REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 322

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości I Kodyfikacji

DECYZJA NR 464/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. e, pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 4, 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. Nr 239, poz. 2038) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej oraz określenia zakresu zadań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 323 oraz z 2014 r. poz. 150) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Nadzór nad działalnością służby normalizacyjnej sprawuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji za pośrednictwem bezpośrednio podporządkowanego jej Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, zwanego dalej „Centrum”.”;

2) w pkt 4:

a) ppkt 3–5 otrzymują brzmienie:

3) komórka wewnętrzna w komórce organizacyjnej tworzącej Sztab Generalny Wojska Polskiego właściwa do prowadzenia działalności normalizacyjnej w zakresie logistyki;”;

4) komórka wewnętrzna powołana w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych do prowadzenia działalności normalizacyjnej oraz działalności w zakresie koordynowania propozycji odpowiedzi krajowych w sprawie ratyfikacji i implementacji dokumentów standaryzacyjnych NATO;

5) zespoły lub punkty kontaktowe (osoby funkcyjne) powołane w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia, Inspektoracie Uzbrojenia oraz Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych do prowadzenia działalności normalizacyjnej;”,

b) dodaje się ppkt 7 w brzmieniu:

„7) Komitet Techniczny nr 176 do spraw Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wraz z podkomitetami, w zakresie dokumentów normalizacyjnych wymienionych w § 5 pkt 2–4 rozporządzenia.”;

3) w pkt 7:

a) w ppkt 1:

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) opracowywanie i przedstawianie osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji do akceptacji porozumień pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi o współpracy w zakresie organizowania i prowadzenia normalizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa,”,

– lit. g otrzymuje brzmienie:

g) opracowywanie projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych dokumentów normalizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia,”,

– uchyla się lit. i,

– lit. p otrzymuje brzmienie:

„p) przygotowywanie projektów umów i nadzorowanie wykonania umów na opracowywanie dokumentów normalizacyjnych oraz na prowadzenie innej działalności normalizacyjnej, zawieranych przez właściwą jednostkę budżetową,”,

– lit. u otrzymuje brzmienie:

„u) zarządzanie i utrzymanie normalizacyjnego systemu informatycznego;”,

b) w ppkt 2:

– lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) uzgadnianie treści klauzuli jakościowej do umów na dostawę wyrobów obronnych,

e) organizowanie i prowadzenie procesów akredytacji OiB jednostek badawczych i jednostek certyfikujących prowadzących ocenę zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,”,

– dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) opracowywanie projektów aktów prawnych i założeń dotyczących funkcjonowania systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.”;

4) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Komitet jest ciałem kolegialnym prowadzącym, za pośrednictwem podkomitetów, normalizację operacyjną w zakresach tematycznych dotyczących:

1) wojsk lądowych;

2) sił powietrznych;

3) marynarki wojennej;

4) logistyki sił zbrojnych;

5) połączonych działań rodzajów sił zbrojnych;

6) terminologii wojskowej;

7) medycyny wojskowej.”;

5) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji określa, w porozumieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefem Inspektoratu Uzbrojenia oraz Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zakres zadań wykonywanych przez komórki wewnętrzne, o których mowa w pkt 4 ppkt 3–4, i zespoły lub punkty kontaktowe (osoby funkcyjne), o których mowa w pkt 4 ppkt 5, oraz zasady ich współdziałania z Centrum.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA