REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 26

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2020 NR 21/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2020 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej "resortem", w 2020 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149 oraz z 2019 r. poz. 256), zwaną dalej "decyzją Nr 122/MON", z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.

§ 2.

1. Dochody budżetu resortu w 2020 r. wynoszą 139.563 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu resortu w 2020 r. wynoszą 49.015.371 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 3.

1. Ustala się podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2020 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 4.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2020 r. przewidziano na poziomie 4.500 żołnierzy zawodowych.

§ 4.

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r. określa załącznik Nr 5.

§ 5.

1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" oraz instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", zwanej dalej "ZIOTP", wynoszą:

1) państwowy fundusz celowy "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych":

a) przychody - 158.916 tys. zł,

b) koszty - 175.352 tys. zł,

2) ZIOTP:

a) przychody - 459.785 tys. zł,

b) koszty - 459.731 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 6.

§ 6.

Zestawienie wydatków budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 7.

§ 7.

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2020 r. określa załącznik Nr 8.

§ 8.

Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części uruchamiane w trakcie roku, przeznaczone w szczególności na:

1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 75.210 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 60.238 tys. zł, a na zapomogi 14.972 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);

2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 3.184 tys. zł (rozdział 75213), w tym na nagrody 2.547 tys. zł, a na zapomogi 637 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75213);

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych - żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75213);

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 210 tys. zł (rozdział 75213);

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 622 tys. zł (rozdział 75213);

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich, o którym mowa w art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w wysokości 250 tys. zł (rozdział 73015);

8) fundusz na stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne, o których mowa w art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w wysokości 204 tys. zł (rozdział 73014);

9) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. poz. 841), w wysokości 1.895 tys. zł (rozdział 75213);

10) zmiany organizacyjno-etatowe oraz należności osobowe i świadczenia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 306.571 tys. zł (rozdziały: 75213, 75220), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

11) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 90.000 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

12) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 254.936 tys. zł (rozdziały: 75213, 75280) nadzorowane merytorycznie przez osoby funkcyjne lub instytucje wymienione w załączniku Nr 9;

13) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników w wysokości 81.061 tys. zł (§ 401 i 402 - rozdziały: 75220, 75295) dla 1.216 limitów zatrudnienia bazowego, pozostające w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, w tym na zmiany organizacyjno-etatowe wynikające z "Planu zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych RP na 2020 rok oraz głównych kierunków zmian organizacyjnych na 2021 rok", wydatków na wynagrodzenia z tytułu dodatków kontraktorskich dla pracowników Inspektoratu Uzbrojenia oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia, uruchamiane na wniosek dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;

14) przedsięwzięcia finansowane w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026" w wysokości 107.500 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

§ 9.

1. W ramach limitów wydatków dysponentów w § 401 i 402 uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy na pierwsze półrocze 2020 r. w wysokości określonej w załączniku Nr 10.

2. Limit wydatków Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględnia wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy w pełnej wysokości.

3. Sfinansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta.

4. Pozostałą część wydatków w § 401 i 402 pozostawiono w dyspozycji dysponenta części budżetowej.

5. Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej występują jednorazowo, odpowiednio w III i IV kwartale, do dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków w § 401-004, 401-006, 402-002.

§ 10.

Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), każdorazowo przed podpisaniem umowy są zobowiązani do analizy charakteru zadań (czynności), które zamierza się powierzyć zleceniobiorcom w ramach przedmiotowej umowy, w celu wyeliminowania sytuacji, w której zakres wykonywanych prac planowanych do powierzenia zleceniobiorcy spełniałby kryteria i warunki właściwe dla stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

§ 11.

1. Koszty ponoszone na zabezpieczenie zamierzeń ujętych w załączniku Nr 11 do decyzji ewidencjonowane są w systemie "Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej" na wyodrębnionych w tym celu miejscach powstawania kosztów, zwanych dalej "MPK".

2. Dysponenci środków budżetowych realizujący zamierzenia, o których mowa w ust. 1, składają wnioski do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT "HELP Desk" o aktywowanie funkcjonalności ZWSI RON w zakresie ewidencji kosztów danego zamierzenia.

3. Wnioski o założenie do celów ewidencyjnych dodatkowych MPK nie wynikających z ust. 1, dysponenci środków budżetowych składają do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT "HELP Desk", po uprzednim uzyskaniu akceptacji założenia MPK przez dysponenta nadrzędnego środków budżetu państwa, a w przypadku zamierzeń ujętych w "Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024", po podaniu jego nazwy.

4. Koszty ponoszone na rzecz Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym dotyczące zamierzeń ujętych w "Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024", ewidencjonowane są na MPK opracowanych i wskazanych przez Departament Budżetowy.

5. O wysokości kosztów zaewidencjonowanych na MPK wskazanych w ust. 4 dotyczących zamierzeń ujętych w "Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024", kierownicy jednostek budżetowych informują organizatora zamierzenia.

6. Ewidencji na MPK utworzonych na podstawie ust. 1 i 3 podlegają obligatoryjnie wszystkie koszty bezpośrednie związane z realizacją danego zamierzenia. Koszty pierwotne zaewidencjonowane na MPK poszczególnych jednostek i instytucji wojskowych należy przeksięgować na właściwe MPK zamierzeń w części ich dotyczących.

7. Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej w terminie do 31 stycznia 2021 r. składają skonsolidowaną informację do Departamentu Budżetowego o kosztach poniesionych w 2020 roku wraz z wartościami zaplanowanymi na realizację zamierzeń ujętych w załączniku Nr 11.

§ 12.

Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2020 r. plan finansowy zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz jego zmiany w układzie zadaniowym.

§ 13.

Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o których mowa w § 8, dysponenci środków budżetowych realizują z rozdziału, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części.

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 14.

1. Do merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), a w przypadku dotacji celowych - także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152, art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub zawartymi w odrębnych przepisach, zobowiązany jest:

1) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej - dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;

2) Dyrektor Biura do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"- w zakresie realizacji programów: "Strzelnice w powiatach", "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" oraz "Cyber.mil z klasą";

3) Dyrektor Departamentu Infrastruktury - dla Agencji Mienia Wojskowego, ZIOTP oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji udzielonej z budżetu resortu na realizację inwestycji budowlanej;

4) Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa - dla państwowych instytucji kultury (muzeów), organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

5) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - dla uczelni wojskowych, w tym na realizację zadań w ramach programu "Legia Akademicka", dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia kształcenia dzieci personelu jednostek NATO, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej, a także realizacji postanowień art. 419 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie ponoszenia kosztów obsługi bankowej rachunków funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych;

6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026");

7) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - dla Wojskowej Izby Lekarskiej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania oraz wykonywaniem ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej na potrzeby Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia;

8) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - w celu realizacji postanowień ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, 2383 oraz z 2019 r. poz. 1815) oraz realizacji wyższych kursów obronnych.

9) Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, upływa z dniem 30 listopada 2020 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 18 grudnia 2020 r.

3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 29 maja 2020 r.

4. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych, ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 11 grudnia 2020 r.

6. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 upływa z dniem 30 października 2020 r.

7. W celu zagospodarowania zwróconych i niewykorzystanych dotacji celowych w trakcie realizacji umów na inne zadania, obliguje się dyrektorów (szefów), o których mowa w ust. 1, do sporządzania aneksów przedmiotowych umów pozwalających dokonać zmian w planie finansowym dysponenta części.

§ 15.

1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. Dyrektor Departamentu Kadr sporządzi, w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych miesiącach 2020 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2020 r.

3. Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2:

1) sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek;

2) przesyła się właściwym dysponentom w terminie siedmiu dni roboczych od dnia jego sporządzenia.

Rozdział 3

Zasady realizacji budżetu

§ 16.

1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

§ 17.

1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji i subwencji na kolejny miesiąc składają dyrektorowi Departamentu Budżetowego:

1) kierownicy (dyrektorzy, komendanci, szefowie oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 14 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;

2) rektorzy-komendanci uczelni wojskowych odpowiednio za pośrednictwem dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

3. Kierownicy (dyrektorzy, komendanci, szefowie oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) zawierający umowy o udzielenie dotacji z budżetu resortu składają - odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 14 ust. 1 - zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

4. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosku dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r.

§ 18.

Osoby funkcyjne (instytucje) realizujące wydatki, o których mowa w § 8 pkt 12, przedstawiają dyrektorowi Departamentu Budżetowego informacje oraz dokumenty umożliwiające terminową realizację wydatku. Potrzeby w zakresie środków budżetowych oraz dokumenty będące podstawą dokonania wydatku z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w § 5 ust. 5 decyzji Nr 122/MON, należy przedstawiać bez zbędnej zwłoki.

§ 19.

1. Ustala się fundusze uposażeń odpowiednio w:

1) Służbie Wywiadu Wojskowego w wysokości - 93.669 tys. zł (§ 405 i 407 rozdział 75217);

2) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w wysokości - 169.794 tys. zł (§ 405 i 407 rozdział 75218).

2. Zwiększenie funduszy, o których mowa w ust. 1, wymaga każdorazowo pisemnej zgody dysponenta części budżetowej.

Rozdział 4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 20.

Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju przedstawiają dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2020 r. do dnia 22 stycznia 2021 r.

§ 21.

1. Dyrektorzy muzeów, dyrektor ZIOTP, a także dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą odpowiednio właściwym osobom wskazanym w § 14 ust. 1 oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

2. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych przekażą dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od przekazania uczelni informacji o przydzielonym limicie wydatków.

3. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą odpowiednio właściwym osobom wskazanym w § 14 ust. 1 rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2020 r. do dnia 12 lutego 2021 r.

4. Osoby wskazane w § 14 ust. 1 przekazują dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie najpóźniej do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2020 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

§ 22.

1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793 oraz z 2019 r. poz. 137),

2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 i 1996)

- przekazywane są przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz dyrektora ZIOTP, osobom funkcyjnym, pełniącym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń wskazanych w ust. 1 i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 23.

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego i dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi z części 28 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24.

Wydatki dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są po uprzedniej zmianie planu finansowego w obszarze wydatków bieżących.

§ 25.

1 Realizacja zadań jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej opiera się na stosownych zatwierdzonych planach rzeczowych i finansowych. Finansowanie zadań nieplanowych należy zbilansować w ramach posiadanego planu finansowego danego dysponenta, kosztem ograniczenia lub rezygnacji z innych zaplanowanych zadań. Zadania niezaplanowane przez kierowników (dowódców, dyrektorów, komendantów, rektorów - komendantów, szefów) mogą być zlecane do realizacji, po uprzednim potwierdzeniu przez właściwego dysponenta środków budżetowych zabezpieczenia finansowego.

2. W ramach planu finansowego dysponentów budżetu państwa nie tworzy się rezerw na finansowanie zadań nieplanowych.

§ 26.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2020 R.]

Załącznik Nr 4

PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2020 R.]

Załącznik Nr 5

WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [PRZYCHODY I KOSZTY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO „FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH” ORAZ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO”]

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I KOSZTY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO "FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH" ORAZ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO"

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZĘŚCI 29 OBRONA NARODOWA NA 2020 R.]

Załącznik Nr 8

KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZĘŚCI 29 OBRONA NARODOWA NA 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 9

SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [WYDATKI NA WYPŁATY NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH, ODPRAW EMERYTALNYCH I RENTOWYCH ORAZ EKWIWALENTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.]

Załącznik Nr 10

WYDATKI NA WYPŁATY NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH, ODPRAW EMERYTALNYCH I RENTOWYCH ORAZ EKWIWALENTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [WYKAZ ZAMIERZEŃ NA 2020 ROK OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KOSZTÓW NA WYODRĘBNIONYCH MIEJSCACH POWSTAWANIA KOSZTÓW (MPK)]

Załącznik Nr 11

WYKAZ ZAMIERZEŃ NA 2020 ROK OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KOSZTÓW NA WYODRĘBNIONYCH MIEJSCACH POWSTAWANIA KOSZTÓW (MPK)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA