REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 316

Departament Kadr

DECYZJA NR 457/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 14 oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1678 oraz z 2015 r. poz. 342) ustala się, co następuje:

1. Niżej wymienione osoby funkcyjne, zwane dalej „osobami właściwymi”, z racji zajmowanego stanowiska służbowego, wskazuje się jako osoby posiadające kwalifikacje właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych):

1) wojsk lądowych – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) sił powietrznych – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

3) marynarki wojennej – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

4) wojsk specjalnych – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

5) łączności i informatyki:

a) w grupach osobowych: sztabowej, eksploatacji systemów łączności oraz technicznej – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,

b) w grupie osobowej projektowo-programowej informatyki oraz eksploatacji systemów informatycznych – Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych;

6) kryptologii i cyberbezpieczeństwa – Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii;

7) rozpoznania i walki elektronicznej – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

8) przeciwlotniczym – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

9) inżynierii wojskowej – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

10) obrony przed bronią masowego rażenia – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

11) logistyki:

a) w grupach osobowych: ogólnologistycznej, materiałowej, transportu i ruchu wojsk oraz technicznej – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,

b) w grupie osobowej infrastruktury – Dyrektor Departamentu Infrastruktury;

12) medycznym – Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego;

13) żandarmerii wojskowej – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

14) sprawiedliwości i obsługi prawnej w grupie osobowej obsługi prawnej – Dyrektor Departamentu Prawnego;

15) duszpasterstwa w grupie osobowej teologicznej odpowiednio:

a) Naczelny Kapelan – Ordynariusz Polowy /Biskup Polowy/,

b) Prawosławny Ordynariusz Wojskowy,

c) Naczelny Kapelan Wojskowy – Ewangelicki Biskup Wojskowy;

16) finansowym – Dyrektor Departamentu Budżetowego;

17) wychowawczym:

a) w grupach osobowych: ogólnowychowawczej, kulturalno-oświatowej oraz orkiestr i zespołów estradowych – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej,

b) w grupie osobowej psychologii wychowania – Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego;

18) ogólnym:

a) w grupie osobowej zarządzania – Dyrektor Departamentu Kadr,

b) w grupie osobowej kadrowej – Dyrektor Departamentu Kadr,

c) w grupie osobowej administracji wojskowej – Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1,

d) w grupie osobowej ochrony informacji niejawnych – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,

e) w grupie osobowej prasowej – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej,

f) w grupie osobowej kultury fizycznej – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,

g) w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej – Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

h) w grupie osobowej metrologii – Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii – Naczelny Metrolog Wojska Polskiego.

2. Do zadań osób właściwych, w zakresie modeli przebiegu służby wojskowej, o których mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, należy:

1) opracowanie i uaktualnianie w przyporządkowanym im korpusie osobowym (grupie osobowej) modeli przebiegu służby wojskowej dla oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych, zwanych dalej „modelami”;

2) uzgadnianie opracowanych i uaktualnianych modeli z:

a) Dyrektorem Departamentu Kadr – w przypadku modeli, o których mowa w pkt 1 ppkt 1–17 i ppkt 18 lit. c–h,

b) Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w przypadku modeli, o których mowa w pkt 1,

c) Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych – w przypadku modeli, o których mowa w pkt 1 ppkt 5 lit. b, ppkt 6, ppkt 11 lit. b, ppkt 12–17 i ppkt 18 lit. a–e oraz g–h,

d) Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych – w przypadku modeli, o których mowa w pkt 1.

3. Przy opracowywaniu i uaktualnianiu modeli osoby właściwe biorą pod uwagę następujące cele modeli:

1) określenie, z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych, warunków i kolejności zajmowania stanowisk służbowych, od najniższych do najwyższych w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych), na podstawie których planuje się modelowy rozwój i przebieg służby żołnierzy zawodowych;

2) określenie, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb właściwych dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), wymaganych i preferowanych form doskonalenia zawodowego, w szczególności poprzez wskazanie:

a) kierunków studiów (dziedzin nauki, dyscyplin naukowych, zakresów i obszarów wiedzy, kwalifikacji, formy, kierunku, specjalności, obszaru i profilu kształcenia),

b) kursów kwalifikacyjnych realizowanych w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, w związku z objęciem stanowiska służbowego o wyższym stopniu etatowym lub w innym niż dotychczas pionie funkcjonalnym,

c) kursów doskonalących realizowanych w systemie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, mających na celu podwyższenie kwalifikacji lub uzupełnienie wiedzy na zajmowanym stanowisku służbowym lub proponowanym do wyznaczenia stanowisku służbowym w tym samym pionie funkcjonalnym,

d) studiów lub kursów mających na celu podwyższenie kwalifikacji lub uzupełnienie wiedzy żołnierzy zawodowych rekrutowanych z innych korpusów osobowych (grup osobowych).

4. Elementami składowymi modeli są:

1) wykazy stanowisk służbowych występujących w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), zaszeregowanych do poszczególnych stopni etatowych, według wzoru określonego w załącznikach Nr 1 i 2 do decyzji;

2) zestawienia stanowisk służbowych, według przewidywanej kolejności ich zajmowania wraz z wymaganymi i preferowanymi formami doskonalenia zawodowego, sporządzane w oparciu o modele ogólne przebiegu służby wojskowej według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do decyzji.

5. Osoby właściwe współpracują z:

1) Dyrektorem Departamentu Kadr i Szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 – w zakresie udostępniania danych niezbędnych do opracowania i uaktualniania modeli;

2) Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – w zakresie danych niezbędnych do opracowania i uaktualniania modeli, w części dotyczącej form doskonalenia zawodowego.

6. Uzgodnione modele przebiegu służby wojskowej przekazywane są w postaci elektronicznej do Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, w celu ich zamieszczenia w Systemie Ewidencji Wojskowej „SEW on-line”.

7. Dotychczasowe modele przebiegu służby wojskowej zachowują ważność, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.

8. Tracą moc decyzje:

1) Nr 76/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wskazania osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 86);

2) Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 12, poz. 142 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 137).

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE OFICERÓW ZAWODOWYCH]

Załączniki do decyzji Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16.11.2015 r. (poz. 316)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE OFICERÓW ZAWODOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH]

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

infoRgrafika


Załącznik 3. [OGÓLNE MODELE PRZEBIEGU SŁUŻBY WOJSKOWEJ]

ZAŁĄCZNIK Nr 3

OGÓLNE MODELE PRZEBIEGU SŁUŻBY WOJSKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA