REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 24 poz. 330

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 472/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 grudnia 2010 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 71.655 tys. zł, w tym na nagrody 63.144 tys. zł, a na zapomogi 8.511 tys. zł (rozdział 75204);”;

2) w załączniku Nr 4 „Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów”, ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 12, poz. 145, Nr 13, poz. 161, Nr 14, poz. 187, Nr 15, poz. 200, Nr 16, poz3. 221, Nr 17, poz. 234, Nr 18, poz. 244 i 245, Nr 20, poz. 269 i 270, Nr 21, poz. 287 i Nr 22, poz. 296.

Załącznik 1. [ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA]

Załączniki do decyzji Nr 472/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 330)

Załącznik Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

0,00

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

0,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

200 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

0,00

 

ROZDZIAŁ 75201 Wojska Lądowe

-1 785 435,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-800 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 706 868,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

7 697,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 700 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-500 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

-8 928 593,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-1 000 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

855 907,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 784 500,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 500 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

-1 532 964,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-200 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

245 936,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 578 900,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

44 248 758,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-10 125 371,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 363 131,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy

14 100 000,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-200 000,00

427

Zakup usług remontowych

85 300,00

430

Zakup usług pozostałych

42 152 960,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 599 000,00

 

ROZDZIAŁ 75207 Żandarmeria Wojskowa

-267 935,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

115 168,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

23 062,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

27 662,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

7 958,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-241 785,00

430

Zakup usług pozostałych

-200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

21 031,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 196,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-5 165,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego

1 873,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 068,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-81,00

407

Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon.

-26,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-1 088,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

978,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 360,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-34,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 348,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-1 188 767,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-76 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 104 297,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-32 257,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-21,00

414

Wpłaty na PFRON

-12 669,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-400 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-972 116,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-800 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

298 903,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

910 525,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 550,00

414

Wpłaty na PFRON

-2 546,00

427

Zakup usług remontowych

-1 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

582 900,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-215 526,00

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

-549 649,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-69 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-263 849,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-40 000,00

412

Składki na fundusz pracy

-16 400,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-19 300,00

430

Zakup usług pozostałych

-25 500,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-12 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-103 600,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-2 743 536,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-160 000,00

427

Zakup usług remontowych

-85 300,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-2 836,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-2 495 400,00

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

55 696,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 696,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-24 933 210,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 380 588,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

-91 180,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 205 618,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-9 000 000,00

426

Zakup energii

-7 500 000,00

427

Zakup usług remontowych

-4 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-6 517 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-2 697 150,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-1 480 000,00

325

Stypendia różne

-90 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

698 356,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

13 776,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-41 775,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-330 000,00

426

Zakup energii

-170 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-897 507,00

441

Podróże służbowe krajowe

-400 000,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

0,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

0,00

311

Świadczenia społeczne

1 480,00

427

Zakup usług remontowych

-1 480,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

0,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

0,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-48 886,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 231,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

4 231,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

48 886,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

0,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

497,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-497,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-12 374,00

412

Składki na fundusz pracy

-6 859,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-54 531,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-3 616,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-6 802,00

430

Zakup usług pozostałych

130 597,00

441

Podróże służbowe krajowe

-1 947,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-44 468,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

0,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-11 727,00

441

Podróże służbowe krajowe

-11 727,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

11 727,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

11 727,00

622

Dot.cel. z budż. na fin. lub dofin. kosztów realiz. inw. i zak. inw. jedn. s.f.p.

-292 900,00

623

Dot.cel. z budż. na fin. lub dofin. kosztów realiz. inw. i zak. inw. jedn. nie zal. do s.f.p.

292 900,00

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA]

Załącznik Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-196 423 469,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-193 480 268,00

 

ROZDZIAŁ 75201 – Wojska Lądowe

-1 713 435,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-800 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 778 868,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

7 697,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 700 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-500 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

-3 935 093,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-1 000 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 064 907,00

430

Zakup usług pozostałych

-3 500 000,00

441

Podróże służbowe krajowe

-500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

178 536,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-200 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

378 536,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-162 302 200,00

427

Zakup usług remontowych

-10 399 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-151 903 200,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

-5 165,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-5 165,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

-1 088,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-1 088,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

-1 348,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-1 348,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-670 884,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

529 116,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-400 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-800 000,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

-1 215 526,00

427

Zakup usług remontowych

-1 000 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-215 526,00

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

-103 600,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-103 600,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-1 851 836,00

427

Zakup usług remontowych

-85 300,00

437

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

-2 836,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 763 700,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-21 714 132,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 377 048,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

-91 180,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-9 000 000,00

426

Zakup energii

-7 500 000,00

427

Zakup usług remontowych

-4 000 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-6 500 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-144 497,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

249 424,00

402

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

13 776,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-7 697,00

441

Podróże służbowe krajowe

-400 000,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

-156 080,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

-156 080,00

427

Zakup usług remontowych

-1 480,00 

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-154 600,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-2 698 535,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

-917 896,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-156 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-30 774,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 979,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-94,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-141 549,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-150 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-434 500,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-1 780 639,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów

-86 305,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-5 335,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-7 635,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 980,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-12 374,00

412

Składki na Fundusz Pracy

-6 859,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-54 531,00

418

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

-3 616,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-6 802,00

430

Zakup usług pozostałych

-4 387,00

441

Podróże służbowe krajowe

-1 947,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-44 468,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-1 542 400,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-88 586,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-8 337,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-8 337,00

 

ROZDZIAŁ 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

-11 727,00

441

Podróże służbowe krajowe

-11 727,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-68 522,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-68 522,00

 

DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-6 184 460,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

-307 100,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

-307 100,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-307 100,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-5 503 457,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-6 448 000,00

427

Zakup usług remontowych

-114 600,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-6 333 400,00

 

ROZDZIAŁ 75208 – Ordynariat Polowy WP

26 196,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 196,00

 

ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP

2 961,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 068,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-81,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-26,00

 

ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

2 326,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 360,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-34,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

482 896,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

573 952,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-29 445,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-20,00

430

Zakup usług pozostałych

-61 591,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

582 900,00

430

Zakup usług pozostałych

582 900,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-152 736,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

450 288,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-34 078,00

430

Zakup usług pozostałych

-568 946,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

-373 857,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

-98 683,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-48 886,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

4 325,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

-54 122,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

-275 174,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów

-274 677,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

-497,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-46,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-46,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-46,00

 

DYSPONENT: Dowódca Operacyjny SZ

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-4 027 709,00

 

ROZDZIAŁ 75060 – Pomoc zagraniczna

-4 062 655,00

274

Pomoc zagraniczna

-4 062 655,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

34 946,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-896 583,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 425,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-2 812,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy

-1,00

414

Wpłaty na PFRON

-12 669,00

430

Zakup usług pozostałych

-910 525,00

 

ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe

931 529,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

910 525,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 550,00

414

Wpłaty na PFRON

-2 546,00

 

DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-7 560,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-7 560,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-66 796,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-76 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 204,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

ROZDZIAŁ 75219 – Wojska Specjalne

55 696,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 696,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

3 540,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 540,00

 

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

0,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

0,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

0,00

622

Dot.cel. z budż. na fin. lub dofin. kosztów realiz. inw. i zak. inw. jedn. s.f.p.

-292 900,00

623

Dot.cel. z budż. na fin. lub dofin. kosztów realiz. inw. i zak. inw. jedn. nie zal. do s.f.p.

292 900,00

 

DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-267 935,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-267 935,00

 

ROZDZIAŁ 75207 – Żandarmeria Wojskowa

-267 935,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

115 168,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

23 062,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

27 662,00

407

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych

7 958,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

-241 785,00

430

Zakup usług pozostałych

-200 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-446 049,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-446 049,00

 

ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego

-446 049,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

-69 000,00

406

Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-263 849,00

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

-40 000,00

412

Składki na fundusz pracy

-16 400,00

428

Zakup usług zdrowotnych

-19 300,00

430

Zakup usług pozostałych

-25 500,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-12 000,00

 

DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-891 700,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-891 700,00

 

ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

-891 700,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-160 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-731 700,00

 

DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-9 147 163,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

-2 301 000,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

-1 101 000,00

427

Zakup usług remontowych

-500 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

-500 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-101 000,00

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

-1 200 000,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-1 000 000,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-6 836 248,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

-4 600 900,00

417

Wynagrodzenia bezosobowe

-200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-663 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-3 737 900,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-17 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-17 000,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-2 218 348,00

307

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom

-1 480 000,00

325

Stypendia różne

-90 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 652,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-330 000,00

426

Zakup energii

-170 000,00

430

Zakup usług pozostałych

-150 000,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-9 915,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

-9 915,00

430

Zakup usług pozostałych

-9 915,00

 

DYSPONENT: WBE Białystok

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-189,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-189,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-189,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-189,00

 

DYSPONENT: WBE Bydgoszcz

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 180,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 180,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 180,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 180,00

 

DYSPONENT: WBE Gdańsk

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 180,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 180,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 180,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 180,00

 

DYSPONENT: WBE Kraków

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-9 009,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-8 820,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-8 820,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 180,00

430

Zakup usług pozostałych

-10 000,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-189,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-189,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-189,00

 

DYSPONENT: WBE Lublin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-12 295,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-12 153,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-12 153,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 180,00

430

Zakup usług pozostałych

-13 333,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-142,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-142,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-142,00

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-38 820,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-38 820,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-38 820,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 180,00

430

Zakup usług pozostałych

-40 000,00

 

DYSPONENT: WBE Olsztyn

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-188,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-188,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-188,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-188,00

 

DYSPONENT: WBE Szczecin

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

1 180,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

1 180,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

1 180,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 180,00

 

DYSPONENT: WBE Warszawa

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-95 991,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

-97 168,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-97 168,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 832,00

430

Zakup usług pozostałych

-100 000,00

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

1 480,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

1 480,00

311

Świadczenia społeczne

1 480,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-303,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-303,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-303,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DYSPONENT: WBE Wrocław

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

-14 568,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-14 048,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 180,00

430

Zakup usług pozostałych

-15 228,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

-520,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

 

 

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

-520,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-520,00

 

DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)

 

 

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29

217 563 565,00

 

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

6 670 755,00

 

ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

1 408 100,00

427

Zakup usług remontowych

500 000,00

442

Podróże służbowe zagraniczne

500 000,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

408 100,00

 

ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne

1 200 000,00

430

Zakup usług pozostałych

1 200 000,00

 

ROZDZIAŁ 75060 – Pomoc zagraniczna

4 062 655,00

274

Pomoc zagraniczna

4 062 655,00

 

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

207 565 740,00

 

ROZDZIAŁ 75201 –- Wojska Lądowe

-72 000,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-72 000,00

 

ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne

-4 993 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-209 000,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 784 500,00

 

ROZDZIAŁ 75203 – Marynarka Wojenna

-1 711 500,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-132 600,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-1 578 900,00

 

ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie

217 599 858,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-10 125 371,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-4 363 131,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

14 100 000,00

427

Zakup usług remontowych

10 598 900,00

430

Zakup usług pozostałych

42 815 960,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

164 573 500,00

 

ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

-37 400,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-37 400,00

 

ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk

-3 205 618,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

-3 205 618,00

 

ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność

-14 100,00

401

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-14 100,00

 

§

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

 

DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

154 600,00

 

ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

154 600,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

154 600,00

 

DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

3 072 392,00

 

ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe

1 016 579,00

303

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

156 000,00

405

Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych.oraz funkcjonariuszy

26 543,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4 979,00

459

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

141 549,00

461

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

253 008,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

434 500,00

 

ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

2 055 813,00

403

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów

360 982,00

404

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 335,00

405

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

8 132,00

406

Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3 980,00

430

Zakup usług pozostałych

134 984,00

605

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 542 400,00

 

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

100 078,00

 

ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

9 914,00

413

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

9 914,00

 

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność

90 164,00

421

Zakup materiałów i wyposażenia

80 249,00

430

Zakup usług pozostałych

9 915,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-12-31
  • Data obowiązywania: 2010-12-31
  • Z mocą od: 2010-12-16
  • Dokument traci ważność: 2010-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA