REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 130

DECYZJA NR 113/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu uregulowania zasad prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej oraz wykorzystywania ich wyników, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, z 2014 r. poz. 78 oraz z 2018 r. poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 po wyrazach "badaniach społecznych" dodaje się wyrazy "zwanych dalej "badaniami",";

2) pkt 1a i 1b otrzymują brzmienie:

"1a. Badania na potrzeby resortu obrony narodowej, przy zastosowaniu uznanych za właściwe metod i technik badawczych oraz przy zachowaniu zasady anonimowości i dobrowolności udziału w tych badaniach, prowadzi Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej "WCEO", poprzez swoją komórkę wewnętrzną Wojskowe Biuro Badań Społecznych, zwane dalej "WBBS".

1b. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierownicy (dyrektorzy, szefowie, dowódcy, komendanci) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zobowiązani są do udzielania żołnierzom zawodowym i pracownikom WCEO niezbędnej pomocy w realizacji badań, a w szczególności do:

1) współpracy w zakresie aktualizacji operatów losowania;

2) zakładania kont w systemach teleinformatycznych w celu prowadzenia badań w formie elektronicznej;

3) organizowania audytoryjnych grup respondentów w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.";

3) po pkt 1b dodaje się pkt 1c-1m w brzmieniu:

"1c. Minister Obrony Narodowej, jako administrator danych osobowych żołnierzy w czynniej służbie wojskowej, zwany dalej "administratorem danych", powierza WCEO, jako podmiotowi przetwarzającemu, przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji w jego imieniu badań na potrzeby resortu obrony narodowej w formie elektronicznej. Dane osobowe WCEO będzie pozyskiwało z prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej centralnej ewidencji wojskowej.

1d. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas nieokreślony i będzie miało charakter ciągły.

1e. Zakres danych osobowych, powierzonych WCEO do przetwarzania obejmuje: stopień wojskowy, imię i nazwisko, miejsce pełnienia służby wojskowej lub miejsce odbywania szkolenia (kształcenia) wojskowego, służbowy adres e-mail w systemie teleinformatycznym MILNET-Z.

1f. WCEO, jako podmiot przetwarzający dane osób wnioskujących o jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia badań w resorcie obrony narodowej, pozyskuje je bezpośrednio od tych osób.

1g. Zakres przetwarzania danych osób, o których mowa w pkt 1f, obejmuje: imię i nazwisko, obywatelstwo, kraj stałego zamieszkania, serię i numer dowodu tożsamości, adres do korespondencji, miejsce służby, pracy lub nauki, nazwę uczelni lub instytucji, w ramach której prowadzone będą badania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

1h. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:

1) przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)), zwanego dalej "ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych";

2) stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

3) udzielania pomocy administratorowi danych w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, m.in. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych i zawiadomienia administratora danych o takim naruszeniu, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje;

4) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora danych;

5) udzielania pomocy administratorowi danych, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych, przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 12-22 i art. 34 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

6) upoważnienia osób działających na jego rzecz do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora danych;

7) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy;

8) udostępnienia, na wezwanie administratora danych, wszelkich informacji niezbędnych do wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym spełnienia obowiązków określonych w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i powierzeniem przetwarzania danych osobowych wynikającym z decyzji;

9) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu administratora danych;

10) po zakończeniu obowiązywania powierzenia przetwarzania danych osobowych, zależnie od decyzji administratora danych, usunięcia lub zwrotu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich istniejących kopii i złożenia administratorowi danych, na każde jego wezwanie, oświadczenia potwierdzającego wykonanie wyżej wymienionego obowiązku.

1i. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1j. Podmiot przetwarzający informuje kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierowników (dyrektorów, szefów, dowódców, komendantów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych o prowadzonych przez WCEO badaniach realizowanych w formie elektronicznej z udziałem podległych im żołnierzy.

1k. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi danych informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.

1l. Podmiot przetwarzający umożliwi administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez administratora danych przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.

1ł. Podmiot przetwarzający nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę administratora danych, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz takie przekazanie będzie zgodne z właściwymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1m. Informację, o której mowa w pkt 1ł, podmiot przetwarzający przekaże każdorazowo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, po udzieleniu zgody przez administratora danych.";

4) w pkt 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej:";

b) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) udziela upoważnień:

a) stałych, na każdy rok kalendarzowy - żołnierzom zawodowym i pracownikom WCEO, na wniosek dyrektora WCEO,

b) jednorazowych - innym osobom niż wymienione w lit. a, na ich pisemny wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań, złożony za pośrednictwem dyrektora WCEO;";

5) pkt 4-8 otrzymują brzmienie:

"4. Wniosek, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. b, powinien zawierać dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do decyzji oraz być złożony nie później niż miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia badania, a w przypadku badania prowadzonego na potrzeby rozpraw doktorskich, przed zatwierdzeniem tematu rozprawy przez uprawniony organ uczelni.

5. Do wniosku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. b, dołącza się dokumentację obejmującą:

1) koncepcję badania, w której powinny być określone:

a) temat badania, cel jego realizacji oraz wykorzystywane metody i techniki badań,

b) propozycja terminu przeprowadzenia badania,

c) wykaz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w których badanie ma być prowadzone,

d) liczebność próby lub liczbę osób mających uczestniczyć w badaniu,

e) kryteria doboru respondentów,

f) przewidywaną postać końcowego opracowania wyników badania oraz zakres ich ewentualnego rozpowszechnienia;

2) narzędzia badawcze;

3) zaświadczenie stwierdzające fakt pełnienia służby, zatrudnienia lub pobierania nauki przez wnioskodawcę;

4) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu do zachowania anonimowości badanych osób oraz zobowiązanie do przekazania egzemplarza opracowania (rozprawy, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, artykułu), w którym zostaną wykorzystane wyniki badania do WCEO. Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 4 do decyzji;

5) pisemnie wyrażoną zgodę kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub kierownika (dyrektora, szefa, dowódcy, komendanta) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, w której badanie ma być przeprowadzone, co do terminu i warunków badania.

6. Dyrektor WCEO:

1) sprawdza, czy wniosek, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. b, spełnia wymogi formalne zgodne z wzorem, określonym w załączniku Nr 3 do decyzji, oraz czy zawiera dokumenty, o których mowa w pkt 5;

2) przedstawia dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej opinię na temat wniosku wraz z propozycją dotyczącą udzielenia upoważnienia jednorazowego;

3) przesyła wnioskodawcy upoważnienie jednorazowe lub pisemnie powiadamia go o nieudzieleniu zgody na przeprowadzenie badań;

4) powiadamia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, komendantów uczelni wojskowych, o udzieleniu upoważnienia jednorazowego do prowadzenia badań w podległych im komórkach lub jednostkach organizacyjnych;

5) powiadamia każdorazowo Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o udzieleniu upoważnienia jednorazowego do prowadzenia badań w resorcie obrony narodowej;

6) prowadzi rejestr udzielonych upoważnień jednorazowych;

7) prowadzi rejestr oraz przechowuje prace naukowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 4.

7. Osoby wymienione w pkt 5 ppkt 5 i w pkt 6 ppkt 4 otrzymują do wglądu, jeśli tego zażądają, narzędzia badawcze, które będą użyte w czasie badań.

8. Nie wymagają upoważnień jednorazowych badania wykonywane:

1) na polecenie kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierownika (dyrektora, szefa, dowódcy, komendanta) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej w podporządkowanych mu komórkach i jednostkach organizacyjnych;

2) za zgodą kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierownika (dyrektora, szefa, dowódcy, komendanta) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, w podporządkowanych mu komórkach i jednostkach organizacyjnych - na wniosek komendantów szkół wojskowych lub wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych.";

6) po załączniku Nr 2 dodaje się załączniki Nr 3 i 4 stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Załącznik 1. [WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA PRZEDMIOTOWYCH BADAŃ]

Załączniki do decyzji Nr 113/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2022 r. (poz. 130)

Załącznik Nr 1

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA PRZEDMIOTOWYCH BADAŃ


Załącznik 2. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-10
  • Data wejścia w życie: 2022-08-10
  • Data obowiązywania: 2022-08-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA