REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 341

Departament Infrastruktury

DECYZJA Nr 389/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 10 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 384 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 316/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 18, poz. 264 i z 2013 r. poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw edukacji obywatelskiej, materiały do realizacji przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej realizowanych w ramach kształcenia obywatelskiego;”;

2) w pkt 5 uchyla się ppkt 2;

3) w pkt 9:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„9. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw edukacji obywatelskiej:,

b) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowuje, w porozumieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Dowódcą Sił Specjalnych i Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, propozycje tematyczne do kształcenia obywatelskiego w zakresie zagadnień dotyczących edukacji ekologicznej, nadzoruje ich realizację i zapewnia, we współpracy z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury, materiały dydaktyczne do realizacji tego kształcenia;”.

2. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zatwierdza, w terminie do dnia 30 listopada danego roku, opracowany lub uaktualniony przez szefa jednostki organizacyjnej właściwej w zakresie programowania, organizowania i koordynowania funkcjonowania i realizowania zadań w ramach systemu obrony przed bronią masowego rażenia w Siłach Zbrojnych, w porozumieniu z dyrektorem komórki lub jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia, dokument pod nazwą „Zasady prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”.

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951, 1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 139 i poz. 165.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-17
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2019-11-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA