REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 18 poz. 258

Departament Budżetowy

ZARZĄDZENIE Nr 44/ΜON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, pοz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 14, pοz. 181 i Nr 20, pοz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 2 i 4,

b) w § 1 pkt 5–8 otrzymują brzmienie:

„5) Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do zarządzenia;

6) Regionowi Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do zarządzenia;

7) Regionowi Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 7 do zarządzenia;

8) Regionowi Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu – w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do zarządzenia.”;

2) załączniki Nr 5–8 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1–4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, pοz. 146, Nr 96, pοz. 620, Nr 123, pοz. 835, Nr 152, pοz. 1020, Nr 238, pοz. 1578 i Nr 257, pοz. 1726.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH W WARSZAWIE]

Załączniki do zarządzenia Nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 września 2011 r. (pοz. 258)

Załącznik Nr 1

STATUT
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH
W WARSZAWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie, zwane dalej „Centrum”, przeformowane na podstawie decyzji Nr Z-22/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w stacjonarnym systemie łączności, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, pοz. 1240, z późn. zm.1)).

§ 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 3. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.

§ 4. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

§ 5. Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Centrum używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą jednostki.

Rozdział 2

Zadania Centrum

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Centrum jest zabezpieczenie funkcjonowania systemów łączności i informatyki na potrzeby świadczenia usług teleinformatycznych wszystkim komórkom organizacyjnym (instytucjom, jednostkom wojskowym, stanowiskom i punktom kierowania oraz dowodzenia) usytuowanym w obszarze odpowiedzialności Centrum w czasie „P” i „W” oraz organizowanie współpracy wojskowego systemu łączności i informatyki z systemami operatorów publicznych. Po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości bojowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Centrum zapewnia łączność na stanowiskach dowodzenia szczebla strategicznego, operacyjnego i taktycznego w rejonie odpowiedzialności.

2. Centrum wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.

3. Szczegółowe zadania Centrum określa „Szczegółowy zakres działania Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych”, nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Centrum i ich kompetencje

§ 8. Działalnością Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Szef, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

§ 9. 1. Szef kieruje Centrum przy pomocy:

1) zastępcy – głównego inżyniera;

2) głównego księgowego – szefa finansów;

3) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.

2. Strukturę organizacyjną Centrum określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, pοz. 146, Nr 96, pοz. 620, Nr 123, pοz. 835, Nr 152, pοz. 1020, Nr 238, pοz. 1578 i Nr 257, pοz. 1726.

Załącznik 2. [STATUT REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO W BYDGOSZCZY]

Załącznik Nr 2

STATUT
REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
W BYDGOSZCZY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy, zwany dalej „Regionem”, przeformowany na podstawie decyzji Nr Z-22/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w stacjonarnym systemie łączności, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

§ 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Regionu sprawuje Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie.

§ 3. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.

§ 4. Siedzibą Regionu jest Bydgoszcz.

§ 5. Obszarem działania Regionu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Region używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą jednostki.

Rozdział 2

Zadania Regionu

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Regionu jest zabezpieczenie funkcjonowania systemów teleinformatycznych zapewniających świadczenie usług telekomunikacyjnych wszystkim jednostkom i instytucjom wojskowym usytuowanym w obszarze odpowiedzialności Regionu w czasie P” i W” oraz organizowanie współpracy wojskowego systemu telekomunikacyjnego z sieciami operatorów publicznych.

2. Region wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.

3. Szczegółowe zadania Regionu określa „Szczegółowy zakres działania Regionu Wsparcia Teleinformatycznego”, nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Regionu i ich kompetencje

§ 8. Działalnością Regionu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Szef, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Regionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

§ 9. 1. Szef kieruje Regionem przy pomocy:

1) Zastępcy Szefa Regionu – Szefa Wydziału;

2) głównego księgowego;

3) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.

2. Strukturę organizacyjną Regionu określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik 3. [STATUT REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO W KRAKOWIE]

Załącznik Nr 3

STATUT
REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
W KRAKOWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie, zwany dalej „Regionem”, przeformowany na podstawie decyzji Nr Z-22/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w stacjonarnym systemie łączności, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

§ 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Regionu sprawuje Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie.

§ 3. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.

§ 4. Siedzibą Regionu jest Kraków.

§ 5. Obszarem działania Region jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Region używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą jednostki.

Rozdział 2

Zadania Regionu

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Regionu jest zabezpieczenie funkcjonowania systemów teleinformatycznych zapewniających świadczenie usług telekomunikacyjnych wszystkim jednostkom i instytucjom wojskowym usytuowanym w obszarze odpowiedzialności Regionu w czasie „P” i „W” oraz organizowanie współpracy wojskowego systemu telekomunikacyjnego z sieciami operatorów publicznych.

2. Region wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.

3. Szczegółowe zadania Regionu określa „Szczegółowy zakres działania Regionu Wsparcia Teleinformatycznego”, nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Regionu i ich kompetencje

§ 8. Działalnością Regionu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Szef, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Regionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

§ 9. 1. Szef kieruje Regionem przy pomocy:

1) Zastępcy Szefa Regionu – Szefa Wydziału;

2) głównego księgowego;

3) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.

2. Strukturę organizacyjną Regionu określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik 4. [STATUT REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO WE WROCŁAWIU]

Załącznik Nr 4

STATUT
REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
WE WROCŁAWIU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu, zwany dalej „Regionem", przeformowany na podstawie decyzji Nr Z-22/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w stacjonarnym systemie łączności, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

§ 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Regionu sprawuje Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie.

§ 3. Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.

§ 4. Siedzibą Regionu jest Wrocław.

§ 5. Obszarem działania Regionu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Region używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą jednostki.

Rozdział 2

Zadania Regionu

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Regionu jest zabezpieczenie funkcjonowania systemów teleinformatycznych zapewniających świadczenie usług telekomunikacyjnych wszystkim jednostkom i instytucjom wojskowym usytuowanym w obszarze odpowiedzialności Regionu w czasie P" i W" oraz organizowanie współpracy wojskowego systemu telekomunikacyjnego z sieciami operatorów publicznych.

2. Region wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.

3. Szczegółowe zadania Regionu określa „Szczegółowy zakres działania Regionu Wsparcia Teleinformatycznego", nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Organy Regionu i ich kompetencje

§ 8. Działalnością Regionu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Szef, który:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Regionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;

3) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

§ 9. 1. Szef kieruje Regionem przy pomocy:

1) Zastępcy Szefa Regionu – Szefa Wydziału;

2) głównego księgowego;

3) szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.

2. Strukturę organizacyjną Regionu określa etat.

3. Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane, według odrębnych przepisów.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-30
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA