REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 208

DECYZJA NR 179/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 grudnia 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego Wojsk Obrony Terytorialnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 8 lit. a-d w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 89) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

„w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego, dla którego gestorem jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej";

2) w § 1 skreśla się wyrazy „dla Wojsk Obrony Terytorialnej";

3) w § 2:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) gestor - komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, o której mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej;

3) centralny organ logistyczny - komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, o której mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej;",

b) uchyla się pkt 4,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) centralne plany rzeczowe (CPR) - plany, o których mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych;",

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) usługa - świadczenia, których przedmiotem jest modernizacja, modyfikacja, serwisowanie lub naprawa sprzętu wojskowego, świadczenia o charakterze niematerialnym obejmujące sprawdzenie weryfikacyjne, testowanie sprzętu wojskowego, wykonanie ekspertyz oraz analiz obejmujących pozyskiwanie sprzętu wojskowego, a także świadczenie wykonywane z wykorzystaniem sprzętu wojskowego niebędącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;";

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Podstawę rozpoczęcia procedury pozyskiwania nowego SpW stanowią:

1) wniosek w sprawie pozyskania nowego SpW;

2) CPR zawierające przedmiotowe zadanie (zadania);

3) Dokumentacja Techniczna lub inny dokument określający specyfikację techniczną SpW, z uwzględnieniem norm obronnych lub określone przez gestora ukompletowanie SpW;

4) dane uzupełniające opracowane przez gestora.";

5) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Podstawę rozpoczęcia procedury pozyskiwania SpW wprowadzonego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowią:

1) CPR zawierający przedmiotowe zadanie (zadania);

2) Dokumentacja Techniczna lub inny dokument określający specyfikację techniczną SpW, z uwzględnieniem norm obronnych lub karta katalogowa, opracowana i aktualizowana zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu wojskowego oraz wycofywania sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska;

3) dane uzupełniające opracowane przez gestora.";

6) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Potrzebę pozyskania nowego SpW, zidentyfikowaną na podstawie analizy bieżącego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, opracowują dowódcy poszczególnych szczebli dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i zgłaszają wraz z uzasadnieniem Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie właściwości gestorskich, zgodnie z trybem określonym w przepisach decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych. Opis potrzeby pozyskania SpW zawiera, w szczególności:

1) stan obecny uwarunkowań potrzeby;

2) funkcje krytyczne SpW;

3) parametry kluczowe;

4) planowany zakres i poziomy zabezpieczenia logistycznego SpW;

5) potrzeby szkoleniowe;

6) docelowe potrzeby ilościowe SpW oraz potrzeby w obszarze infrastruktury;

7) pożądany lub wymagany termin dostawy;

8) powiązane potrzeby etatowe załogi i obsług SpW;

9) szacunkowe koszty pozyskania i koszty cyklu życia SpW;

10) inne wymagania.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek w sprawie pozyskania nowego Spw wraz z opiniami, o których mowa w ust. 2, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej przedkłada do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej. W przypadku negatywnego stanowiska organu opiniującego, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej załącza do wniosku „Protokół rozbieżności". Zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 3, oraz ujęcie zadania w CPR, stanowią podstawę rozpoczęcia procedury zamówienia, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 7.",

c) w ust. 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek w sprawie pozyskania nowego Spw zawiera w szczególności:",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) analizę rynku w zakresie dostępności SpW spełniającego wymagania ujęte w dokumentach, o których mowa w § 3 pkt 3, oraz możliwość wykorzystania wyników prac badawczych i rozwojowych realizowanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej;";

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W przypadku, gdy we wniosku w sprawie pozyskania nowego SpW wskazano sposób pozyskania SpW w drodze zakupu z dostosowaniem, zakup realizowany jest pod nadzorem Zespołu powołanego przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.";

8) w § 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Pozyskiwanie SpW (zakup, zakup z dostosowaniem) jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320).";

9) w § 8 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Ocena zgodności, o której mowa w ust. 1, oraz testy, o których mowa w ust. 2, przeprowadzane są w oparciu o zatwierdzony przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej program i metodykę, których opracowanie zleca się wyspecjalizowanej jednostce właściwej do przeprowadzenia oceny zgodności albo testów, na koszt dostawcy SpW.

4. Zespół, o którym mowa w § 5, odpowiedzialny jest za nadzór nad prawidłowym przebiegiem testów oraz opracowanie protokołu z testów zawierającego informacje o ocenie zgodności parametrów testowanego SpW z wymaganiami określonymi w dokumentach, o których mowa w § 3 pkt 3.";

10) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.".

11) po § 9 dodaje się § 9a w brzemieniu:

„§ 9a. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej corocznie składa sprawozdanie z realizacji zadań, w oparciu o procedury określone w niniejszej decyzji, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwemu do spraw modernizacji technicznej, do końca pierwszego kwartału danego roku, za rok poprzedni.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-28
  • Data wejścia w życie: 2020-12-28
  • Data obowiązywania: 2020-12-28
  • Dokument traci ważność: 2023-10-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA