendanta) jednostki organizacyjnej, w którym szczegółowo uzasadnia się potrzebę dokonania zmian.

4. Stanowiska etatowe tworzone są w:

1) komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) dowództwach rodzajów Sił Zbrojnych;

3) Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych;

4) Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia;

5) Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych;

6) Dowództwie Garnizonu Warszawa;

7) Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej;

8) dowództwach korpusów;

9) dowództwach okręgów wojskowych;

10) dowództwach dywizji;

11) dowództwach flotylli;

12) dowództwach skrzydeł;

13) dowództwie brygady (pułku) i jednostek równorzędnych - w komórkach tworzących: sztab, pion szkolenia, logistykę, pion ochrony informacji niejawnych oraz stanowiska etatowe bezpośrednio podległe dowódcy brygady (pułku) i jednostek równorzędnych;

14) dowództwie samodzielnego: batalionu, dywizjonu, eskadry - w komórkach tworzących: sztab, logistykę, pion ochrony informacji niejawnych oraz bezpośrednio podległe dowódcy samodzielnego batalionu, dywizjonu, eskadry;

15) oddziałach wart cywilnych i wojskowych strażach pożarnych.

5. W komórkach i jednostkach organizacyjnych oraz komórkach wewnętrznych wymienionych w pkt 4 nie tworzy się stanowisk poza etatem.

6. W pozostałych jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej tworzy się stanowiska etatowe wyłącznie w przypadku stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców, stanowisk szefów (kierowników) komórek wewnętrznych i ich zastępców oraz stanowisk bezpośrednio podległych dowódcy (kierownikowi, szefowi, komendantowi) jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem pkt 4 ppkt 15.

7. Stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców, stanowisk szefów (kierowników) komórek wewnętrznych i ich zastępców oraz stanowisk bezpośrednio podległych dowódcy (kierownikowi, szefowi, komendantowi) jednostki organizacyjnej nie tworzy się poza etatem.

8. Stanowiska pracowników resortu obrony narodowej poza etatem mogą być tworzone w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w ramach zatrudnienia bazowego, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6.

9. Przy tworzeniu, likwidacji, zmianie nazwy stanowisk poza etatem pracodawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego może wprowadzić inne rozwiązania dotyczące zasad i trybu tworzenia stanowisk etatowych pracowników w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej niż wymienione w pkt 4-6.

11. Stanowiska pracowników występujące w dokumentach etatowych komórek i jednostek organizacyjnych utworzone według dotychczasowych zasad, obowiązują do czasu nadania tym komórkom i jednostkom, w toku planowanej działalności organizacyjno-etatowej, dokumentów etatowych zgodnych z postanowieniami niniejszej decyzji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

Załącznik 4. [PLAN ZATRUDNIENIA BAZOWEGO I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓWKIERUNKI WYKORZYSTANIA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ]

Załącznik Nr 4

PLAN ZATRUDNIENIA BAZOWEGO I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓWKIERUNKI WYKORZYSTANIA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

infoRgrafika


KIERUNKI WYKORZYSTANIA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

CZĘŚĆ II

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na rok bieżący

Uwagi

1

Wydatki planowane na wynagrodzenia, w tym:

 

 

1.1

wynagrodzenia

 

 

1.2

podwyżki

 

 

2

Fundusz nagród uznaniowych

 

 

3

Pozostałe należności*, w tym:

 

 

3.1

nagrody jubileuszowe

 

 

3.2

odprawy emerytalne (rentowe)

 

 

3.3

ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 

 

3.4

inne należności

 

 

4

PFRON

 

 

RAZEM fundusz wynagrodzeń

 

 

* wykazy imienne pracowników, dla których zaplanowano wypłatę pozostałych należności załączono do niniejszego planu

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA