REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 17 poz. 223

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr 47/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 sierpnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki o numerach 2 i 46 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w statucie 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Lublinie w § 10 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) oddział kliniczny ginekologii i endokrynologii ginekologicznej;”;

2) w statucie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Warszawie:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.”,

b) w § 4 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa Dyrektor w regulaminie porządkowym Przychodni.”.

§ 2.
W statucie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Szczecinie, stanowiącym załącznik o numerze 3 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205, z późn. zm.3)), w § 10 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 15,18, 20b i c;

2) w pkt 22 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium),”;

3) w pkt 25 w ppkt 2:

a) uchyla się lit. i, j, x, dd, jj, mm, pp, qq, rr i ss,

b) dodaje się lit. tt i uu w brzmieniu:

„tt) alergologiczna dla dzieci,

uu) chorób płuc dla dzieci.”;

4) dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33) przychodnia stomatologiczna z gabinetami:

a) gabinet stomatologii zachowawczej z endodoncją,

b) gabinet chirurgii stomatologicznej,

c) gabinet protetyki stomatologicznej,

d) gabinet ortodoncji.”.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz. 679.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296, z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18 i 20, Nr 7, poz. 80, Nr 14, poz. 154, Nr 15, poz. 171 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i 11 i Nr 4, poz. 40.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 13, poz. 147, z 2009 r. Nr 7, poz. 80 i Nr 15, poz. 171 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 11.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA