REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 269

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA NR 205/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu wprowadzenia procedury obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się „Regulamin obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym”, stanowiący załącznik do decyzji.

2. Odpowiedzialnym za realizację decyzji jest Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

3. Traci moc decyzja Nr 280/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa Ministra Obrony Narodowej w komitecie honorowym (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 151).

4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Regulamin obejmowania patronatu honorowego przez Ministra ObronyNarodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym]

Załącznik do decyzji Nr 205/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 lipca 2012 r. (poz. 269)

REGULAMIN
obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony
Narodowej lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym

ROZDZIAŁ 1

Zasady Ogólne

§ 1. Patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministrem”, lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi, podkreślającymi szczególny charakter przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z obronnością Państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmowanie patronatu honorowego i uczestnictwo w komitecie honorowym przysługuje Ministrowi.

§ 2. Wyróżnienie honorowe Ministra może być przyznane najważniejszym przedsięwzięciom z dziedziny obronności, które mają rangę oraz zasięg międzynarodowy, ogólnopolski, wojewódzki, lokalny lub resortowy, a ich realizacja służy promocji obronności Państwa i kreuje pozytywny wizerunek Ministra Obrony Narodowej oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Objęcie patronatu honorowego lub uczestnictwo w komitecie honorowym przedsięwzięcia o niższej randze, niż o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim Minister może powierzyć:

1) Sekretarzowi Stanu lub Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

3) dyrektorowi departamentu w Ministerstwie Obrony Narodowej;

4) Dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych;

5) Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych;

6) Szefowi Inspektoratu;

7) Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;

8) Dowódcy Garnizonu Warszawa;

9) Dowódcy dywizji, brygady (równorzędnego związku taktycznego);

10) Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

§ 4. Objęcie patronatu honorowego przez Ministra lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym nie oznacza wsparcia finansowego lub organizacyjnego resortu obrony narodowej, ani osobistego udziału Ministra w przedsięwzięciu.

§ 5. W przypadku, gdy przedsięwzięcie wymaga udziału żołnierzy, wojskowej asysty honorowej lub orkiestry wojskowej, stosuje się procedurę określoną w Ceremoniale Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do decyzji Nr 411 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 250 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 99).

§ 6. Minister nie obejmuje patronatu honorowego i nie uczestniczy w komitecie honorowym przedsięwzięć, które dotyczą: uroczystości pogrzebowych, działalności instytucji, budowy obiektów, produkcji filmowych oraz przedsięwzięć znajdujących się na etapie projektu.

ROZDZIAŁ 2

Procedura obejmowania patronatu honorowego przez Ministra lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym

§ 7. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem do Ministra o objęcie patronatu honorowego lub o jego uczestnictwo w komitecie honorowym za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

§ 8. Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jest on dostępny na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

§ 9. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w formie listownej na adres: Minister Obrony Narodowej, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa).

§ 10. 1. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać najpóźniej 60 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

2. Wniosek przesłany po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie rozpatrywany. Za datę przesłania wniosku uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

§ 11. 1. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, a także przedstawić warunki, po spełnieniu których możliwe będzie przyznanie wyróżnienia honorowego.

2. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności może zwrócić się o wydanie opinii do dyrektora /szefa/ właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub dowódcy jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej w sprawie zasadności objęcia patronatu honorowego przez Ministra lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym przedsięwzięcia.

§ 12. 1. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności po zakończeniu procedowania wniosku przedstawia do akceptacji Ministra rekomendację, co do zasadności objęcia patronatu honorowego przez Ministra lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym.

2. Rekomendację, o której mowa w ust. 1, na wniosek dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, podpisuje Sekretarz Stanu.

3. Informacja w przedmiocie objęcia (odmowy objęcia) patronatu honorowego lub uczestnictwa (odmowy uczestnictwa) w komitecie honorowym jest udzielana wnioskodawcy w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty przesłania wniosku wraz z załącznikami.

4. Odmowa objęcia patronatu honorowego lub odmowa uczestnictwa w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie od odmowy.

§ 13. Informacja o objęciu patronatu honorowego przez Ministra, o uczestnictwie Ministra w komitecie honorowym lub o odebraniu tych wyróżnień honorowych zamieszczana jest na stronie internetowej: www.wojsko-polskie.pl.

ROZDZIAŁ 3

Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub uczestnictwem Ministra w komitecie honorowym

§ 14. 1. Organizator przedsięwzięcia obowiązany jest do poinformowania współorganizatorów i uczestników przedsięwzięcia o objęciu patronatu honorowego przez Ministra lub jego uczestnictwie w komitecie honorowym.

2. Organizator przedsięwzięcia zamieszcza we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia informację o przyznaniu wyróżnienia honorowego oraz znaki używane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: orła Ministerstwa Obrony Narodowej lub znak promocyjny Wojska Polskiego.

3. Wzory znaków, o których mowa w ust 2, określone są odpowiednio w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 19 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689).

4. Orła Ministerstwa Obrony Narodowej oraz znak promocyjny Wojska Polskiego można pobrać ze strony internetowej www.wojsko-polskie.pl, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności.

5. W czasie trwania przedsięwzięcia, w miejscu jego zorganizowania, organizator przedsięwzięcia umieszcza orła Ministerstwa Obrony Narodowej lub znak promocyjny Wojska Polskiego w taki sposób, aby był on widoczny dla wszystkich uczestników.

6. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu wyróżnienia honorowego dopiero po otrzymaniu stosownej odpowiedzi z Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 15. 1. Objęcie patronatu honorowego przez Ministra lub jego udział w komitecie honorowym nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek złożenia przez niego sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia.

2. Formularz sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Jest on dostępny na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl.

3. Sprawozdanie należy przesłać w formie listownej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia (liczy się data stempla placówki pocztowej operatora publicznego na korespondencji wysłanej przez organizatora) na adres: Minister Obrony Narodowej, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa).

4. W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania w terminie określonym w ust. 3, bez podania istotnej przyczyny opóźnienia, to jego kolejny wniosek o przyznanie wyróżnienia honorowego Ministra nie zostanie rozpatrzony.

ROZDZIAŁ 4

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Ministra z uczestnictwa w komitecie honorowym

§ 16. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. naruszenia pozytywnego wizerunku Ministra, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) Minister może odebrać przyznany patronat honorowy lub zrezygnować z uczestnictwa w komitecie honorowym, o czym organizator przedsięwzięcia zostanie niezwłocznie poinformowany na piśmie.

2. Decyzja o odebraniu patronatu honorowego lub rezygnacji Ministra z uczestnictwa w komitecie honorowym jest ostateczna. Organizatorowi/wnioskodawcy przedsięwzięcia nie przysługuje odwołanie od decyzji.

3. W przypadku otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 2, wnioski organizatora o objęcie patronatu honorowego przez Ministra lub jego uczestnictwa w komitecie honorowym złożone w ciągu roku od dnia podjęcia tej decyzji zostaną pozostawione bez rozpoznania.

§ 17. 1. Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Ministra z uczestnictwa w komitecie honorowym nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek usunięcia informacji o przyznaniu wyróżnienia honorowego oraz usunięcia orła Ministerstwa Obrony Narodowej lub znaku promocyjnego Wojska Polskiego ze wszystkich materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

2. Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do informowania niezwłocznie na piśmie Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 1.

Załącznik Nr 1

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 2

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA