REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 17

Departament Budżetowy

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2017 NR 18/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 stycznia 2017 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem”, w 2017 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76, z 2015 r. poz. 156 i 343 oraz z 2016 r. poz. 181), zwaną dalej „decyzją Nr 63/MON”, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.
§ 2.
1. Dochody budżetu resortu w 2017 r. wynoszą 132.052 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu resortu w 2017 r. wynoszą 36.854.856 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 3.
1. Ustala się podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2017 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 4.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2017 r. przewidziano na poziomie 5.000 żołnierzy zawodowych.

§ 4.
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2017 r. określa załącznik Nr 5.
§ 5.
1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych” oraz instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, zwanej dalej „ZIOTP”, wynoszą:

1) państwowy fundusz celowy „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych”:

a) przychody – 100.426 tys. zł,

b) koszty – 190.668 tys. zł,

c) stan funduszu na początek roku – 90.242 tys. zł;

2) ZIOTP:

a) przychody – 320.287 tys. zł,

b) koszty – 319.825 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 6.

§ 6.
Wydatki budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 7.
§ 7.
Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2017 r. określa załącznik Nr 8.
§ 8.
Wykaz zamierzeń na 2017 r. objętych ewidencją miejsc powstawania kosztów, zwaną dalej „MPK”, określa załącznik Nr 9.
§ 9.
Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części uruchamiane w trakcie roku, przeznaczone w szczególności na:

1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 57.637 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 46.110 tys. zł, a na zapomogi 11.527 tys. zł (rozdział 75213);

2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 1.824 tys. zł (rozdział 75213), w tym na nagrody 1.459 tys. zł, a na zapomogi 365 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75213);

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75301);

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 164 tys. zł (rozdział 75213);

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 424 tys. zł (rozdział 75213);

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 135 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260);

8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. poz. 841), w wysokości 1.516 tys. zł (rozdział 75213);

9) zmiany organizacyjno-etatowe oraz należności osobowe i świadczenia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 229.265 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

10) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 150.000 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

11) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 233.030 tys. zł (rozdziały 75213, 75280) nadzorowane merytorycznie przez osoby funkcyjne lub instytucje wymienione w załączniku Nr 10;

12) kursy i szkolenia realizowane przez uczelnie wojskowe, w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 42.000 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

13) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu w wysokości 6.568 tys. zł (§ 401 i 404 – rozdział 75213) dla 97 limitów zatrudnienia bazowego, pozostające w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;

14) przedsięwzięcia finansowane w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013-2022” w wysokości 102.300 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

15) kontynuację tworzenia wojsk obrony terytorialnej w wysokości 170.116 tys. zł (rozdział 75220), w zakresie utrzymania stanów osobowych żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, uruchamiane na wniosek właściwego dysponenta środków budżetowych w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura do spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej;

16) kontynuację tworzenia wojsk obrony terytorialnej w wysokości 11.110 tys. zł (§ 401, 404 – rozdział 75220), w zakresie funduszu wynagrodzeń pracowników pozostającego w dyspozycji Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, uruchamianego na wniosek właściwego dysponenta środków budżetowych w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura do spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej;

17) podwyżki wynagrodzeń pracowników resortu w wysokości 110.652 tys. zł (§ 401 i 402), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych.

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 10.

1. Do merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260), a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub zawartymi w odrębnych przepisach zobowiązany jest:

1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Bartłomiej Grabski – dla Agencji Mienia Wojskowego;

2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla ZIOTP oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w zakresie dotacji udzielonej z budżetu resortu na realizację inwestycji budowlanej;

3) Dyrektor Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – dla państwowych instytucji kultury (muzeów), fundacji oraz stowarzyszeń;

4) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;

5) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej;

6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022”);

7) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia.

2. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 30 listopada 2017 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 22 grudnia 2017 r.

3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, upływa z dniem 31 maja 2017 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 31 marca 2017 r., ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 15 grudnia 2017 r.

§ 11.
1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. Dyrektor Departamentu Kadr sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych miesiącach 2017 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2017 r.

3. Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2, sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek.

4. Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia sporządzenia przesyła się właściwym dysponentom.

§ 12.
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, przedstawi do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Kadr i Dyrektorowi Departamentu Budżetowego podział dodatkowych 3.500 stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i wskaże jednostki wojskowe (szkoły wojskowe), których zwiększenie będzie dotyczyć – w tym uwzględniając stanowiska etatowe dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w wojskach obrony terytorialnej.

Rozdział 3

Zasady uruchamiania rezerw celowych budżetu państwa

§ 13.

1. Zadanie dotyczące realizacji programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”, finansowane jest w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekty wystąpień do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków tej rezerwy celowej.

2. Zadanie dotyczące realizacji „Wydatków dla przedsiębiorców realizujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa”, finansowane jest w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekty wystąpień do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwiększeń planu wydatków dysponentów środków budżetowych ze środków ujętych w tej rezerwie celowej.

Rozdział 4

Szczególne zasady realizacji budżetu

§ 14.

Dysponenci środków budżetowych sporządzają plany finansowe w terminach i na zasadach określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542).
§ 15.
1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

4. Harmonogram realizacji budżetu, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, zapotrzebowania na środki budżetowe, projekty planów finansowych, plany finansowe, wnioski o decyzje zmieniające plany finansowe, prognozy dzienne wydatków budżetowych oraz sprawozdania budżetowe i finansowe, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów są składane w formie elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa „TREZOR”.

§ 16.
1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 10 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) otrzymujący dotacje celowe, składają – odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 10 ust. 1 – zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

3. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.

§ 17.
1. Zgodnie z zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), ujmuje się w księgach rachunkowych i wyniku finansowym wszystkie uzyskane w danym okresie przez jednostkę przychody, jak i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

2. Dowody księgowe są ujmowane w sprawozdawczości okresu którego dotyczą, jeżeli wpłynęły do jednostki:

1) dla sprawozdań miesięcznych do 5 dnia następnego miesiąca,

2) dla sprawozdań rocznych do 20 stycznia następnego roku.

Dowody, które wpłyną do jednostki w terminach późniejszych mogą być również ewidencjonowane w miesiącu którego dotyczą, jeżeli wynika to ze stosowanej w jednostce zasady istotności.

3. Próg istotności ustala się na 1% sumy bilansowej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a w przypadku jednostek nowopowstałych na 1% wartości planu finansowego przydzielonego w pierwszym roku działania.

4. Należne dodatkowe wynagrodzenie i uposażenie roczne oraz wynagrodzenia za grudzień wypłacane w styczniu, bez względu na datę wypłaty, odnosi się w ciężar kosztów działalności jednostki i wykazuje w sprawozdaniu finansowym i budżetowym za rok obrotowy, za który zostały naliczone. Powyższa zasada ma również zastosowanie do wypłaconych w 2017 r. – wynagrodzeń i uposażeń za 2016 r.

Rozdział 5

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 18.

Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2017 r. do dnia 26 stycznia 2018 r.
§ 19.
1. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektorzy muzeów, Dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej oraz, do wiadomości, Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe, w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

2. Rektorzy uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej oraz Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2017 r. do dnia 16 lutego 2018 r.

3. Dyrektorzy departamentów, o których mowa w ust. 1, oraz Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

4. Osoby, o których mowa w § 10 ust. 1, w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r., przedstawią Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek organizacyjnych, którym przyznano w 2017 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

§ 20.
1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. poz. 1766),

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015)

– przekazywane są przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP, osobom funkcyjnym, pełniącym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń wskazanych w ust. 1 i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 21.
Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz, do wiadomości, Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej, informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi z części 28 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną, w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22.

Użycie jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (SON) oraz Grupy Bojowej Unii Europejskiej realizowane jest po uprzedniej zmianie planu finansowego.
§ 23.
Wydatki dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są po uprzedniej zmianie planu finansowego w obszarze wydatków bieżących. W 2017 r. nie stosuje się zasad określonych w § 19 ust. 13 decyzji Nr 63/MON.
§ 24.
W 2017 r. fundusz nagród, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej tworzy się na poziomie nie niższym niż 1% wynagrodzeń osobowych (§ 401).
§ 25.
1. Koszty i wydatki ponoszone na zabezpieczenie zamierzeń, o których mowa w załączniku Nr 9, realizowane przez kilku dysponentów środków budżetowych ewidencjonowane są w systemie Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny resortu na wyodrębnionych w tym celu MPK.

2. Wnioski o założenie do celów ewidencyjnych dodatkowych MPK dysponenci środków budżetowych składają do Inspektoratu Systemów Informacyjnych za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT „HELPDesk”.

3. Nie tworzy się dodatkowych MPK dla dysponentów środków budżetowych realizujących i zabezpieczających zamierzenia, o których mowa w załączniku Nr 9, we własnym zakresie. Szczegółową ewidencję wydatków i kosztów tych zamierzeń dysponenci środków budżetowych prowadzą we własnym zakresie.

§ 26.
Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2017 r. plan finansowy oraz jego zmiany w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 27.
Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o których mowa w § 9, dysponenci środków budżetowych realizują z rozdziału, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części.
§ 28.
Dysponent środków budżetowych drugiego stopnia może wskazać dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia właściwych w zakresie realizacji wydatków poza planem przydziałów gospodarczych dotyczących:

1) zakupu biletów na środki transportu lądowego, powietrznego i morskiego w ramach zagranicznych podróży służbowych;

2) wydatków związanych z uczestnictwem komponentów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ćwiczeniach międzynarodowych organizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności opłat za nabyte poza granicami kraju usługi w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz łączności, w przypadku gdy w ćwiczeniach tych uczestniczą pododdziały pozostające na zaopatrzeniu finansowym w różnych oddziałach gospodarczych;

3) zakupu poza granicami państwa paliwa lotniczego.

§ 29.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEGO NA 2017 R.]

Załącznik do decyzji Nr 18 Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz.MON poz. 17)

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEGO NA 2017 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.]

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.]

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [LIMITY STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2017 R.]

Załącznik nr 4

LIMITY STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2017 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. - REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik nr 5

WYKAZ DOTACJI UWZGLĘDNIONYCH W BUDŻECIE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2017 R. - REALIZOWANYCH PRZEZ DYSPONENTA CZĘŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [PRZYCHODY I KOSZTY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO „FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH” ORAZ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO” NA 2017 R.]

Załącznik nr 6

PRZYCHODY I KOSZTY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO „FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH” ORAZ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO” NA 2017 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załącznik nr 7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZĘŚCI 29 OBRONA NARODOWA 2017 R.]

Załącznik nr 8

KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZĘŚCI 29 OBRONA NARODOWA 2017 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [WYKAZ ZAMIERZEŃ NA 2017 ROK OBJĘTYCH EWIDENCJĄ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW (MPK)]

Załącznik nr 9

WYKAZ ZAMIERZEŃ NA 2017 ROK OBJĘTYCH EWIDENCJĄ MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW (MPK)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik nr 10

SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA