REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 62

DECYZJA NR 49/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 marca 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 14 oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. poz. 1678 oraz z 2015 r. poz. 342), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 316) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Niżej wymienione osoby funkcyjne, zwane dalej „osobami właściwymi", z racji zajmowanego stanowiska służbowego, wskazuje się jako osoby posiadające kwalifikacje właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych):

1) wojsk lądowych - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) sił powietrznych - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

3) marynarki wojennej - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

4) wojsk specjalnych - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

5) łączności i informatyki w grupach osobowych:

a) sztabowej, eksploatacji systemów łączności oraz technicznej - Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6,

b) projektowo-programowej informatyki oraz eksploatacji systemów informatycznych - Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;

6) kryptologii i cyberbezpieczeństwa - Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;

7) rozpoznania i walki elektronicznej - Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2;

8) przeciwlotniczym - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

9) inżynierii wojskowej - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

10) obrony przed bronią masowego rażenia - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

11) logistyki - Szef Zarządu Logistyki - P4;

12) medycznym - Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

13) żandarmerii wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

14) sprawiedliwości i obsługi prawnej w grupie osobowej obsługi prawnej - Dyrektor Departamentu Prawnego;

15) duszpasterstwa w grupie osobowej teologicznej odpowiednio:

a) Naczelny Kapelan - Ordynariusz Polowy /Biskup Polowy/,

b) Prawosławny Ordynariusz Wojskowy,

c) Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy;

16) finansowym - Dyrektor Departamentu Budżetowego;

17) wychowawczym w grupach osobowych:

a) ogólnowychowawczej, kulturalno-oświatowej oraz orkiestr i zespołów estradowych - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa,

b) psychologii wychowania - Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia;

18) ogólnym w grupach osobowych:

a) zarządzania oraz kadrowej - Dyrektor Departamentu Kadr,

b) administracji wojskowej - Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1,

c) ochrony informacji niejawnych - Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,

d) prasowej - Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej,

e) kultury fizycznej - Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7,

f) ochrony przeciwpożarowej - Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

g) metrologii - Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii - Naczelny Metrolog Wojska Polskiego.

2. Do zadań osób właściwych, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w przyporządkowanym im korpusie osobowym (grupie osobowej) należy:

1) opracowanie i uaktualnianie modeli przebiegu służby wojskowej dla oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych, zwanych dalej „modelami";

2) uzgadnianie opracowanych i uaktualnianych modeli z Dyrektorem Departamentu Kadr;

3) zgłaszanie do Dyrektora Departamentu Kadr potrzeb ilościowych w zakresie uzupełnienia pierwszych stanowisk w korpusie:

a) oficerów - w celu określenia wielkości naboru do służby kandydackiej oraz na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na oficera,

b) podoficerów - w deficytowych specjalnościach wojskowych w tym korpusie, na które występuje zasadność uruchomienia naboru ochotników ze środowiska cywilnego do służby kandydackiej w szkołach podoficerskich, ze względu na niewystarczający potencjał naboru spośród szeregowych zawodowych,

c) szeregowych - w deficytowych specjalnościach wojskowych, na które występuje zasadność uruchomienia naboru ochotników do służby kandydackiej w ośrodkach szkolenia, ze względu na niewystarczający potencjał naboru spośród szeregowych rezerwy;

4) opracowanie i aktualizacja wykazu kierunków studiów szczególnie przydatnych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, będących wyznacznikiem do udzielania pomocy żołnierzom w pobieraniu nauki;

5) określanie wymaganych i preferowanych kierunków (profili) wykształcenia i kwalifikacji, na potrzeby prowadzenia rekrutacji na szkolenia wojskowe w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia;

6) udział w postępowaniach rekrutacyjnych na szkolenia wojskowe w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia w przyporządkowanych korpusach osobowych (grupach osobowych);

7) opracowanie i aktualizacja założeń organizacyjno-programowych studiów i kursów funkcjonujących w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w poszczególnych korpusach i grupach osobowych;

8) opracowanie, uaktualnianie i uzgadnianie specjalistycznych treści kształcenia i efektów uczenia się do programów studiów w uczelniach wojskowych;

9) dokonywanie oceny wniosków organizacyjno-etatowych w zakresie zgodności z modelem przebiegu służby wojskowej w przyporządkowanym korpusie osobowym (grupie osobowej).".

§ 2.

Dotychczasowe modele przebiegu służby wojskowej zachowują ważność, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-30
  • Data wejścia w życie: 2020-04-14
  • Data obowiązywania: 2020-04-14
  • Dokument traci ważność: 2022-04-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA