REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 99

DECYZJA NR 90/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 lipca 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie opracowywania założeń do oferty offsetowej, projektu umowy offsetowej, oceny ofert offsetowych oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 i 22a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz.138) w związku z art. 8 ust. 2-12 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie opracowywania założeń do oferty offsetowej, projektu umowy offsetowej, oceny ofert offsetowych oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3 dodaje się ppkt 6 w brzmieniu:

"6) prowadzenia rejestru zawartych umów offsetowych.";

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a. Szef komórki właściwej do spraw offsetu przesyła do wiadomości, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, o której mowa w pkt 4, kopię uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu do Biura Ministra Obrony Narodowej.";

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Biura Ministra Obrony Narodowej mogą uczestniczyć, zgodnie z decyzją przełożonych, w posiedzeniach, o których mowa w pkt 5, w charakterze obserwatorów.";

4) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Szef komórki właściwej do spraw offsetu zawiadamia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej o terminach posiedzeń, o których mowa w pkt 5.";

5 ) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Opracowane, zgodnie z pkt 4-14, założenia do oferty offsetowej oraz projekt umowy offsetowej są przesyłane Dyrektorowi Biura Ministra Obrony Narodowej, który może je zaopiniować, w terminie 5 dni roboczych.";

6) uchyla się pkt 16;

7) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17. Termin na zaopiniowanie opracowanych założeń do oferty offsetowej oraz projektu umowy offsetowej określa każdorazowo szef komórki właściwej do spraw offsetu, jednak termin ten nie może być krótszy niż 4 dni robocze.";

8) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20. W razie istotnych rozbieżności stanowisk co do zapisów założeń do oferty offsetowej lub projektu umowy offsetowej, szef komórki właściwej do spraw offsetu organizuje konferencję z udziałem zainteresowanych szefów (dyrektorów) komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub delegowanych przez nich przedstawicieli, w celu ostatecznego przedstawienia stanowisk w zakresie założeń do oferty offsetowej lub projektu umowy offsetowej, a w razie nie osiągnięcia porozumienia sporządza i przekazuje Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej zestawienie rozbieżności stanowisk w celu ich ostatecznego rozstrzygnięcia.";

9) pkt 2 5 otrzymuje brzmienie:

"25. Do sporządzenia oceny ofert offsetowych stosuje się odpowiednio pkt 5-7, pkt 8 ppkt 1 i 3 oraz pkt 9-12.";

10) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38. Do sporządzenia umowy offsetowej stosuje się odpowiednio pkt 5-7, pkt 8 ppkt 1 i 3, pkt 9-12, oraz pkt 26-31";

11) po pkt 43 dodaje się pkt 43a-43c w brzmieniu:

"43a. Rejestr umów offsetowych zawartych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej prowadzi szef komórki właściwej do spraw offsetu.

43b. Umowy offsetowe zawarte przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej oraz dokumenty stanowiące zabezpieczenia należytego wykonania umów offsetowych są przechowywane i udostępniane w sposób określony przez szefa komórki właściwej do spraw offsetu.

43c. Za dochodzenie należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy offsetowej odpowiada Departament Administracyjny.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA