REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 281

DECYZJA NR 198/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 grudnia 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego, dla którego gestorem jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 8 lit. a-d w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego, dla którego gestorem jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 89 oraz z 2020 r. poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

„w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego, dla którego instytucją ekspercką jest Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Decyzja określa proces pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów, technicznych środków materiałowych do sprzętu wojskowego i usług, w tym dostaw i usług bezpośrednio związanych ze sprzętem przypisanym Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej jako instytucji eksperckiej, oraz czynności osób funkcyjnych resortu obrony narodowej w ramach tego procesu. Zapewnienie jakości pozyskiwanego sprzętu wojskowego realizowane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.";

3) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) instytucja ekspercka - komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej właściwa w zakresie danego rodzaju sprzętu wojskowego;",

b) uchyla się pkt 3,

c) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) specyfikacja techniczna - dokumenty, o których mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114 oraz z 2021 r. poz. 2052);

6) testy sprzętu wojskowego - sprawdzenie zgodności wybranych parametrów dostarczanego sprzętu wojskowego z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej, realizowane zgodnie z „Programem testów" i nadzorowane przez grupę testującą;",

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zakup z dostosowaniem - procedura pozyskania sprzętu wojskowego realizowana w przypadku, gdy z analizy rynku wynika, że nie ma istniejących na rynku gotowych rozwiązań spełniających wszystkie wymagania techniczne, a istnieje możliwość ich spełnienia przez dostosowanie (integrację), będących co najmniej na VIII poziomie gotowości technologicznej, istniejących na rynku rozwiązań do wymagań zamawiającego;",

e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) nowy SpW - SpW, który nie został dotychczas wprowadzony do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy to SpW pozyskiwanego na specjalistyczne potrzeby Wojsk Specjalnych).";

4) w § 3 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) Dokumentacja Techniczna lub inny dokument określający specyfikację techniczną SpW, z uwzględnieniem norm obronnych lub określone przez instytucję ekspercką ukompletowanie SpW;

4) informacje uzyskane od instytucji wprowadzającej zadanie do Planu modernizacji technicznej, w szczególności w zakresie wskazania odbiorcy/użytkownika, ukompletowania/konfiguracji SpW, zabezpieczenia logistycznego (części zamienne), wskazania ewentualnych potrzeb szkoleniowych.";

5) w § 3a pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) Dokumentacja Techniczna, a w przypadku braku Dokumentacji Technicznej dane z aktualnej Karty Katalogowej, wraz z opisem rozwiązań równoważnych, jeżeli możliwe jest dostarczenie rozwiązań równoważnych. W przypadku pozyskania SpW na warunkach równoważności, SpW spełniający wymagania postępowania o udzielenie zamówienia wprowadza się do użytkowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentacją pozyskaną w toku postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zachodzi konieczność wprowadzenia nowego SpW;

3) informacje uzyskane od instytucji wprowadzającej zadanie do Planu modernizacji technicznej, w szczególności w zakresie wskazania odbiorcy/użytkownika, ukompletowania/konfiguracji SpW, zabezpieczenia logistycznego (części zamienne) i wskazania ewentualnych potrzeb szkoleniowych.";

6) w § 4:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Potrzebę pozyskania nowego SpW, zidentyfikowaną na podstawie analizy bieżącego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, opracowaną przez dowódców poszczególnych szczebli dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uzasadnieniem, zgłasza się do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie właściwości instytucji eksperckiej, zgodnie z trybem określonym w przepisach decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, na podstawie otrzymanej potrzeby, o której mowa w ust. 1, oraz własnej zidentyfikowanej potrzeby pozyskania SpW, opracowuje wniosek, o którym mowa w § 3 pkt 1. Wniosek podlega opiniowaniu przez szefa właściwej komórki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz realizatora zadania, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, w zakresie odpowiednio: poprawności przyjętych wymagań operacyjnych, możliwości sfinansowania zadania oraz możliwości prawidłowego zrealizowania zadania pozyskania SpW.";

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W przypadku, gdy we wniosku w sprawie pozyskania nowego SpW wskazano sposób pozyskania SpW w drodze zakupu z dostosowaniem, zakup realizowany jest pod nadzorem Zespołu Sterującego, powołanego przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.";

8) w § 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zamówień dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, realizowanych w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stosuje się odrębne przepisy w sprawie zasad i trybu udzielenia w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.";

9) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Testy, o których mowa w ust. 2, przeprowadzane są w oparciu o zatwierdzony przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej program i metodykę, których opracowanie zleca się wyspecjalizowanej jednostce właściwej do przeprowadzenia testów, na koszt dostawcy SpW.";

10) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej decyzji stosuje się odpowiednio decyzję Nr 116/MON z dnia 1 września 2021 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 188).";

11) § 9a otrzymuje brzmienie:

„§ 9a. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej corocznie składa sprawozdanie z realizacji zadań, w oparciu o procedury określone w niniejszej decyzji, osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw uzbrojenia i modernizacji, a w przypadku nie wyznaczenia takiej osoby - Ministrowi Obrony Narodowej, do końca pierwszego kwartału danego roku za rok poprzedni.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-30
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-10-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA