REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 78

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 68/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 marca 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu uregulowania zasad prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej oraz wykorzystania ich wyników, ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 4, poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ilekroć w decyzji jest mowa o badaniach społecznych, rozumie się przez to badania naukowe, prowadzone w szczególności przy użyciu techniki ankiety i wywiadu, z zachowaniem wymogu anonimowości osób badanych, których celem jest diagnozowanie procesów i zjawisk społecznych zachodzących w resorcie obrony narodowej, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w środowiskach wojskowych.”;

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Badania społeczne na potrzeby resortu obrony narodowej, przy zastosowaniu uznanych za właściwe metod i technik badawczych, prowadzi Wojskowe Biuro Badań Społecznych, zwane dalej „WBBS”, działające w strukturze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

1b. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (szefowie, komendanci, kierownicy) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zobowiązani są do udzielenia żołnierzom i pracownikom WBBS niezbędnej pomocy w realizacji badań.”;

3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw społecznych:

1) udziela upoważnień:

a) stałych, na każdy rok kalendarzowy – żołnierzom zawodowym i pracownikom WBBS, na wniosek dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej,

b) jednorazowych – innym osobom niż wymienione w lit. a, na ich pisemny wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań, zwany dalej „wnioskiem”, złożony za pośrednictwem dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw społecznych;

2) nie udziela upoważnienia jednorazowego, w szczególności, gdy:

a) zakres projektowanych badań obejmuje informacje niejawne lub narusza prawnie chronione dobra i interesy resortu obrony narodowej lub dobra osobiste żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej,

b) w wyniku prowadzonych badań możliwe jest pozyskanie danych umożliwiających określenie podatności posiadanych sił i środków oraz prowadzonych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej operacji na oddziaływanie potencjalnego przeciwnika,

c) przedstawiona koncepcja badań oraz narzędzia badawcze nie gwarantują właściwego poziomu merytorycznego pracy, bądź zachodzi wątpliwość, co do ich rzetelności lub bezstronności.”;

4) w pkt 5 w ppkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przekazania egzemplarza pracy naukowej, w której zostały wykorzystane wyniki badań, do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw społecznych,”;

5) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw społecznych:

1) sprawdza, czy wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w pkt 4 i 5;

2) przedstawia osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw społecznych opinię na temat wniosku wraz z propozycją dotyczącą udzielenia upoważnienia jednorazowego;

3) przesyła wnioskodawcy upoważnienie jednorazowe lub pisemnie powiadamia go o nieuzyskaniu zgody na przeprowadzenie badań;

4) powiadamia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz odpowiednio, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, komendantów uczelni wojskowych, o udzieleniu upoważnienia jednorazowego do prowadzenia badań w podległych im komórkach lub jednostkach organizacyjnych;

5) prowadzi rejestr udzielonych upoważnień jednorazowych oraz przechowuje prace naukowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 4 lit. a.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-06
  • Data wejścia w życie: 2014-03-06
  • Data obowiązywania: 2014-03-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA