REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 307

Departament Administracyjny

ZARZĄDZENIE Nr 84/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 2 ust. 1 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.3)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Ochrony Informacji Niejawnych jest w Ministerstwie pionem ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz koordynuje i nadzoruje realizację zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych przez piony ochrony jednostek organizacyjnych oraz Sił Zbrojnych. Sprawuje funkcje kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz określa generalne, organizacyjne i techniczne wymagania dla systemów służących do ochrony tych informacji w resorcie.”,

b) w ust. 2:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w resorcie, organizowanie oraz kierowanie przebiegiem kontroli okresowych stanu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;”,

– uchyla się pkt 7,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) organizowanie systemu przepustkowego w obiektach Ministerstwa oraz sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;”,

– dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć realizowanych przez pełnomocników ochrony w jednostkach organizacyjnych oraz Siłach Zbrojnych, w celu zapewnienia jednolitego i skutecznego systemu ochrony informacji niejawnych w resorcie.”;

2) w § 41:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Planowania Operacyjnego – P3 jest właściwy w zakresie strategicznego planowania rozwinięcia i użycia Sił Zbrojnych w okresie pokoju, kryzysu i wojny, w szczególności w sojuszniczych i narodowych operacjach połączonych oraz ich udziału w misjach wielonarodowych. Określa potrzeby mobilizacyjne, zdolności operacyjne, wielkości, struktury i wyposażenie Sił Zbrojnych oraz operacyjne przygotowanie obszaru kraju i wsparcie Sił Zbrojnych przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa. Koordynuje przedsięwzięcia związane z ochroną i obroną obiektów wojskowych w resorcie.”,

b) w ust. 2 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną i obroną obiektów wojskowych, w tym dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu przepustkowego w resorcie oraz prowadzenie kontroli i nadzoru w tym zakresie;

13) określanie generalnych, organizacyjnych i technicznych wymagań dla systemów służących do ochrony obiektów wojskowych w resorcie.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439 i Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073, z 2008 r. Nr 68, poz. 611, z 2010 r. Nr 99, poz. 1168 oraz z 2012 r. poz. 8.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-06
  • Data wejścia w życie: 2012-08-06
  • Data obowiązywania: 2012-08-06
  • Dokument traci ważność: 2015-09-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA