REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 175

DECYZJA NR 152/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 października 2020 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Zestawienie wydatków resortu z budżetu środków europejskich na 2020 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz dysponentów realizujących określa załącznik Nr 3a.";

2) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 99.271 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 84.299 tys. zł, a na zapomogi 14.972 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);";

3) w § 14 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dyrektor Biura do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" - w zakresie realizacji programów: "strzelnice w powiatach", "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", "Cyber.mil z klasą" oraz "Oddziały Przygotowania Wojskowego";",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026") oraz dla Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii na realizację zadania w zakresie pozyskania zdolności do kalibracji stanowiska badawczego pomiaru cząstek;",

c) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10-13 w brzmieniu:

"10) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej - dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego w zakresie dotacji udzielonej z budżetu na realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla pracowników urzędu Ministra Obrony Narodowej;

"11) Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych RP Systemu "Wisła" - dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania niezbędnego za względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

"12) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - dla Akademii Sztuki Wojennej na realizację Wyższych Kursów Obronnych oraz dla Ministerstwa Infrastruktury na rzecz Funduszu Dróg Samorządowych;

"13) Szef Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów - dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadań kompleksowego systemu analizy i oceny bezpieczeństwa lotów "Turawa".";

4) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

5) po załączniku Nr 3 dodaje się załącznik Nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. S. Chwałek


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 64, 76, 86, 98, 118, 139, 151 i 165.).

Załącznik 1. [Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załączniki do decyzji Nr 152/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 października 2020 r. (poz. 175)

Załącznik Nr 1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej


Załącznik 2. [Zestawienie wydatków resortu z budżetu środków europejskich i ich podział według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz dysponenta realizującego i programu operacyjnego]

Załącznik nr 2

Zestawienie wydatków resortu z budżetu środków europejskich i ich podział według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz dysponenta realizującego i programu operacyjnego

(w zł)

Dział

Rozdział

par.

Dysponent realizujący

Nazwa Programu

Kwota

851

85195

2007

DG MON

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

281 556

4017

80 142

4057

20 155

4117

13 776

4127

1 964

2000281 556

4000116 037

cz. 29397 593

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-28
  • Data wejścia w życie: 2020-10-28
  • Data obowiązywania: 2020-10-28
  • Dokument traci ważność: 2020-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA