Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 95/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 lipca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 14 oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. poz. 1678, z 2015 r. poz. 342 oraz z 2021 r. poz. 104), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) ppkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) rozpoznania i walki radioelektronicznej - Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2;",

b) ppkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) wychowawczym - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa;",

c) w ppkt 18:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) komunikacji społecznej - Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej,",

- w lit. g kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 19 w brzmieniu:

"19) wojsk obrony terytorialnej - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.";

2) w pkt 2 w ppkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:

"10) opiniowanie projektów kart opisu stanowisk służbowych w przyporządkowanym korpusie osobowym (grupie osobowej).".

§ 2.

Osoba właściwa, o której mowa w § 1 lit. c tiret drugie, opracuje model przebiegu służby w korpusie osobowym wojsk obrony terytorialnej w terminie do trzech miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka

Dzienniki Urzędowe