REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 411

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 342/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. b, d i f–h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu realizacji postanowień działu III ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) w zakresie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa zadania i kompetencje osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa, komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie planowania i wykonywania budżetu państwa w części 29 – Obrona Narodowa, zwanego dalej „budżetem resortu obrony narodowej”.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) jednostka (komórka) organizacyjna – jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej i komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) klasyfikacja – klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, z późn. zm.2));

3) limit stanów średniorocznych żołnierzy – stany zatrudnienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, żołnierzy okresowej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy, kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy służby przygotowawczej, które w ujęciu średniorocznym nie mogą być przekroczone;

4) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa – osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.3)),

5) plan finansowy – szczegółowy plan dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej oraz wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym;

6) plany rzeczowe zadań (RZ) – sporządzane na etapie wstępnego planowania budżetowego zbiory formularzy rzeczowych zadań opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok planistyczny, wydawanego co roku na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwane dalej „rozporządzeniem Ministra Finansów”;

7) potrzeby finansowe – potrzeby wynikające z funkcjonowania jednostek (komórek) organizacyjnych niemożliwe do zabezpieczenia w ramach zasobów rzeczowych wyrażone w PLN;

8) potrzeby rzeczowe – potrzeby zasobów logistycznych i usług niezbędne do realizacji zadań wyrażone w jednostkach miary, zestawione według działów zaopatrzenia;

9) rok budżetowy – rok realizacji budżetu resortu obrony narodowej;

10) rok planistyczny – rok, na który planowany jest budżet resortu obrony narodowej;

11) rok przedplanowy – rok przed rokiem planistycznym;

12) układ zadaniowy budżetu – zestawienie wydatków budżetowych sporządzone w szczegółowości: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z opisem ich celów, a także mierników stopnia realizacji celów;

13) układ klasyfikacji budżetowej – zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości: cześć, dział, rozdział, paragraf, szczegółowy paragraf;

14) umowa wieloletnia – umowę zawartą na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, z której wynika zobowiązanie finansowe resortu obrony narodowej na lata przyszłe;

15) ustawa – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

16) właściciel zadania/podzadania/działania – osoba odpowiedzialna za planowanie (definiowanie, wyznaczanie) zadania/podzadania/działania, określenie celu zadania/podzadania/ działania, wskazanie wartości bazowej i docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania;

17) wynagrodzenia – wynagrodzenia określone na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707);

18) zamiar kierownika jednostki organizacyjnej – zamiar, o którym mowa w przepisach o planowaniu i rozliczaniu działalności w resorcie obrony narodowej;

19) zatrudnienie bazowe –wielkość zatrudnienia pracowników, wynikająca z decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65, z późn. zm.4)).

§ 3.

1. Zasady i procedury planowania i rozliczania działalności resortu obrony narodowej oraz rodzaje dokumentów planistycznych określają odrębne przepisy.

2. Zasady i procedury planowania potrzeb zasobów logistycznych i usług w resorcie obrony narodowej określają odrębne przepisy.

3. Zasady udzielania zaliczek i rozliczania zaliczek w resorcie obrony narodowej określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Dysponenci środków budżetu państwa i organy planujące

§ 4.

Minister Obrony Narodowej jest dysponentem części budżetowej oraz organem planującym pierwszego stopnia.

§ 5.

1. Dysponent części budżetowej z otrzymanych środków budżetowych pokrywa wydatki oraz przekazuje środki podległym dysponentom środków budżetu państwa.

2. Obsługę finansowo-księgową dysponenta części budżetowej oraz zadania organu planującego pierwszego stopnia realizuje Dyrektor Departamentu Budżetowego.

3. Obsługa finansowo-księgową, o której mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności powierzone Dyrektorowi Departamentu Budżetowego przez Ministra Obrony Narodowej obowiązki na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy w zakresie wyrażania zgody na otwieranie przez dysponentów rachunków bankowych, dysponowania środkami na rachunkach bankowych dysponenta części budżetowej i dysponenta Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych, a także wykonywanie obowiązków określonych w art. 54 ustawy przez głównego księgowego budżetu resortu.

4. Obsługę merytoryczną zadań dysponenta części budżetowej wykonują, stosownie do kompetencji i upoważnień określonych przez dysponenta części budżetowej, dyrektorzy (szefowie) jednostek (komórek) organizacyjnych.

5. Obsługa merytoryczna zadań, o których mowa w ust. 4, polega w szczególności na:

1) prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

2) zawieraniu umów dotyczących realizowanych zadań – na podstawie imiennych upoważnień, udzielonych przez dysponenta części budżetowej;

3) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji umów;

4) sprawdzaniu i ocenie prawidłowości i zgodności z prawem operacji gospodarczych;

5) ustalaniu, przydzielaniu i rozliczaniu dotacji budżetowych;

6) zatwierdzaniu dowodów księgowych;

7) dochodzeniu należności.

6. Funkcję dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w imieniu dysponenta części budżetowej, w zakresie określonym w załączniku Nr 1, wykonuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy niniejszej decyzji dotyczące dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej.

§ 6.

1. Dysponentów środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia w resorcie obrony narodowej ustanawia dysponent części budżetowej na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z późn. zm.5)).

2. Każdy dysponent środków budżetu państwa pełni również funkcję organu planującego.

§ 7.

1. Organami planującymi drugiego stopnia są:

1) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia;

2) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

3) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych;

4) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

2. Organami planującymi trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi organowi planującemu pierwszego stopnia są:

1) dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2–3;

2) Dyrektor Departamentu Administracyjnego;

3) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

4) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

5) Dyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego;

6) Dyrektor Departamentu Infrastruktury;

7) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

8) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

9) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

10) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

11) Naczelny Prokurator Wojskowy.

3. Organami planującymi trzeciego stopnia podległymi właściwym organom planującym drugiego stopnia są:

1) dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia podlegli dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia, z zastrzeżeniem pkt 4;

2) Wojskowe Biura Emerytalne – podległe Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych;

3) Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej – podległy Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;

4) Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych oraz Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – podległe Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

4. Do zadań organów planujących należy w szczególności:

1) kierowanie procesem planowania lub planowanie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych dla jednostek (komórek) organizacyjnych;

2) nadzór nad realizacją dochodów, wydatków budżetowych i dochodzeniem należności;

3) zarządzanie zmianami planów finansowych w ramach posiadanych upoważnień;

4) opracowanie części opisowej sprawozdań budżetowych i informacji z realizacji budżetu w zakresie osiągniętych rezultatów.

5. Zakresy planowanych wydatków ujmowanych w projektach budżetów sporządzanych przez wybrane organy planujące określa załącznik Nr 1.

Rozdział 3

Planowanie budżetu resortu obrony narodowej

§ 8.

1. Nie później niż 15 miesięcy przed rozpoczęciem roku planistycznego zestawienia potrzeb rzeczowych przekazywane są przez kierowników jednostek organizacyjnych do organów planujących trzeciego stopnia, zgodnie z planem przydziałów gospodarczych, w tym również propozycji w zakresie limitów stanów średniorocznych żołnierzy i zatrudnienia bazowego pracowników wynikających ze zmian organizacyjno-etatowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Organy planujące, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 8–11 i ust. 3 pkt 2 sporządzają zestawienie potrzeb podległych jednostek organizacyjnych w zakresie określonym w załączniku Nr 2.

3. Po otrzymaniu zestawień potrzeb rzeczowych ze wszystkich zaopatrywanych jednostek i uzupełnieniu ich o potrzeby związane z zabezpieczeniem bieżącej działalności tych jednostek oraz własnej, organy planujące trzeciego stopnia, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 oraz pkt 3 i 4, przygotowują wstępną koncepcję zabezpieczenia działalności uwzględniającą posiadane zasoby. Potrzeby rzeczowe niemożliwe do zabezpieczenia w ramach posiadanych zasobów rzeczowych, których zaspokojenie leży w ich kompetencji podlegają przeliczeniu na potrzeby finansowe. Natomiast potrzeby rzeczowe podlegające zaspokojeniu przez inny organ zaopatrywania są przekazywane tym organom.

4. Potrzeby, o których mowa w ust. 3, zestawiane są w szczegółowości: funkcja; zadanie; podzadanie; działanie; a w przypadku potrzeb finansowych dodatkowo: paragraf klasyfikacji wydatków oraz szczegółowy paragraf klasyfikacji wydatków. Informację dotyczącą katalogu funkcji, zadań, podzadań, działań obowiązującego w danym roku planistycznym przedstawia Dyrektor Departamentu Budżetowego.

5. Niezależnie od postanowień ust. 4, potrzeby zestawiane są w podziale na:

1) potrzeby, które wiążą się z utrzymaniem stanów osobowych (z uwzględnieniem wydatków na świadczenia dla żołnierzy i pracowników, wynagrodzenia i pochodne, inne świadczenia osobowe) i zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania jednostek (w szczególności opłat za media, podatków od nieruchomości, podatków od środków transportu), wynikające z limitu stanów średniorocznych żołnierzy odnośnie do żołnierzy oraz przydzielonego zatrudnienia bazowego pracowników określonego odrębnymi decyzjami (rozkazami).

2) potrzeby wynikające z prowadzenia własnego procesu szkolenia i z implementacji zamiaru kierownika jednostki organizacyjnej.

6. W terminie do 25 października roku poprzedzającego każdy rok przedplanowy potrzeby przekazywane są przez organy planujące, których mowa w § 7 ust. 3, odpowiednio:

1) potrzeby finansowe – do właściwego kompetencyjnie organu planującego drugiego stopnia lub do organu planującego pierwszego stopnia;

2) potrzeby rzeczowe – odpowiednio do kompetencji, do właściwej terytorialnie Regionalnej Bazy Logistycznej i właściwego zarządu infrastruktury lub, w przypadku jednostek realizujących zadania poza terytorialnym systemem zaopatrywania w zakresie asortymentu, którego nie zabezpiecza właściwa Regionalna Baza Logistyczna i właściwy zarząd infrastruktury, do właściwego kompetencyjnie organu planującego drugiego stopnia.

7. Po otrzymaniu zestawień potrzeb rzeczowych ze wszystkich zaopatrywanych organów planujących, Regionalne Bazy Logistyczne (zarządy infrastruktury) opracowują wstępną koncepcję ich zabezpieczenia, identyfikując te, które mogą zostać zabezpieczone w ramach posiadanych zapasów magazynowych oraz te, które wymagać będą poniesienia wydatków na zakup.

8. W terminie do 15 listopada roku poprzedzającego każdy rok przedplanowy Regionalne Bazy Logistyczne (zarządy infrastruktury) przekazują do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zweryfikowane i zagregowane potrzeby rzeczowe zgłoszone przez organy planujące trzeciego stopnia oraz potrzeby własne (jako jednostki wojskowej), w tym wynikające z zamiaru kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 9.

1. W terminie do 30 listopada roku poprzedzającego każdy rok przedplanowy organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia w zakresie swoich kompetencji przedstawiają zweryfikowane i zagregowane potrzeby odpowiednio do:

1) Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 – w zakresie zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

2) Departamentu Budżetowego – w zakresie potrzeb finansowych w szczegółowości określonej w załączniku Nr 3;

3) Dowódców: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej – w zakresie zgłoszonych potrzeb na realizacje zadań wynikających z zamiaru Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ich zamiarów i zamiarów dowódców jednostek podległych.

2. W terminie 15 stycznia roku przedplanowego Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 dokona weryfikacji, agregacji i ostatecznego oszacowania potrzeb finansowych w zakresie zadań ujmowanych w centralnych planach rzeczowych i przedstawi zestawienie tych potrzeb Dyrektorowi Departamentu Budżetowego. Postanowienia § 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Na podstawie potrzeb otrzymanych od organów planujących drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podległych organowi planującemu pierwszego stopnia Dyrektor Departamentu Budżetowego (we współpracy z właściwymi jednostkami (komórkami) organizacyjnymi) dokona wstępnego bilansu możliwości ich zabezpieczenia, uwzględniając prognozowaną wartość wydatków obronnych oraz przewidywaną wartość wydatków prawnie zdeterminowanych.

4. Do końca lutego roku przedplanowego Podsekretarz Stanu do Spraw Polityki Obronnej przeprowadza grę decyzyjną, w trakcie której dokonana zostanie ocena możliwości zabezpieczenia rzeczowego i finansowego wydanych zamiarów, o których mowa w przepisach o planowaniu i rozliczaniu działalności w resorcie obrony narodowej.

5. W przypadku braku możliwości pełnego zabezpieczenia potrzeb wynikających z zamiarów, Podsekretarz Stanu do Spraw Polityki Obronnej wypracuje rekomendacje do zbilansowania potrzeb z możliwościami.

6. Rekomendacje i zalecenia z gry decyzyjnej ujmowane są w protokole. Protokół jest przekazywany uczestnikom gry decyzyjnej oraz jednostkom organizacyjnym, których on dotyczy.

§ 10.

1. Dyrektor Departamentu Budżetowego opracowuje projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie dotyczącym resortu obrony narodowej i przedstawia go Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia.

2. Właściciele zadań, w trybie ustalonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego wskażą wartości bazowe i docelowe mierników dla zadań, które zostaną ujęte w projekcie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w części – 29 obrona narodowa.

3. W zależności od ustaleń Rady Ministrów, wynikających z zatwierdzonego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, w Ministerstwie Obrony Narodowej podejmowane są następujące działania:

1) jeżeli cele i zadania wyrażone projektowanymi wydatkami budżetowymi zostaną przez Radę Ministrów zaakceptowane w wielkościach zaproponowanych, realizowany jest kolejny etap prac planistycznych, o którym mowa w § 11, służący wdrożeniu przygotowanych założeń;

2) jeżeli alokacje dokonane przez Radę Ministrów w zatwierdzonym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa będą zmienione w stosunku do zaproponowanych, Podsekretarz Stanu do Spraw Polityki Obronnej może zorganizować drugi etap gry decyzyjnej w celu zweryfikowania zamiarów i dostosowania ilości lub zakresu rzeczowego zaplanowanych zamierzeń do alokacji finansowych przydzielonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

§ 11.

1. Wdrożenie założeń planistycznych wynikających z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa odbywa się poprzez wydanie, nie później niż na 7 i pół miesiąca przed rozpoczęciem każdego roku planistycznego, Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego.

2. Wytyczne Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w ust. 1 zawierają w szczególności:

1) wstępną wartość limitu wydatków obronnych;

2) limity wydatków budżetowych wydzielonych dla właściwych organów planujących;

3) limity stanów średniorocznych żołnierzy z uwzględnieniem uczelni wojskowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej;

4) katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników oraz ich właścicieli;

5) cele i zadania, które ze względu na przydzielone zasoby finansowe oraz posiadane zasoby rzeczowe będą podlegały wykonaniu.

3. Projekt Wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w ust. 1 opracowywany jest przez Departament Budżetowy na podstawie:

1) prognoz makroekonomicznych (aktualnych dla danego etapu prac planistycznych);

2) ustaleń wynikających z dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów (w tym Wieloletniego Planu Finansowego Państwa) lub Ministra Finansów;

3) wytycznych Ministra Obrony Narodowej do działalności resortu obrony narodowej;

4) zamiarów Sekretarza i Podsekretarza Stanu, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dyrektora Generalnego;

5) ustaleń z gry decyzyjnej;

6) propozycji organów planujących.

4. Propozycje dotyczące limitów stanów średniorocznych żołnierzy (z wyodrębnieniem rezerwy kadrowej) przedstawia Dyrektor Departamentu Kadr. Propozycje dotyczące urzędu Ministra Obrony Narodowej wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

5. Projekt Wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w ust. 1, przed przedstawieniem do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej podlega uzgodnieniu z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska Ministerstwa.

6. Organy planujące drugiego stopnia mogą wydawać wytyczne do planowania budżetowego w odniesieniu do zadań i wydatków planowanych przez organy planujące trzeciego stopnia, będące w ich podległości.

§ 12.

1. Na podstawie Wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa § 11 ust. 1 opracowywana jest Nota budżetowa Dyrektora Departamentu Budżetowego określająca zasady i tryb pracy nad projektem budżetu resortu obrony narodowej.

2. W oparciu o zadania określone w Wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa § 11 ust. 1 i Nocie budżetowej Dyrektora Departamentu Budżetowego oraz na podstawie zestawień uprzednio zebranych potrzeb finansowych:

1) organy planujące według właściwości, sporządzają:

a) projekty budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym;

b) projekty centralnych planów rzeczowych w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym.

2) właściciele zadań, podzadań i działań ustalą wartości bazowe i docelowe mierników realizacji celów dla zadań, podzadań i działań

3) Dowódcy: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, w zakresie jednostek wojskowych im podporządkowanych, przedstawiają właściwym organom planującym drugiego stopnia propozycję podziału limitów stanów średniorocznych.

3. Po sporządzeniu projektów budżetów, przez podmioty o których mowa w ust. 2 pkt 1, następuje ich weryfikacja, która polega na ustaleniu zgodności projektów budżetów z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego oraz Notą budżetową Dyrektora Departamentu Budżetowego.

4. Za organizację procesu weryfikacji, o której mowa w ust. 3, odpowiada Dyrektor Departamentu Budżetowego, który każdorazowo określi zasady weryfikacji projektów budżetów poszczególnych organów planujących.

5. Projekty budżetów uwzględniające zmiany dokonane na podstawie protokołu z weryfikacji mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia proceduro udzielenie zamówień.

6. Po weryfikacji projektów budżetów, o której mowa w ust. 3, Dyrektor Departamentu Budżetowego opracuje projekt budżetu resortu obrony narodowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadaniowym i przedstawi go do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.

7. Zatwierdzony projekt budżetu resortu obrony narodowej przekazywany jest do Ministerstwa Finansów, na zasadach i w trybie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów.

8. Na etapie rządowych prac nad projektem ustawy budżetowej Dyrektor Departamentu Budżetowego, w porozumieniu z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje ewentualnych poprawek projektu budżetu resortu obrony narodowej.

§ 13.

1. W terminie do 30 września każdego roku przedplanowego Dyrektor Departamentu Budżetowego na podstawie informacji organów planujących oraz właścicieli zadań, podzadań i działań przygotowuje i przedstawia do akceptacji Ministra Obrony Narodowej informację o projekcie budżetu resortu obrony narodowej dla członków parlamentarnych komisji obrony narodowej.

2. W trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy budżetowej Dyrektor Departamentu Budżetowego opracowuje dodatkowe dokumenty dotyczące projektu budżetu resortu obrony narodowej oraz dokonuje ewentualnych poprawek w projekcie tego budżetu stosownie do zmian wniesionych przez Sejm i Senat.

3. W terminie do 25 października każdego roku przedplanowego Dyrektor Departamentu Budżetowego przekazuje właściwym organom planującym drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podległym organowi planującemu pierwszego stopnia informację o:

1) kwotach dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym, w tym wynagrodzeń,

2) kwotach dotacji, wielkości planowanych przychodów i kosztów agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej,

3) limitach stanów średniorocznych żołnierzy

– wynikających z projektu ustawy budżetowej.

4. Organy planujące, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 6 i 7, w terminie do dnia 10 listopada każdego roku, stosownie do kompetencji przekazują agencjom wykonawczym i instytucji gospodarki budżetowej informację dotyczącą wydatków planowanych w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym w ramach dotacji budżetowej, planowanej do przekazania w roku planistycznym.

5. W terminie do 10 listopada każdego roku przedplanowego organy planujące drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia, które planują przekazanie całości lub części dochodów i wydatków właściwym dysponentom środków budżetu państwa, przekazują im projekty planów finansowych, obejmujące uzgodnione kwoty przekazywanych dochodów i wydatków oraz limity stanów średniorocznych żołnierzy w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym.

§ 14.

1. Na podstawie informacji, o których mowa w § 13 ust. 3 organy planujące drugiego stopnia przekazują podporządkowanym dysponentom środków budżetu państwa trzeciego stopnia informacje o kwotach dochodów i wydatków sporządzone w szczegółowości dział, rozdział, paragraf oraz funkcja, zadanie, podzadanie.

2. Do dnia 1 grudnia każdego roku przedplanowego dysponenci środków budżetu państwa, oraz Dyrektor Departamentu Budżetowego w zakresie zadań realizowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta części budżetowej sporządzają i zatwierdzają projekty planów finansowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, szczegółowy paragraf oraz funkcja, zadanie, podzadanie, działanie uwzględniając w swoich projektach planów finansowych kwoty wydatków oraz limity stanów średniorocznych żołnierzy otrzymane od organów planujących. Dysponenci środków budżetu państwa na podstawie zatwierdzonych projektów własnych planów finansowych informują jednostki (komórki) organizacyjne o kwotach dochodów i wydatków zaplanowanych na ich rzecz.

3. W terminie do dnia 1 grudnia każdego roku przedplanowego, organy planujące drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zatwierdzone projekty swoich planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków podlegających przekazaniu innym dysponentom).

4. Zatwierdzone projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 2, stanowią podstawę gospodarki finansowej, w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia zatwierdzenia planu finansowego, sporządzonego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

5. Upoważnia się dysponentów środków budżetu państwa oraz Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w projektach planów finansowych, o których mowa w § 14 ust. 4, z zastosowaniem ograniczeń, o których mowa w § 18 ust. 3 oraz zachowaniem zasady nienaruszania wartości określonych w grupach ekonomicznych i wynagrodzeniach.

6. Dyrektor Departamentu Budżetowego, w terminie, o którym mowa w ust. 2, w uzgodnieniu z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 sporządza i przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego zapewniając jego zgodność z projektem ustawy budżetowej.

7. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa, które wykonują w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcje organu nadzorującego dla agencji wykonawczych lub organu założycielskiego dla instytucji gospodarki budżetowej, w terminie, o którym mowa w ust. 2, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego przekazują do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekt planów finansowych agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej zapewniając ich zgodność z projektem ustawy budżetowej. Po zatwierdzeniu plany agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej podlegają przekazaniu Ministrowi Finansów przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

Rozdział 4

Wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej

§ 15.

1. W celu realizacji art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w resorcie obrony narodowej opracowuje się decyzję budżetową Ministra Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, zwaną dalej „decyzją budżetową”.

2. Projekt decyzji budżetowej przygotowuje Dyrektor Departamentu Budżetowego.

3. Decyzja budżetowa zawiera w szczególności:

1) zbiorcze kwoty dochodów i wydatków budżetu, wynikające z ustawy budżetowej;

2) dochody i ich podział w układzie klasyfikacji budżetowej na dysponentów realizujących;

3) wydatki i ich podział w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym na dysponentów realizujących;

4) limity stanów średniorocznych żołnierzy;

5) wykaz i podział dotacji;

6) zasady dokonywania i rozliczeń niektórych wydatków;

7) cele określone dla budżetu zadaniowego oraz działania, poprzez które będą osiągane, wraz z podaniem wartości mierników na koniec roku budżetowego.

§ 16.

Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia dokonują i przekazują podległym dysponentom środków budżetu państwa trzeciego stopnia, z zachowaniem terminu określonego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podział:

1) dochodów w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;

2) wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym w szczegółowości wynikającej z decyzji budżetowej;

3) limitów stanów średniorocznych żołnierzy.

§ 17.

1. W terminie do 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej przesyłają do Departamentu Budżetowego plany finansowe w formie pliku elektronicznego w układzie określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

2. Plany finansowe, o których mowa w ust. 1, za poszczególne wojskowe biura emerytalne przesyła Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.

3. Wyciągi z planów finansowych dysponenci środków budżetu państwa przekazują zaopatrywanym jednostkom (komórkom) organizacyjnym oraz właściwym organom planującym.

§ 18.

1. Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonuje zmian w wydatkach i ich podziale, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 3, na podstawie propozycji przedłożonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego, opracowanych z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosków organów planujących drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej.

2. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1:

1) w wykonaniu decyzji (zgód) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Kadr i Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych wynikających z decyzji (rozkazów) w sprawie nagród lub zapomóg;

3) w obrębie jednego rozdziału na podstawie:

a) uzgodnionych wniosków organów planujących, w tym również zawierające propozycje Dowódców: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej w zakresie zadań dodatkowych, potrzeb związanych z przygotowaniem komponentów do udziału w misjach, ćwiczeniach i innych zamierzeniach,

b) zatwierdzonych korekt centralnych planów rzeczowych, zawierających bilans zmian w podziale na dysponentów i w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf i szczegółowy paragraf oraz funkcja, zadanie, podzadanie, działanie

– z zastosowaniem ograniczeń wynikających z art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się, z zastosowaniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz z zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 i 9, dysponentów środków budżetu państwa oraz Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w planach finansowych, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie tego samego rozdziału klasyfikacji, z tym że dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz organy planujące drugiego stopnia w odniesieniu do podległych im odpowiednio dysponentów oraz organów planujących mogą określić dodatkowe ograniczenia.

4. Dowódca Wojsk Lądowych, Dowódca Sił Powietrznych i Dowódca Marynarki Wojennej są uprawnieni do przedstawiania właściwym organom planującym i dysponentom środków budżetu państwa propozycji zmian związanych z realokacją zadań wynikających z zamiaru pomiędzy podległymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Przed dokonaniem zmian w planach finansowych, dysponent środków budżetu państwa uzgadnia ich zakres z organem planującym, którego wydatki realizuje, a jeśli zmiana dotyczy wydatków zgłoszonych przez zaopatrywane jednostki (komórki) organizacyjne, zmianę tę opiniuje ta jednostka (komórka) organizacyjna.

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, w zakresie wydatków, których wielkość została określona w centralnych planach rzeczowych jest uprzednie wprowadzenie odpowiednich korekt, zgodnie z zasadami i trybem określonymi w odrębnych przepisach.

7. Zmiany planu finansowego w układzie klasyfikacji budżetowej przeprowadza się jednocześnie ze zmianami w układzie zadaniowym.

8. Wnioski dotyczące zmian, o których mowa w ust. 1, zawierające szczegółowe wyjaśnienie przyczyn proponowanych zmian oraz podstawę prawną, sporządzają organy planujące w układzie określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

9. Zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia dokonuje, na wniosek organów planujących, dysponent części budżetowej. Wnioski dotyczące zmian wydatków na wynagrodzenia pracowników objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń organy planujące przedstawiają do Dyrektora Departamentu Budżetowego przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych.

10. Kwoty wydatków przekazane dysponentom środków budżetu państwa, pochodzące z rezerwy ogólnej i celowej budżetu państwa, nie mogą być wykorzystane na inne zadania i podlegają szczegółowemu, odrębnemu rozliczeniu.

§ 19.

1. Dyrektor Departamentu Budżetowego, na podstawie wniosków organów planujących, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje:

1) zmian limitów stanów średniorocznych żołnierzy;

2) podziału i zmian wydatków na wynagrodzenia.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie żołnierzy oraz pracowników objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędzie Ministra Obrony Narodowej, podlegają uprzednio weryfikacji i uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Propozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organy planujące opracowują w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz funkcje, zadania, podzadania i działania.

§ 20.

1. Na podstawie decyzji w sprawie zmian, o których mowa w § 18 ust. 1 i 3, dysponenci środków budżetu państwa dokonują korekt planów finansowych i w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach informują organy planujące i jednostki (komórki) organizacyjne o dokonanych zmianach w dotyczącym ich zakresie. Dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia podlegli dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzają i przesyłają im miesięczne zestawienie dokonanych korekt (własnych oraz dokonanych przez dysponenta środków budżetu państwa wyższego stopnia) w terminie do dnia 10 następnego miesiąca.

2. W terminie do 10 dnia następnego miesiąca dysponenci środków budżetu państwa, przekazują właściwym organom planującym informację w zakresie aktualnej wysokości planu oraz poziomu realizacji wydatków, w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym.

3. W terminie do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej przesyłają do Departamentu Budżetowego zestawienia korekt w planach finansowych wydatków dokonanych w danym miesiącu, w formie pliku elektronicznego.

4. Korekty, o których mowa w ust. 3, za poszczególne wojskowe biura emerytalne przesyła Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.

§ 21.

1. W terminie do dnia 15 listopada dysponenci środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetu państwa w porozumieniu z organami planującymi przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego propozycje wraz z uzasadnieniem, do wykazu niezrealizowanych kwot wydatków resortu obrony narodowej, które zgodnie z ustawą nie wygasają z upływem roku budżetowego, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, szczegółowy paragraf oraz funkcja, zadanie, podzadanie, działanie.

2. Na podstawie propozycji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Budżetowego przygotowuje zbiorczy, obejmujący cały resort obrony narodowej, wykaz tych wydatków i przedstawia go do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 22.

Dyrektor Departamentu Budżetowego występuje do Ministra Obrony Narodowej o blokowanie planowanych wydatków w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 5

Nadzór realizacji budżetu

§ 23.

1. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej są obowiązani do sporządzania informacji umożliwiającej ocenę gospodarki finansowej oraz przebiegu realizacji zadań przez podległe sobie jednostki budżetowe i przedstawiania tej informacji w trybie, zakresie i terminach ustalonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego. Zbiorczą informację za wojskowe biura emerytalne przedstawia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego sporządza zbiorczą informację za pierwszy i drugi kwartał, opracowaną na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, umożliwiającą Ministrowi Obrony Narodowej wykonanie nadzoru, o którym mowa w ustawie. Informację roczną sporządza się i przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

3. Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu oraz gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia sprawują dysponenci środków budżetu państwa wyższego stopnia. Podstawą sprawowania nadzoru jest opracowany przez właściwego dysponenta roczny plan nadzoru nad realizacją budżetu oraz gospodarką finansową, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej decyzji. Roczny plan nadzoru podlega przesłaniu do wiadomości w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy Dyrektorowi Departamentu Budżetowego. Z przeprowadzonego w podległych jednostkach organizacyjnych nadzoru finansowego organy dokonujące nadzoru sporządzają notatkę służbową. Notatkę przedstawia się kierownikowi jednostki nadrzędnej lub sprawującej nadzór nad jednostką, innym kierownikom organów lub jednostek, które organ przeprowadzający nadzór uzna za właściwe oraz Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

4. Zadania w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, realizują również organy planujące drugiego stopnia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2–4 oraz dowództwa rodzajów sił zbrojnych i dowództwa związków organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetu państwa, a także organy planujące, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 3–6 w zakresie wykorzystania udzielonych z budżetu dotacji. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Na podstawie informacji sporządzanych przez poszczególne wojskowe biura emerytalne, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych sporządza i przesyła zbiorcze sprawozdania i materiały informacyjno-analityczne na potrzeby jednostek organizacyjnych ubezpieczeń społecznych i statystyki publicznej w zakresie realizacji wydatków na świadczenia emerytalne oraz przedstawia do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

6. W resorcie obrony narodowej nadzór nad realizacją limitów stanów średniorocznych żołnierzy sprawuje Dyrektor Departamentu Kadr.

7. Organy planujące w porozumieniu z organami właściwymi do wyznaczania na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk, kształtują, stosownie do zakresu odpowiedzialności, ewidencyjne stany osobowe zgodnie z limitami stanów średniorocznych żołnierzy, ustalonymi w decyzji budżetowej na dany rok.

8. Dyrektor Departamentu Budżetowego sprawuje nadzór nad przebiegiem realizacji planu finansowego dotyczącego wynagrodzeń i uposażeń oraz podejmuje, przy współudziale Dyrektora Departamentu Kadr i Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, działania bezpośrednie lub wnioskuje do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań mających na celu przestrzeganie ustalonych kwot limitów wynagrodzeń i uposażeń.

§ 24.

1. Dyrektor Departamentu Kadr oraz Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminie 35 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał do 20 lutego następnego roku, informacje w zakresie:

1) Dyrektor Departamentu Kadr:

a) kształtowania się średniorocznych i faktycznych stanów osobowych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych,

b) faktycznej liczby żołnierzy powołanych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w podziale na dysponentów, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne korpusy kadry zawodowej,

c) kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby żołnierzy zawodowych uczelni wojskowych w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów stanów średniorocznych żołnierzy,

d) kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby żołnierzy zawodowych państwowych instytucji kultury w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów stanów średniorocznych żołnierzy,

e) kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby żołnierzy zawodowych instytucji gospodarki budżetowej w odniesieniu do określonych w decyzji budżetowej limitów stanów średniorocznych żołnierzy;

2) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – kształtowania się faktycznej i średniorocznej liczby pracowników: jednostek budżetowych, uczelni wojskowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej;

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, muszą zawierać ocenę ryzyka w szczególności ocenę:

1) ewentualnych zagrożeń, dotyczących przekroczenia ustalonych w decyzji budżetowej limitów stanów średniorocznych żołnierzy oraz realizacji zatrudnienia bazowego – mających wpływ na zaplanowane wydatki na wynagrodzenia;

2) działań, zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

3. Dyrektor Departamentu Kadr oraz Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych określą, stosownie do kompetencji, wzory informacji o średniorocznym i faktycznym zatrudnieniu żołnierzy i pracowników, w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym.

4. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej (Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przedstawia zbiorczo za podległych dysponentów) do sporządzania i przesyłania do Dyrektora Departamentu Kadr zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia i pozostałych należności finansowych podległych żołnierzy, w szczegółowości wynikającej z systemu informatycznego PROSTA K, w terminie, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał do dnia 31 stycznia następnego roku. Stosowne zestawienia zbiorcze za poszczególnych dysponentów Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

5. Dyrektor Departamentu Kadr oraz Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych stosownie do kompetencji, w sytuacji, o której mowa w ust. 2, mogą doraźnie zwrócić się do dysponentów środków budżetu państwa o dodatkowe informacje w tym zakresie sprawozdawczości.

§ 25.

1. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej, a także dyrektorzy (szefowie) jednostek (komórek) organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 4, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminie 35 dni po zakończeniu I i II kwartału – informację o stanie należności powyżej 40 tys. PLN przypadających od wierzycieli (dłużników). Informacja winna również zawierać ocenę skuteczności egzekwowania należności oraz zakresu i prawidłowości udzielania ulg w ich spłacie.

2. Dyrektor Departamentu Prawnego, w terminach o których mowa w ust. 1, przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zbiorcze zestawienie postępowań sądowych prowadzonych przez jednostki (komórki) organizacyjne.

3. Szefowie (dyrektorzy) jednostek (komórek) organizacyjnych, w terminie 5 dni po zakończeniu kwartału, przesyłają do Departamentu Prawnego wykaz prowadzonych postępowań sądowych wraz z informacją o stanie danej sprawy.

§ 26.

1. Dysponenci środków budżetu państwa są obowiązani do dokonywania analiz stanu ewidencyjnego szkód i należności, a także analiz skuteczności egzekwowania tych należności oraz prawidłowości udzielania ulg w ich spłacie.

2. Analizy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać również wnioski i propozycje dotyczące:

1) działań podjętych w celu zapobiegania powstawaniu szkód, ich niezwłocznego rozliczenia oraz skutecznego egzekwowania odszkodowań;

2) działań podjętych w celu skutecznego i terminowego egzekwowania należności;

3) przestrzegania przepisów dotyczących udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych.

3. Analizy, o których mowa w ust. 1, dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia podlegli dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazują mu w terminach do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze i do dnia 31 marca za poprzedni rok budżetowy.

4. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i trzeciego stopnia podlegli bezpośrednio dysponentowi części budżetowej, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zbiorcze analizy, w zakresie:

1) stanu szkód oraz prawidłowości udzielania ulg w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku;

2) wskazanych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego należności i skuteczności ich egzekwowania za pierwsze półrocze w terminie do dnia 15 września oraz za poprzedni rok budżetowy w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

5. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przedstawia analizy, o których mowa w ust. 4, zbiorczo, w podziale na poszczególne podporządkowane mu jednostki.

6. Nadzór w zakresie działań, o których mowa w ust. 2, realizowanych przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia, sprawują również kierownicy jednostek organizacyjnych w zakresie jednostek im podporządkowanych.

§ 27.

Kierownik jednostki budżetowej występując do dysponenta części budżetowej o wyrażenie zgody na niedochodzenie należności budżetu państwa na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia zakres oraz analizę podjętych czynności w sprawie.

§ 28.

1. Właściciele zadań, podzadań i działań są zobowiązani do monitorowania efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, w tym:

1) dokonywania analiz stanu faktycznego;

2) dokonywanie nie rzadziej niż raz w roku identyfikacji ryzyka w odniesieniu do realizacji celów i zadań;

3) przygotowywania rekomendacji i propozycji działań.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, właściciele zadań, podzadań, działań w ramach przyjętych cyklów sprawozdawczych, mogą zwracać się do organów planujących lub dysponentów środków budżetowych o przedstawienie dodatkowych informacji w zakresie realizacji budżetu.

3. W przypadku wystąpienia zagrożeń w zakresie realizacji planów, właściciele zadań, podzadań i działań informują o tym kierownika komórki nadrzędnej.

§ 29.

1. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia w zakresie dotyczącym podległych im dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia oraz dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części przekazują co roku do Biura Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Obrony Narodowej informację o spełnianiu warunków zobowiązujących ich do prowadzenia, stosownie do art. 274 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych audytu wewnętrznego.

2. Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Obrony Narodowej określi zakres informacji, o których mowa w ust. 1 oraz tryb i terminy ich przekazywania do Biura Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Rozdział 6

Zarządzanie środkami budżetowymi oraz sprawozdawczość budżetowa

§ 30.

1. Proces zarządzania środkami budżetowymi odbywa się na podstawie rocznego harmonogramu wydatków za pośrednictwem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (ISOBP TREZOR), o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

2. Roczny harmonogram wydatków przygotowywany jest przez Dyrektora Departamentu Budżetowego na podstawie propozycji podległych dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej oraz organów planujących, które dokonują wydatków z planu finansowego w zakresie zadań realizowanych przez dysponenta części budżetowej.

3. Dyrektor Departamentu Budżetowego na podstawie wniosków przesłanych przez dysponentów środków budżetu państwa w ISOBP TREZOR lub z własnej inicjatywy dokonuje bieżących aktualizacji rocznego harmonogramu.

4. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia upoważnieni są do zatwierdzania zmian w harmonogramach wydatków podległych sobie dysponentów.

§ 31.

1. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej oraz organy planujące, które realizują wydatki z planu finansowego w zakresie zadań realizowanych przez dysponenta części budżetowej, przekazują zapotrzebowania na środki w szczegółowości i terminach określonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

2. Dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia podlegli dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia przesyłają tym dysponentom zapotrzebowania na środki budżetowe w terminie przez nich określonym.

3. W terminach określonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia aktualizują zapotrzebowanie na kolejną dekadę w celu pełnego wykorzystania otrzymanych środków budżetowych i maksymalnego ograniczenia wartości środków podlegających zwrotowi na rachunek Ministerstwa Finansów.

§ 32.

1. Dysponenci sporządzają sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia dochodów i wydatkowania środków publicznych w oparciu o przepisy rozporządzeń wydanych na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz art. 41 ust. 2, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Sprawozdania, o których mowa w art. 41 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące agencji wykonawczej oraz instytucji gospodarki budżetowej przekazywane są po ich uprzednim parafowaniu przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa lub dyrektorów komórek organizacyjnych, którzy wykonują w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcje organu założycielskiego lub nadzorującego, do Departamentu Budżetowego w czasie umożliwiającym ich terminowe przekazanie do Ministerstwa Finansów.

§ 33.

1. Właściciele zadań, podzadań sporządzają i przedstawiają, w terminach i na zasadach określonych w odrębnym trybie przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacje z realizacji zadań, podzadań i działań, celów oraz mierników ich wykonania.

2. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej w celu realizacji ust. 1 przesyłają do właściwych właścicieli zadań, podzadań kopie sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym w terminie nie później niż 2 dni od przekazania tych sprawozdań do dysponenta wyższego stopnia. Powyższe dotyczy również korekty tych sprawozdań.

3. Właściciele zadań, podzadań, działań mogą zwracać się do dysponentów środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 2, o dodatkowe informacje w zakresie sprawozdawczości.

Rozdział 7

Ewidencja zawartych umów

§ 34.

1. Umowy na dostawy, roboty budowlane i usługi zawierają dysponenci środków budżetu państwa realizujący zadania objęte tymi umowami oraz stosownie do upoważnień szefowie (dyrektorzy) jednostek (komórek) organizacyjnych.

2. Umowy przed ich podpisaniem podlegają uzgodnieniu z głównym księgowym dysponenta środków budżetu państwa, którego plan finansowy jest realizowany.

§ 35.

1. Umowy wieloletnie podlegają ewidencji w odpowiednich rejestrach umów, prowadzonych przez właściwych dysponentów środków budżetu państwa oraz osoby funkcyjne, o których mowa w § 34 ust. 1.

2. Zaangażowanie planu umów wieloletnich, według wzoru określonego w załączniku Nr 5, właściwi dysponenci środków budżetu państwa oraz osoby funkcyjne prowadzące Rejestry Umów Wieloletnich przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale.

3. W umowie wieloletniej wskazuje się wartość zobowiązania i wielkości nakładów w poszczególnych latach obowiązywania tej umowy.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

§ 36.

1. Jednostki (komórki) organizacyjne opracowujące projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe dla budżetu resortu obrony narodowej są obowiązane do określenia, w uzasadnieniach do tych projektów, szczegółowych kalkulacji skutków w podziale na kolejne lata, wraz ze wskazaniem źródeł ich sfinansowania. W przypadku aktu prawnego odnoszącego się do zatrudnienia pracowników i żołnierzy skutki (oszczędności lub dodatkowe wydatki) podaje się odrębnie dla każdej z grup zatrudnienia.

2. Uwzględnienie zadań nowych, przewidywanych do realizacji po zakończeniu okresu planowania budżetowego, wykraczające poza limit dysponenta, wymaga każdorazowo zgody Ministra Obrony Narodowej, poprzedzonej opinią Dyrektora Departamentu Budżetowego oraz właściwego dysponenta w zakresie zagwarantowania środków na ich wykonanie.

§ 37.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, odrębnym rozkazem ustali metodykę naliczania potrzeb rzeczowych dla typowych przedsięwzięć szkoleniowych.

§ 38.

Traci moc decyzja Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 81).

§ 39.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 235, poz. 1546, z 2011 r. Nr 185, poz. 1098 i Nr 296, poz. 1758 oraz z 2012 r. poz. 421.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 21, poz. 270, z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176, Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 23, poz. 287, Nr 20, poz. 260, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106, Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 poz. 106 i 307.

4) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 236, z 2011 r. Nr 2, poz. 27, Nr 20, poz. 301, Nr 24, poz. 389 oraz z 2012 r. poz. 192.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768.

Załącznik 1. [ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ ORGANY PLANUJĄCE RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 342/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 31.10. 2012 r. (poz. 411)

Załącznik Nr 1

ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ ORGANY PLANUJĄCE RESORTU OBRONY NARODOWEJ

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez organy planujące. Projekt budżetu uwzględnią wydatki w zakresie m.in.:

1) współfinansowania funkcjonowania jednostek wielonarodowych, w tym opłacenia składek do wspólnych budżetów;

2) ubezpieczeń pojazdów, okrętów i innych jednostek pływających, w tym jachtów użytkowanych w jednostkach organizacyjnych;

3) uczestnictwa w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych;

4) przygotowania i wyposażenia komponentów do udziału w misjach poza granicami państwa;

5) sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej w formie natychmiastowego stawiennictwa (niezależnie od wydatków na uposażenia i składki na ubezpieczenie społeczne żołnierzy rezerwy planowanych przez Departament Budżetowy;

6) ochrony środowiska dotyczących: zakupów sprzętu i materiałów na stanowiskach związanych z obsługą i remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) oraz szkoleniem wojsk (w tym substancji neutralizujących materiały ropopochodne), działalności edukacyjnej, opracowania planów ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania poligonów wojskowych, zapobiegania, przeciwdziałania oraz usuwania skutków awarii UiSW, usuwania substancji kontrolowanych, uzyskiwania odpowiednich pozwoleń lub decyzji na wytwarzanie, gromadzenie, magazynowanie oraz pozbywanie się odpadów wytwarzanych przez podległe jednostki organizacyjne;

7) dzierżawy nieruchomości na potrzeby wojska (w tym gruntów zlokalizowanych pod wojskowymi bocznicami kolejowymi oraz infrastruktury kolejowej stanowiącej połączenie z tymi bocznicami);

8) utrzymania i obsługi użytkowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz obiektów i urządzeń powstałych w wyniku zakończenia inwestycji zrealizowanych ze środków NSIP (NATO Security Investment Programme) – Program Inwestycyjny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa, przekazanych w użytkowanie;

9) działalności Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. Nr 208, poz. 1772);

10) transportu strategicznego (transportu polskich jednostek wojskowych biorących udział w operacjach poza granicami państwa, a w szczególności transportu poza granice państwa, powrót z misji, rotacje oraz ewentualne uzupełnianie sprzętu);

 

 

 

11) zakupów materiałów i usług mających na celu promocje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

12) serwisowania UiSW wynikającego z kontraktów zawartych z firmami krajowymi oraz kosztów wyjazdu grup serwisowych do rejonu działania polskich kontyngentów wojskowych (PKW);

13) usług telekomunikacyjnych i pocztowych realizowanych przez jednostki wsparcia teleinformatycznego podległych dowódcom Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej;

14) opłat za korzystanie przez statki powietrzne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z przestrzeni powietrznej w kraju i poza jego granicami;

15) tankowania statków powietrznych, jednostek pływających oraz pojazdów samochodowych w ruchu lądowym poza granicami państwa;

16) szkolenia żołnierzy personelu naziemnego i pilotów poza granicami państwa, wynikające z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą (Dz. U. Nr 60, poz. 372);

17) badań lekarskich pilotów;

18) zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek);

19) indywidualnych i zbiorowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie służby pozą granicami państwa, dla żołnierzy skierowanych na szkolenia i ćwiczenia wojskowe;

20) ubezpieczenia kosztów leczenia żołnierzy i pracowników wojska przebywających na ćwiczeniach, szkoleniach i kursach w krajach spoza Unii Europejskiej;

21) zagranicznych podróży służbowych odbywanych w związku z przygotowaniem, funkcjonowaniem oraz likwidacją PKW;

22) usług telekomunikacyjnych realizowanych wyłącznie na potrzeby misji pokojowych;

23) naprawy i konserwacji (z wyłączeniem serwisowania) sprzętu lub wyposażenia PKW w rejonie działania misji;

24) transportu komercyjnego;

25) zakupu towarów i usług dokonywanych w kraju na zabezpieczenie potrzeb zgłoszonych przez PKW;

26) produkcję druków i formularzy wojskowych.

2. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i profilaktyki psychologicznej, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmującego wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej;

 

 

 

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy;

4) Szefa Geografii Wojskowej, w zakresie wydatków dotyczących opracowania wydawnictw topograficznych oraz produktów numerycznego zobrazowania terenów, zakupu materiałów i wyposażenia do produkcji map oraz wydatków wynikających z realizacji zaopatrzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w niezbędne wydawnictwa geograficzne;

5) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczące planu prac normalizacyjnych;

6) Szefa Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie przedsięwzięć związanych ze sportem powszechnym i kwalifikowanym oraz funkcjonowaniem zespołów i grup sportowych Rodzajów Sił Zbrojnych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

7) Szefa Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP, w zakresie wydatków dotyczących opłat za pozyskiwanie w kraju i za granicą informacji hydrometeorologicznych oraz zakup materiałów i wydawnictw w kraju i za granicą dla potrzeb służby hydrometeorologicznej SZ RP.

2

Dowódca Wojsk Specjalnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i profilaktyki psychologicznej, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmującego wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej;

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy;

4) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczące planu prac normalizacyjnych.

2. Planuje również wydatki na realizację zadań związanych z:

1) uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych;

2) zakupem materiałów i usług mających na celu promocję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zakupem produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek);

4) przygotowaniem i działaniem poza granicami państwa wydzielonych komponentów Wojsk Specjalnych.

3

Dowódca Garnizonu Warszawa

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez organy planujące. Ponadto planuje wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

 

 

 

1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i profilaktyki psychologicznej, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmującego wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej;

3) Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, dotyczących opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych;

4) Szefa Geografii Wojskowej, w zakresie wydatków dotyczących opracowania wydawnictw topograficznych oraz produktów numerycznego zobrazowania terenów, zakupu materiałów i wyposażenia do produkcji map, wydatków wynikających z realizacji umów międzynarodowych i bilateralnych w zakresie produktów geograficznych oraz zaopatrzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w niezbędne wydawnictwa geograficzne;

5) Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących:

a) opłat z tytułu użytkowania widm częstotliwości i zasobów numeracyjnych,

b) opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe; szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy;

6) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczących planu prąc normalizacyjnych;

2. Planuje również wydatki na realizację zadań związanych z:

1) funkcjonowaniem Domu Emeryta Wojskowego;

2) przygotowania i wyposażenia komponentów do udziału w misjach pozą granicami państwa;

3) uczestnictwa w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych;

4) zakupem materiałów i usług mających na celu promocję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) zakupem produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek);

4

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i profilaktyki psychologicznej, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 

 

2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmującego wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej;

 

 

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy;

 

 

2. Planuje również wydatki na realizację zadań związanych z:

 

 

1) przygotowaniem i wyposażeniem komponentów do udziału w misjach poza granicami państwa;

 

 

2) uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych;

 

 

3) zakupem materiałów i usług mających na celu promocje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 

4) zakupem produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek).

5

Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

 

 

1) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmującego wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej;

 

 

2) szefów Zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy.

 

 

2. Planuje również wydatki w zakresie:

 

 

1) dotacji dla Wojskowej Izby Lekarskiej;

 

 

2) kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, o których mową w art. 114 ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);

 

 

3) dotacji na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);

 

 

4) składek do Międzynarodowego Komitetu Medycyny Wojskowej;

 

 

5) zleconych przez resort obrony narodowej zadań dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia, mobilizacyjnych i obronnych, utylizacji trucizn medycznych pochodzących z rotacji środków materiałowych zapasu wojennego oraz wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.);

 

 

 

6) dofinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, realizowanych przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

 

 

7) wynagrodzeń krajowych konsultantów do spraw obronności w poszczególnych dziedzinach medycyny;

 

 

8) wynagrodzeń recenzentów prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie medycyny;

 

 

9) turnusów leczniczo-profilaktycznych dla żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa;

 

 

10) profilaktycznych programów zdrowotnych w zakresie wojskowej służby zdrowia;

 

 

11) szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej zlecanych podmiotom szkolącym;

 

 

12) staży i specjalizacji medycznych, w tym żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych oraz związanych z tym podróży służbowych;

 

 

13) zakupu materiałów i usług mających na celu promocję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 

14) wydatków ujmowanych w planie badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych, w obszarze zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nauk medycznych oraz organizacji i funkcjonowania wojskowej służby zdrowia;

 

 

15) zabezpieczenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w tym odzieży ochronnej i roboczej nie ujmowanych w centralnych planach rzeczowych;

 

 

16) strategicznej ewakuacji medycznej;

 

 

17) wydatków na cele orzecznictwa wojskowych komisji lekarskich;

 

 

18) zabezpieczenia medycznego misji, w tym szkolenie personelu medycznego przygotowujące do pełnienia służby w PKW, zakup drobnego sprzętu medycznego, leczenie poza granicami państwa oraz podróże służbowe związane z transportem zwłok – planowane w rozdziale 75216;

 

 

19) świadczeń zdrowotnych przysługujących osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) oraz ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – świadczenia zdrowotne, dofinansowanie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz pobytu w domu weterana;

 

 

20) wydatków wynikających z art. 67 ust. 3 (leczenie na poligonach) oraz art. 67a (stomatologia) ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).

6

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

7

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

8

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz innych jednostek pozostających na zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi za wyjątkiem planowanych na ich rzecz wydatków przez Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

 

 

 

2. Planuje wydatki na funkcjonowanie ataszatów obrony poza granicami państwa, na podstawie propozycji Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.

 

 

3. Planuje wydatki związane z funkcjonowaniem przedstawicielstw i zespołów łącznikowych oraz na rzecz jednostek organizacyjnych i żołnierzy pełniących służbę w strukturach organizacji międzynarodowych.

 

 

4. Ponadto planuje wydatki, według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez:

 

 

1) Szefa Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące treningów i ćwiczeń, gier wojennych organizowanych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

 

 

2) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dotyczące projektów wynalazczych i racjonalizatorskich przyjętych do zastosowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 

3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO z wyjątkiem ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy;

 

 

4) Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, dotyczące organizacji procesu doskonalącego szkolenia specjalistycznego w zakresie informatyki dla kadry i pracowników resortu obrony narodowej oraz kontraktowania usług w firmach zewnętrznych dotyczących informatyzacji resortu obrony narodowej.

 

 

5) Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego – na wydatki dotyczące upowszechniania problemów zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i polityki obronnej;

 

 

6) Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych na wydatki dotyczące:

 

 

a) implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych z wyjątkiem planowanych przez dysponentów drugiego stopnia wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi,

 

 

b) zakupu upominków okolicznościowych wręczanych podczas podróży i kontaktów zagranicznych,

 

 

c) finansowania studiów służby zagranicznej;

 

 

7) Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego – na wydatki dotyczące:

 

 

a) działalności informacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej,

 

 

b) organizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami,

 

 

c) zakup materiałów informacyjnych,

 

 

d) zlecenia wyspecjalizowanym podmiotom badań i ekspertyz z zakresu problematyki mającej szczególne znaczenie dla kształtowania opinii publicznej i społecznego odbioru spraw wojska i obronności;

 

 

8) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – wydatki dotyczące funkcjonowania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej;

 

 

9) Dyrektora Departamentu Kadr – na wydatki dotyczące:

 

 

 

a) odbywania studiów (szkoleń) przez żołnierzy i pracowników poza granicami państwa, o których mowa w § 2 pkt 7-8 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej,

 

 

b) zakupu medali, legitymacji służbowych itp.;

 

 

10) Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych – wydatki dotyczące udziału w konferencjach Międzynarodowego Komitetu Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS);

 

 

11) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – na wydatki dotyczące:

 

 

a) zakupu dla bibliotek oświatowych wojska literatury kwalifikowanej przez Centralną Komisję do Spraw Zakupu Materiałów Bibliotecznych,

 

 

b) zakupu filmów i licencji filmowych,

 

 

c) zakupu dla wojsk dzieł sztuki i wydawnictw z zakresu problematyki społeczno-wychowawczej,

 

 

d) organizacji centralnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym nagród i wyróżnień dla laureatów tych przedsięwzięć,

 

 

e) stałej działalności promocyjnej, o której mowa w pkt 6 decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 111),

 

 

f) zabezpieczenia ceremonii obchodów świąt państwowych i wojskowych,

 

 

g) organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu: profilaktyki wychowawczej, profilaktyki psychologicznej, profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki HIV/AIDS, mobbing i molestowanie), kształcenia obywatelskiego w wojsku, działalności artystycznej i kulturalno-oświatowej, dyscypliny wojskowej,

 

 

h) warsztatów naukowych i podróży historycznych dla kadry zawodowej,

 

 

i) opracowywania, wydawania i dystrybucji materiałów z zakresu: wychowania, kształcenia obywatelskiego, profilaktyki psychologicznej, pracy kulturalno-oświatowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, dyscypliny wojskowej,

 

 

j) zakupu materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych;

 

 

12) Dyrektora Departamentu Infrastruktury – wydatki dotyczące kosztów projektowania budowy szkoły Shape International School (SIS).

9

Dyrektor Departamentu Budżetowego

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki, w szczególności dotyczące: udziału resortu obrony narodowej w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych w zakresie określonym w odrębnych decyzjach Ministra Obrony Narodowej oraz funduszy nagród, zapomóg i wyróżnień pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

 

 

2. Planuje inne niż wymienione w pkt 1 wydatki, według propozycji lub wytycznych przedstawianych przez:

 

 

1) Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu mobilizacji gospodarki;

 

 

 

2 ) Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie limitów stanów średniorocznych i wydatków, na:

 

 

a) zakup kart tożsamości oraz wyposażenia w tabliczki identyfikacyjne,

 

 

b) zakup blankietów, wklejek do dokonywania wpisów w paszportach potwierdzających status osób wymienionych w art. III ust. 3 umowy między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz . 1052),

 

 

c) pobierania z gospodarki narodowej środków transportowych i maszyn w ramach ćwiczeń wojskowych prowadzonych w celu sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej jednostek wojskowych oraz na potrzeby udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu klęsk żywiołowych;

 

 

3) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w zakresie zadań wynikających z „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanych w części 29 Obrona narodowa (tj. krajowych gier i ćwiczeń obronnych z udziałem organów administracji rządowej, szkolenia kadr administracji publicznej w ramach Wyższych Kursów Obronnych oraz organizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa).

 

 

4) Szefa Inspektoratu Uzbrojenia w zakresie: wydatków na opłaty spedycyjne FMS, pozostałych wydatków związanych z realizacją CPR, wydatków związanych z opłacaniem składek do organizacji międzynarodowych oraz dochodów budżetowych.

10

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydatki PKW poza granicami państwa, a w szczególności na:

 

 

1) jednorazową należność pieniężną przed wyjazdem;

 

 

2) należności zagraniczne żołnierzy skierowanych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w tym:

 

 

a) w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego,

 

 

b) do kwater głównych, dowództw lub sztabów misji organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych,

 

 

c) w celu zapewnienia organizacji funkcjonowania i sprawowania działalności kontrolnej w rejonie działania (wynika to z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2 010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa);

 

 

3) opłaty za dzierżawę łączy satelitarnych na rzecz PKW;

 

 

4 ) zatrudnienie pracowników;

 

 

5) ubezpieczenie żołnierzy i pracowników skierowanych do służby i pracy poza granicami państwa;

 

 

6) badania lekarskie żołnierzy i pracowników w związku z kierowaniem ich na misje poza granicami państwa oraz po powrocie z misji;

 

 

7) należności z tytułu podróży służbowych do PKW w tym rekonesanse i kontrole;

 

 

8) opłatę na nabyte w rejonie działania jednostki usługi w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, łączności oraz inne niezbędne potrzeby.

 

11

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki dotyczące Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w dziale zaopatrzenia 06 – finansowym.

12

Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki dotyczące Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w dziale zaopatrzenia 06 – finansowym.

13

Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki dotyczące Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w dziale zaopatrzenia 06 – finansowym.

14

Naczelny Prokurator Wojskowy

Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki dotyczące wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w dziale zaopatrzenia 06 – finansowym.

15

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Opracowuje projekt budżetu, w zakresie dotacji dla szkół wyższych oraz wydatki objęte planem badań naukowych i studyjnych, w tym realizowane w ramach Europejskiej Agencji Obrony.

16

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki w zakresie:

1) dotacji dla instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń;

2) wydatków objętych planem zakupu prasy;

3) wydatków na realizację zadań ujętych w planie priorytetowych przedsięwzięć promocyjnych resortu obrony narodowej, o którym mowa w pkt 6 ppkt 8 decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 111).

17

Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego

Opracowuje projekt budżetu, w zakresie dotacji dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

18

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki ujęte w dziale zaopatrzenia 06 – finansowym w zakresie wojskowych biur emerytalnych i jednostek pozostających na ich zaopatrzeniu.

 

 

Ponadto planuje wydatki w zakresie:

 

 

1) dotacji z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową;

 

 

2) wydatków związanych z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), na podstawie propozycji przedstawionych przez właściwe organy planujące, z zastrzeżeniem postanowień lp. 5 pkt 2 ppkt 19

19

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki w zakresie:

 

 

1) dotacji z budżetu państwa dla Agencji Mienia Wojskowego na finansowanie utrzymania mienia przekazywanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, do końca roku w którym mienie to zostało przekazane;

 

 

2) dotacji z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacją dla instytucji gospodarki budżetowej Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego);

 

 

3) dotacji na sfinansowanie udziału narodowego w ramach krajowych wydatków administracyjnych NAE (dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego).

20

Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Opracowuje projekt budżetu w zakresie centralnych planów rzeczowych.

 

Załącznik 2. [Zakres planowania wydatków budżetowych (dział zaopatrzenia 06 - finansowy)]

Załącznik 2

Zakres planowania wydatków budżetowych
(dział zaopatrzenia 06 – finansowy)

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf klasyfikacji wydatków budżetowych

1.

Dotacje (celowe, podmiotowe, przedmiotowe)

§ 2xxx

2.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3020 (z wyłączeniem poz. 02 i 03)

3.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

§ 3030

4.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3040

5.

Zasądzone renty

§ 3050

6.

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

§ 3070 (z wyłączeniem poz. 12 i 13)

7.

Świadczenia społeczne

§ 3110

8.

Wynagrodzenia osobowe

§ § 4010-4020

9.

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

§ 4030

10.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4040

11.

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

§ 4050

12.

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

§ 4060

13.

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

§ 4070

14.

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

§ 4080

15.

Honoraria

§ 4090

16.

Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4110

17.

Składki na Fundusz Pracy

§ 4120

18.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130

19.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 4140

20.

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 4160

21.

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170

22.

Fundusz operacyjny

§ 4200

23.

Wydatki związane z kontaktami zagranicznymi

§ 4300 poz. 02

24.

Wydatki związane z finansowaniem implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń

§ 4300 poz. 03

25.

Usługi dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw

§ 4300 poz. 04

26.

Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne

§ 4300 poz. 05

27.

Usługi związane z prowadzeniem badań naukowych i prac studyjnych

§ 4300 poz. 06

28.

Usługi bankowe i pocztowe

§ 4300 poz. 07

29.

Wydatki z tytułu rekonwersji

§ 4300 poz. 14

30.

Podróże służbowe krajowe

§ 4410

31.

Podróże służbowe zagraniczne

§ 4420

32.

Różne opłaty i składki

§ 4430

33.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4440

34.

Składki do organizacji międzynarodowych

§ § 4540 i 4690

35.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

§ 4570

36.

Pozostałe odsetki

§ 4580

37.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

§ 4590

38.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 4600

39.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

§ 4610

40.

Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych

§ 4760

41.

Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych

§ 4770

42.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

§ 4780


Załącznik 3. [Zestawienie potrzeb finansowych]

Załącznik Nr 3

Zestawienie potrzeb finansowych

infoRgrafika

Załącznik 4. [Plan nadzoru nad realizacją budżetu oraz gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych służbowo]

Załącznik 4

Plan nadzoru nad realizacją budżetu oraz gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych służbowo

infoRgrafika


Załącznik 5. [STAN ZOBOWIĄZAŃ UMÓW WIELOLETNICH]

Załącznik Nr 5

STAN ZOBOWIĄZAŃ UMÓW WIELOLETNICH

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA