reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2020 NR 21/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej "resortem", w 2020 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149 oraz z 2019 r. poz. 256), zwaną dalej "decyzją Nr 122/MON", z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.
§ 2.
1. Dochody budżetu resortu w 2020 r. wynoszą 139.563 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu resortu w 2020 r. wynoszą 49.015.371 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3.

§ 3.
1. Ustala się podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2020 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 4.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2020 r. przewidziano na poziomie 4.500 żołnierzy zawodowych.

§ 4.
Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r. określa załącznik Nr 5.
§ 5.
1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" oraz instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", zwanej dalej "ZIOTP", wynoszą:

1) państwowy fundusz celowy "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych":

a) przychody - 158.916 tys. zł,

b) koszty - 175.352 tys. zł,

2) ZIOTP:

a) przychody - 459.785 tys. zł,

b) koszty - 459.731 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 6.

§ 6.
Zestawienie wydatków budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 7.
§ 7.
Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2020 r. określa załącznik Nr 8.
§ 8.
Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części uruchamiane w trakcie roku, przeznaczone w szczególności na:

1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 75.210 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 60.238 tys. zł, a na zapomogi 14.972 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);

2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 3.184 tys. zł (rozdział 75213), w tym na nagrody 2.547 tys. zł, a na zapomogi 637 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75213);

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych - żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75213);

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 210 tys. zł (rozdział 75213);

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 622 tys. zł (rozdział 75213);

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich, o którym mowa w art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w wysokości 250 tys. zł (rozdział 73015);

8) fundusz na stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne, o których mowa w art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w wysokości 204 tys. zł (rozdział 73014);

9) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. poz. 841), w wysokości 1.895 tys. zł (rozdział 75213);

10) zmiany organizacyjno-etatowe oraz należności osobowe i świadczenia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 306.571 tys. zł (rozdziały: 75213, 75220), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

11) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 90.000 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

12) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 254.936 tys. zł (rozdziały: 75213, 75280) nadzorowane merytorycznie przez osoby funkcyjne lub instytucje wymienione w załączniku Nr 9;

13) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników w wysokości 81.061 tys. zł (§ 401 i 402 - rozdziały: 75220, 75295) dla 1.216 limitów zatrudnienia bazowego, pozostające w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, w tym na zmiany organizacyjno-etatowe wynikające z "Planu zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych Sił Zbrojnych RP na 2020 rok oraz głównych kierunków zmian organizacyjnych na 2021 rok", wydatków na wynagrodzenia z tytułu dodatków kontraktorskich dla pracowników Inspektoratu Uzbrojenia oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia, uruchamiane na wniosek dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;

14) przedsięwzięcia finansowane w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026" w wysokości 107.500 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

§ 9.
1. W ramach limitów wydatków dysponentów w § 401 i 402 uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy na pierwsze półrocze 2020 r. w wysokości określonej w załączniku Nr 10.

2. Limit wydatków Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględnia wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy w pełnej wysokości.

3. Sfinansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta.

4. Pozostałą część wydatków w § 401 i 402 pozostawiono w dyspozycji dysponenta części budżetowej.

5. Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej występują jednorazowo, odpowiednio w III i IV kwartale, do dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków w § 401-004, 401-006, 402-002.

§ 10.
Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), każdorazowo przed podpisaniem umowy są zobowiązani do analizy charakteru zadań (czynności), które zamierza się powierzyć zleceniobiorcom w ramach przedmiotowej umowy, w celu wyeliminowania sytuacji, w której zakres wykonywanych prac planowanych do powierzenia zleceniobiorcy spełniałby kryteria i warunki właściwe dla stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
§ 11.
1. Koszty ponoszone na zabezpieczenie zamierzeń ujętych w załączniku Nr 11 do decyzji ewidencjonowane są w systemie "Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej" na wyodrębnionych w tym celu miejscach powstawania kosztów, zwanych dalej "MPK".

2. Dysponenci środków budżetowych realizujący zamierzenia, o których mowa w ust. 1, składają wnioski do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT "HELP Desk" o aktywowanie funkcjonalności ZWSI RON w zakresie ewidencji kosztów danego zamierzenia.

3. Wnioski o założenie do celów ewidencyjnych dodatkowych MPK nie wynikających z ust. 1, dysponenci środków budżetowych składają do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT "HELP Desk", po uprzednim uzyskaniu akceptacji założenia MPK przez dysponenta nadrzędnego środków budżetu państwa, a w przypadku zamierzeń ujętych w "Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024", po podaniu jego nazwy.

4. Koszty ponoszone na rzecz Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym dotyczące zamierzeń ujętych w "Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024", ewidencjonowane są na MPK opracowanych i wskazanych przez Departament Budżetowy.

5. O wysokości kosztów zaewidencjonowanych na MPK wskazanych w ust. 4 dotyczących zamierzeń ujętych w "Programie Ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024", kierownicy jednostek budżetowych informują organizatora zamierzenia.

6. Ewidencji na MPK utworzonych na podstawie ust. 1 i 3 podlegają obligatoryjnie wszystkie koszty bezpośrednie związane z realizacją danego zamierzenia. Koszty pierwotne zaewidencjonowane na MPK poszczególnych jednostek i instytucji wojskowych należy przeksięgować na właściwe MPK zamierzeń w części ich dotyczących.

7. Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej w terminie do 31 stycznia 2021 r. składają skonsolidowaną informację do Departamentu Budżetowego o kosztach poniesionych w 2020 roku wraz z wartościami zaplanowanymi na realizację zamierzeń ujętych w załączniku Nr 11.

§ 12.
Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2020 r. plan finansowy zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz jego zmiany w układzie zadaniowym.
§ 13.
Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o których mowa w § 8, dysponenci środków budżetowych realizują z rozdziału, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części.

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 14.

1. Do merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), a w przypadku dotacji celowych - także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152, art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub zawartymi w odrębnych przepisach, zobowiązany jest:

1) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej - dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;

2) Dyrektor Biura do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"- w zakresie realizacji programów: "Strzelnice w powiatach", "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" oraz "Cyber.mil z klasą";

3) Dyrektor Departamentu Infrastruktury - dla Agencji Mienia Wojskowego, ZIOTP oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji udzielonej z budżetu resortu na realizację inwestycji budowlanej;

4) Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa - dla państwowych instytucji kultury (muzeów), organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

5) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - dla uczelni wojskowych, w tym na realizację zadań w ramach programu "Legia Akademicka", dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia kształcenia dzieci personelu jednostek NATO, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej, a także realizacji postanowień art. 419 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie ponoszenia kosztów obsługi bankowej rachunków funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych;

6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026");

7) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - dla Wojskowej Izby Lekarskiej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania oraz wykonywaniem ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej na potrzeby Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia;

8) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - w celu realizacji postanowień ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, 2383 oraz z 2019 r. poz. 1815) oraz realizacji wyższych kursów obronnych.

9) Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, upływa z dniem 30 listopada 2020 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 18 grudnia 2020 r.

3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 29 maja 2020 r.

4. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych, ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 11 grudnia 2020 r.

6. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 upływa z dniem 30 października 2020 r.

7. W celu zagospodarowania zwróconych i niewykorzystanych dotacji celowych w trakcie realizacji umów na inne zadania, obliguje się dyrektorów (szefów), o których mowa w ust. 1, do sporządzania aneksów przedmiotowych umów pozwalających dokonać zmian w planie finansowym dysponenta części.

§ 15.
1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. Dyrektor Departamentu Kadr sporządzi, w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych miesiącach 2020 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2020 r.

3. Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 2:

1) sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek;

2) przesyła się właściwym dysponentom w terminie siedmiu dni roboczych od dnia jego sporządzenia.

Rozdział 3

Zasady realizacji budżetu

§ 16.

1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

§ 17.
1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji i subwencji na kolejny miesiąc składają dyrektorowi Departamentu Budżetowego:

1) kierownicy (dyrektorzy, komendanci, szefowie oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 14 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;

2) rektorzy-komendanci uczelni wojskowych odpowiednio za pośrednictwem dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

3. Kierownicy (dyrektorzy, komendanci, szefowie oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) zawierający umowy o udzielenie dotacji z budżetu resortu składają - odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 14 ust. 1 - zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

4. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosku dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji w terminie do dnia 11 grudnia 2020 r.

§ 18.
Osoby funkcyjne (instytucje) realizujące wydatki, o których mowa w § 8 pkt 12, przedstawiają dyrektorowi Departamentu Budżetowego informacje oraz dokumenty umożliwiające terminową realizację wydatku. Potrzeby w zakresie środków budżetowych oraz dokumenty będące podstawą dokonania wydatku z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w § 5 ust. 5 decyzji Nr 122/MON, należy przedstawiać bez zbędnej zwłoki.
§ 19.
1. Ustala się fundusze uposażeń odpowiednio w:

1) Służbie Wywiadu Wojskowego w wysokości - 93.669 tys. zł (§ 405 i 407 rozdział 75217);

2) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w wysokości - 169.794 tys. zł (§ 405 i 407 rozdział 75218).

2. Zwiększenie funduszy, o których mowa w ust. 1, wymaga każdorazowo pisemnej zgody dysponenta części budżetowej.

Rozdział 4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 20.

Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju przedstawiają dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2020 r. do dnia 22 stycznia 2021 r.
§ 21.
1. Dyrektorzy muzeów, dyrektor ZIOTP, a także dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą odpowiednio właściwym osobom wskazanym w § 14 ust. 1 oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

2. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych przekażą dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe w terminie trzydziestu dni od przekazania uczelni informacji o przydzielonym limicie wydatków.

3. Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą odpowiednio właściwym osobom wskazanym w § 14 ust. 1 rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2020 r. do dnia 12 lutego 2021 r.

4. Osoby wskazane w § 14 ust. 1 przekazują dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie najpóźniej do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2020 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

§ 22.
1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793 oraz z 2019 r. poz. 137),

2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 i 1996)

- przekazywane są przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz dyrektora ZIOTP, osobom funkcyjnym, pełniącym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń wskazanych w ust. 1 i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 23.
Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości dyrektorowi Departamentu Budżetowego i dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi z części 28 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24.

Wydatki dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są po uprzedniej zmianie planu finansowego w obszarze wydatków bieżących.
§ 25.
1 Realizacja zadań jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej opiera się na stosownych zatwierdzonych planach rzeczowych i finansowych. Finansowanie zadań nieplanowych należy zbilansować w ramach posiadanego planu finansowego danego dysponenta, kosztem ograniczenia lub rezygnacji z innych zaplanowanych zadań. Zadania niezaplanowane przez kierowników (dowódców, dyrektorów, komendantów, rektorów - komendantów, szefów) mogą być zlecane do realizacji, po uprzednim potwierdzeniu przez właściwego dysponenta środków budżetowych zabezpieczenia finansowego.

2. W ramach planu finansowego dysponentów budżetu państwa nie tworzy się rezerw na finansowanie zadań nieplanowych.

§ 26.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2020 R.]

Załącznik Nr 4

PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2020 R.]

Załącznik Nr 5

WYKAZ DOTACJI I SUBWENCJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [PRZYCHODY I KOSZTY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO „FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH” ORAZ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO”]

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I KOSZTY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO "FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH" ORAZ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO"

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZĘŚCI 29 OBRONA NARODOWA NA 2020 R.]

Załącznik Nr 8

KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZĘŚCI 29 OBRONA NARODOWA NA 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 9

SKŁADKI DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [WYDATKI NA WYPŁATY NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH, ODPRAW EMERYTALNYCH I RENTOWYCH ORAZ EKWIWALENTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.]

Załącznik Nr 10

WYDATKI NA WYPŁATY NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH, ODPRAW EMERYTALNYCH I RENTOWYCH ORAZ EKWIWALENTÓW ZA NIEWYKORZYSTANE URLOPY NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [WYKAZ ZAMIERZEŃ NA 2020 ROK OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KOSZTÓW NA WYODRĘBNIONYCH MIEJSCACH POWSTAWANIA KOSZTÓW (MPK)]

Załącznik Nr 11

WYKAZ ZAMIERZEŃ NA 2020 ROK OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KOSZTÓW NA WYODRĘBNIONYCH MIEJSCACH POWSTAWANIA KOSZTÓW (MPK)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama