REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 4 poz. 26

Departament Wychowania i Promocji Obronności

DECYZJA Nr 78/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 lutego 2008 r.

w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu uregulowania zasad prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej oraz wykorzystywania ich wyników, ustala się co następuje:

1. Badaniami społecznymi, w rozumieniu decyzji, zwanymi dalej „badaniami", są badania naukowe prowadzone w szczególności przy użyciu techniki ankiety i wywiadu, z zachowaniem wymogu anonimowości osób badanych, których celem jest diagnozowanie procesów i zjawisk społecznych zachodzących w jednostkach wojskowych oraz innych jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także środowiskach wojskowych. Wojskowe Biuro Badań Społecznych może prowadzić badania społeczne w resorcie obrony narodowej przy zastosowaniu dowolnych, uznanych za właściwe metod i technik badawczych.

2. Badania, z zastrzeżeniem pkt 8, prowadzi się na podstawie upoważnień:

1) stałych, których wzór określa załącznik Nr 1 do decyzji;

2) jednorazowych, których wzór określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji:

1) wydaje upoważnienia:

a) stałe, na każdy rok kalendarzowy - żołnierzom zawodowym i pracownikom Wojskowego Biura Badań Społecznych, na wniosek dyrektora tego biura,

b) jednorazowe - innym osobom niż wymienione w lit. a, na ich pisemny wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań, zwany dalej „wnioskiem", złożony za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

2) nie wydaje upoważnienia jednorazowego, w szczególności w przypadku, gdy zakres projektowanych badań obejmuje informacje będące tajemnicą służbową lub których upowszechnienie mogłoby narazić interes publiczny lub prawnie chroniony interes resortu obrony narodowej.

4. Wniosek powinien zawierać:

1) dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz numer telefonu;

2) określenie celu, tematu i techniki badań;

3) propozycję terminu przeprowadzenia badań, wskazanie jednostek wojskowych lub innych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także grup osobowych, w których mają być prowadzone badania oraz liczebność próby;

4) określenie przewidywanej postaci opracowania końcowego wyników badań, sposobu ich wykorzystania oraz zakresu ewentualnego rozpowszechnienia.

5. Do wniosku dołącza się dokumentację obejmującą:

1) koncepcję badań;

2) narzędzia badawcze;

3) zaświadczenie stwierdzające fakt zatrudnienia lub pobierania nauki przez wnioskodawcę oraz temat pracy naukowej, w której będą wykorzystywane wyniki badań;

4) zobowiązanie wnioskodawcy do:

a) przekazania egzemplarza pracy naukowej, w której zostały wykorzystane wyniki badań, do Departamentu Wychowania i Promocji Obronności,

b) zachowania anonimowości badanych osób;

5) pisemnie wyrażoną zgodę dowódcy jednostki wojskowej (dyrektora, szefa, komendanta), w której badania mają być przeprowadzone, co do terminu i warunków badań.

6. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności:

1) sprawdza, czy wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w pkt 4 i 5;

2) przedstawia Sekretarzowi Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji opinię na temat wniosku wraz z propozycją dotyczącą wydania upoważnienia jednorazowego;

3) przesyła wnioskodawcy upoważnienie jednorazowe lub pisemnie powiadamia go o nieuzyskaniu zgody na przeprowadzenie badań;

4) powiadamia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz odpowiednio, dowódcę rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcę Garnizonu Warszawa o wydaniu upoważnienia jednorazowego do prowadzenia badań w podległych im jednostkach organizacyjnych;

5) prowadzi rejestr wydanych upoważnień jednorazowych oraz przechowuje prace naukowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 4 lit. a.

7. Osoby wymienione w pkt 5 ppkt 5 i w pkt 6 ppkt 4 otrzymują do wglądu, jeśli tego zażądają, narzędzia badawcze, które będą użyte w czasie badań.

8. Nie wymagają upoważnień jednorazowych badania wykonywane:

1) na polecenie dowódcy (dyrektora, szefa, komendanta), prowadzone w podporządkowanych temu dowódcy jednostkach organizacyjnych;

2) za zgodą właściwego dowódcy (dyrektora, szefa, komendanta), na wniosek komendantów szkół wojskowych lub wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych.

9.Traci moc decyzja Nr 271/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2002 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 179).

10. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 lutego 2008 r. (poz. 26)

Załącznik Nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA