REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 38

Zespół Implementacji Technologii Obronnych w Przemyśle

DECYZJA Nr 38/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 lutego 2015 r.

w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie opracowywania założeń do oferty offsetowej, projektu umowy offsetowej, oceny ofert offsetowych oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 i 22a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) w związku z art. 8 ust. 2–12 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932) ustala się, co następuje:

1. Decyzja określa szczegółowy tryb i zasady postępowania w zakresie opracowywania w resorcie obrony narodowej założeń do oferty offsetowej, projektu umowy offsetowej, oceny ofert offsetowych oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej z zagranicznym dostawcą wybranym przez zamawiającego oraz sporządzania umowy offsetowej.

2. Ilekroć w decyzji mowa jest o:

1) ocenie ofert offsetowych – należy przez to rozumieć dokument zawierający szczegółową analizę poszczególnych ofert offsetowych zagranicznych dostawców pod kątem spełniania wymagań zawartych w założeniach do oferty offsetowej oraz propozycję oceny tych ofert;

2) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, stanowiące środek, o którym mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne do ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa;

3) szefie komórki właściwej do spraw offsetu – należy przez to rozumieć Dyrektora Biura do Spraw Umów Offsetowych;

4) ustawie offsetowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

3. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, kieruje procesem:

1) opracowywania założeń do oferty offsetowej, o których mowa w art. 8 ust. 2–4 ustawy offsetowej;

2) opracowywania projektu umowy offsetowej, o którym mowa w art. 8 ust. 2–4 ustawy offsetowej;

3) sporządzania oceny ofert offsetowych, o której mowa w art. 8 ust. 6–7 ustawy offsetowej;

4) prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej z zagranicznym dostawcą wybranym przez zamawiającego, o których mowa w art. 8 ust. 8–10 ustawy offsetowej;

5) sporządzania umowy offsetowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy offsetowej.

4. Szef komórki właściwej do spraw offsetu, po otrzymaniu od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej informacji o sporządzeniu przez Ministra Obrony Narodowej oceny konieczności zastosowania offsetu w odniesieniu do danego postępowania o udzielenie zamówienia, przystępuje do opracowania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej.

5. Szef komórki właściwej do spraw offsetu, na potrzeby opracowania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej, z upoważnienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, może występować do szefów (dyrektorów) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, właściwych merytorycznie, z wnioskami o skierowanie swoich przedstawicieli do udziału w posiedzeniach organizowanych w celu opracowania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej.

6. Przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych uczestniczą, zgodnie z decyzją przełożonych, w posiedzeniach, o których mowa w pkt 5, w charakterze obserwatorów.

7. Szef komórki właściwej do spraw offsetu zawiadamia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych o terminach posiedzeń, o których mowa w pkt 5.

8. Szef komórki właściwej do spraw offsetu, działając z upoważnienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w zależności od potrzeb, może zapraszać, do udziału w posiedzeniach, o których mowa w pkt 5, w charakterze konsultantów, przedstawicieli:

1) Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2) podmiotów tworzących potencjał przemysłu obronnego oraz

3) instytutów badawczych.

9. Przełożeni osób, o których mowa w pkt 5, umożliwią im wzięcie udziału w posiedzeniach organizowanych w celu opracowania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej.

10. Szef komórki właściwej do spraw offsetu, działając z upoważnienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, może zwracać się do szefów (dyrektorów) właściwych merytorycznie komórek innych organów administracji państwowej o udział w procesie opracowywania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej, w charakterze konsultantów.

11. Posiedzeniom, o których mowa w pkt 5, przewodniczy szef komórki właściwej do spraw offsetu.

12. Z posiedzeń organizowanych w celu opracowania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej sporządza się protokół.

13. Opracowane, zgodnie z pkt 4–12, założenia do oferty offsetowej podlegają:

1) opiniowaniu przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

2) opiniowaniu, jeśli szef komórki właściwej do spraw offsetu uzna to za zasadne, przez:

a) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego – w zakresie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253 i 502),

b) szefów (dyrektorów) właściwych merytorycznie komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

3) opiniowaniu, jeśli szef komórki właściwej do spraw offsetu uzna to za zasadne oraz jeśli przepisy odrębne na to pozwalają, przez podmioty tworzące potencjał przemysłu obronnego – w zakresie wymagań zawartych w założeniach do oferty offsetowej, istotnych dla utrzymania lub ustanowieniu potencjału w polskim przemyśle obronnym w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa.

14. Opracowany, zgodnie z pkt 4–12, projekt umowy offsetowej, jeśli szef komórki właściwej do spraw offsetu uzna to za zasadne, podlega opiniowaniu przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej oraz zamawiającego.

15. Opracowane, zgodnie z pkt 4–14, założenia do oferty offsetowej oraz projekt umowy offsetowej są przesyłane Dyrektorowi Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych, do wiadomości.

16. Dyrektor Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych, w terminie określonym zgodnie z pkt 17, może zaopiniować otrzymane założenia do oferty offsetowej oraz projekt umowy offsetowej.

17. Termin na zaopiniowanie opracowanych założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej określa każdorazowo szef komórki właściwej do spraw offsetu, jednak termin ten nie może być krótszy niż 10 dni roboczych.

18. Uwagi zgłoszone do założeń do oferty offsetowej lub projektu umowy offsetowej wymagają uzasadnienia.

19. W przypadku zgłoszenia propozycji zmian do założeń do oferty offsetowej lub projektu umowy offsetowej należy również przedstawić redakcję kwestionowanych lub nowych zapisów.

20. W razie istotnych rozbieżności stanowisk co do zapisów założeń do oferty offsetowej lub projektu umowy offsetowej, szef komórki właściwej do spraw offsetu organizuje konferencję z udziałem zainteresowanych szefów (dyrektorów) komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub delegowanych przez nich przedstawicieli, w celu ostatecznego przedstawienia stanowisk w zakresie założeń do oferty offsetowej lub projektu umowy offsetowej, a w razie nie osiągnięcia porozumienia sporządza i przekazuje Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej zestawienie rozbieżności stanowisk w celu ich ostatecznego rozstrzygnięcia.

21. Zaopiniowane założenia do oferty offsetowej oraz projekt umowy offsetowej szef komórki właściwej do spraw offsetu przekazuje Komitetowi Offsetowemu do zaopiniowania.

22. Po wydaniu opinii przez Komitet Offsetowy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej może:

1) zatwierdzić założenia do oferty offsetowej oraz projekt umowy offsetowej;

2) przekazać szefowi komórki właściwej do spraw offsetu założenia do oferty offsetowej oraz projekt umowy offsetowej do uzupełnienia, przedstawiając wytyczne w tym zakresie.

23. Zatwierdzone przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej założenia do oferty offsetowej oraz projekt umowy offsetowej szef komórki właściwej do spraw offsetu przekazuje zamawiającemu.

24. Po otrzymaniu ofert offsetowych, szef komórki właściwej do spraw offsetu przystępuje do sporządzenia oceny ofert offsetowych.

25. Do sporządzenia oceny ofert offsetowych stosuje się odpowiednio pkt 5–7, pkt 8 ppkt 1 i 3, pkt 9–12 oraz pkt 15 i 16.

26. Szef komórki właściwej do spraw offsetu, przed przystąpieniem do sporządzania oceny ofert offsetowych, odbiera od osób uczestniczących w posiedzeniach organizowanych w celu sporządzenia oceny ofert offsetowych oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy offsetowej oraz przekazuje je do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

27. Oświadczenia, o których mowa w pkt 26, zbierane są w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem osoby składającej oświadczenie.

28. Przepis pkt 26 nie ma zastosowania do przedstawicieli:

1) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) instytutów badawczych nie ujętych tytule II lit. A wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 191);

3) właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych innych organów administracji państwowej.

29. Szef komórki właściwej do spraw offsetu nie dopuszcza do udziału w posiedzeniach osób, które nie złożyły oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy offsetowej.

30. W przypadku, gdy okoliczności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy offsetowej, dotyczą szefa komórki właściwej do spraw offsetu, wyłącza się on od udziału w czynnościach służących sporządzeniu oceny ofert offsetowych, w negocjacjach umowy offsetowej oraz w pracach w zakresie sporządzania umowy offsetowej.

31. W przypadku, o którym mowa w pkt 30, czynności szefa komórki właściwej do spraw offsetu wykonuje jego zastępca lub inna upoważniona osoba.

32. Sporządzoną ocenę ofert offsetowych szef komórki właściwej do spraw offsetu przekazuje do zaopiniowania przez Komitet Offsetowy.

33. Po wydaniu opinii przez Komitet Offsetowy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej może, w szczególności:

1) zatwierdzić ocenę ofert offsetowych;

2) przekazać szefowi komórki właściwej do spraw offsetu ocenę ofert offsetowych do uzupełnienia, przedstawiając wytyczne w tym zakresie.

34. Wyniki zatwierdzonej oceny ofert offsetowych szef komórki właściwej do spraw offsetu, działając z upoważnienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, przekazuje zamawiającemu.

35. Po otrzymaniu od zamawiającego informacji o wybranym zagranicznym dostawcy, szef komórki właściwej do spraw offsetu przystępuje do negocjacji i sporządzenia umowy offsetowej.

36. W zakresie prowadzenia negocjacji przepisy pkt 26–31 stosuje się odpowiednio.

37. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół.

38. Do sporządzenia umowy offsetowej stosuje się odpowiednio pkt 5–7, pkt 8 ppkt 1 i 3, pkt 9–12, pkt 15 i 16 oraz pkt 26–31.

39. Sporządzoną umowę offsetową szef komórki właściwej do spraw offsetu przekazuje do zaopiniowania przez Komitet Offsetowy.

40. Po wydaniu opinii przez Komitet Offsetowy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, może:

1) zawrzeć umowę offsetową i przekazać ją Radzie Ministrów, zgodnie z art. 29 ustawy offsetowej;

2) odmówić zawarcia umowy offsetowej.

41. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia co do postanowień umowy offsetowej, z przyczyn leżących po stronie zagranicznego dostawcy, szef komórki właściwej do spraw offsetu, działając z upoważnienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, informuje o tym zamawiającego.

42. Po otrzymaniu przez szefa komórki właściwej do spraw offsetu informacji o kolejnym, wybranym przez zamawiającego zagranicznym dostawcy, komórka właściwa do spraw offsetu przystępuje do negocjacji i sporządzenia umowy offsetowej. Pkt 35–40 stosuje się odpowiednio.

43. W procesie opracowywania założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej, a także sporządzania oceny ofert offsetowych, prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej z zagranicznym dostawcą wybranym przez zamawiającego oraz sporządzania umowy offsetowej, szef komórki właściwej do spraw offsetu może korzystać z zewnętrznej (nieetatowej) pomocy prawnej spoza resortu obrony narodowej.

44. Zadania wskazane w decyzji dla Dyrektora Biura do Spaw Umów Offsetowych do czasu jego powołania realizuje Kierownik Zespołu Implementacji Technologii Obronnych w Przemyśle /OFFSET/ przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

45. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA