REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 192

Departament Spraw Socjalnych

DECYZJA Nr 163/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 maja 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. d i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w celu podwyższenia efektywności polityki zatrudnienia oraz zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań przez resort obrony narodowej, ustala się co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. z 2010 r. Nr 6, poz. 65 i Nr 17, poz. 236 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 27, Nr 20, poz. 301 i Nr 24, poz. 389) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wielkość zatrudnienia bazowego w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu obrony narodowej do dnia 1 stycznia 2013 r. wyniesie nie więcej niż 45.013 pracowników.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wielkość zatrudnienia bazowego na dzień 1 stycznia 2013 r. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa oraz dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa i dowódców (dyrektorów, szefów, kierowników, komendantów) jednostek organizacyjnych, pozostających w bezpośredniej podległości Ministra, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji.;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określenia wielkości zatrudnienia bazowego, o którym mowa w § 5, dokonuje się w formie decyzji (rozkazu), której kopię przedstawia się do dnia 11 czerwca 2012 r. Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz właściwemu dysponentowi środków budżetowych.

2. Właściwi dysponenci środków budżetowych oraz organy planujące (w zakresie roku 2013), stosownie do przedłożonych zmian limitów zatrudnienia bazowego przedstawią Dyrektorowi Departamentu Budżetowego za pośrednictwem oraz w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych propozycje zmian funduszu wynagrodzeń:

a) niezwłocznie w części dotyczącej 2012 roku na zasadach określonych w § 13 i § 17 ust. 1;

b) w terminie opracowania projektu budżetu na rok 2013, w części dotyczącej 2013 roku na zasadach określonych w § 11 ust. 2 i § 17 ust. 1.

3. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, w terminie weryfikacji projektów budżetów na 2013 rok, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego informację w zakresie zmian wielkości zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń na dzień 1 stycznia 2013 r., w podziale na dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi części 29 budżetu oraz organy planujące, w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4. W celu sprawowania merytorycznego nadzoru nad procesem optymalizacji zatrudnienia, pracodawcy prześlą drogą służbową do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, za pośrednictwem osób wymienionych w § 4 „Karty informacyjne zwalnianego pracownika” (wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej decyzji), w zakresie zmniejszenia zatrudnienia w roku 2012 – w terminie do dnia 31 października 2012 r.”;

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Dyrektor Departamentu Budżetowego dokona korekty zaplanowanej przez dysponentów środków budżetowych kwoty środków na wynagrodzenia na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych na 2013 r. – w terminie weryfikacji projektów budżetów na 2013 rok.”

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Wielkość zatrudnienia bazowego w roku 2013]

Załącznik do decyzji Nr 163/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 maja 2012 r. (poz. 192)

Wielkość zatrudnienia bazowego w roku 2013

Lp.

Wyszczególnienie

Zatrudnienie
bazowe
na dzień
01.01.2013 r.

1

2

3

1

Dyrektor Generalny MON, w tym z przeznaczeniem dla:

1 280

a

Urzędu Ministra Obrony Narodowej

874

b

pozostałych jednostek organizacyjnych

406

2

Sekretarz Stanu w MON

926

3

Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji w MON

934

4

Podsekretarz Stanu ds. Infrastruktury w MON

70

5

Szef Sztabu Generalnego WP, w tym z przeznaczeniem dla:

38 767

a

Wojsk Lądowych

3 237

b

Sił Powietrznych

5 955

c

Marynarki Wojennej

2 283

d

Wojsk Specjalnych

347

e

Inspektoratu Wsparcia SZ

23 943

f

Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

607

g

Dowództwa Operacyjnego SZ

78

h

pozostałych jednostek organizacyjnych

2 317

6

Dowódca Garnizonu Warszawa

1 600

7

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

472

8

Dyrektor Departamentu Kontroli

19

9

Biskup Polowy Wojska Polskiego

115

10

Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

10

11

Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

14

12

Naczelny Prokurator Wojskowy

166

13

Dyrektor Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności Ministerstwa Sprawiedliwości

118

14

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

383

15

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

139

OGÓŁEM

45 013

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-29
  • Data wejścia w życie: 2012-05-28
  • Data obowiązywania: 2012-05-28
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA