REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 175

Departament Budżetowy

DECYZJA NR 158/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 września 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.” – ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. – realizowanych przez dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2017 r. poz. 37, 49, 66, 86, 100, 105, 145, 162 i 172.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.]

Załączniki do decyzji Nr 158/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 września 2017 r. (poz. 175)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.

 

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DGW

DG

IWsp. SZ

IU

SWW

JW 2305

JW4101

752

 

 

-5 435 858

-13 155

-1 707 633

34 700

3 000 000

117 800

3 895 000

109 146

0

75201

 

 

 

 

13 026 400

 

 

 

 

13 026 400

4060

 

 

 

26 400

 

 

 

 

26 400

4180

 

 

 

13 000 000

 

 

 

 

13 000 000

75202

 

 

 

 

6 008 300

 

 

 

 

6 008 300

4060

 

 

 

8 300

 

 

 

 

8 300

4180

 

 

 

6 000 000

 

 

 

 

6 000 000

75203

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

1 000 000

4180

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

1 000 000

75204

 

-43 021 545

 

 

-46 000 000

3 000 000

 

 

 

-86 021 545

4270

-43 000 000

 

 

-46 000 000

 

 

 

 

-89 000 000

4110

-21 545

 

 

 

 

 

 

 

-21 545

4300

 

 

 

 

3 000 000

 

 

 

3 000 000

75213

 

40 000 000

-234 700

 

 

 

 

 

 

39 765 300

4010

 

-200 000

 

 

 

 

 

 

-200 000

4060

 

-34 700

 

 

 

 

 

 

-34 700

4540

40 000 000

 

 

 

 

 

 

 

40 000 000

75216

 

-3 895 000

 

 

15 000

 

 

3 895 000

 

15 000

3070

-3 895 000

 

 

 

 

 

 

 

-3 895 000

4210

 

 

 

15 000

 

 

 

 

15 000

4300

 

 

 

 

 

 

3 895 000

 

3 895 000

75217

 

 

 

 

 

 

117 800

 

 

117 800

4180

 

 

 

 

 

117 800

 

 

117 800

75220

 

-109 146

800 000

 

 

 

 

 

109 146

800 000

4010

 

800 000

 

 

 

 

 

8 500

808 500

4020

-8 500

 

 

 

 

 

 

 

-8 500

4110

-100 646

 

 

 

 

 

 

80 668

-19 978

4120

 

 

 

 

 

 

 

11 497

11 497

4140

 

 

 

23 985 000

 

 

 

8 481

23 993 481

4270

 

 

 

28 000 000

 

 

 

 

28 000 000

4300

 

 

 

-4 015 000

 

 

 

 

-4 015 000

75295

 

1 589 833

-578 455

-1 707 633

2 000 000

 

 

 

 

1 303 745

2830

1 707 633

 

 

 

 

 

 

 

1 707 633

4010

 

-600 000

 

 

 

 

 

 

-600 000

4180

-117 800

 

 

2 000 000

 

 

 

 

1 882 200

4280

 

 

-1 707 633

 

 

 

 

 

-1 707 633

4420

 

21 545

 

 

 

 

 

 

21 545

2000

1 707 633

 

 

 

 

 

 

 

1 707 633

3000

-3 895 000

 

 

 

 

 

 

 

-3 895 000

4000

-3 248 491

-13 155

-1 707 633

34 700

3 000 000

117 800

3 895 000

109 146

2 187 367

Cz. 29

-5 435 858

-13 155

-1 707 633

34 700

3 000 000

117 800

3 895 000

109 146

0

 

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. – REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI

(w tys. zł)

 

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

rozdział

kwota

 

I.

Dotacje podmiotowe

464 187

 

1.

227

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania

x

269 131

 

 

x

227 131

 

Akademia Sztuki Wojennej

 

34 020

 

Wojskowa Akademia Techniczna

75295

75 430

 

Akademia Marynarki Wojennej

22 515

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

28 911

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

66 255

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

80302

42 000

 

2.

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

X

160 072

 

Akademia Sztuki Wojennej

80302

6 742

 

Wojskowa Akademia Techniczna

73 622

 

Akademia Marynarki Wojennej

10 781

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 464

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

34 583

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 880

 

Departament Budżetowy *

3 000

 

X

X

Ogółem uczelnie

X

429 203

 

Akademia Sztuki Wojennej

40 762

 

Wojskowa Akademia Techniczna

149 052

 

Akademia Marynarki Wojennej

33 296

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

51 375

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

100 838

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

8 880

 

Departament Budżetowy *

3 000

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

42 000

 

3.

255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

x

30 126

 

 

x

23 635

 

Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”)

92118

15 828

 

Muzeum Marynarki Wojennej

3 520

 

Muzeum Wojsk Lądowych

2 520

 

Muzeum Sił Powietrznych

1 767

 

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

6 491

 

4.

257

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

4 858

 

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 212 349

 

1.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”)

75215

102 300

 

2.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

75295

6 364

 

3.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**

75222

638 813

 

4.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

x

1 995

 

Akademia Sztuki Wojennej

75295

445

 

Akademia Marynarki Wojennej

69

 

Wojskowa Akademia Techniczna

319

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

253

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

339

 

Muzeum Wojska Polskiego

570

 

5.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

X

70 188

 

Akademia Sztuki Wojennej

80302

3 580

 

Akademia Marynarki Wojennej

4 011

 

Wojskowa Akademia Techniczna

27 669

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

12 645

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 283

 

6.

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

5 630

 

7.

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

9 360

 

8.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

300

 

9.

284

Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO

75295

830

 

10.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

493

 

11.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)

75295

5 800

 

12.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

X

198 643

 

– inwestycje budowlane

85195

153 643

 

– zakupy inwestycyjne

45 000

 

13.

623

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

X

22 128

 

– inwestycje budowlane

85195

8 563

 

– zakupy inwestycyjne

13 565

 

14.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

X

47 901

 

Muzeum Wojska Polskiego

92118

41 957

 

Muzeum Marynarki Wojennej

2 200

 

Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”

3 744

 

15.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

101 604

 

Ogółem (l + II)

1 676 536

 

•/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).

* */ w tym na zabezpieczenie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych – 79 tys. zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
  • Data wejścia w życie: 2017-09-07
  • Data obowiązywania: 2017-09-07
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA