REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 89

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

DECYZJA NR 92/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego Wojsk Obrony Terytorialnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 8 lit. a–d w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa proces pozyskiwania dla Wojsk Obrony Terytorialnej sprzętu wojskowego oraz wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów, technicznych środków materiałowych do sprzętu wojskowego i usług, w tym dostaw i usług bezpośrednio związanych z tym sprzętem, dla którego gestorem jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, oraz czynności osób funkcyjnych resortu obrony narodowej w ramach tego procesu. Zapewnienie jakości pozyskiwanego sprzętu wojskowego realizowane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) Dokumentacja Techniczna – usystematyzowany zbiór dokumentów, o którym mowa w pkt 8 „Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego”, stanowiącej załącznik Nr 1 do decyzji Nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego” oraz „Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 287);

2) gestor – komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, o której mowa w decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275, z 2016 r. poz. 146, 206 i 212 oraz z 2017 r. poz. 71);

3) centralny organ logistyczny – komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, o której mowa w decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej;

4) ocena zgodności – wykazanie, że wyspecyfikowane wymagania dotyczące sprzętu wojskowego, procesu lub systemu zostały spełnione;

5) specyfikacja techniczna – dokumenty określające cechy, jakie powinien posiadać wyrób w zakresie wymagań technicznych, jakości, bezpieczeństwa użytkowania, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz oznaczania wyrobu;

6) testy sprzętu wojskowego – sprawdzenie zgodności parametrów dostarczanego sprzętu wojskowego z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej, realizowane zgodnie z programem i metodyką;

7) centralny plan rzeczowy (CPR) – plan, o którym mowa w decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 112 i 166 oraz z 2017 r. poz. 44);

8) zakup z dostosowaniem – procedura pozyskiwania sprzętu wojskowego realizowana w przypadku, gdy z analizy rynku wynika, że nie ma istniejących na rynku gotowych rozwiązań spełniających wszystkie wymagania, a istnieje możliwość ich spełnienia poprzez dostosowanie (integrację) istniejących rozwiązań do wymagań określonych przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej;

9) usługa – świadczenie modernizacji, modyfikacji lub naprawy sprzętu wojskowego;

10) sprzęt wojskowy (SpW) – wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia, jako broń, amunicja lub materiały wojenne;

11) nowy SpW – SpW, który nie został dotychczas wprowadzony do Sił Zbrojnych.

§ 3.

Podstawę rozpoczęcia procedury pozyskiwania Spw stanowią:

1) wniosek w sprawie pozyskania Spw Wojsk Obrony Terytorialnej;

2) CPR zawierający przedmiotowe zadanie;

3) Dokumentacja Techniczna lub inny dokument określający specyfikację techniczną Spw, z uwzględnieniem norm obronnych lub karta katalogowa, opracowana i aktualizowana według zasad określonych w decyzji Nr 444/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu wojskowego oraz wycofywania sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 397), a w przypadku nowego SpW – określone przez gestora ukompletowanie SpW;

4) dane uzupełniające opracowane przez gestora.

§ 4.

1. Potrzebę pozyskania Spw, zdefiniowaną na podstawie analiz bieżącego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej, identyfikuje i zgłasza Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

2. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, na podstawie zidentyfikowanej potrzeby pozyskania Spw, opracowuje wniosek, o którym mowa w § 3 pkt 1. Wniosek podlega opiniowaniu przez właściwego Organizatora Systemu Funkcjonalnego, Zarząd Planowania Rzeczowego – P8 oraz realizatora zadania, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, w zakresie odpowiednio: poprawności przyjętych wymagań operacyjnych, możliwości sfinansowania zadania oraz możliwości prawidłowego zrealizowania zadania pozyskania Spw.

3. Wniosek w sprawie pozyskania Spw Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z opiniami, o których mowa w ust. 2, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej przedkłada do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej. W przypadku negatywnego stanowiska organu opiniującego, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej załącza do wniosku „Protokół rozbieżności”. Zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 pkt 3, oraz ujęcie zadania w centralnym planie rzeczowym, stanowią podstawę rozpoczęcia procedury zamówienia, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 7.

4. Wniosek w sprawie pozyskiwania Spw Wojsk Obrony Terytorialnej zawiera w szczególności:

1) opis Spw do pozyskania;

2) określenie potrzebnej ilość Spw oraz szacunkowego kosztu jego pozyskania;

3) analizę rynku w zakresie dostępności Spw spełniającego wymagania ujęte w dokumentach, o których mowa w § 3 pkt 3;

4) określenie sposobu pozyskania Spw (zakup, zakup z dostosowaniem) oraz realizatora zadania;

5) w przypadku braku gotowych rozwiązań, wskazanie zakresu niezbędnego dostosowania lub modyfikacji istniejących rozwiązań;

6) informację o potrzebie odstąpienia od stosowania art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1700, z 2010 r. poz. 1228, z 2011 r. poz. 528 oraz z 2017 r. poz. 32).

§ 5.

W przypadku, gdy we wniosku w sprawie pozyskania Spw Wojsk Obrony Terytorialnej wskazano sposób pozyskania Spw w drodze zakupu z dostosowaniem, sposób realizacji tego zakupu określany jest przez Zespół powołany przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.

§ 6.

W przypadku, gdy ze względu na wyjątkową sytuację, zaistnieje potrzeba pozyskania Spw w trybie pilnej potrzeby operacyjnej, decyzję o pozyskaniu Spw podejmuje Minister Obrony Narodowej na wniosek złożony w tym zakresie przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Proces pozyskania Spw w ramach pilnej potrzeby operacyjnej inicjuje Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Do wniosku o pozyskanie Spw w trybie pilnej potrzeby operacyjnej, przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

Pozyskiwanie Spw (zakup, zakup z dostosowaniem) jest realizowane zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.1)). W przypadku zamówień dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, realizowanych w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stosuje się przepisy decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 265).

§ 8.

1. W celu dokonania oceny zgodności parametrów technicznych określonych w dokumentach, o których mowa w § 3 pkt 3, Spw powinien zostać poddany ocenie zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa, przeprowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. W przypadku, gdy do zamówienia Spw nie stosuje się ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, przeprowadza się testy Spw, których wykonanie zleca się wyspecjalizowanej jednostce właściwej do przeprowadzenia testów Spw.

3. Ocena zgodności, o której mowa w ust. 1, oraz testy, o których mowa w ust. 2, przeprowadzane są w oparciu o opracowany w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej program oraz metodykę.

4. Do nadzoru przebiegu testów Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej powołuje grupę testującą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym przebiegiem testów oraz opracowanie protokołu z testów zawierającego ocenę zgodności parametrów testowanego SpW z wymaganiami określonymi w dokumentach, o których mowa w § 3 pkt 3.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych w decyzji zastosowanie ma odpowiednio decyzja w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA