REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 33

DECYZJA Nr 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 marca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 460 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.1) ), art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Laureatów Nagrody im. Mariana Rejewskiego wyłania się w drodze konkursu, zwanego dalej "Konkursem", przeprowadzonego zgodnie z regulaminem zatwierdzanym przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, której podporządkowany jest Departament Ochrony Informacji Niejawnych.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Kolejne edycje Konkursu organizuje się po wyrażeniu zgody przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej, której podporządkowany jest Departament Ochrony Informacji Niejawnych.";

3) w § 4:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Za organizację, obsługę kancelaryjno-biurową Konkursu oraz jego zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych odpowiada Departament Ochrony Informacji Niejawnych, przy wsparciu następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, działających w zakresie posiadanych kompetencji:",

b) uchyla się pkt 3;

4) użyte w § 4 w pkt 2 w lit. b i w pkt 4 w lit. a oraz w § 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy " Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Ochrony Informacji Niejawnych".

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. S. Chwałek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA