REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 13

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

DECYZJA Nr 5/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania Stałego Przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej do Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa zasady wyznaczania Stałego Przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej do Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz jego uprawnienia i obowiązki.

2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) NATO Security lnvestment Programme (NSIP) – Program Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa;

2) Resource Policy and Planning Board (RPPB) – Rada do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO;

3) Zasoby NATO – wspólnie finansowany budżet wojskowy NATO, infrastrukturę tworzoną w ramach NSIP oraz personel wojskowy, wydzielony do wspólnych dowództw i instalacji wojskowych NATO.

3. Powołuje się Stałego Przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej do Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO, zwanego dalej „Przedstawicielem”.

4. Na Przedstawiciela wyznaczony zostaje Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

5. Zmiana osoby na stanowisku służbowym określonym w pkt 4 nie wymaga zmiany decyzji. Objęcie obowiązków na wspomnianym stanowisku służbowym oznacza jednoczesne uzyskanie statusu Przedstawiciela.

6. Przedstawiciel jest upoważniony do prezentowania oficjalnego stanowiska resortu obrony narodowej w sprawach dotyczących polityki NATO, w zakresie kształtowania zasobów NATO, a w szczególności:

1) uczestnictwa w plenarnych posiedzeniach Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO oraz, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, w posiedzeniach Rady Północnoatlantyckiej, gdy na szczeblu ambasadorów rozpatrywane są sprawy dotyczące zasobów NATO;

2) koordynowania uzgodnień wewnątrzresortowych i uzgodnień międzyresortowych, dotyczących opracowania oficjalnego stanowiska w sprawach będących przedmiotem decyzji.

7. Przedstawiciel:

1) przedstawia do akceptacji Podsekretarzowi Stanu do Spraw Polityki Obronnej, po uzyskaniu opinii Dyrektora Departamentu Budżetowego w tej sprawie, projekty stanowisk resortu obrony narodowej, które będą prezentowane na posiedzeniach Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO;

2) uzgodni z Dyrektorem Departamentu Budżetowego, przed przedłożeniem do akceptacji Podsekretarzowi Stanu do Spraw Polityki Obronnej, stanowiska mające wpływ na wysokość wydatków resortu obrony narodowej;

3) każdorazowo przedstawia sprawozdanie z posiedzeń plenarnych Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO oraz udziału w spotkaniach Rady Północnoatlantyckiej Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Podsekretarzowi Stanu do Spraw Polityki Obronnej, Podsekretarzowi Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji oraz Dyrektorowi Departamentu Budżetowego;

4) w zależności od potrzeb, informuje Komisję Budżetową Ministerstwa Obrony Narodowej o pracach Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO, istotnych dla polityki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej – w terminach określonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego;

5) utrzymuje bezpośrednią i stałą współpracę ze Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO w zakresie problematyki zasobów NATO oraz przygotowania programu sesji plenarnych Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO;

6) przesyła Dyrektorowi Departamentu Budżetowego roczne raporty Rady do Spraw Planowania i Polityki Zasobów NATO.

8. Szefowie (dyrektorzy, kierownicy, dowódcy) jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej, zgodnie z posiadanymi kompetencjami w obszarze stanowiącym przedmiot decyzji, uczestniczą w opracowaniu stanowiska resortu obrony narodowej i przekazują Przedstawicielowi swoje propozycje w określonych przez niego terminach.

9. Traci moc decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Stałego Przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej do Wyższej Rady ds. Zasobów NATO (Senior Resource Board – SRB) (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 75 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 60).

10. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA