| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 306/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 104.660 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 94.388 tys. zł, a na zapomogi 10.272 tys. zł (rozdz. 75213);”;

2) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.” – ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 34, 48, 54, 91, 104, 110, 114, 129, 147, 156, 159 i 175.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.]

Załącznik do decyzji Nr 306/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 października 2016 r. (poz. 180)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R.

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Roz-dział

§

DB

DG

DGW

IW SZ

DO RSZ

JW 2305

JW. 4101

JW 4724

OZ ŻW

NCK

SKW

SWW

WBE Poznań

750

 

 

18 280

-18 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

75001

 

18 280

-15 902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 378

4060

18 280

-15 902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 378

75057

 

 

-2 378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 378

4060

 

-2 378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 378

752

 

 

-1 569 463

-5 114

4 926 697

2 451 388

-1 200 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

-1 000 000

-221 688

-2 180 000

-4 853 000

 

348 820

75201

 

-4 112 000

 

 

-2 564 209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 676 209

4010

 

 

 

-640 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-640 000

4050

-4 112 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 112 000

4060

 

 

 

-1 924 209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 924 209

75202

 

 

 

 

5 271 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 271 200

4010

 

 

 

550 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550 000

4050

 

 

 

5 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 000

4060

 

 

 

-278 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-278 800

75203

 

 

 

 

-592 693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-592 693

4010

 

 

 

-510 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-510 000

4060

 

 

 

-82 693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-82 693

75207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 000

 

 

 

 

-1 000 000

4050

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 000 000

 

 

 

 

-1 000 000

75208

 

 

 

-2 718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 718

4060

 

 

-2 718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 718

75213

 

2 542 537

 

 

 

-1 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 342 537

4050

 

 

 

 

-1 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 200 000

4060

2 628 717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 628 717

4070

-435 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-435 000

4300

348 820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348 820

75217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 853 000

 

-4 853 000

4050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 853 000

 

-4 853 000

75218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 180 000

 

 

-2 180 000

4050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 180 000

 

 

-2 180 000

75219

 

 

 

 

 

 

1 000 000

1 000 000

2 000 000

 

 

 

 

 

4 000 000

4050

 

 

 

 

 

1 000 000

1 000 000

2 000 000

 

 

 

 

 

4 000 000

75220

 

 

 

-7 599

1 771 469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 763 870

4010

 

 

 

2 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

4060

 

 

-7 599

-228 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-236 130

75295

 

 

-5 114

4 937 014

-1 434 379

 

 

 

 

 

-221 688

 

 

 

3 275 833

4010

 

 

 

-1 400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 400 000

4050

 

 

5 000 000

 

 

 

 

 

 

-220 000

 

 

 

4 780 000

4060

 

-5 114

-62 986

-34 379

 

 

 

 

 

-1 688

 

 

 

-104 167

753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

75301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17 150

-17 150

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17 150

-17 150

75302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 150

17 150

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 150

17 150

755

 

 

 

 

 

-348 820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-348 820

75503

 

 

 

 

-348 820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-348 820

3020

 

 

 

-2 950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 950

3030

 

 

 

-72 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-72 500

3070

 

 

 

-6 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 420

4050

 

 

 

-30 414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 414

4060

 

 

 

-3 463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 463

4170

 

 

 

-31 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-31 600

4180

 

 

 

-2 696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 696

4210

 

 

 

-6 826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 826

4270

 

 

 

-21 598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-21 598

4280

 

 

 

-2 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 171

4300

 

 

 

-43 394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-43 394

4410

 

 

 

-15 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15 400

4440

 

 

 

-9 867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9 867

4610

 

 

 

-89 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-89 000

4700

 

 

 

-10 521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 521

3000

 

 

 

-81 870

 

 

 

 

 

 

 

 

0

-81 870

4000

2 560 817

-23 394

4 926 697

2 184 438

-1 200 000

1 000 000

1 000 000

1 0001 000

-1 000 000

-221 688

-2 180 000

-4 853 000

0

3 193 870

Cz. 29

2 560 817

-23 394

4 926 697

2 102 568

-1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-1 000 000

-221 688

-2 180 000

-4 853 000

0

3 112 000

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »