REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 18 poz. 264

Departament Infrastruktury

DECYZJA 316/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 10 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 384 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej w swojej działalności bieżącej i planistycznej przestrzegają przepisów ochrony środowiska.

2. Za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w resorcie obrony narodowej odpowiada Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, zwany dalej „Podsekretarzem Stanu”.

3. Podsekretarz Stanu:

1) akceptuje i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekt dokumentu „Polityka resortu obrony narodowej w zakresie ochrony środowiska”, a także nadzoruje jego realizację;

2) akceptuje, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, „Informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”, zwaną dalej „Informacją”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz. U. Nr 105, poz. 617), zwanym dalej „rozporządzeniem”, oraz przedstawia ją do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej;

3) wydaje, w razie potrzeby, w terminie do dnia 15 listopada, wytyczne określające formę, zakres, układ i technikę Informacji;

4) przygotowuje stanowisko resortu obrony narodowej do projektu „Krajowego planu gospodarki odpadami” i opracowuje informacje w sprawie realizacji zadań ujętych w tym planie;

5) zarządza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w resorcie obrony narodowej i określa sposób ich przeprowadzania.

4. Dyrektor Departamentu Infrastruktury:

1) sprawuje, w imieniu Podsekretarza Stanu, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i wspiera wykonywanie zadań realizowanych w tym obszarze, z zastrzeżeniem pkt 5 ppkt 1 i pkt 7 ppkt 1;

2) opracowuje projekt „Polityki resortu obrony narodowej w zakresie ochrony środowiska” i przedstawia go do akceptacji Podsekretarzowi Stanu;

3) opracowuje w razie potrzeby, do dnia 5 listopada, projekt wytycznych, o których mowa w pkt 3 ppkt 3, i przedstawia je do akceptacji Podsekretarzowi Stanu;

4) koordynuje w resorcie obrony narodowej realizację przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi na terenach będących w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej i terenach użytkowanych przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w ramach innych form prawnych;

5) opracowuje resortowe projekty aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących tej problematyki;

6) monitoruje proces zagospodarowania lub unieszkodliwiania zbędnych środków bojowych i innych substancji chemicznych;

7) zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, materiały do realizacji przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej realizowanych w ramach kształcenia obywatelskiego;

8) określa potrzeby i współdziała z właściwymi merytorycznie komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi w prowadzeniu lub organizowaniu specjalistycznych szkoleń z zakresu ochrony środowiska;

9) współdziała z właściwymi instytucjami i organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska;

10) reprezentuje resort obrony narodowej w zakresie ochrony środowiska w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz w innych instytucjach i organizacjach zajmujących się tą problematyką.

5. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska w komórkach organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego;

2) zatwierdza, w razie potrzeby, w terminie do dnia 30 listopada, opracowany lub uaktualniony przez Szefa Szefostwa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, dokument „Zasady prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”.

6. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego monitoruje:

1) działania rektorów uczelni wojskowych, którzy:

a) odpowiadają za przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska i organizują przedsięwzięcia z tego zakresu w uczelni, którą kierują, w tym przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych w nieruchomościach będących własnością uczelni lub na terenach użytkowanych, jeżeli umowa użytkowania tak stanowi,

b) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych przez uczelnię, którą kierują, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują w trybie § 4 pkt 2 rozporządzenia,

c) prowadzą ewidencję informacji na temat substancji kontrolowanych oraz opracowują i przesyłają te informacje Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

d) prowadzą inne ewidencje określone w przepisach o ochronie środowiska,

e) w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku, opracowują i przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informację o stanie środowiska oraz działalności proekologicznej w nieruchomościach będących własnością uczelni, którą kierują, lub przez nią użytkowanych, jeżeli na podstawie umowy użyczenia uczelnia, którą kierują, była do takich działań zobowiązana,

f) przesyłają przekazywane poza uczelnię, którą kierują, ewidencje i informacje, o których mowa w lit. b–d, do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, w terminie właściwym do ich przekazania adresatowi;

2) proces uwzględniania problematyki ochrony środowiska w programach studiów kandydatów na żołnierzy zawodowych, a także studiów podyplomowych, kursów i innych form kształcenia realizowanych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych.

7. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej:

1) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w bezpośrednio podporządkowanych jednostkach organizacyjnych;

2) monitoruje dostarczanie, na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia, informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych, wykorzystywanych przez bezpośrednio podporządkowane jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

3) monitoruje dostarczanie do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informacji na temat substancji kontrolowanych, wykorzystywanych przez bezpośrednio podporządkowane jednostki organizacyjne, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

8. Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego, realizując zadania w zakresie komunikacji wewnętrznej, uwzględnia również działania mające wpływ na problematykę ochrony środowiska.

9. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności:

1) upowszechnia przepisy, zasady i sposoby ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie prawa w zakresie ochrony środowiska w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych;

2) opracowuje, w porozumieniu z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa i Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, propozycje tematyczne do kształcenia obywatelskiego w zakresie zagadnień dotyczących edukacji ekologicznej, nadzoruje ich realizację i zapewnia, we współpracy z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury, materiały dydaktyczne do realizacji tego kształcenia;

3) uwzględnia w działalności kulturalno-oświatowej, a szczególnie turystyczno-krajoznawczej problematykę ochrony środowiska przez propagowanie jej zasad i celów.

10. Szef Zarządu Planowania Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uwzględnia problematykę ochrony środowiska w planowaniu rozwoju i wypracowywaniu modelu organizacyjno-funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji zadań z zakresu logistyki.

11. Szef Zarządu Planowania Strategicznego-P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uwzględnia problematykę ochrony środowiska w strategicznym planowaniu i programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wypracowywaniu założeń i przedsięwzięć dyslokacyjnych.

12. Szef Zarządu Szkolenia-P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uwzględnia problematykę ochrony środowiska w określaniu kierunków rozwoju bazy szkoleniowej i oprzyrządowania procesu szkolenia.

13. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695 i Nr 152, poz. 897.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA